Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 11 januari 2016

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:39 - Henk Jan Meijer
  00:00:39 - 00:00:44 - Eefke Meijerink
  00:00:44 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:01:40 - 00:01:53 - Henk Jan Meijer
  00:01:54 - 00:02:14 - Remko Paus
  00:02:14 - 00:02:21 - Henk Jan Meijer
  00:02:23 - 00:02:37 - Hans Wijnen
  00:02:37 - 00:02:42 - Henk Jan Meijer
  00:02:43 - 00:02:53 - Jelte Bos
  00:02:53 - 00:02:59 - Henk Jan Meijer
  00:03:00 - 00:03:10 - Filip van As
  00:03:11 - 00:03:27 - Henk Jan Meijer
  00:03:27 - 00:03:44 - Remko Paus
  00:03:44 - 00:04:33 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  00:04:06 - 00:04:33 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:04:15 - 00:04:33 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:04:23 - 00:04:33 - Henk Jan Meijer
  00:04:33 - 00:05:38 - Michiel van Harten
  00:05:39 - 00:05:44 - Henk Jan Meijer
  00:05:44 - 00:05:53 - Eefke Meijerink
  00:05:54 - 00:05:57 - Henk Jan Meijer
  00:05:59 - 00:06:17 - Thom van Campen
  00:06:18 - 00:06:20 - Henk Jan Meijer
  00:06:21 - 00:06:41 - Wietse de Boer
  00:06:42 - 00:07:08 - Henk Jan Meijer
  00:07:08 - 00:07:43 - Thom van Campen
  00:07:44 - 00:07:46 - Henk Jan Meijer
  00:07:46 - 00:08:09 - Claudia van Bruggen
  00:08:09 - 00:08:33 - Henk Jan Meijer
  00:08:33 - 00:09:17 - Johran willegers
  00:09:18 - 00:09:21 - Henk Jan Meijer
  00:09:21 - 00:09:30 - Bert Sluijer
  00:09:30 - 00:09:31 - Henk Jan Meijer
  00:09:32 - 00:09:56 - Eefke Meijerink
  00:09:57 - 00:10:02 - Henk Jan Meijer
  00:10:03 - 00:10:18 - Henk Schippers
  00:10:20 - 00:11:08 - Henk Jan Meijer
  00:11:08 - 00:11:28 - Bert Sluijer
  00:11:29 - 00:11:50 - Henk Jan Meijer
  00:11:51 - 00:12:23 - Remko Paus
  00:12:23 - 00:12:36 - Henk Jan Meijer
  00:12:36 - 00:13:07 - Martijn van der veen
  00:13:07 - 00:13:38 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.1

 8. 5.A.3

 9. 5.A.8

 10. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 11. 6
  A-onderwerpen
 12. 7

  De beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 december 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV wordt elk voorjaar tegelijk met de jaarstukken en de Perspectiefnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Voordat de MPV kan worden opgesteld is het nodig de relevante uitgangspunten vast te stellen. Ook de grondprijzennota is een uitgangspunt voor de MPV. Het vaststellen hiervan is een bevoegdheid van het college. De grondprijzennota 2016 wordt ter informatie aan de raad aangeboden. Bij het opstellen van de uitgangspunten is geanticipeerd op de aanscherping van de BBV-verslaggevingsregels voor grondexploitaties en de meest recente signalen binnen de projecten. Er zijn dit jaar enige aanpassingen gedaan aan de parameters. Het hanteren van een opbrengstenstijging voor projecten met een looptijd langer dan 10 jaar is niet meer mogelijk. Voor Hessenpoort is onderzoek gedaan naar zowel de behoefte als de prijsvorming. Tevens zijn de gronden in Voorsterpoort en Stadshagen getaxeerd en zijn de uitkomsten in de resultaten verwerkt. In verband met vraaguitval is er extern onderzoek gedaan naar het
  vastgoedprogramma voorzieningen in Stadshagen. In de separaat aangeboden beslisnota “Herziening programma voorzieningen Stadshagen” wordt hier nader op ingegaan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitgangspunten voor de MPV 2016 zodat dit als basis kan gelden voor het opstellen van de MPV .
  Voor technische en feitelijke informatie: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl

  00:13:23 - 00:13:38 - Henk Jan Meijer
  00:13:38 - 00:14:14 - Claudia van Bruggen
  00:14:14 - 00:14:17 - Henk Jan Meijer
  00:14:18 - 00:15:09 - Aly van der Vegte - Poot
  00:15:11 - 00:15:24 - Henk Jan Meijer
  00:15:24 - 00:15:55 - Claudia van Bruggen
  00:15:55 - 00:15:58 - Henk Jan Meijer
  00:15:59 - 00:16:31 - Jan Slijkhuis
  00:16:31 - 00:16:46 - Henk Jan Meijer
 13. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 december 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Als uitvloeisel van de nieuwe ontwikkelstrategie heeft de raad op 9 februari 2015 besloten tot herziening van de grondexploitatie Stadshagen. Toen is tevens besloten nader onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan voorzieningen. De verwachting was dat dit zou leiden tot het moeten nemen van een verlies. Afgelopen periode is het onderzoek extern uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat er inderdaad minder behoefte is aan een aantal stedelijke voorzieningen en voorzieningen op wijkniveau. Dit komt door gewijzigde marktomstandigheden en andere inzichten omtrent locatiekeuze. Er wordt een behoefte geprognotiseerd van afgerond 5 hectare aan voorzieningen. In de grondexploitatie is voorzien dat er ongeveer 10 hectare nog zou moeten worden gerealiseerd. Daarmee zou 5,0 hectare aan voorzieningen moeten worden afgeboekt (50%). Het college stelt echter voor ten opzichte van het onderzoek minder af te boeken en wat strategische ruimte aan te houden in het gebied Weteringzone / Centrum. Enerzijds omdat er stedelijk wordt gezocht naar locaties voor sociale woningbouw. Anderzijds omdat er wellicht nog initiatieven komen die nu nog niet worden voorzien. Er wordt voorgesteld om er vanuit te gaan dat 50% van de resterende ruimte in Weteringzone / Centrum in de grondexploitatie blijft gehandhaafd. Daarmee hoeft ten opzichte van het onderzoek 6.434 m² minder te worden afgeboekt. Voor de voorgestelde afboeking van € 8,5 miljoen is het noodzakelijk een extra voorziening te treffen. Bij de begroting 2016 is hier reeds gedeeltelijk op geanticipeerd door het weerstandsvermogen van vastgoed te versterken. De financiële effecten zullen worden meegenomen bij de uitgangspunten voor het opstellen van de MPV 2016.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjolijn Helmich (06-54782609) m.helmich@zwolle.nl

 14. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In december 2013 is het besluit door de gemeenteraad genomen om gezamenlijk met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen het project Kamperlijn uit te voeren. Met dit project wordt o.a. de Kamperlijn geëlektrificeerd, wordt in Zwolle een onderdoorgang in het verlengde van de Bélvederelaan aangelegd en wordt de voorstadhalte Stadshagen gerealiseerd.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen de vertrouwelijke realisatieovereenkomst ten behoeve van de Kamperlijn. Daarnaast de ophoging van de Blalobrug (spoorbrug) te dekken uit het Kamperlijn-krediet, en de aansluiting Hasselterweg – Belvédèrelaan à €714.000 euro te dekken uit de Hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS).
  Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper (2193) m.scheper@zwolle.nl of Theo Wolters ta.wolters@zwolle.nl

 15. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Zwolle heeft de ambitie een gastvrije stad te zijn, dat stelt eisen aan de bereikbaarheid van de stad. Om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad te borgen, is een visie Toegankelijkheid Zwolle ontwikkeld. Met de visie wordt invulling gegeven aan de ambitie de openbare ruimte voor een ieder bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken. De raad wordt voorgesteld de visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte ‘Toegankelijk Zwolle’ vast te stellen. Daarnaast in 2016 de knelpunten op het gebied van een toegankelijke buitenruimte te inventariseren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Cees Dijkhuizen (4007) c.dijkhuizen@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Alle handicaps vragen acties in de publieke ruimte (M10-1)
  00:16:42 - 00:16:46 - Henk Jan Meijer
  00:16:46 - 00:17:17 - Remko Paus
  00:17:17 - 00:17:20 - Henk Jan Meijer
  00:17:22 - 00:17:45 - Filip van As
  00:17:46 - 00:17:50 - Henk Jan Meijer
  00:17:50 - 00:18:26 - Michiel van Willigen
  00:18:26 - 00:18:27 - Henk Jan Meijer
  00:18:27 - 00:19:01 - Birgit Michies
  00:19:02 - 00:19:05 - Henk Jan Meijer
  00:19:06 - 00:20:06 - Judith Compagner
  00:20:07 - 00:20:41 - Henk Jan Meijer
 16. 11

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 14 december 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen die noodzakelijk zijn om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan de openbare orde, veiligheid en de beheersing van de openbare ruimte. De huidige APV dateert van 2007. Hoewel deze in de loop der jaren op onderdelen is aangepast, is een grondige herziening noodzakelijk om de APV weer helemaal up to date te krijgen. Uitgangspunt bij de herziening is ‘passende regels’: is er de noodzaak om regels te stellen en zo ja moet dat in de APV of gebeurt dat al elders? Daarnaast is er zoveel mogelijk gestreefd naar eenvormigheid door aan te sluiten bij de modelverordening van de VNG. De aanpassingen zijn talrijk en betreffen grote en kleine aanpassingen. Aangepast is onder meer de terrasvergunning en de vergunningplicht bij kleinere evenementen. Nieuw is een artikel over experimenteerruimte om tijdelijk te mogen afwijken van de bestaande regelgeving en in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de stad. Het artikel over de sluitingstijden van de horeca is ongewijzigd overgenomen in afwachting van een initiatiefvoorstel naar aanleiding van het door de raad gehouden rondetafelgesprek. Het college ziet geen aanleiding om een gemeentelijk vergunningstelsel voor seksbedrijven in te voeren. Daarom is het betreffende hoofdstuk uit de model APV niet overgenomen. Ook wordt voorgesteld geen artikel op te nemen over het weren van fysieke uitingen die getuigen van betrokkenheid bij OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs). Na vaststelling door de raad zal de inwerkingtreding van de nieuwe APV op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Onno Looijestijn (3301) OJTM.Looijestijn@zwolle.nl

  00:20:32 - 00:20:41 - Henk Jan Meijer
  00:20:42 - 00:21:24 - Remko Paus
  00:21:24 - 00:23:50 - Henk Jan Meijer
  00:23:51 - 00:23:52 - Henk Jan Meijer
  00:23:52 - 00:24:06 - Thom van Campen
  00:24:06 - 00:24:10 - Henk Jan Meijer
  00:24:10 - 00:25:08 - Gerdien Rots
  00:25:08 - 00:25:11 - Henk Jan Meijer
  00:25:12 - 00:25:26 - Frank Futselaar
  00:25:27 - 00:25:31 - Henk Jan Meijer
  00:25:34 - 00:26:37 - Orhan Cetin
  00:26:39 - 00:27:04 - Henk Jan Meijer
  00:27:05 - 00:27:25 - Remko Paus
  00:27:25 - 00:27:49 - Henk Jan Meijer
 17. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het Reinigingsrecht is een gemeentelijke heffing voor het inzamelen en verwerken van algemeen bedrijfsafval. De gewijzigde regelgeving in het kader van de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 noodzaakt om het aanbieden van het Reinigingsrecht te heroverwegen. Het beëindigen van het Reinigingsrecht betekent dat bedrijven die daar nu gebruik van maken een contract met een private inzamelaar moeten afsluiten. Het afsluiten van een dergelijk contract is eenvoudig en er zijn meerdere aanbieders. Het stoppen met het aanbieden van het Reinigingsrecht sluit aan bij landelijke wetgeving.
  De raad wordt voorgesteld het reinigingsrecht vanaf 2016 niet meer aan te bieden vanaf twee maanden na het nemen van dit raadsbesluit. Daarnaast de “Eerste wijzigingsverordening Reinigingsheffingen 2016” vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rutger Ekhart (2975) r.ekhart@zwolle.nl

  00:27:34 - 00:27:49 - Henk Jan Meijer
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De fuserende Waterschappen Groot Salland & Reest en Wieden (GSRW) willen zich gaan vestigen op Oosterenk/Watersteeg in een gebouwdeel van Place Vendome. Bij dit gebouw zijn 111 parkeerplaatsen beschikbaar. GSRW heeft ca. 300 parkeerplaatsen nodig, daarom is verzocht om de naastliggende bouwrijpe kavel 3 aan te kopen voor de realisatie van parkeren op maaiveld. Omdat op deze kavel ca 175 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden is gekeken of een deel van de kavels 10-11-12 Dr. Van Wiechenweg van de gemeente gehuurd kan worden. Voor het realiseren van een zelfstandig parkeerterrein op maaiveld op de kavels 3, 10, 11 en 12 moet het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone worden herzien.
  De raad wordt voorgesteld om alle reclamanten in hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan te ontvangen, en in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, 1e partiele herziening, hoek Ceintuurbaan, Kuyerhuislaan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) J.van.den.Berg@zwolle.nl

  00:27:44 - 00:27:49 - Henk Jan Meijer
  00:27:50 - 00:28:23 - Harold van Vilsteren
  00:28:23 - 00:28:46 - Henk Jan Meijer
 19. 14

  Amendementen

  Onderwerp
  Verbod op gebruik van wensballonnen (AM11-1)

  Moties

  Onderwerp
  Aangaan gesprek over pilot wijkverpleging van Zilveren Kruis Achmea en hoorzitting met raad (M14-3)
  Onderzoek mogelijkheden verlagen tarieven afval of verhogen beloning grondstoffen (M14-4)
  Ottervriendelijk Zwolle (M14-1)
  Stop pilot wijkverpleging Zilveren Kruis Achmea (M14-2)
  00:28:33 - 00:28:46 - Henk Jan Meijer
  00:28:46 - 00:29:18 - Remko Paus
  00:29:19 - 00:29:24 - Henk Jan Meijer
  00:29:24 - 00:29:51 - Herman Sieben
  00:29:52 - 00:29:56 - Henk Jan Meijer
  00:29:56 - 00:30:01 - Hans Wijnen
  00:30:01 - 00:30:07 - Henk Jan Meijer
  00:30:11 - 00:30:37 - Filip van As
  00:30:37 - 00:30:41 - Henk Jan Meijer
  00:30:42 - 00:31:06 - Hans Wijnen
  00:31:09 - 00:31:54 - Michiel van Willigen
  00:31:54 - 00:32:15 - Henk Jan Meijer
  00:32:15 - 00:32:54 - Bert Sluijer
  00:32:54 - 00:33:06 - Henk Jan Meijer
  00:33:06 - 00:33:40 - Wietse de Boer
  00:33:40 - 00:33:42 - Henk Jan Meijer
  00:33:49 - 00:35:35 - Nelleke Vedelaar
  00:35:36 - 00:35:41 - Henk Jan Meijer
  00:35:42 - 00:36:25 - Johran willegers
  00:36:25 - 00:36:26 - Henk Jan Meijer
  00:36:27 - 00:37:35 - Patrick Rijke
  00:37:35 - 00:37:37 - Henk Jan Meijer
  00:37:37 - 00:38:03 - Birgit Michies
  00:38:03 - 00:38:04 - Henk Jan Meijer
  00:38:05 - 00:38:31 - William Dogger
  00:38:31 - 00:38:33 - Henk Jan Meijer
  00:38:34 - 00:38:54 - Henk Schippers
  00:38:55 - 00:38:58 - Henk Jan Meijer
  00:39:00 - 00:39:36 - Harold van Vilsteren
  00:39:36 - 00:40:27 - Henk Jan Meijer
  00:40:27 - 00:41:45 - Hans Wijnen
  00:41:46 - 00:41:47 - Henk Jan Meijer
  00:42:01 - 00:42:17 - Filip van As
  00:42:17 - 00:42:21 - Henk Jan Meijer
  00:42:21 - 00:42:51 - Michiel van Willigen
  00:42:51 - 00:42:53 - Henk Jan Meijer
  00:42:54 - 00:43:24 - Brammert Geerlink
  00:43:25 - 00:43:29 - Henk Jan Meijer
  00:43:30 - 00:43:44 - Hans Wijnen
  00:43:44 - 00:43:46 - Henk Jan Meijer
  00:43:46 - 00:44:56 - Martijn van der veen
  00:44:56 - 00:45:00 - Henk Jan Meijer
  00:45:00 - 00:45:37 - Herman Sieben
  00:45:37 - 00:45:39 - Henk Jan Meijer
  00:45:40 - 00:46:01 - Oswald van Dam
  00:46:01 - 00:46:36 - Henk Jan Meijer
 20. 15

  00:46:15 - 00:46:36 - Henk Jan Meijer