Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Statenzaal)

maandag 13 september 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Statenzaal (Provinciehuis)
Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Amendementen
Onderwerp
AM10-2 Spelregel 7 landschap en natuurwaarden
00:02:44 - 00:30:29 - Peter Snijders
00:31:12 - 00:32:13 - Harold van Vilsteren
00:32:13 - 00:32:45 - Reinier Mulder
00:32:45 - 00:33:24 - Lennart Hartman
00:33:24 - 00:33:45 - Schelto Bus
00:33:45 - 00:33:59 - Patty Wolthof
00:33:59 - 00:34:17 - Sonja Paauw
00:34:17 - 00:34:37 - Evelina Bijleveld
00:34:37 - 00:36:54 - Brammert Geerling
00:36:54 - 00:37:34 - Brammert Geerling
00:37:34 - 00:41:11 - Peter Snijders

• Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet met een beroep op de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, wordt de raad gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1 bij de informatienota Woningbouwimpuls Spoorzone 2021.
• Deze geheimhouding wordt opgelegd tot 2032.

00:41:11 - 00:41:50 - Brammert Geerling
00:41:50 - 00:42:25 - Ruben van de Belt
00:42:25 - 00:42:47 - Ron Klappe
00:42:47 - 00:43:27 - Anja Roelfs
00:43:27 - 00:43:36 - Mark Oldengarm
00:43:36 - 00:43:53 - Arjan Spaans
00:43:53 - 00:44:14 - Jeroen Doornbos
00:44:14 - 00:44:55 - Peter Snijders
00:44:55 - 00:45:34 - Patrick Pelman
00:45:34 - 00:45:41 - Peter Snijders
00:45:41 - 00:45:55 - Mark Oldengarm
00:45:55 - 00:46:01 - Peter Snijders
00:46:01 - 00:46:07 - Bert Sluijer
00:46:07 - 00:47:30 - Peter Snijders
00:47:30 - 00:48:05 - Jan Nabers
00:48:05 - 00:48:21 - Peter Snijders
00:48:21 - 00:48:46 - Annemee van de Klundert
00:48:46 - 00:49:13 - Margriet Leest
00:49:13 - 00:49:19 - Peter Snijders
00:49:19 - 00:49:33 - Sonja Paauw
00:49:33 - 00:49:50 - Peter Snijders
00:49:50 - 00:50:25 - Margriet Leest
00:50:25 - 00:50:56 - David Hof
00:50:56 - 00:51:20 - Silvia Bruggenkamp
00:51:20 - 00:51:28 - Peter Snijders
00:51:28 - 00:52:39 - Sonja Paauw
00:52:39 - 00:52:49 - Peter Snijders
00:52:49 - 00:53:40 - Margriet Leest
00:53:40 - 00:54:18 - Sonja Paauw
00:54:18 - 00:56:37 - Peter Snijders
Bijlagen

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van D66 wordt mevrouw E. (Erna) Kerkhof voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.
Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 14 december 2020 heeft u de belastingverordeningen 2021 vastgesteld.
Nu is gebleken dat er enige aanpassingen nodig zijn. Om de wijzigingen en nieuwe tarieven ook voor de burger te laten gelden, moeten deze bij verordening worden vastgesteld.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen de Tweede wijzigingsverordening leges en in te stemmen met de volgende wijzigingen:
1.1. leges "gewoon" huwelijk in de Schepenzaal op maandag opnemen;
1.2. leges Nederlandse Identiteitskaart verhogen;
1.3. leges Drank-en Horecawet vervangen door leges Alcoholwet.
Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Beulakker (2836) m.beulakker@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Na vaststelling in het Bestuurlijk Overleg Breezicht op 1 februari 2017 van de Visie Breezicht Zuid (hierna aan te duiden als visie) is gezamenlijk met de ontwikkelpartners verder gewerkt aan de vertaling hiervan naar het stedenbouwkundig plan. Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het stedenbouwkundig plan en de financiële haalbaarheid van Breezicht. In aansluiting op de ontwikkeling van Breezicht Zuid worden in Noord vier buurtschappen gerealiseerd met in totaal circa 525 woningen. Het ontwikkelplan voor Breezicht Noord is op 28 september 2020 vastgesteld door de raad en biedt de basis voor de verdere invulling van dit noordelijke deel van Breezicht. Samen met ontwikkelpartners wordt dit gebied in ontwikkeling gebracht en wordt er gestreefd om aantrekkelijke buurtschappen te realiseren gelegen tussen het groenblauwe landschap, de Milligerplas en de geluidswal. De stedenbouwkundige uitwerking van de twee meest westelijk gelegen buurtschappen is vergevorderd en de uitwerking van andere twee buurtschappen van Breezicht Noord is nog niet zover. Daarom is er voor gekozen om per deelgebied een bestemmingsplan op te stellen. Aansluitend hierop zal ook de procedure voor het 2e deelgebied worden opgestart. Breezicht Noord draagt bij aan de versnelling van de woningbouw van 300 naar 500 woningen in Stadshagen. Met het in procedure brengen van dit bestemmingsplan kan op deze wijze redelijk vlot gestart worden met de woningbouw in het deel dat al is uitgewerkt en hoeft niet eerst gewacht te worden tot de uitwerking voor het overige deel is afgerond. In deelgebied 1 worden circa 225 woningen gerealiseerd in een groen en sub urbaan woonmilieu. . Dit sluit aan bij de identiteit van Stadshagen als sub urbane woonlocatie en voorziet in de grote vraag naar sub urbane woonmilieus.
Gedurende de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-1 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-1 vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Heleen Post (2462) h.post@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 18 november 2020 heeft de raad de motie Borgen Ruimtelijke Kwaliteit met een Stadsbouwmeester van de fracties van de ChristenUnie, Swollwacht, D66 en PvdA aangenomen, waarin aan het college wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze het aan/instellen van een stadsbouwmeester (of stadsbouwteam) kan bijdragen aan:
• het borgen van overzicht en samenhang van de ruimtelijke kwaliteit en tevens
• aan de goede dialoog hierover met de stad en deskundigen.
Aanleiding van het besluit is dat er zorg is voor een goede borging van de ruimtelijke kwaliteit in de strategische opgave waar Zwolle de komende jaren voor staat. Aan een extern bureau is gevraagd te verkennen of er redenen zijn de huidige werkwijze en inzet in Zwolle aan te passen en daarover een advies uit te brengen inclusief een indicatie van de daarmee gepaard gaande uitvoerings-/implementatiekosten te geven.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitkomsten van de verkenning naar het borgen van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast in te stemmen met de voorbereiding van de vervolgstappen om te komen tot een uitwerking van de verkenning van buro BVR
Voor technische en feitelijke vragen: Jim van der Zwan j.van.der.zwan@zwolle.nl of Ina Heerspink 2385) i.heerspink@zwolle.nl

Resultaat stemming
00:56:37 - 00:57:48 - Sonja Paauw
00:57:48 - 00:59:12 - Schelto Bus
00:59:12 - 01:00:23 - Peter Snijders

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 augustus 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij de verbinding wordt gemaakt met sociale onderwerpen zoals gezondheid.
Met de Omgevingsvisie geeft de gemeente richting, sturing en duidelijkheid hoe zij Zwolle samen met inwoners en partners willen ontwikkelen. De visie krijgt vervolgens een juridische vertaling in een Omgevingsplan voor Zwolle.
De gemeenteraad van Zwolle heeft op 14 september 2020 het debat gevoerd over de Ontwerp-Omgevingsvisie. Vervolgens is op 22 maart 2021 een debat gevoerd over het participatieproces; de opbrengsten en opgedane inzichten.
Deze raadsdebatten, de tour de Zwolle en 122 zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie plus persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben geleid tot deze Omgevingsvisie. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of zij deze visie wil vaststellen en wil instemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de Omgevings Effect Rapportage.
Ter voorbereiding op dit debat heeft de raad op 28 juni jl. een inspreekmoment en een informatieronde georganiseerd.
Voor technische en feitelijke vragen: Joost Rengers (06-21234134), j.rengers@zwolle.nl

Resultaat stemming
Bijlagen
Amendementen
Onderwerp
AM 10-1 Bomen in de omgevingsvisie
AM10-3 Bouw betaalbare woningen, geen villa's
AM10-4 Correcte hoogbouw Zwartewaterzone
AM10-5 Ons Zwolle van morgen
Moties
Onderwerp
M10-12 Met genoeg sociale huur wonen we niet te duur
M10-8 Melding bij fysieke ontwikkelingen in je buurt
01:00:23 - 01:01:03 - Sonja Paauw
01:01:03 - 01:01:27 - Peter Snijders
01:01:27 - 01:01:54 - Sonja Paauw
01:01:54 - 01:02:11 - Peter Snijders
01:02:11 - 01:02:50 - Brammert Geerling
01:02:50 - 01:03:02 - Peter Snijders
01:03:02 - 01:04:13 - Brammert Geerling
01:04:13 - 01:04:23 - Peter Snijders
01:04:23 - 01:04:57 - Silvia Bruggenkamp
01:04:57 - 01:05:13 - Peter Snijders
01:05:13 - 01:06:05 - Jan Nabers
01:06:05 - 01:11:57 - Peter Snijders
01:11:57 - 01:15:50 - Brammert Geerling
01:15:50 - 01:16:53 - Lennart Hartman
01:16:53 - 01:32:21 - Ed Anker
01:32:21 - 01:32:47 - Peter Snijders
01:32:47 - 01:32:56 - Sonja Paauw
01:32:56 - 01:33:10 - Ed Anker
01:33:10 - 01:33:18 - Jan Nabers
01:33:37 - 01:34:16 - Schelto Bus
01:34:16 - 01:34:28 - Johran Willegers
01:34:28 - 01:47:32 - Ed Anker
01:47:32 - 01:47:47 - Peter Snijders
01:47:47 - 01:48:09 - Brammert Geerling
01:48:09 - 01:48:56 - Lennart Hartman
01:48:56 - 01:49:05 - Silvia Bruggenkamp
01:49:05 - 01:49:38 - Ruben van de Belt
01:49:38 - 01:50:30 - Peter Snijders
01:50:30 - 01:50:50 - Schelto Bus
01:50:50 - 01:51:15 - Brammert Geerling
01:51:15 - 01:51:33 - Peter Snijders
01:51:33 - 01:52:16 - Lennart Hartman
01:52:16 - 01:52:22 - Peter Snijders
01:52:22 - 01:52:56 - Jan Nabers
01:52:56 - 01:53:32 - Silvia Bruggenkamp
01:53:32 - 01:53:59 - Ruben van de Belt
01:53:59 - 01:54:00 - Peter Snijders
01:54:00 - 01:54:19 - Schelto Bus
01:54:19 - 01:54:31 - Peter Snijders
01:54:31 - 01:54:49 - Sonja Paauw
01:54:49 - 01:55:33 - Lennart Hartman
01:55:33 - 01:56:49 - Peter Snijders
01:56:49 - 01:57:01 - Lennart Hartman
01:57:01 - 01:57:27 - Sonja Paauw
01:57:27 - 01:57:31 - Peter Snijders
01:57:31 - 01:57:56 - Brammert Geerling
01:57:56 - 01:58:13 - Jan Slijkhuis
01:58:13 - 01:58:19 - Peter Snijders
01:58:19 - 01:58:25 - Schelto Bus
01:58:25 - 01:59:40 - Peter Snijders
01:59:40 - 02:00:41 - Brammert Geerling
02:00:41 - 02:01:05 - Schelto Bus
02:01:05 - 02:01:57 - Peter Snijders
02:01:57 - 02:02:49 - Brammert Geerling
02:02:49 - 02:03:10 - Silvia Bruggenkamp
02:03:10 - 02:03:13 - Sonja Paauw
02:03:13 - 02:03:15 - Jan Slijkhuis
02:03:15 - 02:03:23 - Sonja Paauw
02:03:23 - 02:03:42 - Ruben van de Belt
02:03:42 - 02:04:42 - Jan Slijkhuis
02:04:42 - 02:04:57 - Lennart Hartman
02:04:57 - 02:05:30 - Peter Snijders
02:05:30 - 02:06:03 - Patty Wolthof
02:06:03 - 02:06:07 - Peter Snijders
02:06:07 - 02:06:38 - Schelto Bus
02:06:38 - 02:06:52 - Silvia Bruggenkamp
02:06:52 - 02:07:10 - Jan Nabers
02:07:10 - 02:07:31 - Peter Snijders
02:07:31 - 02:07:36 - Brammert Geerling
02:07:36 - 02:08:59 - Peter Snijders
02:08:59 - 02:09:09 - Lennart Hartman
02:09:09 - 02:09:35 - Patty Wolthof
02:09:35 - 02:09:58 - Ruben van de Belt
02:09:58 - 02:10:14 - Jan Nabers
02:10:14 - 02:10:37 - Sonja Paauw
02:10:37 - 02:10:43 - Peter Snijders
02:10:43 - 02:10:48 - Brammert Geerling
02:10:48 - 02:10:58 - Schelto Bus
02:10:58 - 02:12:06 - Peter Snijders
02:12:06 - 02:13:10 - Jan Nabers
02:13:10 - 02:13:47 - Ruben van de Belt
02:13:47 - 02:14:13 - Silvia Bruggenkamp
02:14:13 - 02:14:45 - Schelto Bus
02:14:45 - 02:15:23 - Brammert Geerling
02:15:23 - 02:15:46 - Lennart Hartman
02:15:46 - 02:17:36 - Peter Snijders
02:17:36 - 02:18:44 - Schelto Bus
02:18:44 - 02:19:13 - Lennart Hartman
02:19:13 - 02:20:40 - Jan Nabers
02:20:40 - 02:21:54 - Sonja Paauw
02:21:54 - 02:23:04 - Brammert Geerling
02:23:04 - 02:23:36 - Silvia Bruggenkamp
02:23:36 - 02:24:23 - Ruben van de Belt
02:24:23 - 02:24:26 - Peter Snijders
02:24:26 - 02:25:10 - Schelto Bus
02:25:10 - 02:28:29 - Jan Slijkhuis
02:28:29 - 02:29:11 - Peter Snijders

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 augustus 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende wetten die samen het sociaal domein genoemd worden, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Bij al deze wetten horen regelingen en rechten voor inwoners, bijvoorbeeld dat jongeren met psychische problemen recht hebben op jeugdzorg, of dat ouderen die nog maar lastig thuis kunnen wonen extra zorg kunnen ontvangen.
De vorige regels over handhaving hiervan komen uit 2009. Sindsdien heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen, bijvoorbeeld over de jeugdzorg. Deze nieuwe verantwoordelijkheden zijn nu ook in de verordening opgenomen.
Het doel van de nieuwe verordening is om misbruik van regelingen te voorkomen door kwetsbare mensen te beschermen en extra te ondersteunen zodat deze niet onbewust of onbedoeld de fout in gaan. Maar ook om kwaadwillige zorgaanbieders, zorgverleners of inwoners te blijven aanpakken.
Voor technische en feitelijke vragen: Manja van der Zee, M.van.der.Zee@zwolle.nl

Resultaat stemming
02:29:11 - 02:29:26 - Bert Sluijer
02:29:26 - 02:30:08 - Peter Snijders

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
AKA Escaperooms is van plan om aan de Hessenweg 19 een recreatiepark te realiseren met diverse vernieuwende in- en outdooractiviteiten. Dit recreatiepark moet komen te liggen achter de bestaande woonboerderij. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 opgesteld. Dit bestemmingsplan lag van 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 ter inzage. Tijdens deze termijn zijn vier zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast; met name om nog explicieter duidelijk te maken dat een grootschalig recreatiepark of een kermis ter plaatse niet is toegestaan.
Op 6 juli 2021 maakten twee indieners van zienswijzen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken bij de raad. Nu ligt het voorstel voor ter vaststelling. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan.
Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (3124) S.Weertman@zwolle.nl of Francis Spikman (5167) F.Spikman@zwolle.nl

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Resido Vastgoed B.V. is van plan om een appartementencomplex met 19 levensloopbestendige woningen en zorggerelateerde functies in de plint te realiseren aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1. Om dit mogen te maken is het bestemmingspan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 opgesteld. Dit bestemmingsplan lag van 20 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 ter inzage. Tijdens deze termijn zijn 363 zienswijzen (waarvan 357 identieke zienswijzen) ingediend.
Naar aanleiding van de zienswijzen is (op ambtelijk niveau) in overleg getreden getreden met de indieners van de zienswijzen. Dit heeft geleid tot één belangrijke aanpassing in het plan: de zorggerelateerde functies in de plint zijn ingeruild voor (vier) woningen.
Op 6 juli 2021 maakten vier indieners van zienswijzen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken bij de raad. Nu ligt het voorstel voor ter vaststelling. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan.
Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (3124) S.Weertman@zwolle.nl of Hester Nijmeijer (5109) H.Nijmeijer@zwolle.nl

Resultaat stemming
02:30:08 - 02:31:55 - Jan Nabers
02:31:55 - 02:32:11 - Peter Snijders
02:32:11 - 02:33:36 - Ed Anker
02:33:36 - 02:33:46 - Peter Snijders
02:33:46 - 02:34:20 - Evelina Bijleveld
02:35:20 - 02:36:39 - Annemee van de Klundert
02:36:39 - 02:36:49 - Peter Snijders
02:36:49 - 02:37:54 - Reinier Mulder
02:37:54 - 02:38:10 - Sonja Paauw
02:38:10 - 02:38:13 - Peter Snijders
02:38:13 - 02:38:53 - Jan Nabers
02:38:53 - 02:39:19 - Evelina Bijleveld
02:39:19 - 02:39:49 - Lennart Hartman
02:39:49 - 02:39:58 - Annemee van de Klundert
02:39:58 - 02:40:20 - Peter Snijders
02:40:20 - 02:40:28 - Patty Wolthof
02:40:28 - 02:41:07 - Brammert Geerling
02:41:07 - 02:41:44 - Peter Snijders

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 6 september 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
Eind 2019 heeft de raad de mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld. Deze visie wordt de komende jaren uitgewerkt in actieplannen en bijhorende uitvoeringsagenda’s voor specifieke thema’s. Het actieplan Zwolle Wereldfietsstad is het eerste actieplan dat aan de raad word voorgelegd. Zwolle is Wereldfietsstad en heeft de ambitie om dat in de toekomst ook te blijven. Doel is om het fietsen in Zwolle voor alle gebruikers aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Door de uitvoering van het actieplan kan de stad duurzaam verder groeien en wordt bijgedragen aan gezonde bewoners en aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, inclusieve samenleving, cultuur, recreatie, sport en toerisme. Het actieplan vormt ook de basis voor voorstellen die vanuit Zwolle worden ingediend in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, dat als doelstelling heeft om het fietsgebruik te laten groeien. In Zwolle wordt gestreefd naar een groei van 20 procent van het fietsgebruik tot 2027 door onder meer gericht in te zetten op verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en het comfort van fietsers. Daarnaast dient overlast van geparkeerde fietsen te worden tegengegaan door te zorgen voor voldoende goede fietsparkeervoorzieningen.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het actieplan Zwolle Wereldfietsstad 2030 en om over de benodigde investeringen te besluiten bij de begroting 2022.
Na vaststelling van het actieplan zal de uitvoeringsagenda nader uitgewerkt worden en opgenomen in de dynamische mobiliteitsagenda die jaarlijks aan de raad wordt voorgelegd bij de Perspectiefnota en waar mogelijk worden betrokken bij de Strategische Investeringsagenda.
Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema (2133) S.Tjepkema@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M14-1 Fietsring in de binnenstad
M14-2 Op een communicatieadviseur kun je niet fietsen
02:41:44 - 02:42:11 - Ron Klappe
02:42:11 - 02:42:39 - Bert Sluijer
02:42:39 - 02:43:12 - Arjan Spaans
02:43:12 - 02:45:49 - Peter Snijders
02:45:49 - 02:47:11 - William Dogger
02:47:11 - 02:47:40 - Peter Snijders
02:47:40 - 02:48:16 - Mart Oude Egbrink
02:48:16 - 02:48:21 - Peter Snijders
02:48:21 - 02:48:48 - Jeroen Doornbos
02:48:48 - 02:48:57 - Peter Snijders
02:48:57 - 02:49:09 - Ron Klappe
02:49:09 - 02:49:15 - Peter Snijders
02:49:15 - 02:49:53 - Mark Oldengarm
02:49:53 - 02:50:40 - Peter Snijders
02:50:40 - 02:50:51 - Bert Sluijer
02:50:51 - 02:51:01 - Ruth Stoorvogel
02:51:01 - 02:51:07 - David Hof
02:51:13 - 02:51:53 - Ruth Stoorvogel
02:51:53 - 02:52:49 - Ruben van de Belt
02:52:49 - 02:53:37 - Jeroen Doornbos
02:53:37 - 02:54:23 - Mart Oude Egbrink
02:54:23 - 02:55:01 - Mark Oldengarm
02:55:01 - 02:55:04 - Ron Klappe
02:55:04 - 02:55:12 - Peter Snijders
02:55:12 - 02:55:39 - Theo Peenstra
02:55:39 - 02:55:44 - Peter Snijders
02:55:44 - 02:56:01 - Bert Sluijer
02:56:01 - 02:56:40 - Arjan Spaans
02:56:40 - 02:57:11 - Peter Snijders
Moties
Onderwerp
M15-3 Lachgas blijft een serieuze zaak
02:57:11 - 02:57:49 - Bert Sluijer
02:57:49 - 02:58:22 - Dorrit de Jong
02:58:22 - 02:58:32 - Peter Snijders
02:58:32 - 02:58:52 - Silvia Bruggenkamp
02:58:52 - 02:59:38 - Sharareh Azimi Nober
02:59:38 - 02:59:57 - Peter Snijders
03:00:01 - 03:00:02 - Arjan Spaans
03:00:02 - 03:00:35 - Peter Snijders
03:00:35 - 03:01:20 - Selma Hoekstra
03:01:20 - 03:01:25 - Peter Snijders
03:01:25 - 03:02:08 - Michiel van Willigen
03:02:08 - 03:02:45 - Simone Boshove
03:02:45 - 03:03:12 - Gerdien Rots
03:03:12 - 03:04:47 - Leo Elfers
03:04:47 - 03:04:57 - Peter Snijders
03:04:57 - 03:06:48 - Michiel van Willigen
03:06:48 - 03:06:54 - Peter Snijders
03:06:54 - 03:07:47 - Johran Willegers
03:07:47 - 03:08:53 - Gerdien Rots
03:08:53 - 03:09:39 - Claudia van Bruggen
03:09:39 - 03:09:55 - Bert Sluijer
03:09:55 - 03:10:08 - Silvia Bruggenkamp
03:10:08 - 03:10:36 - Selma Hoekstra
03:10:36 - 03:11:10 - Lennart Hartman
03:11:10 - 03:12:06 - Peter Snijders