Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 20 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
SH TaKzaal
Voorzitter
Mw. C. van Bruggen / Griffier: M. Zweers
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Takzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 september 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agendapunten

Eerder dit jaar is in de visie op de sociale basis door de raad vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de sociale basis er in Zwolle uit zou moeten zien en hoe daar naartoe gewerkt wordt. De voorliggende nota Sociale activatie en herstel is een volgende stap in dit proces. Doel is om de sociale basis te versterken met een aanvullende vorm van ondersteuning voor inwoners die vanwege een psychische kwetsbaarheid of wegens een periode van herstel ondersteuning nodig hebben in het verkrijgen of behouden van betekenisvolle sociale contacten en daginvulling.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de beleidsnota, de subsidieverordening sociale activatie en herstel vast te stellen en de budgetten die onder deze regeling moeten gaan vallen over te hevelen naar begrotingsdoel 1.1.2 ‘Samenkracht’. Daarnaast wordt de geïnformeerd over het advies van de Participatieraad over Sociale activatie en herstel en de collegereactie op het advies.
Voor technische en feitelijke vragen: Ellen van Assem (2672) e.van.assem@zwolle.nl

In 2017 heeft de raad de visie ‘Eerste Ruimtelijke Invullen Broerenkwartier’ vastgesteld waarin richting wordt gegeven aan toekomstige ontwikkelingen in het Boerenkwartier. Afgelopen voorjaar is de raad door het college geïnformeerd over de ontwikkeling van het Handelshuys in het Broerenkwartier. Inmiddels heeft de ontwikkelaar een communicatieplan opgesteld en heeft de gemeente een ruimtelijk ontwikkelplan voor de locatie uitgewerkt en afgestemd. In het ontwikkelplan zijn de ambities van de gemeente verwoord en daarnaast zijn handvatten en kaders opgenomen waarbinnen de ontwikkeling plaats mag vinden. Het ontwikkelplan zet in op reparatie van dit belangrijke deel van de binnenstad, met een mix van functies en goede onderlinge verbindingen.
De raad wordt voorgesteld het ruimtelijk ontwikkelplan vast te stellen en kennis te nemen van het bijbehorende communicatieplan.
Voor technische en feitelijke vragen: Anton Westenberg (2660) A.Westenberg@zwolle.nl / Tim van Muijden (2524) T.van.Muijden@zwolle.nl