Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 8 februari 2022

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Instemmen met bijgaande beslisnota.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de Communicatievoorschriften bijzondere woonvormen Welkom in mijn wijk.
  2. De Raad voor te stellen kennis te nemen van de informatienota Evaluatie Welkom in mijn wijk. Hiermee wordt de toezegging aan de Raad (nr 588) op 25 juni 2021 nagekomen.
  3. De Raad voor te stellen kennis te nemen van het advies van de Participatieraad en de reactie daarop van het college.
  4. De Raad voor te stellen kennis te nemen van de aangepaste werkdocumenten van de werkgroep huisvesting bijzondere doelgroepen n.a.v. de evaluatie welkom in mijn wijk.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de realisatie van circa 112 woningen ter plaatse van de Erfgenamenweg 16 en directe omgeving te Wijthmen vanwege ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  in te stemmen met de bijgaande brieven aan de Rechtbank Overijssel en het Rijks vastgoedbedrijf naar aanleiding van hun in gediende zienswijzen op het bestemmingsplan Weezenlanden Noord


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  akkoord te gaan met de beslisnota vaststellen resultaten zelfevaluatie BRP en RNI.


  Conform