Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 20 september 2022

09:00 - 17:00

Locatie
SH B&Wkamer
Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het Programma G40-netwerkdagen 22 & 23 september – Almere
  2. Kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de G40 en de namen van de (vice)voorzitters van de pijlers

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit;
  1 De Commissie Cultuur op te richten
  2 Het instellingsbesluit Adviescommissie Cultuur Zwolle 2022 vast te stellen
  3 De commissieleden te benoemen

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit het opnieuw vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 8 juli 2022 met zaaknummers ZWO 20/2529 20/2551,20/2548 en 21/1132 en tot het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank Overijssel.
  2. De bevoegdheid tot het voeren van alle hiermee verband houdende proceshandelingen te mandateren aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken dan wel haar plaatsvervanger bij afwezigheid.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de intentieverklaring (Letter of Intent) voor indiening van het project warmteketen
  Zwolle Noord voor de SDE subsidie
  De burgemeester besluit:
  2 Wethouder Spaans te machtigen voor het ondertekenen van de intentieverklaring ten behoeve van de
  SDE subsidie aanvraag door Aardwarmtebron Zwolle B.V.

  Conform, gewijzigde beslisnota

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
   In te stemmen met het voorstel om de medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen en derdelanders in te kopen en een zorgpost te organiseren zonder een beroep te doen op de reguliere huisartsenzorg.

  Conform, gewijzigde beslisnota

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  1. Voorliggende informatienota waarin de Wet politiegegevens en daaruit volgende verplichtingen worden toegelicht;
  2. Het bijgevoegde rapport met de resultaten van de extern uitgevoerde Wpg-audit;
  3. Het voornemen om dit rapport te versturen naar de Autoriteit persoonsgegevens (AP), conform wettelijke verplichting.

  Conform, gewijzigde beslisnota