Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 26 september 2023

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  In te stemmen afwijken beleidsregel Leegstandwet.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit in het hoofdstembureau voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2023 te benoemen: 

  • als voorzitter: de heer P.H. Snijders
  • als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer S.J.C. Cnossen.
  • als lid: de heer E.W.K. Meurs, de heer M.A.R. van Harten en de heer O.J.T.M. Looijestijn. 
  • als plaatsvervangend lid: de heer G.J.L. Reijgersberg, de heer M. Drost en mevrouw A. Huisman-Dinkelberg.

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit

  1. in te stemmen met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 66 (Nieuwstad)
  2. het wettelijk vooroverleg te starten.

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals die in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Klompé;straat 50 staan;
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Klompéstraat 
  3 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Klompéstraat 50 ter inzage te leggen zoals bepaald in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de uitnodiging en het programma Bestuurlijke Netwerkdagen op 28-29 september 2023
  2. Kennis te nemen van de vacature eerste vicevoorzitter DB G40 en de bijlage hierbij


  De burgemeester besluit:
  om wethouder Spaans te machtigen om op 28 september een stem uit te laten brengen bij de verkiezing van de nieuwe eerste vicevoorzitter DB G40.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het College besluit voor het tellen van de stemmen van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2023 te kiezen voor ‘centraal stemmen tellen’.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  de (concept) Erfgoedverordening Zwolle 2024 vast te stellen en voor inspraak vrij te geven.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  in te stemmen met het doel en de uitgangspunten van de parkeerstrategie ten behoeve van de consultatie met de stad.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit, 
  gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022, artikel 14A:6 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle, artikel 3.11 van de Subsidieregeling cultuur Zwolle 2023 en artikel 0.9 van de Subsidieregeling Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle 2023 de subsidieplafonds en openstellingsperiodes conform bijlage (het te publiceren besluit) vast te stellen.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  Het college besluit aan de raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GR GBLT, waar ook de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ommen tot de GR onderdeel van uitmaakt.


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Het college besluit het Wijzigingsbesluit conform bijlage vast te stellen.


  Conform