Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 21 november 2023

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van de gegunde partij in de aanbesteding volwasseneneducatie.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken van de Gemeente Zwolle 2024 vast te stellen;
  2 de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken van de Gemeente Zwolle 2012 in te trekken;
  3 de algemene erfpachtvoorwaarden 2005 van de Gemeente Zwolle in te trekken.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit: 
  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 66 (Nieuwstad); 
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 66 (Nieuwstad); 
  3 het ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 66 (Nieuwstad) ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 
  4 het ontwerpbesluit voor het toestaan van hogere grenswaarden ter inzage te leggen; 
  5 Datum 13 november 2023 2/5 voorstel 5 In te stemmen met de ontwerp Welstandsnota 2023 versie november 2023 en beeldkwaliteitsplan ‘Welstandskader Nieuwstad’ en de inspraakprocedure te starten conform de Inspraakverordening.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:


  1 In te stemmen met het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 2024.


  De burgemeester besluit:
  2 Wethouder De Jong te machtigen om namens de gemeente Zwolle bijgevoegd convenant te ondertekenen.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met het matchingsverzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om € 0,85 per inwoner per jaar voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 te matchen.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van: 
  1  De aanpak evaluatie Ethische commissie Digitalisering.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 juncto artikel 88 lid;
  2 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub i (het goed functioneren van publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen) van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 1.


  Gewijzigd akkoord

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De subsidieregeling monumenten Zwolle 2024 conform bijlage 1 vast te stellen en per 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  2 Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling monumenten Zwolle 2024 conform bijlage 2 vast te stellen;
  3 De eenmalige overlapkosten die ontstaan vanwege de systeemwijziging naar de ASV 2022 mee te nemen in Berap I 2024;
  4 De gemeenteraad voor te stellen om de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing per 1 januari 2024 in te trekken.


  Gewijzigd akkoord

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 de opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen zonder status in het Mercure Hotel te verlengen tot 1 april 2024.
  2 Het COA per bijgevoegde brief over dit besluit te informeren.


  Conform