Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 7 november 2023

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit ten aanzien van de verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezing 2023:

  1. wijkcentrum Het Anker, Voorsterweg 36 aan te wijzen als locatie waar op donderdag 23 november 2023 de centrale stemopneming plaatsvindt en die stemopneming te laten beginnen om 9.00 uur; 
  2. de volgende personen als leden van het gemeentelijk stembureau te benoemen:
   * als voorzitter: dhr. R. Spijkerman,
   * als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: mw. F. Koornstra-Abdoel,
   * als lid: mw. L. van de Wetering, mw. M. van de Streek, dhr. D. Sediq, mw. E. Wentink, dhr. L. Zoete, mw. M. Schipper, dhr. M. Cornelisse, mw. M. de Wit, dhr. J. de Meijer, mw. J. Meijerink, mw. D. Velner, mw. A. Winters, mw. A. Spelt, dhr, I. van Elburg, dhr. M. Pazie, dhr. T. de Vries, dhr. M. Ivens, mw. A. Sherriff, dhr. T. Mineur, mw. V. van der Sluis, dhr. F. ten Kate. 
  3. mandaat te verlenen aan bureau verkiezingen om ondersteuners aan te wijzen en de specifieke ondersteuningsrol te bepalen.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het bodemenergieplan vast te stellen;
  2. De MER-aanmeldnotitie vast te stellen;
  3. Het bodemenergieplan met MER-aanmeldnotitie voor te leggen aan de provincie Overijssel ter vaststellen als kader voor in te dienen vergunningsaanvragen binnen het projectgebied Spoorzone;


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. aan de toekomstige fietsbrug over de Hasselterweg (N331) – lopend van het Tippepad tot de Voorsterweg – de naam Zalkerdijkerbrug toe te kennen;
  2. om aan het fietspad, lopend over de Zalkerdijkerbrug, de naam Zalkerdijkerpad toe te kennen;
  3. om het fietspad gedeelte van Holthagen – van Holthagen tot Agnietenbergweg – te vernoemen naar Agnietenbergpad;
  4. om de gewijzigde loop van Holthagen – vast te stellen;
  5. de loop van de genoemde straten nader vast te stellen volgens bijgevoegde tekeningen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit: 
  1 Het (concept) Treasuryplan 2023-2024 vast te stellen en daarmee de Treasurystrategie en -acties voor 2023-2024 globaal te bepalen als volgt: 
  a) Actualiseren van het Treasurystatuut (Uitvoeringsbesluit-Treasury-2019); 
  b) Per kwartaal opstellen van een treasury rapportage; 
  c) Voorbereiden op, en zo nodig uitoefenen van, de break-clause (ontbindingsclausule) van de swap bij Deutsche bank in december 2023; 
  d) Mogelijk uitzetten van korte middelen buiten de schatkist bij gemeenten en/of provincies.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit: 
  1 De gemeenschappelijke regeling (GR) GBLT te wijzigen, waaronder de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. 
   2 Dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad via bijgevoegde bijlage. 
  3 Als vestigingsgemeente van GBLT over te gaan tot bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, nadat alle deelnemers met die wijziging hebben ingestemd.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit: 
  1. In te stemmen met de beslisnota voor de raad: Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning 2024 
  2. De volgende beleidsregels vast te stellen per 1 januari 2024: 
  - Beleidsregel deel 0 toelichting op de procedure aanvragen Wmo voorziening 2024 
  - Beleidsregel deel 1 beoordelingskader Hulpmiddelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen 2024 
  - Beleidsregel deel 4 beoordelingskader pgb 2024 
  3. De volgende beleidsregels maatschappelijke ondersteuning in te trekken: 
  - Beleidsregel Toelichting op procedure aanvragen Wmo voorziening Bij verordening maatschappelijke ondersteuning DEEL 0, geldend vanaf 1-1-2022 
  - Beoordelingskader Hulpmiddelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen bij verordening maatschappelijke ondersteuning deel 1, geldend vanaf 1-1-2020 
  - Beleidsregel Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen en dagbesteding- perspectief bij Verordening maatschappelijke ondersteuning DEEL 4 geldend vanaf 1-10-2021


  Gewijzigd akkoord