Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 22 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 22 april tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050.
  De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen.

 3. 3
  Pauze - 21:00
 4. 4

  In januari 2024 diende raadslid Annemee van de Klundert namens de VVD-fractie het initiatiefvoorstel 'Vandalismefonds schadeherstel sportparken' in. Hierin stelt zij voor om een vandalismefonds in te stellen waarop sportverenigingen/sportparken een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten van het herstellen van schade die door vandalisme is ontstaan (en niet door een verzekering vergoed worden). Door een vandalismefonds in het leven te roepen kunnen sportparken hun open karakter behouden, wat bijdraagt aan de maatschappelijke taken die zij vervullen voor de stad. Voor het vandalismefonds zou jaarlijks een bedrag van €25.000,- gereserveerd moeten worden. Als dekking wordt de reserve onderhoud sportaccommodaties voorgesteld.


  Op grond van het Reglement van Orde is het college in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorstel ter kennis te brengen van de raad. In zijn reactie geeft het college aan het een sympathiek voorstel te vinden. De veronderstelde financiële ruimte is echter niet aanwezig in de reserve onderhoud sportaccommodaties.


  Tijdens dit raadsdebat gaan de fracties uit de raad met elkaar in debat over het initiatiefvoorstel en kunnen zij hierover vragen stellen aan de indiener van het initiatiefvoorstel.

 5. 5
  Sluiting - 22:30