Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad Raadsdebat

Warmtebedrijf

maandag 1 juli 2024

19:30 - 21:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Klariska ten Napel / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 1 juli tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook in Zwolle zullen de gebouwen en huizen op een andere manier worden verwarmd. De gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Zij hebben de regierol. Die regierol kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een van de manieren is door zelf als gemeente een rol in de warmteketen in te vullen. Die publieke taak behelst in ieder geval dat de distributie en levering van warmte met behulp van een warmtenet plaats moet vinden door warmtebedrijven met een publiek meerderheidsbelang. Daarvoor is het noodzakelijk een warmtebedrijf op te richting, waarvan de gemeente (deels) eigenaar wordt.
  Het ontwikkelkader wat nu voorligt is de eerste stap in de totstandkoming van het Warmtebedrijf Zwolle. Dit ontwikkelkader legt de uitgangspunten vast voor de scope, de rechtsvorm, de organisatiestructuur en de taken van Warmtebedrijf Zwolle. De oprichting van het Warmtebedrijf vindt plaats in twee fases. De eerste fase betreft het oprichtingsbesluit, waarin slechts wordt besloten tot oprichting van een BV
  In de tweede, latere, fase zal een inrichtingsbesluit aan het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad waarin besluitvorming wordt gevraagd over de governance (besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden) en de financiën, binnen het Warmtebedrijf. Zolang het inrichtingsbesluit niet is genomen zal het Warmtebedrijf geen andere (bedrijfs)activiteiten uitvoeren, dan het aanvragen van een bankrekening, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het indienen van de aanvraag voor de Warmtenetten Investeringssubsidie.
  Met dit raadsvoorstel ligt dat ontwikkelkader voor ter besluitvorming. Het college zal bij een instemmend besluit van de raad op 16 juli overgaan tot de oprichting van het Warmtebedrijf. Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet wordt dat collegebesluit niet genomen voordat de raad het ontwerp-besluit van het college is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Om die reden is beslispunt 2 opgenomen in het raadsvoorstel en het ontwerp- collegebesluit bij de vergaderstukken gevoegd. Om daadwerkelijk invulling te geven aan het inrichten en uiteindelijk te komen tot een operationeel warmtebedrijf dient tijdelijk een “Kwartiermaker Warmtebedrijf” aangesteld te worden. Met het beschikbaar stellen van het gevraagde voorbereidingskrediet van € 250.000, - kan ook hier invulling aan worden gegeven.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Onderwerpen inrichtingsbesluit
  Schriftelijke terugkoppeling gesprek Platform Duurzaam Zwolle
 3. 3
  Sluiting - 21:30