Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 18 juni 2018

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Toelichting

Om 19.15 uur wordt er een groepsfoto gemaakt van de raad en van de fracties afzonderlijk. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:43 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:19 - 00:01:43 - Henk Jan Meijer
 3. 2.a

  Moties

  Onderwerp
  Armoedebestrijding en schuldhulp (M2-9)
  Bouwen aan opbouwwerk (M2-13)
  Bouwplan sociale huurwoningen (M2-7)
  Cameratoezicht (M2-16)
  Fysieke ontwikkeling van de stad (M2-2)
  Huur is een woonlast (M2-6)
  Samen met inwoners een groenere wijken (M2-1)
  Stimuleren duurzame lokale voedstelproductie ( M2-11)
  Toevoeging blockchain (M2-18)
  Versterking onderwijs (M2-17)
  Wijkbezoeken door gemeente (M2-14)
  00:00:25 - 00:01:43 - Henk Jan Meijer
  00:01:43 - 00:01:50 - Mart Oude Egbrink
  00:01:50 - 00:01:54 - Henk Jan Meijer
  00:01:54 - 00:02:30 - Mart Oude Egbrink
  00:02:31 - 00:02:33 - Henk Jan Meijer
  00:02:34 - 00:03:15 - Sonja Paauw
  00:03:16 - 00:03:19 - Henk Jan Meijer
  00:03:19 - 00:04:46 - Brammert Geerling
  00:04:47 - 00:04:51 - Henk Jan Meijer
  00:04:53 - 00:05:37 - Jan Nabers
  00:05:38 - 00:05:52 - Henk Jan Meijer
  00:05:52 - 00:13:28 - Gerdien Rots
  00:13:28 - 00:13:32 - Henk Jan Meijer
  00:13:32 - 00:16:33 - Gerdien Rots
  00:16:33 - 00:16:36 - Henk Jan Meijer
  00:16:36 - 00:17:22 - Gerdien Rots
  00:17:22 - 00:18:09 - Henk Jan Meijer
  00:18:09 - 00:18:43 - Sonja Paauw
  00:18:43 - 00:19:11 - Henk Jan Meijer
  00:19:11 - 00:19:26 - Arjan Spaans
  00:19:27 - 00:20:23 - Henk Jan Meijer
  00:20:23 - 00:20:50 - Patty Wolthof
  00:20:51 - 00:21:23 - Henk Jan Meijer
  00:21:24 - 00:21:53 - Sonja Paauw
  00:21:55 - 00:21:57 - Henk Jan Meijer
  00:21:57 - 00:22:16 - Youcef Ben Ali
  00:22:16 - 00:22:55 - Henk Jan Meijer
  00:22:56 - 00:23:31 - Sonja Paauw
  00:23:33 - 00:24:13 - Henk Jan Meijer
  00:24:13 - 00:24:39 - Youcef Ben Ali
  00:24:39 - 00:24:56 - Henk Jan Meijer
  00:24:56 - 00:25:23 - Brammert Geerling
  00:25:24 - 00:26:27 - Henk Jan Meijer
  00:26:27 - 00:26:48 - Sonja Paauw
  00:26:50 - 00:27:05 - Henk Jan Meijer
  00:27:06 - 00:27:38 - Sonja Paauw
  00:27:39 - 00:28:58 - Henk Jan Meijer
 4. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 vertrouwelijke risicoparagraaf en bijlage 3 (vertrouwelijke risicomatrix) van de beslisnota Jaarstukken 2017”
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 8 (Project-ontwikkelingsovereenkomst met bijlagen) van de beslisnota Project-ontwikkelingsopgave Oosterenk Midwest ”
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
  00:28:14 - 00:28:58 - Henk Jan Meijer
 5. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Hoe intensief "jaagt' Zwolle op vermeende bijstandsfraudeurs?
  Verhogen aangiftebereidheid slachtoffers mensenhandel (MV4-1)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Sociale recherche
  Vragen over verhogen aangiftebereidheid slachtoffers mensenhandel
  00:28:47 - 00:28:58 - Henk Jan Meijer
  00:28:58 - 00:30:20 - Wietse de Boer
  00:30:20 - 00:30:25 - Henk Jan Meijer
  00:32:22 - 00:32:25 - Henk Jan Meijer
  00:32:26 - 00:32:37 - Wietse de Boer
  00:32:37 - 00:32:39 - Henk Jan Meijer
  00:32:47 - 00:33:00 - Henk Jan Meijer
  00:33:00 - 00:35:23 - Sylvana Rikkert
  00:35:24 - 00:35:27 - Henk Jan Meijer
  00:35:31 - 00:38:50 - Klaas Sloots
  00:38:53 - 00:38:54 - Henk Jan Meijer
  00:38:54 - 00:39:24 - Sylvana Rikkert
  00:39:33 - 00:39:36 - Klaas Sloots
  00:39:37 - 00:39:43 - Henk Jan Meijer
  00:39:43 - 00:40:17 - Youcef Ben Ali
  00:40:17 - 00:40:21 - Henk Jan Meijer
  00:40:21 - 00:40:54 - Youcef Ben Ali
  00:40:59 - 00:41:27 - Klaas Sloots
  00:41:27 - 00:41:40 - Henk Jan Meijer
  00:41:43 - 00:41:44 - Klaas Sloots
  00:41:44 - 00:41:47 - Henk Jan Meijer
  00:41:48 - 00:42:17 - Thom van Campen
  00:42:18 - 00:42:19 - Henk Jan Meijer
  00:42:21 - 00:42:22 - Klaas Sloots
  00:42:22 - 00:42:47 - Henk Jan Meijer
 6. 5

  00:42:35 - 00:42:47 - Henk Jan Meijer
  00:42:50 - 00:43:23 - Sylvana Rikkert
  00:43:24 - 00:43:33 - Henk Jan Meijer
  00:43:33 - 00:44:07 - Patty Wolthof
  00:44:07 - 00:44:12 - Henk Jan Meijer
  00:44:12 - 00:44:22 - Patty Wolthof
  00:44:22 - 00:44:57 - Henk Jan Meijer
 7. 5.a
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.a.1

 9. 5.B1

 10. 5.B2

 11. 5.c
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 12. 5.c.2

 13. 5.c.3

 14. 6

  De initiatiefnemer is voornemens om aan de Botlek 52 in Zwolle 25 grondgebonden woningen te realiseren. De verkaveling bestaat uit drie blokken met rijwoningen en twee blokken met drie
  aaneengeschakelde woningen. Het geldende bestemmingsplan staat woningen niet toe. Voor het realiseren van de woningen is het daarom nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 heeft ter visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend door een omwonende en de Bewonersvereniging Botlek e.o. mede namens 112 bewoners. Op 16 oktober 2017 is het voorstel behandeld in een informatieronde met aansluitend een debatronde. Aan het eind van het debat is geconcludeerd dat de beslisnota niet rijp is voor besluitvorming en dat conform de toezegging van de wethouder eerst de aanvullende notitie wordt afgewacht. De stappen die zijn gezet, de gesprekken die zijn gevoerd met de bewoners en de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6. Dit heeft geleid tot aanpassing van de nota van zienswijzen, de wijzigingsnota en de verbeelding, zoals deze waren geagendeerd voor het raadsplein van 16 oktober jl.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 vast te stellen en te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Auke Sipma a.sipma@zwolle.nl

  00:46:06 - 00:48:04 - Ad Gerretzen
  00:48:04 - 00:48:18 - Henk Jan Meijer
  00:48:19 - 00:49:02 - Brammert Geerling
  00:49:02 - 00:49:04 - Henk Jan Meijer
  00:49:05 - 00:49:32 - Reinier Mulder
  00:49:32 - 00:49:36 - Henk Jan Meijer
  00:49:39 - 00:49:54 - Marcel Mulder
  00:49:54 - 00:49:57 - Henk Jan Meijer
  00:50:01 - 00:50:18 - Lennart Hartman
  00:50:18 - 00:51:00 - Henk Jan Meijer
 15. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2017, de Kadernota 2019 – 2022, Begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2017 en de Kadernota 2019 - 2022 zijn ter kennisname. Voor de Begrotingswijziging 2018 (i.v.m. Heffingstechnologie) en de begroting 2019 wordt een akkoord gevraagd. Zoals bij de kadernota is aangegeven kunnen eventuele zienswijzen bij de begroting en in dit specifieke geval ook bij de Begrotingswijziging worden ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 GBLT en kadernota 2019-2022. Daarnaast akkoord te gaan met de begrotingswijziging van 2018 en 2019 en geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Paul Schoorlemmer (2862) pw.schoorlemmer@zwolle.nl

  00:50:33 - 00:51:00 - Henk Jan Meijer
  00:51:00 - 00:52:11 - Gerdien Rots
 16. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Sinds 1 januari 2018 bestaat het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland als opvolger van de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland.
  Op basis van de vastgestelde GR is het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland verplicht om verantwoording af te leggen en om begrotingen op te stellen, waarop de raad een zienswijze kan indienen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Daarnaast het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sabina Jonker (2071) s.jonker@zwolle.nl

  00:51:05 - 00:52:11 - Gerdien Rots
  00:52:11 - 00:52:51 - Henk Jan Meijer
 17. 9

  00:52:55 - 00:54:42 - Claudia van Bruggen
  00:54:42 - 00:54:51 - Henk Jan Meijer
  00:54:57 - 00:55:29 - William Dogger
  00:55:29 - 00:56:06 - Henk Jan Meijer
 18. 10

  00:55:43 - 00:56:06 - Henk Jan Meijer