Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 27 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 27 november 2023 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:03:16 - 00:04:57 - Peter Snijders
  00:04:57 - 00:10:16 - Joop Steinvoorte
  00:10:16 - 00:10:50 - Joop Steinvoorte
  00:10:50 - 00:11:35 - Joop Steinvoorte
  00:11:35 - 00:11:43 - Jacob Raap
  00:11:43 - 00:12:29 - Joop Steinvoorte
  00:12:29 - 00:13:19 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:13:09 - 00:13:19 - Peter Snijders
  00:13:32 - 00:21:58 - Peter Snijders
  00:22:57 - 00:23:10 - Peter Snijders
  00:23:22 - 00:28:39 - Luna Koops
  00:28:48 - 00:29:04 - Peter Snijders
  00:29:09 - 00:32:01 - Mart Oude Egbrink
  00:32:17 - 00:34:07 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:32:52 - 00:34:07 - Peter Snijders
  00:34:07 - 00:34:40 - Ron Klappe
  00:34:42 - 00:35:30 - Peter Snijders
 4. 1.d

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 11 november 2023 heeft Mart oude Egbrink aan de voorzitter van de raad laten weten ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan ontstaat een vacature in de fractie van de Partij van de Arbeid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevr. H. (Hettie) van Aalderen (Partij van de Arbeid) toe te laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle.

  00:34:52 - 00:35:30 - Peter Snijders
  00:35:32 - 00:35:37 - Peter Snijders
  00:37:06 - 00:37:56 - Peter Snijders
  00:37:56 - 00:41:51 - Theo Peenstra
 5. 1.e

  00:37:57 - 00:41:51 - Theo Peenstra
  00:41:52 - 00:43:24 - Peter Snijders
 6. 2

 7. 3

  00:43:03 - 00:43:24 - Peter Snijders
 8. 4

  00:43:08 - 00:43:24 - Peter Snijders
  00:43:24 - 00:43:56 - Ron Klappe
  00:43:56 - 00:44:27 - Peter Snijders
  00:44:27 - 00:45:01 - Brammert Geerling
  00:45:03 - 00:45:32 - Peter Snijders
  00:45:32 - 00:45:48 - Brammert Geerling
  00:45:50 - 00:49:36 - Peter Snijders
 9. 4.A2

 10. 4.A3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 11. 5

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt, wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet biedt een kader dat overheden op decentraal niveau meer afwegingsruimte geeft om de doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Eén van de doelen van de wet is het bereiken van een goede omgevingskwaliteit. Daarbij gaat het om het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. In eerste instantie gaan het huidige vastgestelde gemeentelijke beleid en regelgeving voor welstand, ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed één op één over naar de Omgevingswet via de zogenaamde bruidsschat. Wel is het adviesstelsel aangepast in de Omgevingswet. Hierdoor is het noodzakelijk om voor 1 januari 2024 een verordening op de werking van de gemeentelijke adviescommissie vast te stellen en de leden daarvan te benoemen. (In een separate nota worden de leden voor de gemeentelijke adviescommissies benoemd.) Een adequate invulling van de taak en de werkwijze van deze commissie draagt bij aan het doel van een goede omgevingskwaliteit. De verordening regelt de instelling van de gemeentelijke adviescommissie en de werking van de commissie.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Verordening op de adviescommissies voor omgevingskwaliteit Zwolle vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept. Daarnaast de verordening tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking te laten treden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick Naaijen (038) 498 5154) p.naaijen@zwolle.nl of Henry Kranenborg (038) 498 2465) hl.kranenborg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:46:11 - 00:49:36 - Peter Snijders
 12. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op grond van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, is de raad verplicht een gemeentelijke adviescommissie in te stellen die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit. Binnen deze commissie dienen enkele leden deskundig te zijn op het gebied van monumentenzorg. Voor de instelling van de gemeentelijke adviescommissie is de Verordening op de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Zwolle door de raad vastgesteld. In deze verordening is geregeld dat er in de gemeente Zwolle 2 commissies zijn, te weten de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Zwolle en de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Spoorzone.
  In het kader van de Omgevingswet en op grond van de verordening faciliteert Het Oversticht voor de gemeente Zwolle de (welstands- en monumenten) advisering. Het Oversticht heeft een benoemingsvoorstel gedaan voor beide commissies. In het voorstel is de samenstelling van de commissies aangehouden zoals we die nu ook is onder de huidige wet- en regelgeving. De voorgestelde leden zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur, zoals vereist op basis van artikel 5, zesde lid, van de verordening. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de genoemde leden in het dictum te benoemen voor een periode van 4 jaar, onder voorbehoud van en met ingang van de datum van inwerkingtreding van de verordening op de adviescommissies voor omgevingskwaliteit Zwolle.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick Naaijen (038) 498 5154) p.naaijen@zwolle.nl of Henry Kranenborg (038) 498 2465) hl.kranenborg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:47:20 - 00:49:36 - Peter Snijders
 13. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Veel gemeentelijke verordeningen en daarop gebaseerde beleidsregels bevatten ook regels over de fysieke leefomgeving. Er zijn diverse verordeningen die verwijzen naar wetgeving of terminologie die komen te vervallen. De Omgevingswet trekt immers 26 wetten volledig in, waaronder de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het is van groot belang dat deze verordeningen en ook de voorgestelde technische aanpassingen aan verordeningen voor de inwerkingtreding van de wet worden vastgesteld, omdat dit na die datum niet meer mogelijk is om deze regels met een verordening vast te leggen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen aan de volgende verordeningen: a. Afvalstoffenverordening Gemeente Zwolle 2022; b. Verordening Bodembescherming Zwolle 2019; c. Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Zwolle 2021; d. Bomenverordening 2021; e. Inspraakverordening; f. Ligplaatsenverordening; g. Parkeerverordening 2016; h. Verordening Speelautomatenhal Zwolle 2018; i. Verordening Middenhuurwoningen Zwolle 2022. Daarnaast wordt gevraagd te besluiten om de inwerkingtreding van de gewijzigde verordeningen gelijk te laten vallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 of zoveel later als de Omgevingswet in werking treedt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (038) 498 2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:48:01 - 00:49:36 - Peter Snijders
 14. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 19 december 2016 heeft de raad de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zwolle vastgesteld. In deze verordening zijn kwaliteitseisen opgenomen op basis waarvan de gemeente en de omgevingsdienst vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken omgevingsrecht uitvoeren. De verplichting tot het vaststellen van een dergelijke verordening door de raad is nu nog opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en vervalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en daarmee de grondslag voor de verordening. Ook de Omgevingswet bevat de (zorg)plicht voor de raad om een verordening op te stellen. Er is geen overgangsrecht, zodat opnieuw een raadsbesluit nodig is. Er is alleen sprake van een technische aanpassing, inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de "Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zwolle" vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ria van Dijk (038) 498 2830) h.van.dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:48:02 - 00:49:36 - Peter Snijders
 15. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 januari 2024 treden de Wet nadeelcompensatie en de Omgevingswet in werking. De overheid kan rechtmatig handelen, maar toch schade veroorzaken. Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt in de rechtmatige uitoefening van haar publiekrechtelijke taak of bevoegdheid en die uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Het kan dus zowel gaan om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten als om schade veroorzaakt door feitelijke handelingen en de schade die daarbij ontstaat, kan bestaan uit (tijdelijke of permanente) inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak. Op dit moment bestaan er regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten en buitenwettelijke regelingen. Verder zijn er ook terreinen waarop er geen uitgeschreven regeling bestaat. Hierdoor is er voor burger én overheid een betrekkelijk onoverzichtelijke situatie ontstaan, zowel in inhoudelijk als procedureel opzicht. De Wet nadeelcompensatie beoogt aan deze onoverzichtelijke situatie een eind te maken door opname van een algemene, uniforme, regeling in de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5).
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de “Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolle” met bijbehorende toelichting vast te stellen. Daarnaast de bevoegdheid om te beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om nadeelcompensatie als bedoeld in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Wet nadeelcompensatie) met inbegrip van het vaststellen van beleidsregels ter uitoefening van deze bevoegdheid, te delegeren aan het college. Verder te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024 of zoveel later op de datum als titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Wet nadeelcompensatie) en de Omgevingswet in werking treden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henriette van Dop (038) 498 3334) hcs.van.dop@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:48:03 - 00:49:36 - Peter Snijders
 16. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeente Zwolle blijft de komende jaren verantwoordelijkheden behouden rondom opvang in de Zwolse keten van instroom- doorstroom- en uitstroom van vluchtelingen en statushouders. In de opgave vluchtelingen komt veel samen; opvang, huisvesting, inburgering en organisatie. Een lange termijn aanpak draagt bij aan het organiseren van de gewenste stabiliteit in deze opgave en geeft ook houvast in het maken van keuzes. Bij het opstellen van de aanpak is meegewogen wat de draagkracht van de inwoners en organisaties is. Dit is in lijn met de aangenomen motie ‘Zwolle neemt haar verantwoordelijkheid voor het opvangen van nieuwe Zwollenaren’ om samen met raad en inwoners scenario’s te ontwikkelen voor opvang van vluchtelingen. De raad is via een opinienota gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van de scenario’s en gevraagd om aanvullingen of wensen aan het college mee te geven ten behoeve van de definitieve aanpak. De raad volgde grotendeels het voorkeursscenario van het college en heeft daarbij ook aangegeven dat wanneer de nood hoog is, er ruimte is voor crisisnoodopvang.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de lange termijn aanpak voor de opgave vluchtelingen 2023-2027 vast te stellen. Daarbij rekening te houden met de impact en draagkracht van de stad en in te zetten op de volgende 3 hoofdlijnen: a. Opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen b. Asielopvang en ondersteuning (crisisnoodopvang, AMV, Regionale Opvang Locatie) c. Huisvesting en ondersteuning van statushouders (conform taakstelling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Heleen Post (0625778225) h.post@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Swollwacht (3)

  Moties

  Onderwerp
  M10-1 Raad in control bij vluchtelingenopvang
  00:48:22 - 00:49:36 - Peter Snijders
  00:49:48 - 00:52:24 - Monique Bakker
  00:52:24 - 00:52:27 - Peter Snijders
  00:52:27 - 00:52:39 - Monique Bakker
  00:52:39 - 00:52:46 - Peter Snijders
  00:52:48 - 00:53:04 - Patrick Pelman
  00:53:04 - 00:53:39 - Monique Bakker
  00:53:42 - 00:53:56 - Patrick Pelman
  00:53:58 - 00:54:01 - Peter Snijders
  00:54:04 - 00:54:05 - Klariska ten Napel
  00:54:05 - 00:54:34 - Klariska ten Napel
  00:54:36 - 00:55:21 - Monique Bakker
  00:55:21 - 00:55:23 - Peter Snijders
  00:55:23 - 00:55:43 - Monique Bakker
  00:55:43 - 00:55:54 - Peter Snijders
  00:55:57 - 00:56:36 - Monique Bakker
  00:56:36 - 00:56:46 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:56:48 - 00:56:50 - Monique Bakker
  00:56:50 - 00:57:12 - Monique Bakker
  00:57:13 - 00:57:15 - Monique Bakker
  00:57:15 - 00:57:16 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:57:16 - 00:57:17 - Peter Snijders
  00:57:28 - 00:57:48 - Peter Snijders
  00:57:54 - 00:59:07 - Brammert Geerling
  00:59:09 - 00:59:24 - Peter Snijders
  00:59:28 - 01:02:06 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:08 - 01:02:16 - Peter Snijders
  01:02:17 - 01:03:07 - Brammert Geerling
  01:03:10 - 01:04:00 - Silvia Bruggenkamp
  01:04:02 - 01:04:37 - Brammert Geerling
  01:04:40 - 01:05:27 - Silvia Bruggenkamp
  01:05:29 - 01:06:03 - Brammert Geerling
  01:06:03 - 01:06:06 - Peter Snijders
  01:06:06 - 01:06:28 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:06:28 - 01:07:13 - Silvia Bruggenkamp
  01:07:15 - 01:07:28 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:07:30 - 01:07:48 - Peter Snijders
  01:08:02 - 01:08:46 - Patrick Pelman
  01:08:48 - 01:08:59 - Peter Snijders
  01:08:59 - 01:10:18 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:10:21 - 01:10:38 - Peter Snijders
  01:10:41 - 01:11:26 - Niels van der Schaaf
  01:11:28 - 01:11:37 - Peter Snijders
  01:11:53 - 01:13:53 - Debbie Mathijsen
  01:13:55 - 01:14:07 - Peter Snijders
  01:14:14 - 01:14:16 - Peter Snijders
  01:14:22 - 01:16:00 - Cankut Ercan
  01:16:02 - 01:16:30 - Peter Snijders
  01:16:30 - 01:20:43 - Dorrit de Jong
  01:20:43 - 01:20:44 - Peter Snijders
  01:20:45 - 01:20:57 - Silvia Bruggenkamp
  01:20:59 - 01:21:01 - Peter Snijders
  01:21:01 - 01:21:16 - Dorrit de Jong
  01:21:18 - 01:21:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:21:25 - 01:21:26 - Peter Snijders
  01:21:26 - 01:21:37 - Silvia Bruggenkamp
  01:21:37 - 01:21:38 - Peter Snijders
  01:21:38 - 01:21:42 - Peter Snijders
  01:21:42 - 01:23:44 - Dorrit de Jong
  01:23:44 - 01:23:46 - Peter Snijders
  01:23:46 - 01:24:49 - Monique Bakker
  01:24:53 - 01:25:56 - Dorrit de Jong
  01:25:58 - 01:25:59 - Peter Snijders
  01:25:59 - 01:26:17 - Monique Bakker
  01:26:20 - 01:26:52 - Dorrit de Jong
  01:26:54 - 01:27:13 - Peter Snijders
  01:27:15 - 01:27:35 - Peter Snijders
  01:27:37 - 01:28:24 - Klariska ten Napel
  01:28:24 - 01:28:39 - Peter Snijders
  01:28:39 - 01:28:55 - Laura van de Giessen
  01:28:57 - 01:29:30 - Peter Snijders
  01:29:30 - 01:30:09 - Niels Tol
  01:30:11 - 01:30:22 - Peter Snijders
  01:30:24 - 01:30:40 - Silvia Bruggenkamp
  01:30:42 - 01:31:25 - Peter Snijders
 17. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds oktober 2022 pakt Zwolle energiearmoede aan via Warm Thuis. Warm Thuis is een samenwerkingsverband van de gemeente, Blauwvinger Energie, Stichting voor Elkaar Zwolle en diverse maatschappelijke organisaties. Warm Thuis biedt hulp aan Zwollenaren met een inkomen tot 130% van het minimumloon, bij het bestrijden van energiearmoede. Op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar stelt het college aan de raad voor om de middelen voor energiearmoede tot en met 2025 ter beschikking te stellen voor het project Warm Thuis en gerelateerde projecten. In totaal gaat het om een bedrag van €2,5 miljoen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joke Kok (038 - 498 3252) JM.Kok@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:31:09 - 01:31:25 - Peter Snijders
  01:31:27 - 01:31:59 - Jan Nabers
  01:32:00 - 01:32:03 - Peter Snijders
  01:32:05 - 01:32:14 - Patrick Pelman
  01:32:16 - 01:32:44 - Peter Snijders
 18. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 29 november 2021 heeft de gemeenteraad de motie M17-2 zorgwoningen en zorgelijke aanbieders aangenomen. In de motie is het college verzocht te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle toepasbaar is en daarover terug te rapporteren aan de raad. Vervolgens is er een voortvarende start gemaakt met het project ‘grip op zorg’. Dit om grip te krijgen op de overlast van zorgwoningen in de stad. Op 2 oktober 2023 heeft de raad gesproken over de opinienota zorgwonen en zorgelijke zorgaanbieders. Het college heeft daarin het dilemma voorgelegd over het wel of niet doorgaan met het uitwerken van de vergunningsplicht. In die nota is ook uitgebreid stilgestaan bij de situatieschets en de regionale afspraken. De nu voorliggende beslisnota geeft een toelichting op de besluitvorming over inzet op de beide sporen. Daarmee wordt de motie 17-2 “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” afgedaan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de aanpak Grip of Zorg voort te zetten via spoor 1 ‘afspraken in regioverband’. Daarnaast nu geen ‘vergunningsplicht’ in te voeren (spoor 2 niet door te zetten).
  Voor technische en feitelijke vragen: Dorien Visser (0621134465) d.visser@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie D66 (4), Fractie Swollwacht (3)
  01:32:35 - 01:32:44 - Peter Snijders
  01:32:46 - 01:32:54 - Monique Bakker
  01:33:01 - 01:33:13 - Niels Tol
  01:33:14 - 01:33:17 - Peter Snijders
  01:33:17 - 01:33:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:33:39 - 01:33:45 - Peter Snijders
  01:33:45 - 01:33:58 - Joey Boon
  01:34:00 - 01:34:13 - Peter Snijders
  01:34:13 - 01:34:18 - Annemarie Spruijt
  01:34:20 - 01:34:55 - Peter Snijders
 19. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Zwolle werkt aan een Routekaart voor de verduurzaming van de (maatschappelijke) vastgoedportefeuille in gemeentelijk eigendom, deze is in een afrondende fase. Het gaat om 162 gebouwen, waarvan 119 gebouwen tot de kernportefeuille behoren. Na afronding van de Routekaart blijkt welke aanvullende investeringen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde doelstellingen en daarmee de voorbeeldrol als gemeente naar de stad te kunnen vervullen. Bij de perspectiefnota van 2025-2028 wordt dit inzichtelijk gebracht. Zwolle heeft van het Rijk een subsidie ontvangen op basis van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa). Het betreft een subsidie voor de verduurzaming van vijf gebouwen van in totaal circa € 1,5 miljoen. De vijf gebouwen betreffen de gymzaal aan de Gouwe, ateliergebouwen aan het Koewegje en de Bagijneweide, de brandweerkazerne aan de Marsweg, en het gebouw van stichting Focus aan de Zerboltstraat. Er is voor meer gebouwen subsidie aangevraagd, maar deze zijn niet toegekend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de vijf gebouwen waarvoor op basis van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa) subsidie is verstrekt, te verduurzamen en daarmee een start te maken met de verduurzaming van de totale vastgoedportefeuille in gemeentelijk eigendom. Daarnaast het beschikbaar stellen van een krediet van € 10,1 miljoen voor de start van de verduurzamingsopgave in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De hiervoor toegekende Rijkssubsidie DuMaVa, ad € 1,5 miljoen als dekking in te zetten en de hiervoor beschikbare middelen uit het MJOP, ad € 870.000 als dekking in te zetten. De netto investeringslast, ad € 7,7 miljoen resulteert in een kapitaallast van € 405.000. Deze kapitaallast te dekken vanuit de reeds gereserveerde middelen van € 300.000 in de begroting 2024-2026 voor de verduurzaming van gemeentelijke vastgoed en door een verhoogde huurprijs van € 40.000 door te belasten aan desbetreffende huurders. Het restant van € 65.000 ten laste te brengen aan de structurele begrotingsruimte.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark van Rotterdam ((06) 279 18 312) M.van.Rotterdam@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:34:45 - 01:34:55 - Peter Snijders
  01:34:57 - 01:35:29 - Niels Tol
  01:35:30 - 01:36:33 - Peter Snijders
 20. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Als gevolg van de ambities op het vlak van energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw is de ruimte in de ondergrond onder druk komen te staan. Warmteleidingen, extra stroomkabels, ondergrondse waterbuffers en bomen moeten een plek krijgen in de ondergrondse ruimte die nog beschikbaar is. Deze ruimte wordt steeds kleiner door de binnenstedelijke woningbouwopgave. Regie op de ondergrond is essentieel om dit complexe vraagstuk het hoofd te kunnen bieden. De onderbouwing voor de huidige legestarieven voor ondergrondse kabels en leidingen is niet meer actueel. Daarom is dit het moment dat de legestarieven geactualiseerd en opnieuw onderbouwd worden, waarmee voldoende dekking wordt verkregen voor de toegenomen werkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor de begroting 2024 (de planning was om deze aanpassing met het begrotingsproces mee te laten lopen, echter de voorbereiding heeft meer doorlooptijd gevergd dan verwacht).
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de legestarieven voor ondergrondse kabels en leidingen te wijzigen zoals voorgesteld in de beslisnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jacob Harke ((038) 498 3132) J.Harke@zwolle.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:35:55 - 01:36:33 - Peter Snijders
 21. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Conform wettelijke en statutaire procedures moet de gemeenteraad instemmen met (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). De vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van OOZ heeft per brief d.d. 29 september 2023 gevraagd om in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw drs. M.C.M. Boeijen en mevrouw I.M. Lagas-Meijer MDR als leden van de Raad van Toezicht, waarvan de benoemingsperiode formeel op 10 februari 2024 zal verlopen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om te (her)benoemen voor de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: mevrouw drs. M.C.M. Boeijen en mevrouw I.M. Lagas-Meijer MDR als leden van de Raad van Toezicht met ingang van 1 februari 2024.
  Voor technische en feitelijke vragen: Eveline Maan (038) 498 4199) e.maan@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:36:20 - 01:36:33 - Peter Snijders
  01:36:33 - 01:37:09 - Johran Willegers
  01:37:11 - 01:37:46 - Peter Snijders
  01:37:46 - 01:38:09 - Johran Willegers
  01:38:10 - 01:39:51 - Peter Snijders
 22. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2015 heeft de rijksoverheid gemeenten de bevoegdheid gegeven om een verordening maatschappelijke ondersteuning op te stellen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze verordening bevat regels waar zowel de gemeente als de inwoner zich aan moeten houden wanneer er een verzoek om ondersteuning vanuit de Wmo wordt ingediend. De Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt regelmatig herzien, zodat de verordening aansluit bij jurisprudentie, de behoefte vanuit de sociale wijkteams en maatschappelijke ontwikkelingen. Met de voorgestelde aanpassingen is de verordening weer actueel.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2024 met de bijlage kwaliteitseisen vast te stellen per 1 januari 2024. Daarnaast de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 en de bijlage kwaliteitseisen bij de verordening 2022 in te trekken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Janice van Nieuwenhuizen (06)23942304) j.van.nieuwenhuizen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:39:16 - 01:39:51 - Peter Snijders
 23. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In de welstandsnota zijn sinds 2017 specifieke criteria opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen/-collectoren op daken in het beschermd stadsgezicht die vergunningplichtig zijn. Tijdens de begrotingsvergadering van 11 november 2022 is motie M-26 Een duurzaam beschermd stadsgezicht aangenomen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de voorgestelde afdoening van motie M-26 Een duurzaam beschermd stadsgezicht door de ‘beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten Zwolle' vast te stellen. Daarnaast de Welstandsnota te wijzigen in Welstandsnota 2023 en de beleidslijn aan de Welstandsnota toe te voegen, waarmee de beleidslijn onderdeel uitmaakt van de welstandsnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henry Kranenborg (038) 498 2465) HL.Kranenborg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Swollwacht (3)
  01:39:40 - 01:39:51 - Peter Snijders
  01:39:51 - 01:40:13 - Asia Golunska
  01:40:15 - 01:40:20 - Peter Snijders
  01:40:20 - 01:40:35 - Jacob Raap
  01:40:35 - 01:40:36 - Jacob Raap
  01:40:36 - 01:40:40 - Peter Snijders
  01:40:40 - 01:41:12 - Waldemar Wessels
  01:41:13 - 01:43:18 - Peter Snijders
 24. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (5), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  01:41:36 - 01:43:18 - Peter Snijders
 25. 19.a

  01:42:31 - 01:43:18 - Peter Snijders
 26. 19.b

  01:42:50 - 01:43:18 - Peter Snijders
  01:43:18 - 01:43:35 - Brammert Geerling
 27. 19.b.4

 28. 19.c

  01:43:28 - 01:43:35 - Brammert Geerling
  01:43:37 - 01:44:26 - Peter Snijders
 29. 20

  01:43:50 - 01:44:26 - Peter Snijders
 30. 21

  01:43:58 - 01:44:26 - Peter Snijders