Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 16 oktober 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 oktober 2023 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:05:10 - 00:06:15 - Peter Snijders
  00:06:34 - 00:11:45 - Peter Snijders
  00:12:19 - 00:12:28 - Peter Snijders
  00:12:33 - 00:15:57 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  00:15:57 - 00:17:05 - Peter Snijders
  00:17:05 - 00:21:51 - Sylvia van den Bosch
  00:21:51 - 00:21:54 - Peter Snijders
  00:21:54 - 00:22:09 - Sylvia van den Bosch
  00:22:09 - 00:22:10 - Patrick Pelman
  00:22:10 - 00:23:11 - Sylvia van den Bosch
  00:23:11 - 00:23:14 - Peter Snijders
  00:23:14 - 00:23:16 - Sylvia van den Bosch
  00:23:16 - 00:23:19 - Klariska ten Napel
  00:23:19 - 00:23:47 - Sylvia van den Bosch
  00:23:47 - 00:23:49 - Peter Snijders
  00:23:49 - 00:24:08 - Sylvia van den Bosch
  00:24:08 - 00:24:24 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:24:16 - 00:24:24 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:24:17 - 00:24:24 - Peter Snijders
  00:24:26 - 00:25:43 - Regien Courtz
  00:25:43 - 00:27:02 - Peter Snijders
 4. 2

  00:25:51 - 00:27:02 - Peter Snijders
 5. 3

  00:26:52 - 00:27:02 - Peter Snijders
  00:27:04 - 00:28:45 - Waldemar Wessels
  00:28:45 - 00:28:53 - Peter Snijders
  00:28:53 - 00:33:08 - Arjan Spaans
  00:33:08 - 00:33:10 - Arjan Spaans
  00:33:10 - 00:33:54 - Peter Snijders
  00:33:54 - 00:35:01 - Laura van de Giessen
  00:35:03 - 00:35:06 - Peter Snijders
  00:35:06 - 00:41:39 - Dorrit de Jong
  00:41:39 - 00:41:47 - Peter Snijders
  00:41:47 - 00:41:58 - Laura van de Giessen
  00:42:01 - 00:42:02 - Peter Snijders
  00:42:02 - 00:42:15 - Dorrit de Jong
  00:42:17 - 00:44:10 - Peter Snijders
 6. 4.A2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 7. 5

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 18 september 2023. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Met de ontwikkeling van Centrum Aa-landen geeft de gemeente uitvoering aan de gebiedsvisie Zwartewaterallee. In tegenstelling tot de andere deelgebieden die onderdeel vormen van de Zwartewaterallee neemt de gemeente ook de regie in de ontwikkeling van het centrum Aa-landen.
  Het Centrum Aa-landen moet het hart en huiskamer van de wijk Aa-landen worden op een wijze die aansluit bij de behoefte van de wijk. In de startnotitie wordt het planproces bepaald en wordt het gebied bezien vanuit de beleidskaders van de gemeente. Doel van de gebiedsontwikkeling Centrum Aa-landen is: het realiseren van een integrale toekomstbestendig Centrum Aa-landen, met respect voor de bestaande functies en door circa 300 woningen toe te voegen en nieuwe onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen in een groene omgeving te realiseren die goed en veilig bereikbaar is. De ontwikkeling moet daarbij de doorstroming van bewoners vanuit de wijk Aa-landen naar Centrum Aa-landen bevorderen.


  De raad wordt gevraagd deze startnotitie vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van € 285.000, aanvullend op het reeds beschikbaar gestelde krediet. Op basis van verschillende onderzoeken en uitwerkingen die nog moeten plaatsvinden kunnen bij de gebiedsvisie de financiële gevolgen van de locatieontwikkeling worden bepaald.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: Paula Bijlsma (P.Bijlsma@zwolle.nl / (038) 498 2176

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:42:47 - 00:44:10 - Peter Snijders
 8. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 juli 2022 is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Als gevolg daarvan hebben de deelnemers aan gemeenschappelijke regelingen tot 1 juli 2024 de tijd om de gemeenschappelijke regelingen aan te passen. Dat geldt ook voor de GR GBLT. De kern van de herziening van de Wgr is dat de vertegenwoordigende organen van de deelnemers, in dit geval de raad, over meer sturingsmogelijkheden kunnen komen te beschikken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om toestemming te verlenen aan het college van burgemeesters en wethouders tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GR GBLT, die onder andere de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen betreft, volgens het ontwerp (inclusief de Bijlage Bevoegdheden 2023, als bedoeld in artikel 6, tweede lid van het ontwerp).
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (038 498 2163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:43:48 - 00:44:10 - Peter Snijders
 9. 7

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 2 oktober 2023. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Het Roelenkwartier is een gebied aan de noordwestkant van het centrum van 7 hectare groot dat wordt begrensd door de Ferdinand Bolstraat, Govert Flinckstraat, de Pannekoekendijk en het Zwarte Water. In de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen’ en in het Ontwikkelprogramma voor het Stadshart is de herontwikkeling van het Roelenkwartier als focusgebied opgenomen.


  Een aantal eigenaren in het gebied heeft de gemeente gevraagd prioriteit te geven aan de ontwikkeling van het Roelenkwartier. Zij hebben de intentie om het gebied te transformeren naar een aantrekkelijke woon- en werklocatie. Met deze eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten. Door de gemeente is aangegeven dat de herontwikkeling vraagt om een brede verkenning die integraal opgepakt moet worden. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een herontwikkeling van het gebied waar ruimte is voor wonen, werken en een centrumhub.
  De raad wordt voorgesteld de startnotitie Roelenkwartier met de ruimtelijke randvoorwaarden vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van respectievelijk €230.000 voor de planbegeleiding en €35.000 voor de plankosten.
  Voor technische en/of feitelijke vragen: L. Bijvoet (L.Bijvoet@zwolle.nl / 06 51401809).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:43:59 - 00:44:10 - Peter Snijders
  00:44:10 - 00:44:23 - Ron Klappe
  00:44:23 - 00:44:29 - Peter Snijders
  00:44:29 - 00:44:58 - Regien Courtz
  00:44:59 - 00:45:36 - Peter Snijders
 10. 8

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 2 oktober 2023. De korte terugblik is bijgevoegd.


  Als uitwerking van het vastgestelde Economisch Perspectief Zwolle uit 2021 is door vastgoedadviseur CBRE onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige Zwolse kantorenmarkt. Inmiddels is er urgentie op de Zwolse woningmarkt ontstaan. Dit vraagt om een aantal besluiten, vooruitlopend op een nieuwe kantorenmarktstrategie 2024-2028.


  Het voorstel aan de raad is om de Zwolse kantorenvoorraad per saldo tot 2021 niet verder te laten afnemen. Daarnaast wordt, in lijn met de verwachte groei van het aantal inwoners, voorgesteld de Zwolse kantorenvoorraad mee te laten groeien door nieuwbouw van 30.000 m2 kantoorruimte tot 2031 en dit bij voorkeur te faciliteren in de Spoorzone, het Centrum en Voorsterpoort. Deze nieuwe kantoren moeten duurzaam worden ontwikkeld waarbij circulair, energieneutraal, kleinschalig en geschikt voor functiemenging de uitgangspunten moeten zijn. Daarnaast is het voorstel om een nieuwe kantorenmarktstrategie Zwolle 2024-2028 op te stellen in nauwe samenwerking met stakeholders. De gemeenteraad zal in debat gaan over de genoemde voorstellen.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Hubald van Ark (h.van.ark@zwolle.nl / (038) 498 2726).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM8-1 CBRE kantorenmarktvisie Zwolle met vervolgaanpak
  00:45:23 - 00:45:36 - Peter Snijders
  00:45:37 - 00:46:25 - Jan Nabers
  00:46:28 - 00:46:35 - Peter Snijders
  00:46:35 - 00:47:06 - Paul Guldemond
  00:47:07 - 00:48:17 - Peter Snijders
 11. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De invoering van het tarief op restafval dit jaar heeft gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van het restafval in Zwolle. De daling in het eerste kwartaal van 2023 is in het tweede kwartaal doorgezet. Vorig jaar gooiden Zwollenaren nog 164 kilo fijn restafval per persoon in de container, dit jaar komt dat naar verwachting uit op 96 kilo. Dat is inclusief het afval van luiers en incontinentiemateriaal. Dat is een daling van ruim 40% en daarmee lijkt het doel van 100 kilo per persoon dit jaar gehaald te worden. Tegelijk is de hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen, zoals gft, pmd (plastic, metaal en drankverpakkingen) en oud papier en karton gestegen. Vorig jaar werd 51% van al het huishoudelijk afval in Zwolle gescheiden, dat zal dit jaar naar verwachting op 66% uitkomen.
  Sinds de invoering van het tarief op restafval wordt, met name door eenpersoonshuishoudens (EPH de huidige berekeningssystematiek als onrechtvaardig ervaren. In deze systematiek wordt ervanuit gegaan dat de Afvalstoffenheffing van eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden (MPH) in een verhouding van 80– 100 is, zoals ook voor de invoering van het tarief op restafval het geval was
  Tijdens het raadsdebat van 11 juli jl. is gebleken dat er behoefte is aan een voorstel voor aanpassing van de Afvalstoffenheffing. Dit voorstel geeft hier inhoud aan. Gelijktijdig wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met nieuwe variabele tarieven en een andere systematiek voor de fluctuatie in de papieropbrengsten. De resultaten van het eerste half jaar ‘Tarief op restafval’ zijn positief en bieden ruimte om de gemiddelde heffing te verlagen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marco Kruizinga (038 498 2405) m.kruizinga@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM9-1 Schrap de afvalboete
  00:48:11 - 00:48:17 - Peter Snijders
  00:48:17 - 00:48:49 - Brammert Geerling
  00:48:51 - 00:48:59 - Peter Snijders
  00:48:59 - 00:49:49 - Paul Guldemond
  00:49:49 - 00:49:59 - Peter Snijders
  00:49:59 - 00:50:24 - Patty Wolthof
  00:50:26 - 00:50:31 - Peter Snijders
  00:50:33 - 00:51:09 - Jan Nabers
  00:51:09 - 00:51:48 - Peter Snijders
  00:51:48 - 00:52:10 - Theo Peenstra
  00:52:10 - 00:52:14 - Peter Snijders
  00:52:14 - 00:52:36 - Brammert Geerling
  00:52:38 - 00:52:40 - Brammert Geerling
  00:52:40 - 00:52:43 - Peter Snijders
  00:52:43 - 00:53:29 - Jeroen Doornbos
  00:53:30 - 00:53:34 - Peter Snijders
  00:53:34 - 00:54:06 - Mark Oldengarm
  00:54:06 - 00:58:44 - Peter Snijders
 12. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Voor de realisatie van het nieuwe landgoed Herkulosche Esch is in 2014 een bestemmingsplan vastgesteld. Hiermee is de ontwikkeling van het nieuwe landgoed, in combinatie met een golftuin en bijbehorende voorzieningen, planologisch mogelijk gemaakt. Het voorliggende bestemmingsplan betreft een nadere invulling van het plan tot realisatie van het landgoed. Het landhuis op het landgoed is nog niet gerealiseerd. De initiatiefnemer is voornemens om het landhuis te realiseren met meervoudige bewoning (3 appartementen). Daarbij is ook het verzoek gedaan om een tweede koetshuis mogelijk te maken. Dit is een (bij)gebouw waar niet in wordt gewoond. Om het plan te kunnen realiseren is deze partiële herziening van het bestemmingsplan Herkulosche Esch opgesteld. Hierin worden alleen voor de betreffende gronden gelegen rondom het landhuis de bestemmingen en regels herzien. Het ontwerpbestemmingsplan Herkulosche Esch, herziening 1 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Herkulosche Esch, herziening 1 gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan Herkulosche Esch, herziening 1 gewijzigd vast te stellen in elektronische en papieren vorm.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (038 498 2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:54:40 - 00:58:44 - Peter Snijders
 13. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 24 april 2023 heeft de staatsecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een brief verzonden dat er een besluit is genomen in het kader van de Impuls Jongerencultuur. Naar aanleiding van de Meerjaren brief cultuur van de staatsecretaris kent het Rijk de beschikking voor een specifieke uitkering toe aan de G4, G40 en provincie Zeeland. Het gaat om een bedrag van € 294.700,- per jaar, per gemeente, voor de jaren 2023 en 2024. De verstrekking vindt plaats op basis van Artikel 7, Wet op het specifiek cultuurbeleid.
  In de brief wordt het belang van de toegankelijkheid voor informele vormen van jongerencultuur benadrukt. Er is daarom gezocht naar de juiste vorm om deze gelden zo toegankelijk mogelijk voor de stad, specifiek deze doelgroep, weg te zetten. Hierin is gekozen voor het opstellen van de subsidieregeling Impuls Cultuurparticipatie Jongeren Zwolle 2023 zijnde paragraaf 5 in de subsidieregeling Cultuur Zwolle 2023. Door de middelen op deze manier in te zetten biedt de gemeente jongeren in Zwolle meer kansen op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, het draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de van rijkswege beschikbaar gestelde 589.400 euro in te zetten ten behoeve van de culturele sector van Zwolle. Daarnaast in te stemmen met de in deze nota voorgestelde manier van het besteden van deze middelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Emma Verburg (06 81045394) e.verburg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:55:00 - 00:58:44 - Peter Snijders
 14. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De raad heeft op 23 november 2020 de Gebiedsvisie Oosterenk vastgesteld. De ambitie is om Oosterenk in de nabije toekomst door te ontwikkelen naar een hoogwaardig, prettig en leefbaar gemengd stedelijk gebied, waarin zowel wordt gewerkt als gewoond. De transformatie van Oosterenk vindt gefaseerd plaatst door plannen per deelgebied verder uit te werken. Om de bijbehorende aanpassingen van de infrastructuur en herinrichting van de openbare ruimte te realiseren is bij het Rijk in het kader van de Woningbouwimpuls subsidie aangevraagd. Deze subsidie is inmiddels toegekend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de verdere uitwerking en realisatie van de publieke maatregelen zoals opgenomen in bijlage 1. Daarnaast binnen doel 6.3.1. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 9.526.310 euro voor de verdere uitwerking en realisatie van de publieke maatregelen Oosterenk.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arjen Terpstra (06-24716356) a.terpstra@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:55:49 - 00:58:44 - Peter Snijders
 15. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van ChristenUnie wordt dhr. A.L. (Ardjan) de Boo voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.


  De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. A.L. (Ardjan) de Boo te benoemen tot burgerlid voor de fractie van ChristenUnie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:55:51 - 00:58:44 - Peter Snijders
 16. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Bij brief d.d. 12 oktober 2023 verzoekt wethouder Monique Schuttenbeld de raad om haar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap als bedoeld in artikel 36a lid 3 Gemeentewet gedurende de periode 01-11-2023 tot 01-11-2024. Reden voor dit verzoek is gelegen in de bouw van een nieuwe woning. De huidige woning moet op 15 november 2023 worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe woning wordt nog gebouwd. Het bleek niet mogelijk om binnen de gemeente Zwolle voor de te overbruggen periode een woning te huren. Die mogelijkheid is er wel buiten de gemeente, te weten de gemeente Nieuwleusen.


  De raad wordt voorgesteld te besluiten om wethouder Monique Schuttenbeld gedurende de periode 01-11-2023 tot 01-11-2024 ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap in verband met overbrugging nieuw te bouwen woning.
  Voor technische en feitelijke vragen: Eric Meurs (038) 498 2848 e.meurs@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:56:33 - 00:58:44 - Peter Snijders
 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM15-1 Energietoeslag 2023
  00:56:59 - 00:58:44 - Peter Snijders
  00:58:44 - 01:00:40 - Monique Bakker
  01:00:42 - 01:00:49 - Peter Snijders
  01:00:52 - 01:01:12 - Ruben van de Belt
  01:01:14 - 01:01:40 - Monique Bakker
  01:01:43 - 01:01:44 - Peter Snijders
  01:01:44 - 01:02:14 - Ruben van de Belt
  01:02:17 - 01:02:48 - Monique Bakker
  01:02:51 - 01:02:52 - Peter Snijders
  01:02:52 - 01:03:14 - Ruben van de Belt
  01:03:15 - 01:03:17 - Peter Snijders
  01:03:17 - 01:03:32 - Monique Bakker
  01:03:34 - 01:03:39 - Peter Snijders
  01:03:41 - 01:03:42 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:03:42 - 01:03:58 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:04:00 - 01:04:44 - Monique Bakker
  01:04:46 - 01:04:47 - Peter Snijders
  01:04:47 - 01:05:08 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:05:09 - 01:05:11 - Monique Bakker
  01:05:11 - 01:05:14 - Peter Snijders
  01:05:14 - 01:05:52 - Monique Bakker
  01:05:55 - 01:05:56 - Peter Snijders
  01:05:56 - 01:06:04 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:06:06 - 01:06:10 - Peter Snijders
  01:06:13 - 01:06:20 - Patrick Pelman
  01:06:22 - 01:06:25 - Monique Bakker
  01:06:25 - 01:06:33 - Patrick Pelman
  01:06:33 - 01:07:16 - Monique Bakker
  01:07:18 - 01:07:19 - Peter Snijders
  01:07:19 - 01:07:43 - Patrick Pelman
  01:07:44 - 01:08:15 - Peter Snijders
  01:08:15 - 01:09:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:09:27 - 01:09:39 - Peter Snijders
  01:09:48 - 01:10:53 - Niels van der Schaaf
  01:10:55 - 01:11:03 - Peter Snijders
  01:11:14 - 01:12:25 - Brammert Geerling
  01:12:27 - 01:12:39 - Peter Snijders
  01:12:41 - 01:14:29 - Ruben van de Belt
  01:14:32 - 01:14:40 - Peter Snijders
  01:14:47 - 01:15:47 - Laura van de Giessen
  01:15:49 - 01:15:55 - Peter Snijders
  01:15:58 - 01:17:02 - Lizet Klein Nagelvoort
  01:17:04 - 01:17:10 - Peter Snijders
  01:17:22 - 01:18:12 - Patrick Pelman
  01:18:14 - 01:18:31 - Peter Snijders
  01:18:34 - 01:21:51 - Michiel van Willigen
  01:21:51 - 01:23:08 - Peter Snijders
  01:23:08 - 01:23:21 - Monique Bakker
  01:23:21 - 01:23:25 - Peter Snijders
  01:23:25 - 01:23:26 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  01:23:27 - 01:25:49 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  01:25:49 - 01:26:26 - Peter Snijders
  01:26:26 - 01:26:32 - Monique Bakker
  01:26:32 - 01:26:33 - Peter Snijders
  01:26:33 - 01:27:24 - Monique Bakker
  01:27:26 - 01:29:01 - Peter Snijders
 18. 16.a

  01:28:08 - 01:29:01 - Peter Snijders
 19. 16.a.6

 20. 16.b

  01:28:30 - 01:29:01 - Peter Snijders
  01:29:01 - 01:29:25 - Annemarie Spruijt
  01:29:25 - 01:29:27 - Peter Snijders
  01:29:27 - 01:29:42 - Theo Peenstra
  01:29:43 - 01:29:45 - Peter Snijders
  01:29:45 - 01:29:59 - Patty Wolthof
  01:30:02 - 01:30:08 - Peter Snijders
  01:30:11 - 01:31:37 - Peter Snijders
 21. 16.b.2

 22. 16.b.6

 23. 16.b.7

 24. 16.c

  01:30:28 - 01:31:37 - Peter Snijders
 25. 16.d

  01:30:53 - 01:31:37 - Peter Snijders
  01:31:37 - 01:32:17 - Patrick Pelman
 26. 17

  Moties

  Onderwerp
  M17-1 Geen prijskaart meer op zelfbeschikking
  01:31:42 - 01:32:17 - Patrick Pelman
  01:32:17 - 01:32:22 - Peter Snijders
  01:32:27 - 01:32:36 - Dorrit de Jong
  01:32:39 - 01:32:52 - Peter Snijders
  01:32:52 - 01:33:08 - Joost van Dieren
  01:33:16 - 01:33:34 - Klariska ten Napel
  01:33:34 - 01:33:38 - Peter Snijders
  01:33:38 - 01:34:06 - Laura van de Giessen
  01:34:08 - 01:35:17 - Peter Snijders
 27. 18

  01:35:07 - 01:35:17 - Peter Snijders