Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 23 januari 2023

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 23 januari 2023 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:56 - 00:03:11 - Peter Snijders
  00:03:11 - 00:06:31 - Regien Courtz
 2. 1.b

  Op voorstel van de raadsrapporteurs regionale samenwerking heeft het presidium besloten om bij wijze van pilot een agendapunt ‘regionale aangelegenheden’ aan de vaste agenda van de besluitvormingsronde toe te voegen. Bij dit agendapunt is er, in eerste instantie voor raadsleden, gelegenheid om korte mededelingen te doen m.b.t. actualiteiten op het gebied van regionale samenwerking/regionale zaken.

  00:05:02 - 00:06:31 - Regien Courtz
  00:06:31 - 00:07:44 - Peter Snijders
 3. 2

  00:06:43 - 00:07:44 - Peter Snijders
 4. 3

  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de door het college opgelegde geheimhouding van de financiële paragraaf (bijlage 1) bij de beslisnota stvz reclameconcessies en openbaar toilet (Potgietersingel), op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo), te bekrachtigen tot het moment waarop het contract voor de aanschaf van het toilet is ondertekend.

  00:06:51 - 00:07:44 - Peter Snijders
  00:07:44 - 00:08:50 - Lizet Klein Nagelvoort
 5. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Aangekondigde herontwikkeling van de kop Assendorperstraat (MV4-2)
  Huisartsenpraktijk Co-Med (deBolleBieste) (MV4-1)
  Nieuwe afvalbeleid (MV4-3)
  00:08:06 - 00:08:50 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:08:52 - 00:08:55 - Peter Snijders
  00:08:57 - 00:14:36 - Dorrit de Jong
  00:14:38 - 00:14:49 - Peter Snijders
  00:14:52 - 00:15:07 - Selma Hoekstra
  00:15:17 - 00:15:50 - Dorrit de Jong
  00:15:52 - 00:15:57 - Peter Snijders
  00:16:00 - 00:16:08 - Evelina Bijleveld
  00:16:11 - 00:16:21 - Dorrit de Jong
  00:16:23 - 00:16:29 - Peter Snijders
  00:16:29 - 00:17:26 - Wietse de Boer
  00:17:28 - 00:17:33 - Peter Snijders
  00:17:33 - 00:17:35 - Peter Snijders
  00:17:35 - 00:18:34 - Dorrit de Jong
  00:18:34 - 00:18:39 - Peter Snijders
  00:18:39 - 00:18:45 - Lizet Klein Nagelvoort
  00:18:47 - 00:19:03 - Peter Snijders
  00:19:03 - 00:20:19 - Jeroen Doornbos
  00:20:19 - 00:20:23 - Peter Snijders
  00:20:25 - 00:22:58 - Gerdien Rots
  00:22:58 - 00:23:19 - Peter Snijders
  00:23:19 - 00:23:20 - Patty Wolthof
  00:23:20 - 00:23:22 - Peter Snijders
  00:23:22 - 00:26:18 - Patty Wolthof
  00:26:18 - 00:26:19 - Peter Snijders
  00:26:19 - 00:26:23 - Peter Snijders
  00:26:23 - 00:30:35 - Paul Guldemond
  00:30:35 - 00:30:42 - Peter Snijders
  00:30:43 - 00:31:22 - Patty Wolthof
  00:31:22 - 00:31:24 - Peter Snijders
  00:31:26 - 00:32:12 - Paul Guldemond
  00:32:12 - 00:32:17 - Peter Snijders
  00:32:18 - 00:32:56 - Jeroen Doornbos
  00:32:58 - 00:33:09 - Peter Snijders
  00:33:11 - 00:34:45 - Paul Guldemond
  00:34:46 - 00:35:21 - Peter Snijders
 6. 5

  00:35:05 - 00:35:21 - Peter Snijders
  00:35:21 - 00:36:07 - Nicolet Hoorn
  00:36:07 - 00:36:08 - Peter Snijders
  00:36:08 - 00:36:10 - Nicolet Hoorn
  00:36:10 - 00:37:21 - Peter Snijders
 7. 5.A2

 8. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De Politiewet schrijft voor dat elke politie-eenheid eens in de vier jaar een beleidsplan opstelt met daarin onder andere de verdeling van de beschikbare politiesterkte en een vertaling van de landelijke en regionale prioriteiten. De politie houdt hierbij rekening met het belang van een goede invulling van de politietaak en de doelen die de gemeenten op het terrein van veiligheid nastreven en zijn vastgelegd in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Dit meerjarenbeleidsplan (MJBP) wordt ter consultatie voorgelegd aan alle (76) gemeenteraden binnen de eenheid Oost-Nederland.
  De inhoud van het MJBP 2019-2022 is komend jaar nog van toepassing. Hiervan heeft de raad reeds op 1 april 2019 kennis genomen en geen opmerkingen gemaakt. In de concept oplegnota jaarschijf 2023 worden nogmaals de belangrijkste prioriteiten uit het MJBP 2019-2022 beschreven en de daaraan gekoppelde activiteiten genoemd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de concept oplegnota Jaarschijf 2023 als verlenging van het meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022. Daarnaast geen zienswijze uit te brengen met betrekking tot de concept oplegnota jaarschijf 2023 meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maarten Ivens (038 498 2427) m.ivens@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:36:45 - 00:37:21 - Peter Snijders
 9. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Door hoge energierekeningen krijgen organisaties in de sociale, culturele en maatschappelijke basis in Zwolle te maken met hogere kosten die zij niet direct in de tarieven of contributie van hun leden kunnen doorberekenen. Deze organisaties hebben vaak maar een smalle financiële basis, omdat zij zonder winstoogmerk opereren en sterk leunen op vrijwilliger. In de nota ‘Handelingsperspectief prijsstijgingen in 2022’ is al aangegeven dat deze organisaties hierin tegemoet worden gekomen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 175.000 op de stelpost gestegen energielasten. In de nota Bestaanszekerheid is de tegemoetkoming in de energielasten opgenomen als een van de maatregelen om maatschappelijke organisaties en verenigingen te ondersteunen. Daarbij is aangegeven dat, mocht het budget van € 175.000 onvoldoende blijken te zijn dit bedrag nog kan worden aangevuld uit het fonds bestaanszekerheid en kansengelijkheid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een bedrag van € 460.000 toe te voegen aan het fonds bestaanszekerheid en kansengelijkheid voor de tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022 en dit te dekken uit de reserve Incidentele bestedingen. Daarnaast een bedrag van € 175.000 uit de stelpost gestegen energielasten in te zetten voor de regeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (038 498 4405) f.kuijpers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:37:07 - 00:37:21 - Peter Snijders
  00:37:21 - 00:38:13 - Jan Nabers
  00:38:14 - 00:38:29 - Peter Snijders
  00:38:29 - 00:38:49 - Ruben van de Belt
  00:38:49 - 00:39:36 - Peter Snijders
 10. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Vanaf 2023 moet het College een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening opnemen (over het verslagjaar 2023). Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatige naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiën van de gemeente.
  Het College is reeds staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Voor Zwolle leidt de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording niet tot grootse wijzigingen. Het team Internal Audit draagt zorg voor het uitvoeren van verbijzonderde interne controles op de werking van processen met als onderdeel het uitvoeren van steekproeven. Daarnaast voeren zij in samenwerking met de afdeling Concernstaf gesprekken met de organisatie over verbetermogelijkheden. Per heden is het nog de accountant die middels een Boardletter verantwoording aflegt richting de gemeenteraad over eventuele rechtmatigheidsbevindingen. Straks moet het College zelf een verantwoording opstellen over het rechtmatig handelen door de gemeente. De rechtmatigheidsbevindingen die hieruit voortkomen worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een nadere toelichting gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen voor zover deze de rapportagegrens overschrijden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor het verslagjaar 2023 en verder de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op 1% van de totale lasten, inclusief de dotaties aan de reserves. De grens voor het rapporteren over afwijkingen omtrent de financiële rechtmatigheid in de paragraaf Bedrijfsvoering van het jaarverslag vast te stellen op 10% van de verantwoordingsgrens. Daarnaast kennis te nemen van de mogelijkheid om als raad relevante thema’s en processen aan te wijzen waaraan in de rechtmatigheidsverantwoording aandacht geschonken moet worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (038 498 2538) b.tory@zwolle.nl of Richtsje Tel (038 498 2513) r.tel@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:39:06 - 00:39:36 - Peter Snijders
 11. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2020 opdracht gegeven tot uitvoering van een 213a-onderzoek naar “het sturend vermogen” van de gemeentelijke beleidscyclus. Adviesbureau Public Profit heeft dit onderzoek uitgevoerd. Zij heeft op basis van gesprekken met leden van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie eind 2020 haar advies opgeleverd. De raad heeft op 19 april 2022 kennisgenomen van dit advies en de reactie van het college op het advies. Daarnaast heeft de raad ingestemd met het voorgestelde vervolgproces en de rol van uw Audit Commissie als klankbord en gesprekspartner tijdens dit proces. Het college heeft de raad toegezegd met een plan van aanpak (PvA) te komen voor de doorontwikkeling van de beleidscyclus. Dit PvA moet voortbouwen op de conclusies en aanbevelingen van Public Profit. De afgelopen periode is door de Audit Commissie, een afvaardiging vanuit het college en organisatie gewerkt aan het PvA.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de wijze van totstandkoming van het bijgevoegde Plan van Aanpak. Daarnaast in te stemmen met het voorliggende Plan van Aanpak Planning & Control-cyclus en met de voorgestelde inrichting van het PPN-proces. Verder kennis te nemen van de stand van zaken en voorgestelde afwikkeling van de openstaande toezeggingen die verband houden met de doorontwikkeling van de cyclus.
  Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (038 498 4063) p.van.drielen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:39:20 - 00:39:36 - Peter Snijders
  00:39:36 - 00:40:32 - Cankut Ercan
  00:40:34 - 00:41:30 - Peter Snijders
 12. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het kader van de Woningwet en de Monumentenwet/Erfgoedverordening faciliteert Het Oversticht voor de gemeente Zwolle de welstandsadvisering en de monumentenadvisering in een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland, waarin wordt samengewerkt met de gemeente Kampen. Vanwege het verwachte in werking treden van de Omgevingswet zijn de leden van de welstandscommissie benoemd tot 1 januari 2023. In verband met het recent bekend worden van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt Het Oversticht een (her)benoeming van de commissieleden voor. De leden van de monumentencommissie zijn door het college benoemd. De leden van de welstandscommissie worden door de gemeenteraad benoemd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de volgende, in de brief van Het Oversticht d.d. 30 november 2022 genoemde, leden van de welstandscommissie IJsselland vanaf 1 januari 2023 te (her)benoemen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met een maximum van 3 jaar.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henry Kranenborg (038 498 2465) hl.kranenborg@zwolle.nl of Patrick Naaijen (038 498 5154) p.naaijen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:40:48 - 00:41:30 - Peter Snijders
  00:41:33 - 00:42:40 - Debbie Mathijsen
 13. 11

  Op 7 november 2022 is op verzoek van het college de beslisnota afgevoerd van de agenda van de besluitvormingsronde. Een aangepast voorstel ligt nu voor ter besluitvorming.
  Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van Hessenpoort 3. Zwolle speelt een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de stad en de regio. Dit wordt de laatste jaren mede bevestigd door de aanhoudende vraag en interesse voor de (uitgifte van) kavels op bedrijventerrein Hessenpoort. Het tempo van uitgifte op Hessenpoort lag in 2021 ruim boven de prognose, waardoor de noodzaak ontstaat om zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van Hessenpoort 3. Momenteel is er op bestaand Hessenpoort enkel nog ruimte voor ondersteunende activiteiten, de overige kavels bevinden zich in de fase van verkenning, reservering of realisatie. Dat houdt in dat op dit moment elk nieuw verzoek niet bediend kan worden en op een wachtlijst geplaatst moet worden. Na vaststelling van het bestemmingsplan Hessenpoort 3 en het parapluplan, geluidzone Hessenpoort door de gemeenteraad 3 kan er gestart worden met de voorbereiding voor de fysieke werkzaamheden en is het streven om in 2024 te starten met de daadwerkelijke uitgifte van kavels in dit gebied. Het ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort 3 en ontwerp parapluplan Hessenpoort, geluidzone hebben ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort 3. Met dit voorstel zijn de ingediende zienswijzen afgehandeld en wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (038 498 2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Stef ten Have (038 498 2154) s.ten.have@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2)

  Bijlagen

  00:41:38 - 00:42:40 - Debbie Mathijsen
  00:42:40 - 00:42:43 - Peter Snijders
  00:42:45 - 00:43:02 - Jacob Raap
  00:43:02 - 00:43:06 - Peter Snijders
  00:43:09 - 00:43:46 - Johran Willegers
  00:43:46 - 00:43:47 - Peter Snijders
  00:43:49 - 00:44:25 - Jan Nabers
  00:44:26 - 00:45:33 - Peter Snijders
 14. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat voertuigen worden weggesleept. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 26 januari 2004 de Wegsleepverordening 2004 vastgesteld. Deze is inmiddels aan actualisatie toe. Door het vaststellen van een wegsleepverordening kunnen voertuigen weg gesleept worden waarmee én een verkeersovertreding wordt begaan én waarvan verwijdering noodzakelijk is in het belang van:
  - de veiligheid op de weg; of
  - de vrijheid van het verkeer; of
  - het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Wegsleepverordening Zwolle 2023 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Roelien van Berkum (038 498 5143) rh.van.berkum@zwolle.nl of Sebastiaan Smit (038 498 2607) s.smit@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:44:58 - 00:45:33 - Peter Snijders
 15. 13.a

  Moties

  Onderwerp
  M13a-1 Woonzekerheid bij flexwonen
  00:45:08 - 00:45:33 - Peter Snijders
  00:45:33 - 00:46:35 - Brammert Geerling
  00:46:35 - 00:46:41 - Peter Snijders
  00:46:41 - 00:47:02 - Paul Guldemond
  00:47:05 - 00:48:05 - Dorrit de Jong
  00:48:08 - 00:48:16 - Peter Snijders
  00:48:16 - 00:48:36 - Theo Peenstra
  00:48:38 - 00:49:22 - Peter Snijders
  00:49:22 - 00:50:28 - Silvia Bruggenkamp
  00:50:31 - 00:51:26 - Peter Snijders
 16. 13.a.2

 17. 13.a.3

 18. 13.a.6

 19. 13.a.9

 20. 13.a.19

 21. 13.b

  Moties

  Onderwerp
  M13b-1 een toegankelijke en betere oplossing voor luiers
  M13b-2 Makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
  M13b-3 Goed voorbeeld voor duurzame evenementen
  M13b-4 Helder beleid voor duurzame evenementen
  00:50:56 - 00:51:26 - Peter Snijders
  00:51:26 - 00:52:58 - Brammert Geerling
  00:53:00 - 00:53:16 - Peter Snijders
  00:53:16 - 00:54:07 - Jeroen Doornbos
  00:54:07 - 00:54:14 - Peter Snijders
  00:54:14 - 01:00:10 - Paul Guldemond
  01:00:10 - 01:00:33 - Peter Snijders
  01:00:33 - 01:01:28 - Patty Wolthof
  01:01:30 - 01:01:35 - Peter Snijders
  01:01:35 - 01:02:04 - Jolien Elshof-Rook
  01:02:06 - 01:02:09 - Peter Snijders
  01:02:11 - 01:02:33 - Mark Oldengarm
  01:02:33 - 01:02:35 - Peter Snijders
  01:02:37 - 01:02:42 - Laura van de Giessen
  01:02:46 - 01:03:09 - Maxim van der Veen
  01:03:11 - 01:03:15 - Peter Snijders
  01:03:15 - 01:03:21 - Theo Peenstra
  01:03:22 - 01:04:01 - Peter Snijders
  01:04:01 - 01:04:30 - Brammert Geerling
  01:04:32 - 01:05:31 - Peter Snijders
  01:05:31 - 01:06:29 - Johran Willegers
  01:06:30 - 01:06:37 - Peter Snijders
  01:06:37 - 01:07:15 - Marco van Driel
  01:07:16 - 01:07:20 - Peter Snijders
  01:07:20 - 01:11:21 - Monique Schuttenbeld
  01:11:21 - 01:11:30 - Peter Snijders
  01:11:30 - 01:11:33 - Monique Schuttenbeld
  01:11:33 - 01:11:37 - Johran Willegers
  01:11:37 - 01:12:02 - Monique Schuttenbeld
  01:12:27 - 01:12:31 - Peter Snijders
  01:12:31 - 01:12:54 - Marco van Driel
  01:12:55 - 01:13:36 - Peter Snijders
  01:13:36 - 01:14:29 - Mark Oldengarm
  01:14:31 - 01:14:35 - Peter Snijders
  01:14:35 - 01:15:58 - Monique Schuttenbeld
 22. 14

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Geef kunst een kans
  01:15:39 - 01:15:58 - Monique Schuttenbeld
  01:15:58 - 01:16:05 - Peter Snijders
  01:16:05 - 01:16:14 - Johran Willegers
  01:16:14 - 01:16:15 - Peter Snijders
  01:16:15 - 01:16:48 - Johran Willegers
  01:16:50 - 01:16:51 - Monique Schuttenbeld
  01:16:51 - 01:16:54 - Peter Snijders
  01:16:54 - 01:17:42 - Monique Schuttenbeld
  01:17:42 - 01:17:51 - Johran Willegers
  01:17:51 - 01:17:55 - Peter Snijders
  01:17:55 - 01:17:56 - Johran Willegers
  01:17:56 - 01:18:05 - Peter Snijders
  01:18:05 - 01:18:49 - Johran Willegers
  01:18:51 - 01:18:56 - Peter Snijders
  01:18:58 - 01:19:06 - Silvia Bruggenkamp
  01:19:09 - 01:22:10 - Peter Snijders
 23. 15

  01:19:46 - 01:22:10 - Peter Snijders