Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 10 februari 2020

19:30 - 20:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mevr. Terpstra gaat inspreken namens SOOZ over studentenhuisvesting

  00:00:01 - 00:02:01 - Peter Snijders
  00:02:01 - 00:02:05 - E. Terpstra
  00:06:10 - 00:06:20 - Peter Snijders
  00:06:24 - 00:06:45 - Patty Wolthof
  00:07:28 - 00:07:33 - Peter Snijders
  00:07:33 - 00:08:04 - Reinier Mulder
  00:08:06 - 00:08:52 - E. Terpstra
  00:08:52 - 00:08:57 - Peter Snijders
  00:08:58 - 00:09:14 - Margriet Leest
  00:09:17 - 00:09:47 - E. Terpstra
  00:09:47 - 00:09:50 - Peter Snijders
  00:09:50 - 00:10:39 - Thom van Campen
  00:11:08 - 00:11:13 - Peter Snijders
  00:11:13 - 00:12:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:12:04 - 00:12:07 - Peter Snijders
  00:13:06 - 00:14:14 - Peter Snijders
 2. 1.a

  02:03:54 - 02:04:05 - Peter Snijders
  02:04:27 - 02:10:17 - Peter Snijders
  02:10:52 - 02:10:55 - Peter Snijders
  02:11:13 - 02:11:17 - Peter Snijders
  02:11:34 - 02:12:24 - Peter Snijders
 3. 2

  00:13:50 - 00:14:14 - Peter Snijders
 4. 2.a

  00:14:03 - 00:14:14 - Peter Snijders
  00:20:25 - 00:21:43 - Peter Snijders
 5. 2.b

  00:20:37 - 00:21:43 - Peter Snijders
  00:21:43 - 00:22:15 - Bert Sluijer
  00:22:16 - 00:22:47 - Peter Snijders
 6. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 van de beslisnota Ontwikkelplan De Tippe.
  • De bekrachtiging geheimhouding wordt opgelegd tot 5 jaar nadat formeel door het bestuur wordt besloten de grondexploitatie van dit project af te sluiten.
  00:25:11 - 00:26:02 - Peter Snijders
 7. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Garanderen van een geldlening restauratie Academiehuis (MV4-1)
  00:25:44 - 00:26:02 - Peter Snijders
  00:26:03 - 00:27:48 - Johran Willegers
  00:27:49 - 00:27:58 - Peter Snijders
  00:28:44 - 00:32:34 - Klaas Sloots
  00:32:34 - 00:32:39 - Peter Snijders
  00:32:39 - 00:33:07 - Johran Willegers
  00:33:08 - 00:33:15 - Peter Snijders
  00:33:15 - 00:33:33 - Jolien Elshof - Rook
  00:33:36 - 00:33:37 - Peter Snijders
  00:34:29 - 00:35:02 - Peter Snijders
 8. 5

  00:34:40 - 00:35:02 - Peter Snijders
  00:35:02 - 00:35:55 - David Hof
  00:35:56 - 00:36:13 - Peter Snijders
  00:36:13 - 00:36:35 - Gerdien Rots
  00:36:36 - 00:37:07 - Peter Snijders
  00:37:07 - 00:38:13 - David Hof
  00:38:14 - 00:38:19 - Peter Snijders
  00:38:19 - 00:39:07 - Sylvana Rikkert
  00:39:07 - 00:39:10 - Peter Snijders
  00:39:10 - 00:39:22 - David Hof
  00:39:23 - 00:39:27 - Peter Snijders
  00:39:27 - 00:39:39 - Patrick Pelman
  00:39:39 - 00:39:50 - Arjan Spaans
  00:39:50 - 00:40:27 - Peter Snijders
  00:40:27 - 00:40:58 - Wietse de Boer
  00:40:59 - 00:41:04 - Peter Snijders
  00:41:04 - 00:41:27 - Brammert Geerling
  00:41:29 - 00:41:32 - Peter Snijders
  00:41:32 - 00:42:03 - Thom van Campen
  00:42:04 - 00:42:06 - Peter Snijders
  00:42:07 - 00:42:50 - Claudia van Bruggen
  00:42:50 - 00:42:51 - Peter Snijders
  00:42:51 - 00:43:05 - Leo Elfers
  00:43:07 - 00:43:12 - Peter Snijders
  00:43:12 - 00:43:45 - Youcef Ben Ali
  00:43:47 - 00:44:00 - Peter Snijders
  00:44:00 - 00:44:17 - Wietse de Boer
  00:44:19 - 00:45:10 - Peter Snijders
  00:45:10 - 00:45:35 - Wietse de Boer
  00:45:36 - 00:45:46 - Peter Snijders
  00:45:46 - 00:46:02 - Eildert Noorda
  00:46:02 - 00:46:04 - Eildert Noorda
  00:46:04 - 00:46:34 - Peter Snijders
 9. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 10. 5.A.3

 11. 5.B2

 12. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 13. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 13 januari 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De afgelopen jaren heeft de gemeente zich wat betreft de nieuwe verantwoordelijkheid op het terrein van WMO, jeugd en participatie vooral gericht op een soepele overgang, het waarborgen van continuïteit van de ondersteuning en het organiseren van de ondersteuning geredeneerd vanuit de inwoner met minder budget. Nu wil de gemeente een volgende stap zetten om de visie op het sociaal domein te realiseren. Hiervoor moet meer integraal naar de inwoner gekeken worden. De vraag van de inwoner en zijn eigen context moet centraal staan en er moet een beweging gemaakt worden van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning. Als uitgangspunt voor de hervormingsagenda worden vier inhoudelijke bewegingen voorgesteld: 1. Van apart naar gewoon, 2. Van deelprobleem naar totaaloplossing, 3. Van zorgen voor naar zorgen dat en 4. Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om deze inhoudelijke bewegingen vast te stellen. En daarnaast om aan de hand van zes sporen een andere manier van sturing, organisatie en financiering in te richten die deze bewegingen versterkt en ondersteunt. Vanuit deze kwaliteitsslag moeten ook de besparingen binnen het sociaal domein gerealiseerd worden, waarbij voldoende oog gehouden moet blijven voor de kwaliteit, het aantal mensen dat bereikt wordt en de gewenste brede beweging. De verdere inhoudelijke uitwerking van de sporen volgt in de komende periode.
  De informatienota ‘Stand van zaken Jeugdzorg n.a.v. kamerbrief ministers de Jonge en Dekker’ zijn bij het debat betrokken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maaike Ganzeboom/Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  tegen
  Raadsleden-SP (2)

  Moties

  Onderwerp
  M6-1 Geen zorgverspilling
  00:46:17 - 00:46:34 - Peter Snijders
  00:46:34 - 00:47:43 - Johran Willegers
  00:47:44 - 00:47:48 - Peter Snijders
  00:48:19 - 00:48:27 - Peter Snijders
  00:48:36 - 00:49:25 - Youcef Ben Ali
  00:49:26 - 00:49:29 - Peter Snijders
  00:49:29 - 00:50:04 - Johran Willegers
  00:50:04 - 00:50:12 - Peter Snijders
  00:50:12 - 00:50:22 - Margriet Boersma
  00:50:22 - 00:50:24 - Peter Snijders
  00:50:25 - 00:50:43 - Bert Sluijer
  00:50:43 - 00:50:46 - Peter Snijders
  00:50:46 - 00:50:56 - Jacob Raap
  00:50:57 - 00:51:02 - Peter Snijders
  00:51:02 - 00:51:16 - Mark Oldengarm
  00:51:16 - 00:51:33 - Peter Snijders
  00:51:34 - 00:51:43 - Peter Snijders
  00:51:44 - 00:52:14 - Peter Snijders
  00:52:14 - 00:52:16 - Peter Snijders
  00:52:16 - 00:52:30 - Jacob Raap
  00:52:30 - 00:52:32 - Peter Snijders
  00:52:32 - 00:53:22 - Bert Sluijer
  00:53:22 - 00:53:25 - Peter Snijders
  00:53:25 - 00:53:51 - Patrick Pelman
  00:53:52 - 00:53:55 - Peter Snijders
  00:53:56 - 00:54:35 - Mark Oldengarm
  00:54:35 - 00:55:25 - Peter Snijders
 14. 7

  Op 25 juli 2019 diende raadslid Jolien Elshof namens de ChristenUnie het initiatiefvoorstel ‘Social Enterprise Stad Zwolle 2018-2022’ in. Hierin stelt zij tien actiepunten voor om tot een Sociaal Ondernemersvriendelijk klimaat te komen. Met deze tien actiepunten hoopt de ChristenUnie bij te dragen aan de groei van het Sociaal Ondernemerschap in Zwolle. Het college heeft in een informatienota een reactie gegeven op de voorgestelde actiepunten. Daarin geeft het college aan dat sociaal ondernemers al worden ondersteund door hen te stimuleren, faciliteren en (soms) te subsidiëren. Het overnemen van de tien actiepunten vraagt om organisatorische aanpassingen, intensievere capaciteitsinzet en verruimd werkbudget. Het college adviseert mede daarom aan de raad om vooral in te zetten op intensivering van de huidige werkwijze.
  Het initiatiefvoorstel werd op 2 december jl. behandeld in een debatronde. Vervolgens vond er op 13 januari een informatieronde plaats. Tijdens deze informatieronde werd in gesprek gegaan met verschillende deskundigen op het gebied van social enterprises. Aan het eind van de informatieronde gaf mw. Elshof aan dat zij een beslisnota zou opstellen, waarbij de uitkomsten van de debatronde en de informatieronde betrokken zouden worden. In de nu voorliggende beslisnota wordt voorgesteld in te stemmen met het initiatiefvoorstel, waarbij twee van de tien actiepunten op onderdelen worden aangepast. Verder wordt voorgesteld om het college opdracht te geven om voor 1 mei 2020 met een (financiële) uitwerking te komen en om een en ander te verwerken in de voorjaarsstukken 2020.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolien Elshof (06-23361894) jolien@christenuniezwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  00:55:04 - 00:55:25 - Peter Snijders
  00:55:26 - 00:56:09 - Brammert Geerling
  00:56:10 - 00:56:13 - Peter Snijders
  00:56:13 - 00:56:28 - Margriet Boersma
  00:56:28 - 00:56:31 - Peter Snijders
  00:56:31 - 00:56:46 - Annemee van de Klundert
  00:56:46 - 00:56:48 - Peter Snijders
  00:56:49 - 00:57:25 - Mark Oldengarm
  00:57:25 - 00:57:29 - Peter Snijders
  00:57:29 - 00:58:01 - Sylvana Rikkert
  00:58:01 - 00:58:47 - Peter Snijders
  00:58:47 - 00:59:14 - David Hof
 15. 8

  Deze beslisnota was geagendeerd voor de besluitvormingsronde van 16 december 2019 en is toen van de agenda afgevoerd en geagendeerd voor een informatieronde. De informatieronde heeft plaatsgevonden op 13 januari 2020, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Op het perceel aan de Terborchstraat 13 staat een kantoorvilla. Het voornemen bestaat om deze villa te slopen en om hier een woonzorggebouw in dezelfde stijl te realiseren. Dit woonzorggebouw moet ruimte gaan bieden aan 20 ruime woonstudio’s voor ouderen met geheugenproblematiek of enige vorm van dementie. In de beslisnota wordt voorgesteld om de bestemmingsplanprocedure, de procedure voor de omgevingsvergunning en de procedure hogere grenswaarde wegverkeerslawaai gecoördineerd (gelijktijdig) te laten verlopen. De melding dat de mogelijkheid aanwezig is dat de fraaie gevel, kenmerkend voor een stukje Zwolse bouwhistorie, gesloopt gaat worden, was voor de raad aanleiding om het voorstel nog niet in behandeling te nemen tijdens de besluitvormingsronde van 16 december. De raad wil eerst in een informatieronde nadere informatie over het voorstel inwinnen. Dit willen de fracties doen door zowel in gesprek te gaan met de wethouder en ambtelijke vertegenwoordigers, als met externe partijen, zoals de Vrienden van de Stadskern, het Oversticht, de ontwikkelaar en de toekomstig gebruiker. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) J.van.den.Berg@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  tegen
  Raadsleden-D66 (4)
  00:59:03 - 00:59:14 - David Hof
  00:59:15 - 00:59:19 - Peter Snijders
  00:59:19 - 01:00:13 - Schelto Bus
  01:00:14 - 01:00:15 - Peter Snijders
  01:00:15 - 01:00:42 - Leo Elfers
  01:00:42 - 01:00:45 - Peter Snijders
  01:00:45 - 01:01:04 - Brammert Geerling
  01:01:04 - 01:01:06 - Peter Snijders
  01:01:06 - 01:02:11 - Jan Slijkhuis
  01:02:14 - 01:02:15 - Peter Snijders
  01:02:15 - 01:02:35 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:02:35 - 01:03:29 - Peter Snijders
 16. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 16 december 2019 heeft de raad de belastingverordeningen 2020 vastgesteld. Nu is er gebleken dat er enige aanpassingen nodig zijn met name met betrekking tot de Chinese begraafplaats. Om de wijzigingen en nieuwe tarieven ook voor de burger te laten gelden, moeten deze bij verordening worden vastgesteld.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de wijzigingsverordening begraafplaatsen 2020 vast te stellen en in te stemmen met: a. de vernummering van de artikelen 1 t/m 8 en b. de nieuwe tarieven voor de Chinese begraafplaats.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Beulakker (2836) m.beulakker@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:03:05 - 01:03:29 - Peter Snijders
 17. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De agrarische bedrijfsactiviteiten op het van oudsher boerenerf aan de Heinoseweg 27 zijn beëindigd. De initiatiefnemer is voornemens om het merendeel van de schuren te slopen om in ruil daarvoor een nieuwe woning met bijgebouw op het erf te realiseren. De gewenste ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De gemeente hanteert voor de KGO onderbouwingen de "handreiking initiatieven buitengebied’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Heinoseweg 27 gewijzigde vast te stellen met de ambtshalve wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota. De verbeelding van het bestemmingsplan in elektronische en papieren vorm vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen en kennis te nemen van het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Nuri Hesselink (2498) of Hester Nijmeijer (5109) h.nijmeijer@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:03:14 - 01:03:29 - Peter Snijders
  01:03:29 - 01:04:23 - Jan Nabers
  01:04:23 - 01:04:49 - Peter Snijders
 18. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In oktober 2019 heeft het Rijk de Regeling Reductie Energiegebruik (hierna: RRE) opengesteld om huiseigenaren te helpen met energiebesparing. Met de RRE worden gemeenten in staat gesteld om projecten op te zetten om huiseigenaren advies te geven over energiebesparende maatregelen en te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. De regeling werd voor een beperkte periode opengesteld, waarin gemeenten een aanvraag konden indienen om een beroep te doen op deze middelen. Om in aanmerking te komen voor deze specifieke uitkering heeft de gemeente Zwolle de samenwerking gezocht met een aantal lokale partijen die deze projecten namens de gemeente kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om Berkum Energieneutraal, 50 Tinten groen Assendorp, WijBedrijf Dieze en het gemeentelijk energieloket Verbeter & Bespaar. Deze lokale partijen hebben een projectplan opgesteld, op basis waarvan de gemeente Zwolle een aanvraag heeft ingediend. Met de aanvraag is beoogd de RRE middelen zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de beschikbaar gestelde specifieke uitkering RRE-middelen van €855.000. Daarnaast in te stemmen met de uitvoering van de regeling waarbij de ontvangen uitkering als subsidie wordt doorgezet naar de volgende lokale partijen: €135.000 aan Berkum Energieneutraal, €180.000 aan 50 Tinten groen Assendorp, €180.000 aan WijBedrijf Dieze en €360.000 aan Energieloket Zwolle. Hiervoor een aanvullend krediet van €855.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit de ontvangen RRE-uitkering van €855.000 en dit toe te voegen aan de reeds beschikbare kredieten die ter cofinanciering worden ingezet.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sophie Heikoop (06 50070593) s.heikoop@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:04:37 - 01:04:49 - Peter Snijders
  01:04:49 - 01:05:28 - Reinier Mulder
  01:05:28 - 01:05:33 - Peter Snijders
  01:05:33 - 01:05:54 - Sylvana Rikkert
  01:05:54 - 01:06:36 - Peter Snijders
 19. 12

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 27 januari 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De wet- en regelgeving op het gebied van toezicht en handhaving is in de laatste jaren veranderd. Gemeenten hebben meer bevoegdheden en middelen gekregen om op te kunnen treden. Daarbij neemt de bedrijvigheid in Zwolle toe, stijgt het aantal inwoners en wordt er innovatiever en intensiever gebruik gemaakt van de openbare ruimte. Het college constateert dat de huidige werkwijze en capaciteit niet meer passen bij deze ontwikkelingen. In de visie wordt beschreven waar het college wil staan in 2025. De doelstelling is daarbij tweeledig: enerzijds meegroeien met de ontwikkelingen in de stad en anderzijds een professionele doorontwikkeling van het toezicht in de openbare ruimte.
  De raad wordt voorgesteld om de Visie Toezicht openbare ruimte 2025 vast te stellen en om de voorkeur uit te spreken om al in 2021 wijkgericht te werken en de visie grotendeels te realiseren en om de financiële vertaling hiervan (€400.000 structureel) af te wegen bij de PPN 2021-2024.
  Voor technische en feitelijke informatie: Wendy Hutterd (2310), W.Hutterd@zwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  tegen
  Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-SP (2)

  Moties

  Onderwerp
  M12-1 Kom met een complete visie op Toezicht in de openbare ruimte
  M12-2 Meldpunt voor inwoners
  01:06:20 - 01:06:36 - Peter Snijders
  01:06:36 - 01:07:21 - Sonja Paauw
  01:07:23 - 01:07:44 - Peter Snijders
  01:07:44 - 01:09:17 - Gerdien Rots
  01:09:17 - 01:09:30 - Peter Snijders
  01:09:30 - 01:10:20 - Arjan Spaans
  01:10:20 - 01:10:32 - Peter Snijders
  01:10:36 - 01:12:20 - William Dogger
  01:12:20 - 01:12:21 - Peter Snijders
  01:12:24 - 01:14:43 - William Dogger
  01:14:43 - 01:15:06 - Peter Snijders
  01:15:07 - 01:16:35 - Thom van Campen
  01:16:36 - 01:16:38 - Peter Snijders
  01:16:38 - 01:17:19 - Brammert Geerling
  01:17:19 - 01:17:22 - Peter Snijders
  01:17:22 - 01:18:22 - Gerdien Rots
  01:18:22 - 01:18:24 - Peter Snijders
  01:18:24 - 01:19:19 - Sonja Paauw
  01:19:20 - 01:19:25 - Peter Snijders
  01:19:25 - 01:20:48 - Arjan Spaans
  01:20:48 - 01:21:02 - Peter Snijders
  01:21:02 - 01:21:50 - Lennart Hartman
  01:21:50 - 01:22:54 - Peter Snijders
  01:22:54 - 01:23:30 - Brammert Geerling
  01:23:30 - 01:23:34 - Peter Snijders
  01:23:34 - 01:24:38 - Thom van Campen
  01:24:39 - 01:24:41 - Peter Snijders
  01:24:41 - 01:24:42 - Sonja Paauw
  01:24:42 - 01:25:28 - Sonja Paauw
  01:25:28 - 01:26:24 - Peter Snijders
 20. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Stichting Het Academiehuis (de Grote kerk) kan voor restauratiewerkzaamheden een subsidie verkrijgen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voorwaarde is dat de stichting een gedeelte van de kosten zelf betaalt. Hiervoor wil het Academiehuis een lening afsluiten. Aan de gemeente is een garantstelling gevraagd. Een gemeentegarantie is een van de voorwaarden die de subsidieverstrekker stelt. Om te voorkomen dat het garanderen van de geldlening gezien zou kunnen worden als staatsteun wordt gevraagd te bepalen dat het Academiehuis een publieke taak heeft. De raad wordt voorgesteld de geldlening te garanderen tot maximaal € 1.3 mln. De definitieve hoogte van de garantie zal na verdere uitwerking door het college worden vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (2460) ab.tuinman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A13-1 Garanderen geldlening restauratie Academiehuis
  01:26:01 - 01:26:24 - Peter Snijders
  01:26:24 - 01:28:33 - Jan Slijkhuis
  01:28:34 - 01:28:40 - Peter Snijders
  01:30:21 - 01:30:35 - Peter Snijders
  01:30:35 - 01:31:10 - Jolien Elshof - Rook
  01:31:10 - 01:31:12 - Peter Snijders
  01:31:13 - 01:32:09 - Johran Willegers
  01:32:10 - 01:32:57 - Peter Snijders
  01:32:57 - 01:33:56 - Jolien Elshof - Rook
  01:33:57 - 01:34:00 - Peter Snijders
  01:34:01 - 01:34:40 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:34:41 - 01:34:45 - Peter Snijders
  01:34:45 - 01:35:23 - Jan Slijkhuis
  01:35:24 - 01:36:07 - Peter Snijders
 21. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Ter Steege Bouw Vastgoed is voornemens om in Stadshagen het woningbouwplan ‘Waaranders’ te ontwikkelen. Het betreft een bijzonder woonzorgconcept waarin reguliere woningen worden gecombineerd met appartementen met een zorgcomponent. Het concept is gebaseerd op een buurtschap met gezamenlijke ruimten (dierenweide en bijvoorbeeld een kruidentuin), waarin mensen samenleven en de zorg dichtbij de bewoners is geregeld. Deze combinatie levert een maatschappelijke meerwaarde op. In totaal worden 50 woningen gebouwd. Gedurende de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Stadshagen, Waaranders ongewijzigd vast te stellen in elektronische en papieren vorm.
  Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Stadshagen, Waaranders vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Chris Schotman (2446) c.schotman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:35:55 - 01:36:07 - Peter Snijders
  01:36:07 - 01:36:23 - Patrick Pelman
  01:36:23 - 01:36:49 - Peter Snijders
 22. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  In de Gemeentewet is vastgelegd dat elke raad een griffier heeft en dat de griffier in de vergadering van de raad aanwezig is. Bij afwezigheid van de griffier, om welke reden dan ook, dient er daarom een plaatsvervanger te zijn. De eerste plaatsvervangend griffier was tot nu toe Herman Veraart. Door zijn benoeming tot griffier van de gemeente Baarle-Nassau dient er opnieuw voorzien te worden in het loco griffierschap. In overleg met de werkgeverscommissie is inmiddels voorzien in de ontstane vacature door de benoeming van Marijn Seuters, momenteel nog raadsadviseur bij de gemeente Zoetermeer. De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevrouw M. (Mara) Zweers te benoemen als eerste plaatsvervangend griffier, de heer E.J. (Evert Jan) Bagerman als tweede plaatsvervangend griffier en de heer A.M. (Marijn) Seuters als derde plaatsvervangend griffier, met ingang van 1 maart 2020.Voor technische en feitelijke vragen: Arthur ten Have (2848) abm.ten.have@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (6), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:36:42 - 01:36:49 - Peter Snijders
  01:36:49 - 01:36:56 - Margriet Boersma
 23. 16

  Moties

  Onderwerp
  M16-2 Schade door Lelystad Airport
  M16-4 Zet Zwolle in Bloei!
  01:36:55 - 01:36:56 - Margriet Boersma
  01:36:56 - 01:37:10 - Peter Snijders
  01:37:10 - 01:37:46 - Mark Oldengarm
  01:37:47 - 01:37:55 - Peter Snijders
  01:38:01 - 01:38:34 - Klaas Sloots
  01:38:34 - 01:38:37 - Peter Snijders
  01:38:37 - 01:38:50 - Mark Oldengarm
  01:38:50 - 01:39:14 - Peter Snijders
  01:39:14 - 01:39:15 - Claudia van Bruggen
  01:39:15 - 01:39:16 - Peter Snijders
  01:39:16 - 01:40:09 - Claudia van Bruggen
  01:40:09 - 01:40:14 - Peter Snijders
  01:40:14 - 01:40:15 - William Dogger
  01:42:59 - 01:43:06 - Peter Snijders
  01:43:06 - 01:43:48 - Arjan Spaans
  01:43:48 - 01:43:54 - Peter Snijders
  01:43:54 - 01:45:37 - Mart Oude Egbrink
  01:45:37 - 01:45:40 - Peter Snijders
  01:45:40 - 01:46:49 - Thom van Campen
  01:46:50 - 01:46:54 - Peter Snijders
  01:46:54 - 01:47:54 - Jolien Elshof - Rook
  01:47:54 - 01:47:57 - Peter Snijders
  01:47:58 - 01:49:04 - Brammert Geerling
  01:49:04 - 01:49:09 - Peter Snijders
  01:49:09 - 01:51:00 - Norman Finies
  01:51:00 - 01:51:01 - Norman Finies
  01:51:01 - 01:51:05 - Peter Snijders
  01:51:05 - 01:51:23 - Leo Elfers
  01:51:23 - 01:52:03 - Peter Snijders
  01:52:04 - 01:52:51 - Margriet Boersma
  01:52:51 - 01:53:01 - Peter Snijders
  01:53:11 - 01:55:22 - Michiel van Willigen
  01:55:22 - 01:55:35 - Peter Snijders
  01:55:35 - 01:56:01 - Claudia van Bruggen
  01:56:01 - 01:56:02 - Peter Snijders
  01:56:02 - 01:56:41 - Thom van Campen
  01:56:42 - 01:56:46 - Peter Snijders
  01:56:46 - 01:57:17 - Youcef Ben Ali
  01:57:17 - 01:57:19 - Peter Snijders
  01:57:19 - 01:57:21 - Peter Snijders
  01:57:21 - 01:57:42 - Wietse de Boer
  01:57:42 - 01:57:43 - Peter Snijders
  01:57:44 - 01:58:24 - Brammert Geerling
  01:58:24 - 01:58:26 - Peter Snijders
  01:58:27 - 01:59:01 - Lennart Hartman
  01:59:02 - 01:59:05 - Peter Snijders
  01:59:06 - 01:59:31 - Silvia Bruggenkamp
  01:59:31 - 01:59:37 - Peter Snijders
  01:59:37 - 01:59:47 - Margriet Boersma
  01:59:48 - 02:00:12 - Peter Snijders
  02:00:12 - 02:00:37 - Jan Nabers
  02:00:38 - 02:00:42 - Peter Snijders
  02:00:42 - 02:01:07 - Eildert Noorda
  02:01:08 - 02:01:10 - Peter Snijders
  02:01:11 - 02:02:00 - Mart Oude Egbrink
  02:02:00 - 02:02:08 - Peter Snijders
  02:02:16 - 02:03:22 - William Dogger
  02:03:22 - 02:04:05 - Peter Snijders
 24. 17

  02:11:49 - 02:12:24 - Peter Snijders