Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 20 januari 2020

19:30 - 20:30
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:07 - 00:00:29 - Peter Snijders
  00:00:29 - 00:00:42 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:00:42 - 00:02:20 - Peter Snijders
  00:02:35 - 00:07:45 - Peter Snijders
  00:08:16 - 00:09:05 - Peter Snijders
  00:09:08 - 00:18:24 - Uijtenboogaardt
  00:18:24 - 00:18:43 - Peter Snijders
  00:18:48 - 00:19:10 - Brammert Geerling
  00:19:10 - 00:19:15 - Peter Snijders
  00:19:16 - 00:19:49 - Youcef Ben Ali
  00:19:56 - 00:19:58 - Peter Snijders
  00:20:03 - 00:20:24 - Youcef Ben Ali
  00:20:30 - 00:20:41 - Uijtenboogaardt
  00:20:41 - 00:20:48 - Peter Snijders
  00:20:48 - 00:21:14 - Arjan Spaans
  00:21:14 - 00:21:24 - Peter Snijders
  00:21:42 - 00:22:08 - Peter Snijders
  00:22:08 - 00:22:10 - Bongenaar
  00:25:44 - 00:25:55 - Peter Snijders
  00:25:59 - 00:26:13 - Mark Oldengarm
  00:26:17 - 00:26:25 - Bongenaar
  00:26:25 - 00:27:11 - Peter Snijders
  00:27:11 - 00:27:12 - Kooistra
  00:29:58 - 00:30:07 - Peter Snijders
  00:30:10 - 00:30:30 - Leo Elfers
  00:30:31 - 00:30:52 - Peter Snijders
  00:31:00 - 00:32:01 - Peter Snijders
 2. 2

 3. 2.a

 4. 3

  01:36:37 - 01:37:27 - Peter Snijders
 5. 4

  01:36:49 - 01:37:27 - Peter Snijders
 6. 5

  01:37:08 - 01:37:27 - Peter Snijders
  01:37:29 - 01:39:17 - Ter Veen
  01:39:17 - 01:39:48 - Peter Snijders
  01:39:48 - 01:40:47 - Mart Oude Egbrink
  01:40:47 - 01:40:58 - Peter Snijders
  01:40:58 - 01:41:32 - Jan Nabers
  01:41:33 - 01:41:40 - Peter Snijders
  01:41:40 - 01:42:05 - Arjan Spaans
  01:42:06 - 01:42:39 - Peter Snijders
 7. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.A.7

  Informatienota wordt betrokken bij de debatronde op 13-01-2020

 9. 5.B2

 10. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 11. 5.C.3

 12. 6

  De Rekenkamercommissie Zwolle heeft onderzoek verricht naar het functioneren van risicomanagement binnen de gemeentelijke organisatie. In haar onderzoek is de Rekenkamercommissie nagegaan in hoeverre eerder gedane aanbevelingen en geleerde lessen zijn opgevolgd. En ook of het huidige beleid leidt tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement in de toekomst. Conclusie is dat Zwolle de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van risicomanagement. Aanbevolen wordt risicomanagement te integreren in het besturingsmodel, te kiezen voor een organisatiebrede aanpak voor risicomanagement en de competenties van medewerkers verder te ontwikkelen. In zijn reactie stelt het college dat zij voornemens zijn om de aanbevelingen mee te nemen in de verdere ontwikkeling en verbetering van het risicomanagement. Tijdens de bespreking van het rapport en de reactie van het college tijdens de debatronde van 9 december 2019 is afgesproken dat de raad middels een beslisnota wordt voorgesteld om de aanbevelingen in het rapport over te nemen en het college van B&W op te dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) P.van.Drielen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:42:23 - 01:42:39 - Peter Snijders
  01:42:39 - 01:43:22 - Jeroen Doornbos
  01:43:23 - 01:43:26 - Peter Snijders
  01:43:27 - 01:44:00 - Mark Oldengarm
  01:44:00 - 01:44:49 - Peter Snijders
 13. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In artikel 213 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de gemeenteraad een accountant aanwijst voor de controle van de jaarrekening en dat die accountant een rapport van bevindingen en een controleverklaring verstrekt. In november 2015 heeft de raad besloten de opdracht voor de accountantscontrole voor de gemeente te verstrekken aan PWC Accountants NV. In het Programma van eisen (PVE) en het daarop gebaseerde contract zijn de voorwaarden en condities vastgelegd waaraan partijen moeten voldoen. In de opdrachtverstrekking aan PWC Accountants kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. Deze beslisnota is in de auditcommissie van 29 oktober 2019 besproken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om PWC Accountants de reguliere controle van de jaarrekening 2019 overeenkomstig het bijgevoegde auditplan uit te laten voeren. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:44:17 - 01:44:49 - Peter Snijders
 14. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden. Aanleiding voor deze wet is een uitspraak op 16 april 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens deze uitspraak moeten woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf, worden aangemerkt als een bouwwerk. Dit bracht met zich mee dat landelijk toetsingskaders moesten worden aangepast. Tijdens de voorbereidingen heeft enige keren overleg plaatsgevonden met afgevaardigden van het Woonschepen Overleg Zwolle (WOZ). Ook heeft Het Oversticht geadviseerd bij het opstellen van de welstandsnota. Het bestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik omvat een eenduidige regeling voor alle circa 140 woonboten, verdeeld over 13 deelgebieden in Zwolle. Tijdens de termijn van de ter inzagelegging zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend en tijdens de inloopavond nog 5 zienswijzen. Het voorstel behandelt de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, de inspraakreacties op de welstandsnota en de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan en de gewijzigde welstandsnota. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de ligplaatsenverordening 2013 in te trekken en de ligplaatsenverordening woonschepen vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Nuri Hesselink (2498) n.hesselink@zwolle.nl of Aldert Koop (3217) ahw.koop@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:44:33 - 01:44:49 - Peter Snijders
  01:44:49 - 01:45:12 - Lennart Hartman
  01:45:13 - 01:45:18 - Peter Snijders
  01:45:20 - 01:45:43 - Annemee van de Klundert
  01:45:43 - 01:46:51 - Peter Snijders
 15. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De agrarische bedrijfsactiviteiten op het van oudsher boerenerf Spoolderenkweg 17 zijn beëindigd. De boerderij en schuren zijn in een zodanig verwaarloosde staat dat initiatiefnemer voornemens is deze te slopen en in ruil hiervoor twee nieuwe woningen te ontwikkelen. De gewenste ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door middel van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (hierna KGO). De gemeente hanteert voor de KGO-onderbouwingen de "handreiking initiatieven buitengebied’. De ontwikkelingsruimte aan de Spoolderenkweg 17 is aan de hand van de handreiking in balans gebracht met een ruimtelijke kwaliteitsinvestering. Gedurende de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijze ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Spoolderenkweg 17 ongewijzigd vast te stellen in elektronische en papierenvorm. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied, Spoolderenkweg 17 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) tj.tromp@zwolle.nl of Auke Sipma (2439)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
  01:46:15 - 01:46:51 - Peter Snijders
 16. 10

  Deze beslisnota is in de debatronde op 6 januari 2020 behandeld.
  Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht wordt gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Voordat de MPV kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV proces wordt ingegaan.
  De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2020. Binnen de Nota van Uitgangspunten wordt een integrale doorkijk gegeven op alle vastgoedaspecten. Hiermee kan het verwachte bedrijfsresultaat van vastgoed over het jaar 2019 en het toekomstperspectief bij de MPV 2020 worden bepaald. Er worden enkele geringe aanpassingen doorgevoerd aan zowel de parameters als de economische risico’s. Deze aanscherpingen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige marktontwikkelingen. De grondprijzennota is eveneens een belangrijk uitgangspunt voor de MPV 2020. Het vaststellen hiervan is een bevoegdheid van het college.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717) C.van.Steenwijk@zwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Onderzoek naar grondprijsbepalingstrategie meenemen in scenariostudie
  01:46:31 - 01:46:51 - Peter Snijders
  01:46:51 - 01:47:30 - Jan Nabers
  01:47:30 - 01:47:36 - Peter Snijders
  01:47:38 - 01:48:28 - René de Heer
  01:48:29 - 01:48:35 - Peter Snijders
  01:48:35 - 01:48:49 - Jan Nabers
  01:48:50 - 01:49:42 - Peter Snijders
 17. 11

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Voorstel aan raad over paraplubestemmingsplan dat waardevolle gebouwen beter moet beschermen
  01:49:14 - 01:49:42 - Peter Snijders
  01:49:42 - 01:50:30 - David Hof
  01:50:32 - 01:50:56 - Peter Snijders
  01:50:56 - 01:51:30 - David Hof
  01:51:31 - 01:51:37 - Peter Snijders
  01:51:42 - 01:54:38 - Ed Anker
  01:54:38 - 01:54:42 - Peter Snijders
  01:54:42 - 01:55:11 - David Hof
  01:55:12 - 01:55:40 - Peter Snijders
 18. 12

  01:55:30 - 01:55:40 - Peter Snijders
  01:55:40 - 01:55:42 - Thom van Campen