Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 25 mei 2020

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus vergadert de gemeenteraad deze vergadering digitaal.
De vergadering is live te volgen via
https://channel.royalcast.com/zwolle

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 4. 4
  Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.1

 7. 5.A.2

 8. 5.B3
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 9. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 10. 5.C.2

 11. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) biedt de uitgangspunten
  programmabegroting 2021 ter kennisname aan. Op deze uitgangspunten is geen zienswijze mogelijk. De uitgangspunten zijn verwerkt in de concept programmabegroting 2021 (inclusief de meerjarenraming 2021-2023), deze is voor zienswijze aangeboden aan de elf gemeenten. De VRIJ continueert de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen ze, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier blijven ze het principe hanteren ‘nieuw voor oud’.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitgangspunten uit de kadernota 2021 en in te stemmen met de concept programmabegroting 2021. Daarnaast over deze concept programmabegroting 2021 geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marcel Oldenburger (2228) m.oldenburger@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 12. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020, begroting 2021 en de Kadernotitie 2021 – 2024 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2019 en de Kadernotitie 2021 - 2024 zijn ter kennisname. Voor de begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 wordt een akkoord gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen. Daarnaast kennis te nemen van de Kadernota 2021 en akkoord te gaan met de begroting 2021 en hierover geen zienswijze in te dienen
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (2163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 13. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  De Zandexploitatiemaatschappij VOF Sekdoorn exploiteert al jaren een zandwinning in de Sekdoornse plas. De oppervlakte van deze zandwinplas bedraagt ongeveer 45 hectare. Naast de zandwinning vindt ook de opslag en verwerking van het zand plaats in een depot op het terrein. De huidige ontgrondingenvergunning is geldig tot 1 januari 2026. De omgeving van de zandwinning bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met verspreid enkele boerderijen. Vanwege het ontgronden van een gedeelte van het huidige depotterrein is een beperkte verplaatsing van het depotterrein noodzakelijk. Deze verplaatsing past niet in het geldende bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het zanddepot bij de zandwinning Sekdoornplas op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, zodat het besluit voor de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage kan worden gelegd. Daarnaast te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 1 van het Besluit, indien tijdens de terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning voor de verplaatsing van het zanddepot bij de zandwinning Sekdoornplas, geen zienswijzen zijn ingediend.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 14. 9

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 11 mei 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 26 november 2018 stelde de raad de visie ‘Centrum-Oost en globaal Project-ontwikkelingsopgave Weezenlanden-Noord’ vast. Als vervolg hierop heeft de eigenaar van de grond, woningcorporatie Openbaar Belang, een ontwikkelaar vastgelegd. Deze ontwikkelaar heeft nu, in overleg met de gemeente en Openbaar Belang, een stedenbouwkundig plan en een concept-beeldkwaliteitplan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan. In de wijk Weezenlanden-Noord staan nu verouderde appartementencomplexen. Deze 180 appartementen maken straks plaats voor 500 nieuwe appartementen, in een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In het plan is veel aandacht voor groen, water en biodiversiteit. Daarnaast wordt in het plan uitgegaan van gebouwde parkeervoorzieningen, waarin de bestaande parkeerplekken binnen het gebied – aan de Schuurmanstraat, Wiegerlinckstraat en Buserstraat – worden opgenomen. Aan de raad wordt (onder andere) voorgesteld akkoord te gaan met het stedenbouwkundig plan en kennis te nemen van het concept beeldkwaliteitplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Cisca Waalewijn - Viaanen (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl
  N.B. bijlage 7 is geupdate

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M9-1 Anti-speculatie in Weezenlanden-Noord
  M9-2 Horeca aan het water in de Weezenlanden
  M9-3 Zwembad op wijnvaten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Eventuele uitbreiding aantal parkeerplaatsen meegeven aan ontwikkelaar
 15. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Naar aanleiding van de aangenomen motie ”Als elke seconde telt..,” heeft de raad in juni 2019 een informatienota ontvangen waarin is aangegeven dat het college het aantal en de beschikbaarheid van AED’s in Zwolle willen vergroten. Streven was om te onderzoeken of een subsidieregeling tot stand kan komen, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan initiatieven vanuit inwoners en bedrijven tot aanschaf van een AED of buitenkast om daarmee de beschikbaarheid en spreiding van AED’s te bevorderen. De subsidieregeling is opgesteld en kan 5 jaar lang worden bekostigd door het temporiseren van de vervanging van de gemeentelijke AED’s. Het oogmerk van de subsidieregeling is om het aantal “witte vlekken” in het aanbod van AED’s (oftewel plekken waar binnen een afstand van 500 meter geen AED 24/7 beschikbaar is) in Zwolle te verminderen. Dit willen we bereiken door een financiële bijdrage te verlenen aan particuliere initiatieven bij de aanschaf van een AED en/of buitenkast voor zover deze wordt gerealiseerd in een witte vlek, de AED 24/7 beschikbaar wordt gesteld en is aangemeld bij Hartslagnu.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de subsidieverordening AED gemeente Zwolle 2020 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Aart Janssen (2291) a.janssen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 16. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid, advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. De raad heeft op 10 april 2020 de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2021 -2023 van de GGD IJsselland ontvangen. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan uw raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de Programmabegroting van de GGD aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 6 juni 2020.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de GGD IJsselland. Daarnaast geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van GGD IJsselland en burgemeester en wethouders te vragen daarvan het dagelijks bestuur van GGD IJsselland daarover te informeren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick van Tricht (06-57544707) p.van.tricht@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 17. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  De 11 gemeenten in de regio IJsselland vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s. Het bestuur van het RSJ heeft op 1 april 2020 de begroting en de kadernota 2021 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening aan de gemeenteraden verzonden. Gemeenteraden worden op grond van de GR in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen. In afstemming met het RSJ is de indieningstermijn verlengd tot 28 mei 2020. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van aanbiedingsbrief van het RSJ, de concept begroting en de kadernota 2021 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening 2019. Daarnaast geen zienswijze over de concept begroting 2021 bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Buitenhuis (2679) R.Buitenhuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2019 en begroting 2021 aan de raad aan. SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 10 juni 2019 een zienswijze op deze begroting schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 augustus 2019 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annemiek van Dijken (2036) A.van.Dijken@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 19. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  Op 1 januari 2018 is de omgevingsdienst IJsselland van start gegaan. Deze dienst verzorgt in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken op het gebied van milieuwetgeving. Het bestuur van de OD heeft onlangs diverse jaarstukken ingediend. Conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt de conceptbegroting aan alle partners toegezonden. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling worden de deelnemende gemeenteraden en provinciale staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2025 van de Omgevingsdienst IJsselland.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlagen 1 A t/m E, 2 A en 4C. Daarnaast akkoord te gaan met bijlagen 1E (Bijlage verrekening resultaat), 3A (begrotingswijziging 2020) en 4A (ontwerpbegroting 2021) en 4B (Opzet bijlage bij ontwerpbegroting 2021) en geen zienswijze in te dienen. Tevens het resultaat 2019 in te zetten ter dekking van de kosten project Omgevingswet.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wilco IJzerman (2832) W.IJzerman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
 20. 15

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 18 mei 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In juni 2019 werd de koers voor de ontwikkeling van De Tippe vastgesteld. Deze koers is nu verder uitgewerkt tot het Ontwikkelplan voor De Tippe. In dit ontwikkelplan zijn de ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit, natuurinclusiviteit en circulariteit geconcretiseerd. Daarnaast geeft het ontwikkelplan richting aan de ambitie om een sociaal inclusief buurschap te zijn en moet het ontwikkelplan waarborgen dat De Tippe duurzaam bereikbaar is. Op 8 juli 2019 nam de raad op verzoek van de fracties van CDA en VVD een agenderingsverzoek aan om het Ontwikkelplan in een informatieronde te behandelen, zodra dit Ontwikkelplan gereed zou zijn. Tijdens deze informatieronde die plaatsvond op 25 februari 2020 is de raad in gesprek gegaan met de ambtelijke projectgroep, bouwclaimhouders, de Vrienden van De Tippe en andere betrokkenen. Het gesprek ging onder andere over de balans tussen ambities, kwaliteit, haalbaarheid en betaalbaarheid. De raad heeft aan het eind van de informatie geconcludeerd dat een debatronde gewenst is.
  Voor technische en feitelijke informatie: Michiel Scheper (06-19180798), M.Scheper@zwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M15-1 Anti-speculatie in De Tippe
  M15-2 Meer gestapelde woningbouw in de Tippe
  M15-4 Versnelling bouwen Tippe

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Behoefte rondom concepten voor zorg/wonen voor kinderen en jongeren in de Tippe peilen en eventuele initiatieven trachten te faciliteren
 21. 16

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 18 mei 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De ruimtelijke en financiële kaders voor de aanpak van het stationsgebied zijn door de raad vastgelegd in het Ontwikkelperspectief voor het Stationsgebied (30 oktober 2017) en het  geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone (22 januari 2018). Bij de besluitvorming over deze kaders zijn planstudies aangekondigd naar de haalbaarheid van nieuwe bouwopgaven, zoals stationsentrees en definitieve aanlandingen van de passerelle. De studie naar de stationsentree aan de centrumzijde en de aanlanding van de passerelle op het stationsplein liggen nu voor. De Passerelle is de geplande voetgangerspassage over het spoor. Deze passage moet de centrumzijde van het station met de zuidzijde gaan verbinden.
  De aan de raad gepresenteerde scenario´s zijn het resultaat van een studie naar het ruimtelijk functioneren van het Stationsplein en hoe de stationsentrees en het plein elkaar kunnen versterken. Die studie heeft geleid tot een vernieuwd ontwerp van het Stationsplein en de Stationsweg. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met dit vernieuwde ontwerp en hier aanvullend budget beschikbaar voor te stellen. Ook wordt de raad gevraagd om de uitgangspunten voor de Passerelle vast te stellen. Als gevolg van de studie naar de Passerelle en aanlanding hiervan op het stationsplein wordt voorgesteld om het combigebouw op de huidige locatie te slopen. Tot slot wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen om de bestaande fietsenstalling naast het combigebouw te upgraden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Pien van der Does (2629) P.van.der.Does@zwolle.nl  en Gerard Huizing (2597) JG.Huizing@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-Swollwacht (5), Raadsleden-VVD (5)
  tegen
  Raadsleden-SP (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  A16-1 Goede loopverbinding, geen dure fratsen

  Moties

  Onderwerp
  M16-2 Onderzoek verkeersveiligheid Stationsweg
 22. 18
  Sluiting