Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 14 december 2020

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

,

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1, 2 en 3 van de informatienota Exploitatie ondergrondse fietsenstalling Spoorzone. Gezien de financiële belangen van zowel de gemeente Zwolle als NS zijn de overeenkomsten gedurende de looptijd (10 jaar met mogelijkheid van verlenging) niet openbaar.
 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Aanpak van overlast op de Vechtdallijn (MV4-1)
  Arbeidspositie kwetsbare groepen in corona tijd (MV4-4)
  Een toekomst voor de Zwolse kegelaars (MV4-3)
  Uitstel van gemeentebelastingen in Coronatijd (MV4-2)
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.11

  (tevens te betrekken bij de debatronde ontwikkelingen rondom Drugs)

 7. 5.B2

 8. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 9. 5.C.3

 10. 5.C.4

 11. 5.C.5

 12. 5.C.6

 13. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van D66 wordt de
  heer O. (Olivier) van Bekkum voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. O. (Olivier) van Bekkum met ingang van 14 december 2020 te benoemen tot burgerlid voor de fractie van D66.

 14. 7

  Deze beslisnota is op 30 november 2020 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen wordt de warmtetransitie genoemd. Op basis van het Nationaal Klimaatakkoord 2019 moeten gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. De Zwolse Transitievisie Warmte geeft richting en invulling aan de warmtetransitie in Zwolle. In de Zwolse Transitievisie Warmte worden de alternatieven voor aardgas beschreven, waarbij ook een richtinggevend beeld voor warmteoplossingen per wijk is opgesteld. Verder wordt beschreven in welke stappen er naar een aardgasvrij Zwolle wordt toegewerkt en met welke wijkuitvoeringsplannen zal worden gestart.
  De raad wordt voorgesteld de Zwolse Transitievisie Warmte vast te stellen en om basis hiervan te starten met het uitwerken van de vertrekpunten en met de wijkuitvoeringsplannen voor de startwijken Holtenbroek, Aa-landen en Berkum.
  Voor technische en feitelijke informatie: Bert Kleen (038 - 498 2658), B.Kleen@zwolle.nl.

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 De positie van coöperaties in de Transitievisie warmte
  M7-3 Aanpak maatwerk warmtetransitie
  M7-4 Haalbare en betaalbare tussenstap naar een duurzaam huis
  M7-5 Lokaal Isolatieprogramma
  M7-6 Een betaalbare en rechtvaardige warmtetransitie
  M7-7 Warmtenetten in publiek eigendom
 15. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 30 november 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Gebouwen in Nederland worden in 2050 niet meer met aardgas verwarmd. Eén van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken is geothermie (aardwarmte). Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, bestaat de intentie om in Holtenbroek en Aa-landen de eerste stappen naar aardgasvrije wijken te zetten. Omdat de voor geothermie kansrijke plekken met name in Holtenbroek liggen, wordt in deze wijk gestart: de eerste fase van de warmteketen.
  Er zal eerst nog nader onderzoek nodig zijn in de vorm van een proefboring. Met deze proefboring wordt duidelijkheid verkregen over de hoeveelheid warmte die de geothermiebron kan leveren. Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft het college begin 2020 de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het onderzoeksproject RESULT. Voor RESULT is een subsidiebedrag van ca. €5,6 miljoen beschikbaar voor nader geologisch onderzoek en het realiseren van twee proefboringen.
  Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient het samenwerkingsverband, bestaande uit ENGIE, Huisman en EBN, uiterlijk 15 januari 2021 definitief te besluiten dat RESULT op de locatie in Zwolle Noord wordt uitgevoerd. Na een positief besluit zal een en ander worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
  De raad wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met het aangaan van een samenwerking met het samenwerkingsverband voor het onderzoeksproject RESULT voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de geothermiebron. Daarnaast wordt voorgesteld om hierbij het organisatiemodel ‘warmtebedrijf’ nader uit te werken als gewenste regievariant voor de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen, waarbij op een later moment hierover definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Johan Roeland (038 - 498 4164), J.Roeland@zwolle.nl.

  Moties

  Onderwerp
  M8-1 plek voor inwonersinitiatieven in de warmteketen
 16. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het college heeft op grond van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016”, het Programma onderwijshuisvesting 2021 vastgesteld. Dit programma bevat de kredietaanvraag voor te verwachten uitgaven voor onderwijshuisvesting in 2021. De kredietaanvraag kan bestaan uit voorzieningen voor:
  1. Uitbreiding van eerste inrichting scholen;
  2. Noodzakelijke aanpassingen van scholen (constructiefouten);
  3. vervangen veiligheidsvoorzieningen;
  4. Onderhoudsvoorzieningen in gymzalen (voor basisonderwijs en speciaal onderwijs);
  5. Voorziening voor renovatie of nieuwbouw..
  Dit voorstel omvat de aanvraag voor voorzieningen genoemd onder 1, 2, 3 en 4.
  De raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van kredieten voor de in het Programma Onderwijshuisvesting 2021 opgenomen voorzieningen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een bedrag van € 558.198,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Programma van onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2021. De jaarlast van de te realiseren voorzieningen bedraagt € 41.333,-- en wordt gedekt uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wim Luigjes (0626545880) w.luigjes@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  M9-1 Onderwijshuisvesting: oproep aan Rijk voor voldoende budget voor onderwijshuisvesting
 17. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 16 november 2020 heeft de gemeenteraad de Tarievennota 2021 vastgesteld. De belastingverordeningen 2021 moeten daarna door de raad vastgesteld worden. In een aantal gevallen is alsnog van de Tarievennota 2021 afgeweken, omdat dit na de vaststelling pas bekend is geworden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de belastingverordeningen 2021 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de Tarievennota 2021 genoemd in het dictum.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Beulakker (2836) m.beulakker@zwolle.nl

 18. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Via de informatienota ‘Actueel beeld financiële gevolgen coronacrisis voor Zwolle’ van 29 september 2020 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen voor de gemeente vanwege de coronamaatregelen zoals dat eind augustus bekend was. In deze nota is aangegeven dat in december 2020 een raadsvoorstel komt om de begroting 2020 aan te passen, omdat er dan meer zicht is op de gemaakte meerkosten en gederfde inkomsten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen het aanpassen van de begroting 2020 als gevolg van de nadelige gevolgen vanwege corona.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl

 19. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Jaarlijks worden collegebesluiten die gevolgen hebben voor de lopende begroting en die niet via een afzonderlijke beslisnota of via de beleidsrapportage aan de raad worden voorgelegd, opgenomen in de “periodieke begrotingswijziging”. De eerste periodieke begrotingswijziging is onderdeel van Berap 1, de tweede periodieke begrotingswijziging is onderdeel van Berap 2. In de laatste raadsvergadering van het jaar wordt de “derde periodieke begrotingswijziging” aan de raad voorgelegd. De periodieke begrotingswijzigingen betreffen budgetneutrale aanpassingen waarvoor het mandaat, op basis van Verordening 212 artikel 4, bij het college ligt maar die wel achteraf aan de raad voorgelegd worden om de wijziging formeel op programmaniveau te regelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Irmgard Ruberg (2307) IJM.Ruberg@zwolle.nl

 20. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt mevrouw H. (Hettie) van Aalderen voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. De raad wordt voorgesteld te besluiten om mevr. H. (Hettie) van Aalderen met ingang van 14 december 2020 te benoemen tot burgerlid voor de fractie van de PvdA.

 21. 14

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Meerwaarde voor het Zwarte Water
  M14-2 Studenten stallen hun fiets het weekend gratis
  M14-3 Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
 22. 15
  Sluiting