Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 29 juni 2020

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

,

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  - Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 (Grondexploitatie Breezicht Noord, 9 juni 2020) van de beslisnota Ontwikkelplan Breezicht Noord.
  De bekrachtiging geheimhouding wordt opgelegd tot 5 jaar nadat formeel door het bestuur wordt besloten de grondexploitatie van dit project af te sluiten.


  - Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 van de informatienota Woningbouwimpuls.
  De bekrachtiging geheimhouding wordt opgelegd tot 2023, totdat de onderhandelingen over de ontwikkeling van het gebied zijn afgerond en het werk is aanbesteed.

 4. 4
  Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.5

 7. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 8. 5.C.1

 9. 5.C.3

 10. 5.C.6

 11. 6

  Deze beslisnota wordt eerst op 26 juni 2020 behandeld in de informatie- en debatronde.
  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat over 2019 een positief saldo zien van € 10,2 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de reservemutaties. Zo is het voordelig resultaat van de MPV 2020van € 17,3 miljoen direct met de algemene reserve verrekend en maakt dit bedrag dus geen onderdeel uit van het positieve saldo. Het positieve saldo is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
  - Lagere uitgaven WMO (thuisondersteuning/verstrekkingen) á €1,7 miljoen;
  - Minder uitgaven op pgb en subsidies beschermd wonen á €1,0 miljoen;
  - Minder beroep op budgetten bijzondere bijstand á €0,9 miljoen;
  De raad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2019 vast te stellen en het positieve saldo van €10,2 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve.
  Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten het proces om te komen tot een Perspectiefnota en de 1e Berap stop te zetten en dit uit te stellen tot het Najaarsmoment. Voor onderwerpen waarover een besluit niet kan wachten tot na de zomer is echter de beslisnota ‘niet uit te stellen begrotingswijzigingen’ opgesteld. Het gaat hier om verwachte overschrijdingen op bestaand beleid, onontkoombare uitgaven voor nieuw beleid, investeringen in capaciteit, autonome onontkoombare wijzigingen en technische wijzigingen. Het structurele effect van deze ‘niet uit te stellen begrotingswijzigingen’ bedraagt €272.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de structurele begrotingsruimte. Het incidentele effect voor 2020 bedraagt €7,85 miljoen. Dit wordt ten laste gebracht van de algemene concernreserve. De Jaarstukken 2019 en de niet uit te stellen begrotingswijzigingen worden gezamenlijk behandeld. Bij de behandeling kunnen ook de informatienota over het actueel financieel perspectief en de beslisnota’s over de afgedane moties en toezeggingen en over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 betrokken worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (06-10086764) G.van.der.Zanden@zwolle.nl en/of Jan van Dijk (2664) J.van.Dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  A6-1 Investeer in het Sociaal Domein

  Moties

  Onderwerp
  M6-2 Global Goals Zwolle
  M6-3 Voorkomen grotere schulden ondernemers
 12. 6.a

  Moties

  Onderwerp
  M6a-1 Meerjarige toekenning tegemoetkoming hoge zorgkosten
  M6a-2 Verbeter de individuele inkomenstoeslag
  M6a-3 Hervormingsagenda Sociaal Domein- goede aandacht voor nieuwe bijstandsgerechtigden - Coronacrisis
  M6a-4 Alliantie voor Positief Opgroeien in Zwolle
 13. 7

  Deze beslisnota wordt eerst behandeld in de debatronde op 26 juni 2020.
  In de MPV 2020 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2020 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 20 januari 2020 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten. De MPV 2020 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2019. De resultaten van de in uitvoering zijnde grondexploitaties nemen toe, de tussentijdse winstnames zijn boven verwachting en het herstel van de vastgoedportefeuille neem voor het vierde achtereenvolgende jaar toe. Met name doordat er tussentijds winst genomen moet worden op een aantal grondexploitaties kan een aanzienlijke financiële storting van 17,3 miljoen worden gedaan in de algemene concernreserve. Bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten is besloten tot aanscherping van de economische risico’s. Als gevolg daarvan zijn de financiële risico’s van de MPV bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar tot een bedrag van €14,5 miljoen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717), C.van.Steenwijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 14. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 16. 10

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 8 juni 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Dit plan biedt gemeente en schoolbesturen de mogelijkheid om beleidsthema’s uit te werken en de vraag naar onderwijsvoorzieningen omzetten in stenen (het aanbod). Hierdoor kan de gemeente samen met de schoolbesturen invulling geven aan bijvoorbeeld: een doorgaande leerlijn (onderwijs, kinderopvang en zorg) en het koppelen van onderwijsvoorzieningen aan andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld Integrale Kindcentra.
  Het IHP voorziet ook in afspraken met schoolbesturen voor het realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met een bij dit plan behorende uitvoeringsagenda. Deze agenda voorziet in een overzicht van lopende projecten,  projecten die in het maak zijn voor het oplossen van omvangrijke uitbreidingsvraagstukken en projecten die eerder worden opgepakt.  De gemeenteraad wordt ten slotte voorgesteld om eens per twee jaar een geactualiseerde versie van het  Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) te behandelen. Voor technische en feitelijke informatie Robbert Sluiter (06-50009313) R.Sluiter@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M10-1 Hét Zwols onderwijsverhaal
  M10-2 Neem Onderwijs- en andere behoeften van de wijk mee in ontwikkeling Kamperpoort
 17. 11

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 8 juni 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De gemeenteraad heeft op 9 juli 2018 ingestemd met realisatie van vervangende nieuwbouw voor 1.200 leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap. Over de locatiekeuze van deze nieuwbouw is de raad vervolgens geïnformeerd in oktober 2019. Het college vraagt met dit voorstel om in te stemmen met aangepaste nieuwbouwplannen voor de Van der Capellen Campus. Voor deze plannen wordt de raad ook gevraagd een aanvullend investeringskrediet van €8.794.000,- beschikbaar te stellen voor o.a. de nieuwbouw van een duurzame onderwijs- en sportvoorziening.
  De voorgestelde aanpak voor het vernieuwen van de Van der Capellen Scholengemeenschap komt voort uit het IHP. Daarom worden beide voorstellen tegelijk behandeld. Voor technische en feitelijke informatie: Henrik Augustinus (06-50167030) H.Augustinus@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 18. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De culturele sector is echter zo goed als tot stilstand gekomen ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken. Het per direct stopzetten van alle op publiek gerichte activiteiten en de beperkte openstelling vanaf 1 juni hebben de culturele en creatieve sector bijzonder hard getroffen en hebben een groot effect op het genereren van de eigen inkomsten door de instellingen. Voor vier grote culturele instellingen (de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis), is een mogelijkheid om financiële ondersteuning vanuit de provincie en het Rijk te ontvangen. Het rijk (Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap –OCW- en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –BZK) heeft een tweetal noodhulp maatregelen bekend gemaakt. De instellingen moeten hun aanvraag voor een bijdrage uit het noodfonds indienen bij een van de rijkcultuurfondsen. Om in aanmerking te komen moeten de instellingen bij hun aanvraag een besluit van het college en/of provincie kunnen overleggen waaruit de co- financiering blijkt, onder voorbehoud van het akkoord door de raad/staten. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een maximaal bedrag van €759.662 als cofinanciering voor de OCW steunmaatregel Culturele Instellingen beschikbaar te stellen waarmee een totaal bedrag van maximaal €3.038.645 voor de Fundatie, Zwolse Theaters en Hedon beschikbaar komt. Daarnaast de gemeentelijke bijdrage te onttrekken aan de reserve incidentele bestedingen onder aftrek van de compensatie die via het gemeentefonds beschikbaar komt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marga Wobma (06-12652632) m.wobma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 19. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 15 maart 2020 is in verband met de risico’s van COVID-19 in Nederland besloten alle samenkomsten te verbieden en is het dringende advies gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor de horeca betekende de lockdown een algehele sluiting. De sluiting viel in een periode, dat jaarlijks een naar verhouding hoog deel van de omzet wordt gerealiseerd door volle terrassen. De financiële schade voor de sector is fors. Het is in het belang van de stad en alle ketenpartners (vastgoed, leveranciers, banken) dat ondernemers in de binnenstad hun bedrijf kunnen continueren. Precario is een gebruiksbelasting, deze kan niet worden geïnd voor de periode dat de terrassen niet zijn uitgezet. Het voorstel is om de precario op terrassen voor heel 2020 kwijt te schelden, gezien de penibele situatie van de sector en het belang van de sector voor de stad. Voor 2021 zullen de tarieven precario terrassen door de raad opnieuw vastgesteld worden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het tarief precariobelasting voor terrassen in het jaar 2020 op nihil vast te stellen. Daarnaast geen aanslagen precario terrassen 2020 op te leggen. De lagere belastingopbrengst van €300.000 op te vangen door een onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems (2460) m.willems@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 20. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dit betekent dat voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht van toepassing is. HCO (Historisch Centrum Overijssel) is een verbonden partij met een laag risicoprofiel. In de gemaakte werkafspraken gaan alle agendastukken ter voorbereiding langs het college. Dit betreft zowel begroting als jaarrekeningen. De raad wordt in de begroting en jaarrekening onder de paragraaf ‘Verbonden Partijen’ volledig geïnformeerd. Om dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als voor de inwerkingtreding van de WNRA wil het HCO toetreden tot de door de VNG opgerichte Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (WGSO). Voor statutenwijzigingen, zoals voorliggend verzoek, dient de gemeenteraad van Zwolle en Deventer, in te stemmen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om Historisch Centrum Overijssel toe te laten treden tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (2460) ab.tuinman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 21. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming
  In december 2019 heeft de gemeenteraad de Legesverordening 2020 vast gesteld. Hierop worden nu een aantal wijzigingen voorgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de wijzigingsverordening Leges 2020 vast te stellen en in te stemmen met de volgende wijzigingen; 1.1. opnemen van een tarief voor het sluiten van een huwelijk aan de balie. 1.2. opnemen van een tarief voor het in behandeling nemen van een melding op grond van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI). 1.3. wijzigen van het tarief voor het intrekken van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Beulakker (2836) m.beulakker@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 22. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In dit voorstel zijn de gevolgen van de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en wordt de raad gevraagd in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming t/m 2024.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Daarnaast in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2020, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 2.563.000 te verrekenen met de algemene concernreserve. Verder in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2021 tot en met 2024 in de begroting 2021 c.q. meerjarenraming tot en met 2024.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 23. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle is vorig jaar gelanceerd met de campagne ‘Upgrade jezelf Regio Zwolle’. De werking van de Human Capital Agenda (HCA) is gericht op het om- her- en bijscholen van inwoners in de regio Zwolle waardoor we mensen ondersteunen om zo wendbaar en weerbaar te worden op de arbeidsmarkt. De regeling is eerst opengesteld voor groepen die aangedragen worden door werkgevers. De openstelling voor individuele inwoners/werknemers stond gepland voor het najaar 2020. De COVID-19 crisis zorgt voor een extra urgentie om ook individuele aanvragen via de HCA open te stellen. De verordening dient aangepast te worden om er voor te zorgen dat individuele medewerkers ook een op maat scholingsprogramma kunnen volgen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle gewijzigd vast te stellen overeenkomst bijlage 1. Daarnaast de gewijzigde verordening in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking.
  Voor technische en feitelijke vragen: Alex Bolland a.bolland@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 24. 18

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De heer Van Dijk heeft op 9 juni 2020 schriftelijk zijn ontslag ingediend als burgerlid van D66. Zijn ontslagbrief met daarin de motivering is bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld aan dit verzoek te voldoen en het gevraagde ontslag te verlenen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 25. 19

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met de invoering van de wetten ‘Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelwerk’ en ‘Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is de kwaliteit en bekostiging van peuterspeelzalen en kinderopvang vanaf 1 januari 2018 geharmoniseerd.
  Het doel van deze verordening is het vaststellen van de hoogte van de subsidies voor voorschoolse voorzieningen. Tevens regelt deze verordening de procedures voor het bepalen en innen van bijdragen die de ouders betalen voor deelname van hun (doelgroep)peuters aan een door de gemeente Zwolle gesubsidieerde voorschoolse voorziening. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de technische wijzigingen van hoofdstuk 15 en 16 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle. De verordening subsidie onderwijsachterstandenbeleid gemeente Zwolle (hoofdstuk 15 ASV) vast te stellen en de verordening subsidie peuteropvang en VE gemeente Zwolle (hoofdstuk 16 ASV)  vast te stellen. Daarnaast hoofdstuk 15 en 16 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 12 juli 2019, gmb-2019-171715, in te trekken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Helen Wiersema H.Wiersema@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 26. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (4), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (4), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 27. 21

  Moties

  Onderwerp
  M21-1 Behoud het kosteloos huwelijk
  M21-10 Aansluiten bij initiatief Stop lokale bezuinigingen
  M21-12 Studenten maken kennis met Zwolse ondernemers
  M21-2 Snorfietsen en brommers van vóór 2011 uit het centrum van Zwolle
  M21-3 Waarborgen inzet op voorkomen laaggeletterdheid
  M21-4 Onderzoek uitbreiding #SensHagen
  M21-5 Zwolle voorbereiden op Europese kansen voor duurzaam herstel
  M21-6 Behoud bomen op de Dijk bij de Klooienberg
  M21-7 Jongeren weer snel aan het werk
  M21-8 Zwolle gaat voor €14,00
  M21-9 Zwolle steunt het manifest van 15 burgemeesters
 28. 22
  Sluiting