Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 26 oktober 2020

19:30 - 20:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 6 (financiële bijlage) van de beslisnota Visie Oosterenk. De geheimhouding is totdat een betreffende (deel)ontwikkeling is gerealiseerd of tot na de realisatie van de aanpassingen in de openbare ruimte Oosterenk (verwacht 2027).
  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de bijlage (vertrouwelijke risicoparagraaf) van de beslisnota Begroting 2021. De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
 4. 4
  Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.8

 7. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 8. 5.C.2

 9. 5.C.4

 10. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 21 september 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In december 2018 stelde de raad de Strategische agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone vast. Hierin zijn de gemeentelijke visie op dit gebied en de ambities en doelen beschreven. In het voorliggende Ontwikkelkader zijn de ambities uitgewerkt in belangrijke keuzes en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone in de komen tien tot twintig jaar. Het Ontwikkelkader vormt een raamwerk dat met de tijd kan meebewegen en flexibel is. Tegelijkertijd geeft het richting, niet alleen voor marktinitiatieven, maar ook voor eigen investeringen van de gemeente. Het bevat kaders op het gebied van stedelijkheid, mobiliteit, duurzaamheid (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit) en programma (wonen, economie, onderwijs, cultuur en gezondheid). Binnen deze kaders kan de Spoorzone zich ontwikkelen tot een stedelijk centrumgebied met nieuwe gemengde woon-werkmilieus.  Aan de raad wordt voorgesteld het Ontwikkelkader vast te stellen, waarbij de volgende zes leidende principes de lat zullen leggen voor alle ontwikkelingen die in de Spoorzone plaatsvinden:
   - We maken volop ruimte voor interactie.
   - We zorgen voor blijvende vernieuwing.
   - We geven voorrang aan schone mobiliteit.
   - We richten ons vizier op de toekomst.
   - We gaan voor kwaliteit van leven.
   - We bouwen samen aan de Spoorzone.
   Verder wordt o.a. voorgesteld om de Spoorzone door te ontwikkelen tot hét innovatieve deel van het Zwolse centrumgebied en om het ruimtelijke raamwerk voor de ontwikkeling - met als dragers het Station, het Engelenpad en het Koggepark - vast te stellen.
   Voor technische en feitelijke informatie: Pien van der Does (498 2629), P.van.der.Does@zwolle.nl en Gerard Huizing (498 2597), G.Huizing@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 11. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 21 september 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In de jaren ’60 werd op de plaats waar nu de Milligerplas ligt, begonnen met zandafgravingen voor de aanleg van diverse wegen. Bij de uitwerking van de eerste ideeën voor Stadshagen in de jaren ‘90, werd de Milligerplas voor het eerst meegenomen als recreatieplas. Sinds het begin van deze eeuw heeft de plas zich ook daadwerkelijk ontwikkeld tot recreatieplas (zuidkant) en natuurgebied (noordkant). Het vormt hiermee een uitvalsbasis voor de inwoners van Stadshagen.  In de komende jaren worden er in totaal bijna 1200 woningen gebouwd in Breezicht, direct ten westen van de Milligerplas. Het zuidelijke gedeelte van Breezicht is al volop in aanbouw, het ontwikkelplan voor het noordelijke gedeelte is inmiddels afgerond.  In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest voor ontwikkelingen rondom de Milligerplas. Dit - in combinatie met de ontwikkeling van Breezicht - gaf aanleiding om een visie op de Milligerplas te ontwikkelen. Deze visie gaat uit van de Milligerplas als veelzijdig gebied, waar recreatie, natuur en wonen een plek hebben. De visie zet in op behoud en, waar mogelijk, versterking van deze kwaliteiten en biedt een toetsingskader voor nieuwe initiateven op en rondom de Milligerplas. Aan de raad wordt voorgesteld de visie op de Milligerplas vast te stellen en om in te stemmen met de uitwerkingsmaatregelen en bijbehorende financiële paragraaf.
   Voor technische en feitelijke informatie: Heleen Post (498 4264), H.Post@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 De Milligerplas: met ronde vormen, in ’t groen gestoken
  M7-2 Verlichting Milligerplas
 12. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 29 september 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In het najaar van 2018 heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak voor de uitvoering van een lichtplan voor de binnenstad. De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het resultaat hiervan, de Lichtvisie Binnenstad 2030. De visie is richtinggevend voor de uitwerking van lichtontwerpen voor de binnenstad en de realisatie daarvan in de komende 10 jaar. De lichtvisie moet bijdragen aan het aantrekkelijker en gastvrijer maken van de binnenstad voor inwoners en bezoekers door sfeervolle verlichting van gebouwen, straten en pleinen. Dit wordt ingevuld aan de hand van twee thema’s: binnen het thema ‘Trots op Zwolle’ worden iconische gebouwen en bijzondere gevels uitgelicht, wordt de historie getoond en is ruimte voor vernieuwende initiatieven, binnen het thema ‘Wegwijs in Zwolle is het doel om singels en bruggen meer in eenheid te verlichten tot gastvrije entrees en de oriëntatie te versterken. De raad wordt voorgesteld om in 2020 te starten met het maken van drie lichtontwerpen: voor de Grote Kerk, het Stationsgebouw en een derde ontwerp (nog te bepalen binnen het thema Wegwijs) en deze zo snel mogelijk te realiseren. Daarbij wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget en bijbehorende dekking. Tenslotte wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het vervolgproces waarin de raad een werksessie heeft die de uitvoeringsagenda voor de komende jaren verder vorm geeft. In de werksessie zal de raad gevraagd worden om alle mogelijke projecten te beschouwen en daarin een prioritering voor de middellange termijn aan te geven. Hierna zal de uitvoeringsagenda voor de komende jaren, inclusief de hiervoor benodigde financiering, uitgewerkt worden.
   Voor technische en feitelijke vragen: Peter Sluijs (06-22846884) P.Sluijs@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 13. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming. Bij de uitgifte van een bedrijfsterrein op Hessenpoort is behoefte aan een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat er gebruik moet worden gemaakt van planologische procedures alvorens een bedrijf zich kan vestigen. Gelet hierop worden zoveel mogelijk de nog niet aanlegde, maar wel specifiek voor Verkeer bestemde wegen, bestemd voor Bedrijventerrein. Binnen deze bestemming is de mogelijkheid van wegen opgenomen. Hierdoor vormt bij uitgifte van de grond een eventueel bestemde weg geen belemmering meer. Uitgangspunt bij de uitgifte van de grond blijft wel de wegenstructuur zoals deze in het moederplan Hessenpoort is opgenomen, maar indien dit bij een uitgifte een belemmering betekent, kan de weg worden verschoven. Daarnaast zijn op een aantal locaties kleine correcties toegepast om de grond overeenkomstig het huidig gebruik te bestemmen, zoals het wijzigen van de bestemming van grond met de bestemming Verkeer naar de bestemming Groen. Het ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening heeft ter visie gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiele herziening ongewijzigd vast te stellen in elektronische en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens in papieren vorm vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Henrik Augustinus (06-50167030) h.augustinus@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 14. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor  besluitvorming.
  De algemene verordening ondergrondse infrastructuur (verder aangeduid als AVOI) is een verordening met regels over het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in de ondergrond van Zwolle. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in openbare elektronische netwerken en overige leidingen zoals leidingen voor water, gas en elektriciteit.
  De huidige AVOI en de daarop gebaseerde regelingen dateren uit 2012 en zijn toe aan een verbeterslag. In de nieuwe AVOI zijn (procedurele) regels samen- en toegevoegd en is ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. De systematiek en de bedoeling van de AVOI is niet gewijzigd. De gemeente blijft de regisseur van de kabels en leidingen in de ondergrond. De nieuwe AVOI is gelijk aan het model dat landelijk veel wordt gebruikt. De netbeheerders krijgen hierdoor te maken met dezelfde regels.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2020 conform bijlage 1 vast te stellen en deze in werking te laten treden op1 januari 2021. Daarnaast de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2012 per 1 januari 2012 in te trekken. Verder kennis te nemen van de bijbehorende bijlagen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annette Borghuis (2195) a.borghuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 15. 11

  Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark RWZI Steinfurtstraat
  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het voornemen om op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hessenpoort (hierna: RWZI) een zonnepark te realiseren met een totale oppervlakte van circa 5.000 m². De opgewekte elektriciteit wordt benut voor de energievoorziening van de RWZI. Het zonnepark staat hiermee direct in dienst van de RWZI. De realisatie van het zonnepark past niet in het geldende bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark op het terrein van de RWZI aan de Steinfurtstraat 14 (Hessenpoort) op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. Indien er geen zienswijzen worden ingediend geldt deze ontwerpverklaring tevens als definitieve verklaring.
  technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (3124) s.weertman@zwolle.nl of Siegfried Kroes (2784) s.kroes@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 16. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op het perceel aan de Dokter van Deenweg 84 -92 Zwolle bevindt zich een kantoorgebouw. De ontwikkelaar wil dit kantoorgebouw transformeren naar een woongebouw met maximaal 24 appartementen, waarvan 17 sociale huur en 7 dure huur. Daarnaast wordt er een parkeerkelder gerealiseerd onder de bestaande parkeerplaats achter het gebouw. De ontwikkeling is passend binnen de in procedure zijnde gebiedsvisie Oosterenk. Het beoogde gebruik is niet toegestaan in het huidige bestemmingsplan Ceintuurbaanzone. Om de
  ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht om de bestemmingsplanprocedure, de procedure voor de omgevingsvergunning en de procedure hogere grenswaarden wegverkeerslawaai gecoördineerd te laten verlopen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de voorbereiding en bekendmaking van de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de transformatie van een kantoorgebouw tot een woongebouw aan de Dokter van Deenweg 84 -92 en de procedure hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Dokter van Deenweg 84-92 met het bestemmingsplan te coördineren.
  Voor technisch en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl  of Florian van Dijk (06 148 38 185) f.van.dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 17. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel werken samen op het gebied van de personeels- en salarisadministratie, inkoop en contractmanagement en ICT. Deze samenwerking is sinds 1 januari 2018 vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Zwartewaterland heeft het bestuur van SSC ONS het verzoek neergelegd om per 1 januari 2021 te mogen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling zodat het SSC taken voor hen kan uitvoeren. Gemeente Zwartewaterland zal alle diensten afnemen die het SSC levert. Voor het toetreden van nieuwe partners tot de gemeenschappelijke regeling is instemming vereist van de raad. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de toetredingsverzoeken van gemeente Zwartewaterland tot de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS.  Daarnaast vast te stellen dat aan de voorwaarden tot toetreding wordt voldaan zoals weergegeven in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling. Tevens in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college tot toetreding van de gemeente Zwartewaterland aan de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS met ingang van 1 januari 2021.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annemieke van Dijken (06-50070472) a.van.dijken@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 18. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In februari 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de beslisnota Sociaal Ondernemerschap, welke door mevrouw Elshof-Rook van de ChristenUnie werd ingebracht. Hierin staat de ambitie om bij te dragen aan de groei van het sociaal ondernemerschap in Zwolle, de verdere inbedding in het beleid, de versterking van de samenleving en de veelkleurigheid van het Zwolse ondernemerslandschap. In de nota worden 10 actiepunten genoemd. In de Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen (bijlage 1), staat beschreven hoe we met deze actiepunten om gaan. Deze Stimuleringsaanpak is om bij te dragen aan de groei van sociaal ondernemerschap in Zwolle. Een onderneming die impact maakt, is een onderneming die een product of dienst levert en daarbij primair een maatschappelijk doel nastreeft. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen. Voor technische en feitelijke vragen: Karin van Vilsteren- van Voorst (2797) k.van.vilsteren@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)
 19. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In juni van dit jaar nam Marcel Mulder ontslag als raadslid. Daarmee kwam tevens zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie te vervallen. De huidige (externe) voorzitter van de rekenkamercommissie, Kees-Jan Groen, had aan het begin van deze raadsperiode al aangegeven halverwege deze raadsperiode afscheid te zullen nemen van de rekenkamercommissie. Dat betekent dat er twee vacatures zijn binnen de rekenkamercommissie. Op grond van de geldende verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie dient de rekenkamercommissie te bestaan uit vijf raadsleden en één niet-raadslid. Het voornemen bestaat echter om zowel de vacature van lid als de toekomstig vacante voorzitterspositie extern in te vullen. De verordening rekenkamercommissie dient daarom op dit punt aangepast te worden. Daarbij dient tevens te worden voorzien in een grondslag voor de beloning van zowel de externe voorzitter als het externe lid.
  Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216) E.Bagerman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1 De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2020 vast te stellen;
  2 De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2018 in te trekken.

 20. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden-CDA (4), Raadsleden-Christenunie (7), Raadsleden-D66 (3), Raadsleden-GroenLinks (7), Raadsleden-PvdA (3), Raadsleden-SP (2), Raadsleden-Swollwacht (6), Raadsleden-VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1 Dhr. L.A. Hartman te benoemen tot lid van de auditcommissie.
  2 Mevr. A.H. Roelfs te benoemen tot lid van de agendacommissie.

 21. 17

  Moties

  Onderwerp
  M17-1 'hé student fiets kopen Halve prijs!
  M17-3 Lachgas is een serieuze zaak
  M17-4 3e landelijke Corona steunpakket voor de Zwolse binnenstad

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Lokaal advies als er geen landelijk verbod komt op lachgas
 22. 18
  Sluiting