Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 4 december 2023

19:30 - 22:35
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert / Marijn Seuters
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 december tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt door de groei van de stad beperkter. Daarom wil de gemeente anders omgaan met de invulling ervan. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s bijgekomen en dat stopt niet.
  Met deze parkeerstrategie 2040 stelt het college de gemeenteraad uitgangspunten voor over hoe de gemeente de komende jaren omgaat met de ruimte voor stilstaande voertuigen (fiets, deelmobiliteit en auto) binnen de verschillende gebieden in Zwolle. Deze strategie stelt de gemeente in staat om sneller en eenduidiger te handelen binnen de huidige en toekomstige gebiedsontwikkelingen. Zo wil de gemeente zorgen dat de stad niet dichtslibt, maar toegankelijk én bereikbaar blijft. Deze strategie wordt concreet vormgegeven in het actieplan parkeren en mobiliteitsnormen dat op een later moment aan de raad wordt voorgelegd. De uitwerking van de Mobiliteitshubstrategie volgt in het eerste kwartaal van 2024


  De Parkeerstrategie 2040 introduceert de volgende zes uitgangspunten voor het parkeren van auto’s, fietsen en deelmobiliteit:
  1. Uitbreiden van het gebied met betaald parkeren en parkeervergunningen
  2. Toepassen verschillende parkeertarieven
  3. Beperken uitgifte van parkeervergunningen
  4. Bouwen volgens passende mobiliteitsnormen
  5. Toepassing van een nieuwe aanpak voor de invoering van betaald parkeren en parkeervergunningen
  6. Faciliteren van parkeeralternatieven via mobiliteitshubs
  Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema / 0384982133 S.Tjepkema@zwolle.nl

 3. 3
  Pauze - 21:00
 4. 4

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd.De wetswijziging heeft tot doel de democratische legitimatie en dekaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden (en staten) bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd te versterken.
  Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in deWgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Het gaat dan om bijvoorbeeld (extra) zienswijzen, een gemeenschappelijke (raads)adviescommissie en evaluaties. Ook is een kapstok opgenomen voor participatie en inspraak op regionaal niveau. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 juli 2024 zijn aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Gemeente Zwolle is onderdeel van vier grote gemeenschappelijke regelingen; GGD IJsselland (GGD), Omgevingsdienst IJsselland (OD), Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) en Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) Het afgelopen jaar hebben deze organisaties intensief gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe conceptregelingen om tot zoveel mogelijk afstemming te komen. In aanloop naar de behandeling in de raad zijn de raden op verschillende manieren en momenten geïnformeerd over de inhoud en mogelijkheden die de gewijzigde Wgr biedt. Daarbij is o.a. toegelicht dat een aantal van de wijzigingen binnen de Wgr al direct op 1 juli 2022 in werking zijn getreden. Andere wijzigingen vragen om een vertaling binnen elke GR en ook om een (politieke) afweging. De regeling van de RSJ is op dit moment uitsluitend aangepast op basis van de nieuwe Wgr, de regelingen van de GGD, OD en VRIJ voorzien daarnaast in een aantal extra wijzigingen om deze regelingen up-to-date te maken.


  De nieuwe regelingen liggen nu gelijktijdig in concept voor aan alle gemeenteraden die in de gemeenschappelijke regelingen participeren. De Zwolse raad wordt voor alle nieuwe regelingen voorgesteld om geen zienswijze bij het college in te brengen op de voorstellen van de algemeen besturen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen.


  Naast de raadsvoorstellen met bijlagen zijn onder agendapunt 4 bijlagen te vinden die u in het kader van het gemeenschappelijke voorbereidingsproces reeds eerder heeft ontvangen. Waaronder de informatiebrieven van gemeenschappelijke regelingen en griffiers van december 2022 en februari 2023 en de terugblik op de regionale werkconferentie voor raads- en statenleden van afgelopen april.


  Tenslotte kunt u nog de regionale technische informatiesessie van afgelopen februari terugkijken via deze link.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: zie informanten op de diverse voorstellen.

 5. 5
  Sluiting - 22:30