Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 22 januari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 22 januari 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:19 - 00:01:22 - Peter Snijders
  00:01:39 - 00:08:40 - Peter Snijders
  00:09:25 - 00:09:37 - Peter Snijders
  00:09:56 - 00:12:30 - Er is een korte schorsing
 2. 1.b

  00:11:40 - 00:12:30 - Er is een korte schorsing
  00:12:30 - 00:15:39 - Peter Snijders
  00:15:39 - 00:15:45 - Peter Snijders
  00:15:50 - 00:18:31 - Simon, Iris en Floor
  00:18:31 - 00:18:34 - Peter Snijders
  00:18:34 - 00:18:42 - Simon, Iris en Floor
  00:18:42 - 00:19:04 - Peter Snijders
  00:19:07 - 00:19:09 - Debbie Mathijsen
  00:19:09 - 00:19:10 - Simon, Iris en Floor
  00:19:10 - 00:19:21 - Debbie Mathijsen
  00:19:22 - 00:19:50 - Simon, Iris en Floor
  00:19:50 - 00:19:58 - Peter Snijders
  00:19:58 - 00:20:13 - Simon, Iris en Floor
  00:20:13 - 00:20:25 - Peter Snijders
  00:20:27 - 00:20:34 - Cankut Ercan
  00:20:34 - 00:20:36 - Peter Snijders
  00:20:36 - 00:20:46 - Cankut Ercan
  00:20:46 - 00:20:52 - Simon, Iris en Floor
  00:20:52 - 00:21:37 - Peter Snijders
  00:21:37 - 00:21:40 - Simon, Iris en Floor
  00:21:40 - 00:22:07 - Peter Snijders
  00:22:07 - 00:23:39 - Henk Vermaas
  00:23:39 - 00:23:40 - Peter Snijders
  00:23:40 - 00:25:02 - Henk Vermaas
  00:25:04 - 00:25:14 - Peter Snijders
  00:25:14 - 00:25:38 - Ruben van de Belt
  00:25:41 - 00:25:43 - Peter Snijders
  00:25:43 - 00:26:28 - Henk Vermaas
  00:26:28 - 00:26:29 - Marco van Driel
  00:26:29 - 00:27:12 - Henk Vermaas
  00:27:12 - 00:27:17 - Peter Snijders
  00:27:17 - 00:27:37 - Henk Vermaas
  00:27:37 - 00:27:44 - Peter Snijders
  00:27:44 - 00:27:49 - Theo Peenstra
  00:27:49 - 00:29:29 - Henk Vermaas
  00:29:29 - 00:29:53 - Peter Snijders
 3. 1.c

  00:29:46 - 00:29:53 - Peter Snijders
  00:29:53 - 00:31:32 - Marco van Driel
  00:31:32 - 00:32:18 - Peter Snijders
 4. 2

  00:31:35 - 00:32:18 - Peter Snijders
 5. 3

  00:31:57 - 00:32:18 - Peter Snijders
 6. 4

  00:31:59 - 00:32:18 - Peter Snijders
  00:32:18 - 00:33:03 - Marco van Driel
  00:33:05 - 00:34:14 - Peter Snijders
  00:34:14 - 00:34:16 - Marco van Driel
  00:34:16 - 00:34:22 - Peter Snijders
  00:34:22 - 00:34:59 - Niels Tol
  00:35:01 - 00:35:46 - Peter Snijders
  00:35:46 - 00:37:16 - Jolien Elshof-Rook
  00:37:16 - 00:37:54 - Peter Snijders
 7. 4.A1

  Berichten voor de Raad

  Titel
  89 huishoudens van bewoners aanwonend aan het sportpark- Zorgen bewoners Aalanden over mogelijke aanleg padelbanen bij hockey
  B. Brouwer- Ontslagbrief burgerlid
  Deloitte- boardletter 2023
  Omgevingsdienst IJsselland- procesbrief toekomst Omgevingsdienst IJsselland
  Omgevingsdienst IJsselland- Rapport Huis voor Klokkenluiders
  Provincie Overijssel- Toezichtvorm 2024 van uw gemeente
  Stichting EHS- voorgestelde nieuwe EU-verordening met gevolgen voor gemeenten
 8. 4.A2
  Het college vragen dit bericht af te handelen
 9. 4.A3
  Het college vragen de raad over dit bericht te adviseren
 10. 5

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds 2018 werken gemeente, inwoners en woningcorporaties als gelijkwaardige partners samen in het project Berkum Energieneutraal (BEN). Uitgangspunt hierbij is dat wijkbewoners een groot gedeelte van het project uitvoeren, en dus grotendeels zelf bepalen wat er in hun wijk gebeurt
  In 2020 werd aan BEN een subsidie toegekend van 4 miljoen euro, vanuit het toenmalig landelijke programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Doel van deze subsidie is om de wijk Berkum ‘aardgasvrij ready’ te laten zijn in 2028. Naast verduurzamen van de gebouwen in de wijk, is afgesproken dat bewoners inspraak krijgen in de keuze voor een alternatief voor aardgas. De afgelopen periode is hiertoe een wijkraadpleging voorbereid. De raadpleging is uitgevoerd en de resultaten zijn vervolgens in een verslag verwerkt door de onderzoekers van de gemeente. Hieruit is duidelijk geworden dat de voorkeur van de meeste woningeigenaren in Berkum uitgaat naar een hybride wijkenergiesysteem. Dit houdt in, dat de woning grotendeel elektrisch wordt verwarmd, waarbij op koude dagen met duurzaam gas wordt bijgestookt. De woningcorporaties hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor een all-electric oplossing.
  In BEN-verband is afgesproken dat het voorkeursscenario vanuit de bewonersraadpleging door de gemeente wordt uitgewerkt in een warmteplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het uitwerken van een warmteplan voor de buurten Berkum, Brinkhoek en Veldhoek op basis van de uitkomsten van de bewonersraadpleging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:37:36 - 00:37:54 - Peter Snijders
  00:37:54 - 00:38:23 - Ruben van de Belt
  00:38:25 - 00:38:26 - Peter Snijders
  00:38:28 - 00:38:58 - Laura van de Giessen
  00:39:00 - 00:39:04 - Peter Snijders
  00:39:04 - 00:39:09 - Theo Peenstra
  00:39:09 - 00:39:42 - Peter Snijders
  00:39:42 - 00:39:50 - Niels Tol
  00:40:00 - 00:40:04 - Monique Bakker
  00:40:06 - 00:41:44 - Peter Snijders
 11. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2017, hebben gemeenten en landelijke partijen een convenant gesloten om beter samen te werken voor de integrale handhaving van fraude in het sociaal domein. Deelnemende partijen zijn gemeenten, waaronder Zwolle, UWV, Inspectie SZW, Politie, Belastingdienst, SVB, Openbaar Ministerie en de ministeries van Financiën en SZW. Deze partijen vormen samen de Landelijke Stuurgroep Integrale handhaving (LSI). Met de ondertekening van het LSI-convenant, zeggen partijen toe deel te nemen in interventieteams waarin zij gezamenlijk optrekken bij de bestrijding van fraude en handhaving van relevante wet- en regelgeving in het sociaal domein. De samenwerking binnen de interventieteams moet bijdragen aan de effectiviteit van de handhavingsinzet en voorkomen dat partijen handhavingsacties inzetten die onnodig belastend zijn en ongewenste schade veroorzaken voor inwoners en hun kinderen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor coördinatie van complexe onderzoeken naar misbruik van sociale voorzieningen ad € 17.954 per jaar beschikbaar stellen vanaf 2024 tot nader order. Daarnaast het budget te dekken uit de stelpost nog functioneel te ramen uitgaven geparkeerde gelden gemeentefonds.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:40:26 - 00:41:44 - Peter Snijders
 12. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Om mensen met beginnende schuldenproblematiek sneller in beeld te hebben is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Hierdoor is vroegsignalering duidelijker verankerd is in de wet.
  Het Rijk benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat vroegsignalering vooral effectief is als de gemeente persoonlijk contact opneemt met de inwoner, in het bijzonder door een huisbezoek. Het ministerie van SZW roept op om met de beschikbaar gestelde middelen de aanpak rondom vroegsignalering, en dan specifiek het geven van meer opvolging aan signalen, te verstevigen.
  Voor de uitvoering van vroegsignalering is in Zwolle het team Eerste Hulp bij Geldzaken geformeerd. Op basis van een analyse van de signalen worden gerichte acties uitgevoerd om inwoners te benaderen met een hulpaanbod. Deze aanpak vraagt om opschaling wat recht doet aan het aantal achterstandsmeldingen die per maand binnenkomen. In 2024 is 2 FTE nodig. In 2025 en verder zal dan kunnen worden volstaan met 1 FTE. Na de opschaling worden de inzet en behaalde resultaten gemonitord. Aan de hand van achterstandsmeldingen en hulpaanbod wordt de aanpak geëvalueerd. Jaarlijks zal er worden gerapporteerd via de schuldenmonitor bij de begroting.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het intensiveren van de werkzaamheden rondom vroegsignalering in Zwolle. Daarnaast de structurele inzet van formatie voor schulddienstverlening ad € 237.000 in 2024 en € 119.000,- in 2025 e.v. te dekken uit de stelpost nog functioneel te ramen uitgaven geparkeerde gemeentefondsgelden voor deze activiteit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:40:27 - 00:41:44 - Peter Snijders
 13. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden richt zich op 4 programmalijnen: overheid die werkt, bestaanszekerheid, preventie & meedoen, en sneller perspectief. Voor dit programma worden extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk om de dienstverlening rond armoede en schuldhulpverlening te verbeteren. In de PPN 2024 – 2027 is het thema bestaanszekerheid geagendeerd als strategisch thema voor de komende jaren. Hierbij wordt aangesloten bij de Propositie de winst van het Sociaal Domein. Een beweging met de overtuiging dat een investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond en actief leven zal werken als een hefboom. Dit voorstel gaat in op de extra inzet op twee onderdelen van begeleiding en coaching die met elkaar samenhangen.
  Door de verkorting van de schuldregeling is er minder tijd om inwoners te begeleiden, daarom is het noodzaak om naast het budgetbeheer ook in te zetten op budgetcoaching. Daar waar het Budgetbeheer zich met name richt op het beheer van financiën worden met de inzet van Budgetcoaching de klanten gecoacht op het gebied van financiële vaardigheden. Dit wordt zowel tijdens het traject van schuldhulpverlening gedaan als daarna.
  In Zwolle is een experiment gestart waarbij jongeren met aanzienlijke achterstanden bij de zorgverzekering outreachend benaderd worden aan de hand van CAK lijsten. Een schuldenspecialist en wijkteammedewerker benaderen deze jongeren en zetten huisbezoeken in om de drempel tussen de jongere en hulpverlening te slechten. Door de combinatie van specialismen wordt er ondersteuning geboden op alle leefgebieden. Voor deze aanpak is momenteel geen dekking. De aanpak blijft beperkt tot 1 werkdag p.w. van 1 medewerker naast de bestaande werkzaamheden. De effecten op casusniveau waren duidelijk gunstig. Een intensieve inzet is nodig om meer jongeren te kunnen bereiken en vast te houden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de tijdelijke (2024 en 2025) intensivering van begeleiding en nazorg door 1,4 fte budgetcoaches ad € 333.000 tijdens en na het schulddienstverleningstraject. Daarnaast in te stemmen met het tijdelijk voortzetten en intensiveren van de outreachende en integrale aanpak met 0,8 fte ad € 94.000 gericht op jongeren in 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:40:50 - 00:41:44 - Peter Snijders
 14. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 juli 2022 is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze herziening van de Wgr moet ervoor zorgen dat de gemeenteraden meer inhoudelijke sturingsmogelijkheden krijgen.
  De gemeenten hebben tot 1 juli 2024 de tijd om een gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Evaluatie van de regeling.
  • Zienswijzen kenbaar maken bij wijzigen, opheffen, toe- en uittreding van in regelingen.
  • Instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie.
  • Betrekken van burgers bij de gemeenschappelijke regeling
   De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Sociale recherche IJssel-Vechtstreek 2024. Daarnaast geen zienswijze in te dienen over de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Sociale recherche bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:41:14 - 00:41:44 - Peter Snijders
 15. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht tot het opstellen van een Financiële verordening. De financiële verordening van een gemeente is een belangrijk instrument van de raad om invloed uit te oefenen op het financiële proces. Artikel 213 van de Gemeentewet verplicht de raad bij verordening regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Door middel van de Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) stelt de raad de kaders voor de accountantscontrole, gebruik makend van de mogelijkheden die artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) daartoe bieden.
  Aanpassing van de huidige verordeningen 212 en 213, die dateren uit 2019, is nodig in verband met de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording.
  Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om, nu de verordening toch aangepast moet worden, de verordeningen te actualiseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordeningen die door het VNG zijn gepubliceerd.
  De aanpassing van de verordening 212 en 213 en het ongewijzigd laten van 213a is op 19 december 2023 in de auditcommissie besproken en akkoord bevonden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de huidige verordeningen 212 en 213 in te trekken en de nieuwe verordeningen per 1 januari 2024 in werking te laten treden. Daarnaast de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:41:34 - 00:41:44 - Peter Snijders
  00:41:44 - 00:42:18 - Laura van de Giessen
  00:42:19 - 00:42:58 - Peter Snijders
 16. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  PEC Zwolle heeft in september 2023 een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een grote sticker van een speler met reclame (op het tenue) op de IJsseltoren gedurende 6 weken. Het college was voornemens de vergunning te weigeren en daarom is advies ingewonnen bij Nysingh advocaten en notarissen N.V. met de vraag of zo’n weigering tot stand zou kunnen komen. Het college vindt het onwenselijk dat er in de openbare ruimte reclame voor online gokken (op het tenue) wordt gemaakt. Reclame voor online gokken in de openbare ruimte is vanaf 1 juli 2023 niet toegestaan op grond van het nationale reclameverbod (het Besluit ORKA). Uit het gekregen advies van Nysingh blijkt dat de vergunningaanvraag van PEC van 6 september 2023 niet kan worden afgewezen op grond van de weigeringsgronden uit de APV en ook niet op grond van nationale regelgeving.
  Dit heeft ertoe geleid dat, om in toekomstige situaties een dergelijke aanvraag te kunnen afwijzen, voorgesteld wordt de regelgeving aan te passen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om artikel 4:15 APV te wijzigen conform de tekst in bijlage 2 en van enkele zaken kennis te nemen.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Swollwacht (3)
  00:42:42 - 00:42:58 - Peter Snijders
  00:42:58 - 00:43:56 - Silvia Bruggenkamp
  00:43:58 - 00:44:30 - Peter Snijders
 17. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De Politiewet schrijft voor dat elke politie-eenheid eenmaal per vier jaar een meerjarenbeleidsplan (MJBP) vaststelt. Het plan neemt een positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke veiligheidsagenda van de Nationale Politie en beschrijft de bijdrage van de politie aan een veilig Oost-Nederland. Dit MJBP wordt ter consultatie aan alle gemeenten in Oost-Nederland voorgelegd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om, al dan niet, een zienswijze in te dienen. De eventuele suggesties van de raad worden met die van de 76 andere raden samengebracht en meegewogen voordat het definitieve beleidsplan wordt vastgesteld. Tot uiterlijk 14 februari 2024 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op het MJBP
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het ontwerp-meerjarenbeleidsplan 2024-2027 politie. Daarnaast geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerp-meerjarenbeleidsplan politie 2024-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:44:19 - 00:44:30 - Peter Snijders
  00:44:32 - 00:45:29 - Johran Willegers
  00:45:31 - 00:47:20 - Peter Snijders
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van D66 worden Wander Kenter en Frank Wiertz voorgedragen voor benoeming tot burgerlid, voor de fractie van de PvdA wordt Evita Keulen voorgedragen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. W. (Wander) Kenter en dhr. F.J.G. (Frank) Wiertz te benoemen tot burgerleden voor D66 en mevrouw E. (Evita) Keulen te benoemen tot burgerlid voor de PvdA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:46:04 - 00:47:20 - Peter Snijders
 19. 14

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 15 januari 2024. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Het Filmtheater Fraterhuis (hierna: Fraterhuis), waarvoor in de begroting 1,2 miljoen is gereserveerd vanaf 2027, maakt onderdeel uit van de onderzoeksvraag naar de cultuurbegroting.
  Het Fraterhuis maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand (plan Handelshuys). De planning van het onderzoek naar de cultuurbegroting verhoudt zicht niet tot de planning van het project Fraterhuis en het project herontwikkeling Hudson’s Bay pand.
  Het project Fraterhuis verkeert in een stadium waarin de gemeente Zwolle met een aantal partijen vergevorderd in gesprek is en waarbij zowel de gemeente als de partijen noemenswaardige kosten (gaan) maken om te komen tot overeenstemming en besluitvorming over het project. Begin 2024 wil het college overeenkomsten sluiten om deze partijen aan zich te binden, voortgang van het project te waarborgen en een aantal risico’s af te hechten.
  Het is voor het college duidelijk geworden dat een verlaging van de benodigde subsidie voor het Fraterhuis binnen het plan Handelshuys niet reëel is.
  Realisatie van het Fraterhuis in het plan Handelshuys tegen lagere investeringskosten en/of hogere huuropbrengsten elders in het gebouw is naar verwachting niet mogelijk.
  De reservering van 1,2 miljoen voor het Fraterhuis legt een (te) fors beslag op de totale cultuurbegroting, terwijl komend voorjaar lastige keuzes gemaakt moeten worden over tekorten op de begrotingen van de culturele instellingen. Het college heeft daarom geconcludeerd dat het terug moet komen van het besluit van december 2022 om de beoogde uitbreiding van het Fraterhuis mogelijk te maken in het voormalige Hudson’s Bay pand.
  Het college heeft daarom de voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van een alternatieve locatie voor het Fraterhuis binnen het Broerenkwartier op de benodigde subsidie voor het Fraterhuis om de resultaten van deze verkenning mee te kunnen nemen in de integrale afweging cultuur in de PPN 2025-2028.
  De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand conform het door de gemeenteraad op dit pand gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten op basis van een aangepast programma, echter zonder het Fraterhuis.


  Ook wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het starten van een verkenning naar de randvoorwaarden en financiële gevolgen van een alternatieve locatie binnen het Broerenkwartier voor het Filmtheater Fraterhuis. De resultaten hiervan worden betrokken in de integrale afweging cultuur bij de PPN 2025-2028.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3)
  00:47:11 - 00:47:20 - Peter Snijders
  00:47:20 - 00:48:11 - Koen van Baal
  00:48:13 - 00:48:17 - Peter Snijders
  00:48:17 - 00:48:49 - Annemee van de Klundert
  00:48:50 - 00:48:52 - Peter Snijders
  00:48:54 - 00:49:23 - Eildert Noorda
  00:49:25 - 00:49:28 - Peter Snijders
  00:49:28 - 00:50:20 - Silvia Bruggenkamp
  00:50:22 - 00:50:27 - Peter Snijders
  00:50:29 - 00:50:57 - Mark Oldengarm
  00:50:57 - 00:51:41 - Peter Snijders
 20. 15

  Deze beslisnota is behandeld in het raadsdebat op 15 januari 2024. De korte terugblik is bijgevoegd. 
  De locatie Breecamp-West ligt binnen de gemeente Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. Het ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en is gelegen naast de voorzieningenstrook die ten oosten van de Scholtensteeg ligt. In deze voorzieningenstrook liggen een tankstation en een autogarage en zijn ook nog een onthaastingscentrum en een VO-school voor speciaal onderwijs gepland. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de spoorlijn Zwolle-Kampen. Dit is ook de grens met de gemeente Kampen. Aan de noordzijde ligt Breecamp-West tegen de polder Mastenbroek aan.
  De locatie Breecamp-West is in eigendom van de initiatiefnemers Ontwikkelcombinatie BPD en Roosdom Tijhuis (hierna: initiatiefnemer). In de beleidsprogrammering Stadshagen (2018) is Breecamp-West gepland voor start bouw in 2026/2027. Door de enorme woonvraag anno 2023 en de strategie die hiervoor vanuit de gemeente en de provincie wordt gevoerd, is Breecamp-West onderzocht als potentiële versnellingslocatie. Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versnelde ontwikkeling Breecamp-West en is de startnotitie vastgesteld. Hiermee is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidings- en begeleidingskosten voor de ontwikkeling van Breecamp-West.
  Na de startnotitie is de gebiedsvisie de eerstvolgende stap in de ‘routekaart complexe gebiedsontwikkeling’ volgens de Zwolse methode van gebiedsontwikkeling. De (concept-)gebiedsvisie is tot stand gekomen in een gezamenlijk proces met initiatiefnemers, gemeente Zwolle. Dit alles in samenspraak met de omgeving. Daarbij is bekeken op welke wijze circa 600 woningen een plek kunnen krijgen en hoe de aansluiting op het omliggende landschap gerealiseerd kan worden, waarbij tempo en betaalbaarheid belangrijke aspecten zijn.
  Met de ontwikkeling van Breecamp-West wordt invulling gegeven aan de groei en ontwikkeling van de stad. In de gebiedsvisie zijn de ambities, doelen en uitgangspunten uit de relevante beleidsstukken voor het gebied opgenomen. De gebiedsvisie dient als kader voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met de ontwikkeling van Breecamp-West worden o.a. circa 600 woningen voor starters, senioren en kleine huishoudens toegevoegd, passend bij de ligging van het plangebied.
  In de volgende fase wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt tot een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP).
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie Breecamp-West vast te stellen. Bedoeling is om de dekking voor de planbegeleiding voor het ruimtelijk ontwikkelplan in het kader van kostenverhaal te realiseren uit de op te stellen privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:51:31 - 00:51:41 - Peter Snijders
  00:51:43 - 00:52:02 - Laura van de Giessen
  00:52:04 - 00:52:43 - Peter Snijders
 21. 16.a

  Moties

  Onderwerp
  M16a-1 Gemeentelijke grond voor de sociale huur
  00:52:21 - 00:52:43 - Peter Snijders
  00:52:43 - 00:53:02 - Asia Golunska
  00:53:02 - 00:53:08 - Peter Snijders
  00:53:08 - 00:55:30 - Monique Schuttenbeld
  00:55:30 - 00:55:40 - Peter Snijders
  00:55:40 - 00:55:45 - Asia Golunska
  00:55:45 - 00:55:56 - Peter Snijders
  00:55:58 - 00:58:42 - De vergadering is geschorst voor 5 minuten
  00:58:42 - 00:59:27 - Peter Snijders
  00:59:27 - 00:59:51 - Asia Golunska
  00:59:51 - 01:00:01 - Peter Snijders
  01:00:03 - 01:00:36 - Brammert Geerling
  01:00:36 - 01:00:39 - Peter Snijders
  01:00:41 - 01:01:02 - Luna Koops
  01:01:04 - 01:01:09 - Peter Snijders
  01:01:11 - 01:01:29 - Anja Roelfs
  01:01:32 - 01:02:36 - Peter Snijders
 22. 16.a.1

 23. 16.b

  Moties

  Onderwerp
  M16b-1 Geen megawindturbines in Nationaal Landschap IJsseldelta
  01:02:16 - 01:02:36 - Peter Snijders
  01:02:36 - 01:03:02 - Asia Golunska
  01:03:04 - 01:03:10 - Peter Snijders
  01:03:10 - 01:04:15 - Arjan Spaans
  01:04:15 - 01:04:24 - Peter Snijders
  01:04:26 - 01:04:29 - Asia Golunska
  01:04:29 - 01:04:38 - Peter Snijders
  01:04:38 - 01:04:57 - Debbie Mathijsen
  01:04:57 - 01:04:59 - Marco van Driel
  01:04:59 - 01:05:10 - Debbie Mathijsen
  01:05:12 - 01:05:17 - Peter Snijders
  01:05:17 - 01:05:54 - Niels Tol
  01:05:56 - 01:07:31 - Peter Snijders
 24. 16.c

  01:06:39 - 01:07:31 - Peter Snijders
 25. 17

  01:06:55 - 01:07:31 - Peter Snijders
 26. 18

  01:06:57 - 01:07:31 - Peter Snijders