Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 4 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 maart 2024 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:01:06 - 00:02:19 - Peter Snijders
  00:02:19 - 00:06:54 - Henry van der Veer
  00:06:54 - 00:07:15 - Henry van der Veer
  00:07:15 - 00:07:37 - Joost van Dieren
  00:07:37 - 00:07:41 - Henry van der Veer
  00:07:41 - 00:07:43 - Peter Snijders
  00:07:43 - 00:07:56 - Henry van der Veer
  00:07:56 - 00:07:58 - Joost van Dieren
  00:07:58 - 00:08:00 - Peter Snijders
  00:08:00 - 00:08:30 - Henry van der Veer
  00:08:30 - 00:09:03 - Henry van der Veer
  00:09:03 - 00:09:04 - Peter Snijders
  00:09:04 - 00:09:05 - Joost van Dieren
  00:09:05 - 00:09:09 - Peter Snijders
  00:09:09 - 00:09:44 - Henry van der Veer
  00:09:44 - 00:11:31 - Peter Snijders
 2. 1.b

  00:11:14 - 00:11:31 - Peter Snijders
  00:11:31 - 00:13:20 - Jan Nabers
  00:13:20 - 00:14:46 - Peter Snijders
 3. 2

  00:13:26 - 00:14:46 - Peter Snijders
 4. 3

  00:13:35 - 00:14:46 - Peter Snijders
 5. 4

 6. 4.A1

  Berichten voor de Raad

  Titel
  Belangenbureau Holtenbroek- bekijk dit verbod op bouwen uiterwaarden raakt bestaande vergunningen
  Besturen GR- Veiligheidsregio IJsselland, GGD IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland- proces wijziging GR-en
  K. Ahlers- stoppen als burgerlid
  Omgevingsdienst IJsselland- kaderbrief begroting 2025
  Petitie Draai vuurwerk verbod voor 2025 in Zwolle terug
  Platform Overijssel- Verzoek financieel forensisch onderzoek en vragen over Omgevingsdienst IJsselland
  Veiligheidsregio IJsselland- PTTS bij Veiligheidsregio IJsselland
  Zorgbelang Overijssel- rapportage onafhankelijke clientondersteuning WMO Zwolle & rapportage meldpunt Sociaal Domein Zwolle 2e helft 2023
 7. 4.A2

 8. 4.A3
  Het college vragen de raad over dit bericht te adviseren
 9. 5

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van de VVD wordt dhr. J.F. (Jan- Fokke) Post voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.

  00:15:33 - 00:17:11 - Peter Snijders
 10. 6

  Dit raadsvoorstel is behandeld in het raadsdebat op 5 februari 2024. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Hoe wij om willen gaan met deelmobiliteit is onderdeel van hoe wij op een duurzame manier willen omgaan met vervoeren en verplaatsen in de stad.
  Met Deelmobiliteit bedoelen wij de manier waarop voertuigen zoals auto's, fietsen of scooters gedeeld kunnen worden in Zwolle door meerdere gebruikers. Mensen kunnen deze voertuigen huren voor een korte periode, vaak via een app, wat flexibel en vaak goedkoper is dan het bezitten van een eigen voertuig. Dit concept moet bijdragen aan minder verkeersdrukte en milieuvervuiling, omdat het aantal voertuigen op de weg vermindert.


  De mobiliteitstransitie waar Zwolle mee bezig is gaat over meer ruimte voor voetgangers en fietsers en het verschonen van mobiliteit. Het delen van voertuigen betekent dat er minder ruimte nodig is voor, met name, privéauto’s. Ook het feit dat een gebruiker van deelmobiliteit bij elke verplaatsing een bewuste keuze maakt voor de juiste vervoerswijze leidt tot minder ruimtegebruik door mobiliteit. In Zwolle, waar door inbreiding van woningen nabijheid centraal staat, leidt dit tot meer lopen en fietsen. Het verminderen en anders reizen draagt bij aan meer ruimte voor nieuwe woningen, voorzieningen, groen, spelen en ontmoeten. Verder leidt het tot een gezondere leefomgeving door minder uitstoot en geluidsoverlast. Het verschonen van mobiliteit draagt eveneens bij aan de klimaat- en energieopgaves van Zwolle.
  Deze Strategie Deelmobiliteit is een vervolg op vastgesteld beleid zoals de Omgevingsvisie, de Verstedelijkingsstrategie, de Mobiliteitsvisie en bepaalt bijvoorbeeld hoe de gemeente Zwolle omgaat met particuliere en commerciële initiatieven om deelvoertuigen aan te bieden.


  De raad wordt voorgesteld om deze strategie vast te stellen. De daadwerkelijke uitvoering en financiële bekostiging van de activiteiten en maatregelen wordt integraal over verschillende thema’s afgewogen op basis van het nog vast te stellen mobiliteitsprogramma. Dit mobiliteitsprogramma met voorstel voor de dekking van de uitvoering wordt in het voorjaar van 2024 aangeboden aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:16:23 - 00:17:11 - Peter Snijders
 11. 7

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De lokale omroep RTV Focus is op grond van de Mediawet 2008 verplicht een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) te hebben. In 2023 is door de raad vastgesteld dat de lokale omroep stichting RTV Focus geen functionerend PBO heeft. In de raad van 13 februari 2023 is besloten om hierover een signaal af te geven aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft dit signaal opgevolgd en ook zelf vastgesteld dat er geen functionerend PBO is. RTV Focus heeft op 11 november 2023 een lijst van PBO-leden ingediend bij het Commissariaat voor de Media. De PBO-lijst voldoet niet aan de vereisten van het Modelreglement van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen.
  Het Commissariaat heeft aan de gemeenteraad gevraagd om uitsluitend met “ja” of “nee” een advies te geven over de representativiteit van het PBO voor de belangrijkste in Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Commissariaat voor de Media met "nee" te adviseren over de representativiteit van het PBO van RTV Focus.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:16:52 - 00:17:11 - Peter Snijders
  00:17:14 - 00:17:55 - Johran Willegers
  00:17:56 - 00:17:58 - Peter Snijders
  00:18:02 - 00:18:06 - Jolien Elshof-Rook
  00:18:12 - 00:18:13 - Gertjan Bouma
  00:18:13 - 00:18:42 - Gertjan Bouma
  00:18:42 - 00:18:47 - Peter Snijders
  00:18:47 - 00:18:48 - Miriam Ntumba
  00:18:51 - 00:20:50 - Peter Snijders
 12. 8

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het rijk heeft drie Start Bouwimpuls (SBI)-aanvragen toegekend, het betreft de projecten Het Buyten te Wijthmen, Knarrenhof in De Tippe en Fijneburen in De Tippe.
  De startbouwimpuls is bedoeld om projecten die door moeilijke bouwomstandigheden dreigen te stagneren weer vlot te trekken. Door in te stemmen met dit voorstel kan er ondanks ongunstige marktomstandigheden gestart worden met de bouw van deze projecten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de ontvangen Rijksbijdrage van €1.648.750 vanuit de toekenning van de Startbouwimpuls (hierna SBI) toe te kennen aan de projecten Knarrenhof (€ 400.000), De Tippe (€ 453.750) en Het Buyten Wijthmen (€ 795.000).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:19:20 - 00:20:50 - Peter Snijders
 13. 9

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied - IJsselzone, Windesheim is voor het perceel Hollewandsweg 38 een agrarische bestemming opgenomen. Geconstateerd is dat dit een omissie betreft. Er vonden geen agrarische bedrijfsactiviteiten plaats, het perceel was conform het planologisch recht in gebruik als woning. Er was geen ruimtelijk inhoudelijke aanleiding voor een agrarische bestemming. Om die reden wordt met deze planherziening de geconstateerde omissie gerepareerd. In samenhang hiermee wordt de bij de woning aanwezige B&B als zodanig bestemd.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ontvangen over het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Hollewandsweg 38 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Hollewandsweg 38 ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:20:04 - 00:20:50 - Peter Snijders
 14. 10

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is TenneT voornemens bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat er meer transportcapaciteit beschikbaar komt. In dat kader heeft TenneT het voornemen de bestaande landelijke 380 kV ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, op te waarderen conform het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV. Binnen dit programma valt het deelproject Opwaardering 380 kV-verbinding Ens- Zwolle (ENS-ZL), waarvoor het noodzakelijk is om een aantal bovengrondse 110kV hoogspanningsverbindingen gedeeltelijk ondergronds te brengen bij het hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg.
  Om de hoogspanningsverbindingen en de opstijgpunten planologisch te borgen en te beschermen, vindt er een herziening van de vigerende bestemmingsplannen plaats.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan ‘Zwolle, parapluplan hoogspanningsverbinding nabij Hessenweg’ ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Zwolle, parapluplan hoogspanningsverbinding nabij Hessenweg’ ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:20:05 - 00:20:50 - Peter Snijders
 15. 11

  Dit raadsvoorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeente beoogt inwoners na langdurige ziekte of met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en aan het werk te houden. Het is noodzakelijk om daarvoor te beschikken over een actuele verordening waarin wijzigingen in de Participatiewet zijn verwerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn vereenvoudigingen in de loonkostensubsidie, hulp op maat voor de werknemer, meer duidelijkheid over re-integratiemiddelen voor de werkgever en meteen arbeidsondersteuning bieden voor jongeren met een arbeidsbeperking.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2024 vast te stellen overeenkomstig de bijlage en in werking te laten treden per 1 maart 2024. De verordening werkt terug tot 1 juli 2023. Daarnaast de Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2019 en Verordening loonkostensubsidie gemeente Zwolle 2015 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (4)
  00:20:26 - 00:20:50 - Peter Snijders
  00:20:50 - 00:21:32 - Monique Bakker
  00:21:34 - 00:23:14 - Peter Snijders
 16. 12.a

  00:22:22 - 00:23:14 - Peter Snijders
 17. 12.a.4

 18. 13

  00:22:41 - 00:23:14 - Peter Snijders
 19. 14

  00:22:48 - 00:23:14 - Peter Snijders