Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 23 mei 2022

19:30 - 20:45
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:12 - 00:02:21 - Peter Snijders
 2. 1.a

  00:02:06 - 00:02:21 - Peter Snijders
  00:02:21 - 00:06:45 - Peter Snijders
  00:06:45 - 00:07:05 - Peter Snijders
  00:12:04 - 00:14:10 - Peter Snijders
 3. 2

  00:12:29 - 00:14:10 - Peter Snijders
 4. 3

  • De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de financiële bijlagen 2 en 3 van de oplegger Beantwoording vragen Raad over Stadsfoyer vanuit debat op 9 mei 2022. De geheimhouding geldt tot en met 2030.

  00:12:56 - 00:14:10 - Peter Snijders
 5. 4

  00:13:18 - 00:14:10 - Peter Snijders
 6. 5

  00:13:33 - 00:14:10 - Peter Snijders
  00:15:15 - 00:15:58 - Peter Snijders
  00:15:58 - 00:16:21 - Brammert Geerling
  00:16:21 - 00:16:22 - Peter Snijders
  00:16:42 - 00:17:02 - Peter Snijders
  00:17:05 - 00:19:27 - Peter Snijders
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:17:33 - 00:19:27 - Peter Snijders
 8. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 mei 2022, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Het winkelcentrum van Stadshagen breidt uit. Hierin is ook de Stadsfoyer voorzien: “een centraal punt voor ontmoeting en verbinding van alle functies” Hierin moet onder andere plek worden geboden aan alle partijen die nu nog zijn gehuisvest in het Cultuurhuis (Sociaal Wijkteam, Wijkmanagement, de Stadkamer, WIJZ Welzijn, GGD IJsselland-consultatiebureau). Een en ander moet leiden tot een nieuwe, verbeterde maatschappelijke voorziening die past bij de veranderende en groeiende wijk Stadshagen.
  De VOF Stadsmakers is eigenaar van de gronden en zal het winkelcentrum met daarin ruimte voor de Stadsfoyer ontwikkelen. De raad wordt voorgesteld om een overeenkomst aan te gaan met VOF Stadsmakers voor de intentie tot aankoop van de Stadsfoyer door de gemeente en om hiervoor een krediet van €16 miljoen beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse lasten (kapitaallasten, onderhoudskosten, eigenaarslasten en beheerskosten) worden via kostprijsdekkende huur bij de huidige beoogde huurders in rekening gebracht.
  Voor technische en feitelijke vragen: Eugenie Herms (E.Herms@zwolle.nl, 06 410 877 50), Marc Stevens (RM.Stevens@zwolle.nl, 038 498 2212), Ronald Ackerman (R.Ackerman@zwolle.nl, 038 498 2414)

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie Swollwacht (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  A7-1 Principebesluit investeringskrediet aankoop Stadsfoyer’
  00:18:51 - 00:19:27 - Peter Snijders
  00:20:56 - 00:21:09 - Peter Snijders
  00:21:09 - 00:21:16 - Johran Willegers
  00:21:16 - 00:22:13 - Monique Schuttenbeld
  00:22:13 - 00:22:24 - Peter Snijders
  00:22:24 - 00:22:47 - Brammert Geerling
  00:22:47 - 00:23:28 - Peter Snijders
  00:23:28 - 00:24:22 - Mart Oude Egbrink
  00:24:22 - 00:24:27 - Peter Snijders
  00:24:27 - 00:25:21 - Wietse de Boer
  00:25:21 - 00:25:35 - Peter Snijders
  00:25:35 - 00:26:53 - Jan Nabers
  00:26:53 - 00:26:54 - Peter Snijders
  00:26:54 - 00:27:10 - Jan Nabers
  00:27:10 - 00:27:15 - Peter Snijders
  00:27:15 - 00:28:00 - Jeroen Doornbos
  00:28:00 - 00:28:07 - Peter Snijders
  00:29:04 - 00:29:16 - Peter Snijders
  00:30:21 - 00:30:30 - Peter Snijders
  00:31:09 - 00:32:22 - Peter Snijders
 9. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9  mei 2022, de korte terugblik is bijgevoegd.
  In december 2021* stemde de raad ermee in om in Breezicht Noord af te wijken van de 30/40/30-verdeling. Hierdoor wordt het gewenste deel goedkope en middeldure koop (30%) in dit deelgebied van Stadshagen niet gerealiseerd. Daarbij is tevens besloten om een uiterste inspanning te leveren om dit volledig te compenseren binnen Stadshagen. Dit heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat bestaat uit:
  Andere woonproducten in combinatie met het verdichten van een aantal locaties in De Tippe;
  Het omzetten van koop naar middeldure huur in Breezicht Noord;
  Het toevoegen van circa 150 woningen in de Tippe in de betaalbare categorie;
  Een pilot ‘meerwaardebeding’ om woningen in de betaalbare categorie te houden.
  * Het debat over de prijssegmenten van Breezicht Noord is terug te kijken via deze link: https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a645efb7-a2f4-49ff-8881-0c6cb077e4fe
  Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper (M.Scheper@zwolle.nl, T: 06 19 18 07 98) en Heleen Post (H.Post@zwolle.nl , T. 06 25 77 82 25)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:32:00 - 00:32:22 - Peter Snijders
  00:33:01 - 00:33:10 - Peter Snijders
  00:33:10 - 00:33:55 - Monique Schuttenbeld
  00:33:55 - 00:33:57 - Peter Snijders
  00:33:57 - 00:34:03 - Monique Schuttenbeld
  00:34:03 - 00:34:05 - Peter Snijders
  00:34:05 - 00:34:35 - Brammert Geerling
  00:34:35 - 00:34:48 - Monique Schuttenbeld
  00:34:48 - 00:35:20 - Peter Snijders
  00:35:20 - 00:35:53 - Jolien Elshof-Rook
  00:35:53 - 00:36:05 - Peter Snijders
  00:36:05 - 00:36:37 - Jan Nabers
  00:36:37 - 00:36:41 - Peter Snijders
  00:37:57 - 00:38:00 - Peter Snijders
  00:38:29 - 00:39:07 - Peter Snijders
 10. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 23 september 2019 is de Zwolse Adaptatie Strategie (ZAS) vastgesteld door de raad.
  In 2020 is als vervolg op de ZAS de uitvoeringsagenda 2020-2024 opgesteld. Hierin is het maken van een stimuleringsregeling klimaatadaptatie, hierna subsidieregeling genoemd, opgenomen als een van de onderdelen. Deze subsidieregeling heeft als doel om subsidie te verstrekken voor activiteiten binnen de gemeente Zwolle die:
  - het hergebruik van hemelwater bevorderen, en/of
  - situaties binnen de gemeente Zwolle waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd, ongedaan maken en/of
  - de bewustwording van de bewoners van de gemeente Zwolle vergroten op gebied van klimaatadaptatie.
  Inmiddels is er een aantal keren een bijdrage vanuit het Team Klimaat Actief! gedaan aan de regentonnenactie van Stichting 50 tinten groen Assendorp. Een mooi initiatief dat succesvol blijkt te zijn. Daarop is de wens uitgesproken om een regeling te creëren die verschillende manieren van waterberging stimuleert en faciliteert. Op deze manier kan elke inwoner bijdragen op zijn of haar eigen wijze.
  In het RIVUS samenwerkingsverband (waar omliggende gemeenten en het waterschap ook onder vallen) wordt de komende jaren gewerkt aan een gezamenlijke regeling. Dit kost alleen veel tijd.
  Daarom komt er een stimuleringsregeling voor de inwoners van Zwolle. De regeling richt zich op individuele particulieren en is laagdrempelig. De regeling gaat uit van het aantal liters aan opslagcapaciteit. Dit is omdat iedere druppel telt: iedere druppel die wordt opgeslagen en hergebruikt hoeft niet naar de waterzuivering of uit de kraan te komen. Iets wat in tijden van droogte en extreme neerslag het verschil kan maken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de subsidieregeling ‘Elke druppel telt’. Daarnaast een bedrag hiervoor beschikbaar te stellen van €100.000,00 en dit te dekken uit het gemeentelijk rioleringsprogramma.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sofie Heikoop (0650070593) s.heikoop@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:38:56 - 00:39:07 - Peter Snijders
  00:40:00 - 00:40:31 - Peter Snijders
  00:40:31 - 00:40:33 - Peter Snijders
  00:40:33 - 00:40:35 - Peter Snijders
  00:41:22 - 00:41:51 - Peter Snijders
 11. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op het perceel Herfterlaan 30 zijn bij het agrarisch bedrijf twee agrarische bedrijfswoningen aanwezig. Eén van de bedrijfswoningen is voor de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf niet meer nodig. Initiatiefnemer heeft het voornemen die bedrijfswoning te herbestemmen tot plattelandswoning. De boerderij zal, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde, gemoderniseerd worden herbouwd tot uiteindelijk 2 wooneenheden. Om de plattelandswoning met 2 wooneenheden planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (038 498 3124) s.weertman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:41:42 - 00:41:51 - Peter Snijders
  00:41:51 - 00:42:08 - Debbie Mathijsen
  00:42:08 - 00:42:38 - Peter Snijders
 12. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Begin maart gaf het Rijk de opdracht aan de Veiligheidsregio’s om per regio minimaal 1000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen binnen twee weken met additioneel nog eens 1000 vluchtelingen in verband met de oorlog die momenteel gaande is in Oekraïne. De gemeente Zwolle heeft in korte tijd 435 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Berkum (25), Assendorp (60) en op Oosterenk (350). Hiermee is een wezenlijke bijdrage geleverd aan de regionale opdracht voor het snel realiseren van de eerste 2000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in onze regio.
  De gemeenteraad heeft op 19 april 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 8.346.000.
  Door middel van een raadsbrief is de raad geïnformeerd over het feit dat regionaal wordt onderzocht of het mogelijk is 320 extra opvangplekken te realiseren (80 woonunits) op een nader te bepalen locatie met in Zwolle het gebied Oosterenk hiervoor als meest kansrijke locatie. Met het oog op te behalen synergievoordelen wordt voorgesteld om te kiezen voor het realiseren van 225 opvangplekken in een derde kantoorgebouw aan de Dokter van Deenweg 14 en 8 extra opvangplekken te realiseren in het Dominicanenklooster.
  Met het oog op de voorziene landelijke volledige bezetting van de opvangplekken eind mei 2022 wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke ingebruikname van de additionele opvangplekken.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de informatie zoals opgenomen in deze nota en de bijlagen. Daarnaast een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.095.000 voor de opvang van en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen en deze kosten te dekken uit de rijksregeling opvang en verstrekkingen Oekraïne.
  Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (038 498 4405) f.kuijpers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:42:30 - 00:42:38 - Peter Snijders
  00:42:38 - 00:43:35 - Asia Gołuńska
  00:43:35 - 00:44:11 - Peter Snijders
 13. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2021, begrotingswijzigingen 2022 en begroting 2023 aan de raad aan. Dit hebben zij, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, uitgevoerd vóór 15 april 2022. SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 9 juni 2022 een zienswijze op deze begroting schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 augustus 2022 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de jaarrekening 2021, begrotingswijzigingen 2022 en de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023.
  Voor technische en feitelijke vragen: Annemieke van Dijken (038 498 ) a.van.dijken@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:43:53 - 00:44:11 - Peter Snijders
  00:44:11 - 00:44:50 - Jeroen Doornbos
  00:44:50 - 00:44:55 - Peter Snijders
  00:44:55 - 00:45:21 - Paul Guldemond
  00:45:21 - 00:45:22 - Paul Guldemond
  00:45:22 - 00:46:59 - Peter Snijders
 14. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) (bestaande uit de wethouders van de 11 deelnemende gemeenten) heeft op 30 maart 2022 de begroting en de kadernota 2023 en het voorlopig jaarverslag 2021 incl. de concept jaarrekening vastgesteld. Vervolgens zijn deze stukken aan de gemeenteraden verzonden. De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen bij het bestuur. Op 19 april 2022 stonden deze documenten op de raadsagenda op de lijst van ingekomen stukken. Daarin vermeldde het RSJ 13 mei 2022 als uiterste datum voor het indienen van een eventuele zienswijze. Met het RSJ is afgestemd dat coulant wordt omgegaan met de indieningstermijn, mits alle informatie tijdig beschikbaar is voor besluitvorming in het regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd op 22 juni 2022
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), de concept begroting en de kadernota 2023 van het RSJ en het concept jaarverslag 2021 incl. de jaarrekening van het RSJ. Daarnaast geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ en het college te vragen het bestuur van het RSJ daarover te informeren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Buitenhuis (038 498 2679) r.buitenhuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:45:39 - 00:46:59 - Peter Snijders
 15. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeenteraad heeft de Programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 ontvangen van de GGD IJsselland. De jaarstukken 2021 zijn ter informatie, omdat de gemeenteraad geen formele bevoegdheid heeft om een zienswijze hierover in te dienen. Dit is wel het geval bij de Programmabegroting 2023. Voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting vaststelt, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent voor 1 juni 2022 een eventuele zienswijze ingediend kan worden bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om geen zienswijze in te dienen wat betreft de ontwerp programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland. Daarnaast de opgehoogde inwonerbijdrage structureel te verwerken in de begroting 2023.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anouk Ganseij (038 498 2898) a.ganseij@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:45:59 - 00:46:59 - Peter Snijders
 16. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  GBLT is een samenwerkingsverband van 5 waterschappen en 6 gemeenten dat de belastingheffing, inning en de Wet WOZ uitvoert voor haar deelnemers. Sinds 2014 maakt Zwolle deel uit van GBLT. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en de kadernotitie 2023 – 2026 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2021 en de kadernotitie 2023 - 2026 zijn ter kennisname. Over de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 wordt een akkoord gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2022 en hierover geen zienswijze in te dienen. Daarnaast kennis te nemen van de Kadernota 2023 en akkoord te gaan met de begroting 2023 en hierover geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (038 498 2163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:46:19 - 00:46:59 - Peter Snijders
 17. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling biedt de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) de volgende stukken aan:
  1. de Jaarstukken 2021 ter kennisname. Hierop is geen zienswijze mogelijk.
  2. de Kadernota 2023 ter kennisname (dit zijn de beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2023). Hierop is geen zienswijze mogelijk.
  3. de Concept Programmabegroting 2023. Hierop is zienswijze mogelijk.
  De VRIJ continueert de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijk bijdragen met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid worden, ook in deze begroting, geen extra middelen gevraagd. Hiervoor geldt het principe ‘nieuw voor oud’.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en akkoord te gaan met de verdeling van het resultaat en kennis te nemen van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023. Daarnaast in te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en hierover geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marcel Oldenburger (06 50167012) m.oldenburger@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:46:46 - 00:46:59 - Peter Snijders
  00:46:59 - 00:47:48 - Regien Courtz
  00:47:48 - 00:48:08 - Peter Snijders
 18. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemaakte afspraken hierover heeft de Omgevingsdienst IJsselland (OD) haar jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname. Over de bestemming van het resultaat 2021 en begroting 2023 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. De OD verzorgt in opdracht van provincie en gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken en geeft adviezen op het gebied van milieuwetgeving.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en akkoord te gaan met de bestemming van het rekeningresultaat 2021 en hierover geen zienswijze in te dienen. Daarnaast akkoord te gaan met de conceptbegroting 2023 en hierover de volgende zienswijze in te dienen: “De raad van de gemeente Zwolle roept het bestuur van de OD op om zo snel mogelijk te starten met het realiseren van de formatieve uitbreiding waarin de begroting 2023 voorziet, zodat de dienstverlening richting bedrijven maar ook de deelnemers op het gewenste niveau komt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wilco IJzerman (038 498 2832) w.ijzerman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:48:00 - 00:48:08 - Peter Snijders
  00:48:08 - 00:49:37 - Alida Renkema
  00:49:37 - 00:49:41 - Peter Snijders
  00:49:41 - 00:50:05 - Jeroen Doornbos
  00:50:05 - 00:50:31 - Peter Snijders
 19. 18

  Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 16 mei 2022, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Er wordt volop gewerkt aan de herontwikkeling van het Broerenkwartier als belangrijk gebied in de binnenstad van Zwolle. Het gebied rondom het voormalig V&D pand biedt volop kansen voor verdere opwaardering van het gebied. De raad stelde hiervoor in oktober 2021 het Ruimtelijk Ontwikkelplan Handelshuys vast. Eén van de eisen is dat de ontwikkelaar een goede mix van functies realiseert, waaronder een culturele functie. Het Fraterhuis heeft belangstelling getoond om gehuisvest te kunnen worden in het toekomstige Handelshuys. Om dit te onderzoeken hebben het Fraterhuis, de betrokken ontwikkelaar en de gemeente een programma uitgewerkt, een schetsontwerp opgesteld en de investeringskosten doorgerekend. De uitkomsten hiervan worden nu aangeboden aan de raad. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en om op basis hiervan een voorbereidingskrediet van €100.000 beschikbaar te stellen voor de ambtelijke kosten voor de verdere planontwikkeling en dit te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. Ook wordt voorgesteld om het college te mandateren om een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar over het vervolgproces en de daarbij horende meerkosten voor de ontwikkelaar, waarbij het effect van de gemeente wordt begrensd op €215.000.
  Voor technische en feitelijke vragen: Joost Smeets (J.Smeets@zwolle.nl, 06 463 715 38), Anton Tuinman (AB.Tuinman@zwolle.nl, 038 498 2460) Ronald Ackerman (R.Ackerman@zwolle.nl, 038 498 2414)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:50:20 - 00:50:31 - Peter Snijders
  00:50:31 - 00:50:39 - Marieke Herweijer
  00:50:39 - 00:50:59 - Marieke Herweijer
  00:50:59 - 00:51:02 - Peter Snijders
  00:51:02 - 00:51:38 - Marieke Herweijer
  00:51:38 - 00:51:44 - Peter Snijders
  00:51:44 - 00:52:09 - Cankut Ercan
  00:52:09 - 00:52:44 - Peter Snijders
 20. 19

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 16 mei 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Zwolle staat aan de vooravond van een grote verstedelijkingsopgave, waarbij de ambities groot zijn. Ondernemers, (vastgoed)eigenaren, bewoners en de gemeente Zwolle willen vooruit met nieuwe ideeën, projecten en concepten. Voor haar eigen bewoners, maar ook nationaal en internationaal, wil Zwolle aantrekkelijker worden en haar economische en culturele positie verder versterken.
  Dit vereist keuzes en ontwikkelkaders om onder andere het Stadshart klimaatbestendiger, duurzamer en aantrekkelijker te maken. Om bovenstaande ontwikkelingen te bundelen en richting te geven is het ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle ‘Ons Stadshart van Morgen’ opgesteld.
  De raad wordt voorgesteld om de ontwikkelprincipes, bijbehorende ambities en focusgebieden (historische binnenstad, Singelzone, Noorderkwartier, Roelenkwartier, Willemsknoop/Stationsbuurt) voor het ontwikkelprogramma Stadshart vast te stellen. Ook wordt voorgesteld kennis te nemen van de plannen en ideeën in het ontwikkelprogramma Stadshart, de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen en de voorgestelde wijze van afdoening van de motie ‘Ossenmarkt hoort ook bij Ontwikkelprogramma Binnenstad’.
  Voor technische en feitelijke vragen: Han Goodijk (HJ.Goodijk@zwolle.nl, 038-4983353)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M19-1 Laat ons Stadshart van morgen niet dicht slibben
  00:52:21 - 00:52:44 - Peter Snijders
  00:52:44 - 00:53:46 - Silvia Bruggenkamp
  00:53:46 - 00:53:53 - Peter Snijders
  00:53:53 - 00:55:16 - René de Heer
  00:55:16 - 00:55:24 - Peter Snijders
  00:55:24 - 00:55:43 - Silvia Bruggenkamp
  00:55:43 - 00:56:12 - Peter Snijders
  00:56:12 - 00:56:35 - Peter Snijders
  00:56:35 - 00:56:52 - Annemarie Spruijt
  00:56:52 - 00:57:01 - Peter Snijders
  00:57:01 - 00:57:33 - Cankut Ercan
  00:57:33 - 00:57:35 - Peter Snijders
  00:57:35 - 00:57:44 - Regien Courtz
  00:57:44 - 00:58:54 - Johran Willegers
  00:58:54 - 01:01:48 - Peter Snijders
 21. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:55:58 - 00:56:12 - Peter Snijders
  00:56:12 - 00:56:35 - Peter Snijders
  00:56:35 - 00:56:52 - Annemarie Spruijt
  00:56:52 - 00:57:01 - Peter Snijders
  00:57:01 - 00:57:33 - Cankut Ercan
  00:57:33 - 00:57:35 - Peter Snijders
  00:57:35 - 00:57:44 - Regien Courtz
  00:57:44 - 00:58:54 - Johran Willegers
  00:58:54 - 01:01:48 - Peter Snijders
 22. 21

  01:00:29 - 01:01:48 - Peter Snijders
 23. 22

  01:01:06 - 01:01:48 - Peter Snijders
 24. 23

  01:01:11 - 01:01:48 - Peter Snijders