Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 17 januari 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is alleen te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad
Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat? Spreek dan in tijdens de digitale vergadering (u krijgt vooraf een instructie), of stuur uw inspraakreactie per e-mail, dan voegen we uw reactie toe aan de agenda.
Voor de vergadering van maandag 17 januari moet uw aanmelding om in te spreken/uw inspraakreactie uiterlijk diezelfde dag voor 10.00 uur verstuurd zijn aan raadsgriffie@zwolle.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  N.a.v. de actuele situatie met de krakers in Berkum (MV4-1)
 5. 5.A2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 6. 5.B
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 8. 5.C.1

 9. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2018 is gestart met de ontwikkeling van Breezicht en is het stedenbouwkundig plan voor Breezicht vastgesteld. Als uitwerking van het stedenbouwkundig plan heeft de raad later in 2018 ingestemd met het beeldkwaliteitsplan Breezicht Zuid. De ontwikkeling van Breezicht vindt in twee fases plaats, eerst Zuid en daarna Noord. In Breezicht worden in totaal circa 1140 nieuwe woningen gebouwd. Eind 2019 is gestart met de bouw van de eerste woningen in het zuidelijke deel. In navolging op de ontwikkeling van Breezicht Zuid is een ontwikkelplan opgesteld voor Breezicht Noord dat op 28 september 2020 door de raad is vastgesteld. In het noordelijke deel van Breezicht worden vier buurtschappen met in totaal circa 530 woningen gerealiseerd. Als uitwerking van het ontwikkelplan is samen met ontwikkelpartners het beeldkwaliteitplan voor het noordelijk deel van Breezicht opgesteld.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het beeldkwaliteitplan Breezicht Noord vast te stellen en toe te voegen aan de gemeentelijke Welstandsnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Heleen Post (06) 25 77 82 25 h.post@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (3)
 10. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Voorsterpoort is één van de aantrekkelijkste locaties in Zwolle, op korte afstand van de binnenstad. Een ontwikkelingslocatie waar er ruimte en mogelijkheden zijn om verschillende functies in Zwolle te faciliteren. De basis hiervoor is de Ontwikkelagenda Voorsterpoort (2019) en het in procedure brengen van het bestemmingsplan is daarmee een uitwerking van de gebiedsambitie. Deze ontwikkelagenda geeft qua programma ruimte voor het uitbreiden van de retailmogelijkheden op Voorsterpoort, specifiek voor grootschalige retail en in de specifieke branche 'in en om huis' in de woonbranche alsmede in bruin- en witgoedzaken. Passend in het retailbeleid en retaillandschap van (regio) Zwolle.
  In dit bestemmingsplan wordt vastgelegd dat er in het plangebied 15.000 m² aan uitbreiding mogelijk is binnen het hoofdthema 'in en om huis' in de woonbranche alsmede in bruin- en witgoedzaken. Deze toevoeging is passend bij de bestaande woonboulevard, waarbij de bestemmingsplanwijziging het mogelijk maakt om een grootschalig retailcluster van (boven)regionaal niveau en -bereik te ontwikkelen. Het ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg – Grote Voort (Retail) heeft ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg – Grote Voort (Retail), zoals omschreven in de nota van zienswijze. Daarnaast het bestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg – Grote Voort (Retail) vast te stellen in elektronische vorm en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (038) 498 2360 gj.tromp@zwolle.nl
  of Michiel Scheper 06-19180798 m.scheper@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (3)
 11. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Slokker Vastgoed B.V. is voornemens om de locatie aan de Schuttevaerkade 80-88, waar momenteel een kantoorgebouw is gevestigd, te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. De herontwikkeling bestaat uit de sloop van het bestaande kantoorgebouw en de realisatie van een gevarieerd aanbod van maximaal 110 woningen, bestaande uit grondgebonden woningen en appartementen in verschillende segmenten voor verschillende doelgroepen. Daarnaast voorziet het plan in een beperkte commerciële ruimte (350 m²) en worden er fietsenstallingen en een parkeerkelder aangelegd. Op het dak van de parkeergarage wordt een openbaar toegankelijke daktuin aangelegd. Deze ontwikkeling is niet toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan ''Diezerpoort. De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht om de bestemmingsplanprocedure, de procedure voor de omgevingsvergunning(en) en eventueel andere besluiten gecoördineerd te laten verlopen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Diezerpoort, Schuttevaerkade en voor de volgende besluiten die nodig zijn voor de herontwikkeling van de locatie aan de Schuttevaerkade 80-88 naar woningbouw:
  a. omgevingsvergunning(en) voor activiteit bouwen;
  b. besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder;
  c. overige, hiervoor niet met name genoemde besluiten, waarvan het college ter bevordering en het welslagen van de coördinatie het nodig oordeelt om deze onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (038) 498 3124 s.weertman@zwolle.nl of Tim van Muijden (038) 498 2524 t.van.muijden@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie SP (2)
 12. 9

  In het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2021, dat de raad op 25 mei 2021 heeft aangenomen is aangegeven dat in de tweede helft van 2021 een voorstel aan de raad wordt aangeboden over hoofdstuk 3 “Prostitutie”. Er is daarbij gebruik gemaakt van de ruimte die het VNG-model biedt en wordt geanticipeerd op het wetsvoorstel “wet regulering sekswerk” dat op 26 januari 2021 bij de Tweede Kamer is ingediend. Dit wetsvoorstel is vanwege de demissionaire status van de regering controversieel verklaard, waardoor niet duidelijk is wanneer dit voorstel wordt behandeld. Kort gezegd houdt dit wetsvoorstel in dat er een uniforme vergunningplicht komt voor seksbedrijven en dat iedere sekswerker over een vergunning dient te beschikken, die beide in een landelijk register worden opgenomen. Daarnaast wordt ter uitvoering van het regeerakkoord een aanvullend artikel in het Wetboek van Strafecht opgenomen waarin het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie strafbaar wordt gesteld (het zogeheten pooierverbod). Met uniform wordt bedoeld er landelijke kaders komen waaraan aanvragen getoetst worden. Sekswerkers en seksinrichtingen zonder vergunning zijn in overtreding evenals degenen die gebruikmaken van onvergunde prostitutie. Met deze maatregelen wil het kabinet komen tot een acceptabele branche waar alleen gewerkt wordt door mannen en vrouwen die ten minste 21 jaar oud zijn, die niet door een ander tot dat werk gedwongen worden, die zich naar verwachting kunnen redden in dat bestaan, en die zich bewust zijn van de risico’s van het werk. Als niet aan deze vier essentiële eisen is voldaan, kan niet van de overheid verwacht worden dat zij prostitutie toestaat, aldus de toelichting op dit wetsvoorstel
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2021 te wijzigen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maarten Ivens (038) 498 2427 m.ivens@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (6), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (3)

  Moties

  Onderwerp
  M9-1 Benut kennis, ervaring en netwerken van prostitutie-hulpverleners
 13. 10

  Moties

  Onderwerp
  M10-1 Innovatie met beeldengroep Joan Derk
  M10-2 Groene schouw op bedrijventerreinen
  M10-3 Duurzame bedrijventerreinen door het versterken van de organisatiegraad
 14. 11
  Sluiting