Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 28 november 2022

19:30 - 19:40
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Annemee van de Klundert
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 28 november 2022 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:53 - 00:07:55 - Annemee van de Klundert
 2. 2

  00:06:17 - 00:07:55 - Annemee van de Klundert
 3. 3

  1. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen op de bijlagen 2 en 3 bij de beslisnota Nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier.  De geheimhouding wordt bekrachtigd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet met een beroep op de economische en financiële belangen zoals genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding geldt tot het moment dat de (aankoop)overeenkomst met de ontwikkelaar wordt ondertekend.
  00:06:31 - 00:07:55 - Annemee van de Klundert
 4. 4

  00:07:19 - 00:07:55 - Annemee van de Klundert
 5. 5

  00:07:27 - 00:07:55 - Annemee van de Klundert
  00:07:57 - 00:08:36 - Johran Willegers
  00:08:38 - 00:08:45 - Annemee van de Klundert
  00:08:45 - 00:09:18 - Eibert Geerts
  00:09:19 - 00:09:47 - Annemee van de Klundert
  00:09:52 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 6. 5.A2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 7. 5.A3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 8. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van D66 wordt dhr. G.J. (Geerten) van der Flier voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. G.J. (Geerten) van der Flier te benoemen tot burgerlid voor de fractie van D66.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:09:53 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 9. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In de Bestuursrapportage najaar 2022 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2022 zijn verwerkt in de Begrotingswijziging 2022/1. De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de cao afspraken en de nu bekende ontwikkelingen. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten van het Ministerie van VWS worden toegepast. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2022 /1 van de GGD IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anouk Ganseij (038 498 2898) a.ganseij@zwolle,nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:10:37 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 10. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds september 2022 is een nieuwe landelijke regeling van kracht geworden voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Deze nieuwe landelijke regeling biedt aan gemeenten de mogelijkheid om de vermogensnorm te verruimen. De vermogensnorm hangt mede af van de leefsituatie van de belastingbetaler (echtgenoten, alleenstaanden of alleenstaande ouders). De mogelijke verhoging per september 2022 bedraagt maximaal €2.000 bovenop de reguliere vermogensnorm voor iedere belastingbetaler. De raad kan bij verordening bepalen dat in het geheel dan wel gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om bij kwijtschelding van gemeentelijke belasting de ruime norm voor extra financiële middelen toepassen. Daarnaast de verordening kwijtschelding belastingen Zwolle 2023 vast te stellen. Het benodigde budget voor kwijtschelding dekken ten laste van afval, riool en begraven naar €1.180.000.
  Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (038 498 3291) HGJ.Lubbers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:11:02 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 11. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Gecertificeerde Instellingen (hierna GI’s) voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI’s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming- en reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. De onderliggende subsidieverordening bevat de eisen die in het kader van de subsidiëring worden gesteld. De uitvoering van de subsidieverordening is belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ IJsselland.
  De huidige subsidieverordening en mandaatbesluit kennen een looptijd tot en met 2022. Op 28 september 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg van het RSJ ingestemd met een nieuwe subsidieverordening en mandaatbesluit en verzocht dit ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges (mandaatbesluit) en gemeenteraden (subsidieverordening).
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de 'Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland' vast te stellen.
  Voor technisch en feitelijke vragen: Olga Lemmen (038-498 o.lemmen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:11:26 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 12. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  GBLT is een samenwerkingsverband van 5 waterschappen en 6 gemeenten die de belastingheffing, inning en de Wet WOZ uitvoert voor haar deelnemers. Het gaat voor Zwolle om de WOZ/OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en een deel van de precario en begraafplaatsrechten, samen een bedrag van ruim 70 miljoen aan opbrengsten. Sinds 2014 maakt Zwolle deel uit van GBLT. Door de mogelijke verdere uitbreiding van het aantal gemeentelijke deelnemers heeft GBLT samen met haar deelnemers gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de governance. Op 19 september heeft de raad ingestemd met de aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT en besloten geen zienswijze in te dienen. Vanuit andere partners zijn door GBLT zienswijzen en reacties ontvangen die zorgen dat de gemeenschappelijke regeling en handvest op onderdelen is aangepast. Deze aanpassingen voorkomen eventuele onduidelijkheid, inhoudelijk blijven deze documenten hetzelfde. Hiermee kan de gemeenschappelijke regeling definitief worden vastgesteld.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT, conform het bijgevoegde ontwerp voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GBLT. Daarnaast kennis te nemen van de begeleidende brief, handvest potentiële deelnemers en het ontwerp van de gewijzigde regeling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (038 498 2163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (6), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (2), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  00:11:55 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
 13. 11

  00:12:29 - 00:12:33 - Annemee van de Klundert
  00:12:35 - 00:12:42 - Theo Peenstra
  00:12:42 - 00:12:53 - Annemee van de Klundert
  00:12:53 - 00:12:55 - Theo Peenstra
  00:12:55 - 00:14:25 - Annemee van de Klundert
 14. 12

  00:13:22 - 00:14:25 - Annemee van de Klundert
 15. 13

  00:13:36 - 00:14:25 - Annemee van de Klundert