Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 19 september 2022

19:30 - 21:00
Locatie

SH Raadzaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 19 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen ook graag voor dit tijdstip insturen. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  In Memoriam
 2. 1.b
  Mededelingen
 3. 1.c
  Commissie onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid CDA
 4. 1.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 5. 2
  Vaststelling agenda
 6. 3

  De raad wordt gevraagd op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5, lid 2 sub b van de Wet Open Overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Startnotitie Bijlage 3: vertrouwelijk - Intentieovereenkomst ‘Breecamp-West’ van de beslisnota Versnelling ontwikkeling Breecamp-West. De geheimhouding geldt tot 01-01-2025.

 7. 4
  Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
 8. 5.A1

  M.b.t. ingekomen stuk 24: De griffie ontving deze zomer de petitie die de gemeente Zwolle oproept tot de aanleg van meer parkeergelegenheid in de Telemannstraat. De petitie is 77 keer ondersteund door inwoners van Zwolle en komt daarmee volgens de verordening burgerinitiatief terug op de raadsagenda. De indieners hebben het mailadres Telemannstraatzwolle@gmail.com en achternaam geregistreerd (bij de griffie bekend), op mails aan dit mailadres over het vervolg van deze petitie is niet gereageerd. We stellen voor deze petitie als ingekomen stuk, ter kennisname aan te nemen. De petitie is ook bekendgemaakt bij de wijkmanager van Holtenbroek.

  Bijlagen

 9. 5.A2

 10. 5.A3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 11. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De groei in inwoneraantal, bedrijvigheid als ook de positie van Zwolle in de regio vragen zeker daar waar het gaat om subsidieverstrekking om een modernisering. Een eerste stap in dit traject van modernisering vormt de (nieuwe) Algemene subsidieverordening Zwolle 2022 (ASV Zwolle 2022). De belangrijkste redenen voor een nieuwe verordening hangen samen met de hedendaagse moderne manier van subsidieverstrekking, hierbij gaat het onder andere om;
  - het verminderen van de administratieve last voor subsidieaanvragers en -ontvangers én de gemeente zelf;
  - vertrouwen als basis in de subsidierelatie, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de risico’s van misbruik minimaal zijn;
  - het versterken van de relaties met vaste grote subsidieontvangers
  Deze ASV Zwolle 2022 geeft het algemene juridische kader voor subsidieverstrekking door de gemeente Zwolle, zoals de regels die gelden bij subsidieverstrekking. De verordening geeft ook aan welke bevoegdheden het college heeft bij de uitvoering van de verordening, waaronder het kunnen vaststellen van nadere regels.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022 vast te stellen en afdeling 1.1 t/m afdeling 1.7 in te trekken. Daarnaast de ASV Zwolle overeenkomstig de voorgestelde punten in de bijlage te wijzigen. Het betreffende hoofdstuk in de ASV Zwolle in te trekken per inwerkingtreding van de daarvoor in de plaats komende door het college vastgestelde subsidieregeling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ingrid Tijs (038- 498 3062) i.tijs@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 12. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De planologische regeling met betrekking tot ligplaatsen voor recreatieve (commerciële) vaartuigen in Zwolle behoeft aanpassing. De bestemmingsplanvoorwaarden zijn binnen Zwolle op dit moment niet eenduidig geregeld waardoor het ontbreekt aan balans. Het doel is om de bestemmingsplanvoorwaarden voor de diverse locaties in één bestemmingsplan eenduidig te regelen. De systematiek sluit daarbij zo veel mogelijk aan bij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor is het ook nodig dat de regels van de bestemming "Water" van de bestemmingsplannen "Binnenstad en omgeving" en "Kamperpoort" worden aangepast voor enkele onderdelen. Vandaar dat deze gebieden ook onderdeel zijn van dit bestemmingsplan. Het plangebied omvat de ligplaatsen van (commerciële) recreatieve vaartuigen in Zwolle. De locaties zijn gelegen in de grachten van de binnenstad, in het Zwarte Water en in het Zwolle-IJsselkanaal. Als ook de bestemming "Water" van de bestemmingsplannen "Binnenstad en omgeving" en "Kamperpoort".
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er is één zienswijze ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijze en het vaststellen van het bestemmingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gisela Gonzalez- Bremer (038 498 3083) g.gonzalez-bremer@zwolle.nl of Sander Weertman (038- 498 3124) s.weertman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 13. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Voor de adressen Meenteweg 30, 30A en 32 is de planologische situatie niet in overeenstemming met de werkelijke- en de gewenste situatie. Het bedrijf Wildeman Motoren is gevestigd aan de Meenteweg 30 (bedrijfsbestemming). Dit zal ook zo bestemd blijven. Op het adres 30A is de bedrijfswoning gelegen, waarvoor de wens bestaat om die als burgerwoning te bestemmen. Op het adres Meenteweg 32 is een burgerwoning gesitueerd en als zodanig al meer dan 40 jaar in gebruik, maar is niet als zodanig bestemd (planologisch vormt het onderdeel van de bedrijfsbestemming). Om die omissie te repareren en de gewenste omzetting van nummer 30A naar een burgerwoning mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heet ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Meenteweg 30,30a en 32 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied, Meenteweg 30,30a en 32 vast te stellen
  Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (038 498 3124) s.weertman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 14. 9

  Bestemmingsplan Erfgenamenweg 16 e.o. (Het Buyten) en Welstandsnota 2022, versie mei 2022
  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In december 2010 is het Dorpsplan Wijthmen door de raad vastgesteld. Het dorpsplan zet in op woningbouw in en bij Wijthmen. Met als belangrijk uitgangspunt het behoud en versterking van de identiteit van Wijthmen, geeft het meerdere locaties aan voor die woningbouw. De beoogde woningbouw is onder andere voorzien aan de noordwestzijde van Wijthmen. Dit is een overwegend landelijk, agrarisch gebied. Om in dit gebied een goede balans te bereiken tussen de agrarische bedrijvigheid en de beoogde nieuwe woonomgeving is in maart van dit jaar door de raad een geurgebiedsvisie en een daarop gebaseerde geurverordening vastgesteld, om zo te komen tot op het gebied afgestemde geurnormen.
  Voor de eerste woningbouwlocatie ‘Het Buyten van Zwolle’ is de planvorming inmiddels zover dat overgegaan kan worden tot vaststelling van het bestemmingsplan. De locatie ligt aan de Erfgenamenweg 16 en omgeving en beslaat zo’n 4,3 hectare. Met het bestemmingsplan Erfgenamenweg 16 e.o. (Het Buyten) wordt de realisatie van woningen en de daarbij behorende voorzieningen zoals wegen en groen toegestaan.
  Met het nieuwbouwproject ‘Het Buyten van Zwolle’ worden 111 woningen gerealiseerd. De woning categorieën en -types zijn afgestemd op de behoefte van Wijthmen.
  Dit voorstel ziet o.a. op het afwikkelen van de zienswijze omtrent de welstandsnota, het intrekken van de welstandsnota 2022 en het vaststellen van het bestemmingsplan en de Welstandsnota 2022 versie mei 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Erwin Boogmans (06 25778249) e.boogmans@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 15. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Door de mogelijke verdere uitbreiding van het aantal gemeentelijke deelnemers heeft GBLT samen met haar deelnemers gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de governance. Dit was een intensief traject waarin Rijnconsult heeft ondersteund. Vanuit Zwolle heeft wethouder De Jong zitting gehad in de speciale bestuurlijke werkgroep en zijn er ambtelijke bijeenkomsten geweest met de directeuren en hoofden middelen. De uitkomsten zijn verwerkt in de aangepaste gemeenschappelijke regeling (GR). Deze aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor de positie van de deelnemers en daarom is er de mogelijkheid voor de raden en dagelijks besturen een zienswijze in te dienen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de begeleidende brief, achtergrondnotitie, handvest en het ontwerp van de gewijzigde regeling. Verder het college van B&W toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT, conform het bijgevoegde ontwerp voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GBLT. Daarnaast geen zienswijze over het ontwerp voor de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling GBLT in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (038 4982163) m.pierik@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 16. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In februari 2017 is een verzoek van Slokker Vastgoed binnengekomen voor herontwikkeling van het leegstaande kantoorgebouw ten behoeve van woningbouw.
  In mei 2021 is het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan, met daarin de kaders waarbinnen de ontwikkeling mag plaatsvinden, vastgesteld. De herontwikkeling bestaat uit de sloop, die inmiddels gestart is, van het kantoorgebouw en de realisatie van een gevarieerd aanbod van maximaal 110 woningen, bestaande uit grondgebonden woningen en appartementen in verschillende segmenten voor verschillende doelgroepen. Daarnaast voorziet het plan in een beperkte commerciële ruimte (350 m²) en worden er fietsenstallingen en een parkeerkelder aangelegd. Op het dak van de parkeergarage wordt een openbaar toegankelijke daktuin aangelegd.
  Op 17 januari 2022 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling, waarmee is besloten om in één procedure de besluitvorming van de bestemmingsplanherziening, de verlening van de omgevingsvergunning en de procedure hogere grenswaarden te behandelen. Het college heeft in april 2022 besloten om voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Diezerpoort, Schuttevaerkade geen milieueffectrapport op te stellen omdat geconcludeerd is dat het planvoornemen geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn drie zienswijzen tegen in gediend. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (038 498 2430) eh.horsman.van.der.gelder@zwolle.nl of Tim van Muijden (038 498 2524) t.vanmuijden@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie SP (2)
 17. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Brainstud B.V. is in de zoektocht naar een nieuwe bedrijfslocatie uitgekomen aan de Valkenbergweg 24 in Zwolle. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van ‘leerroutes’ op maat. Initiatiefnemer wenst hierbij het parkeerterrein te vergroenen, laadpunten voor elektrische voertuigen op het terrein te realiseren en andere energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen/zonnecollectoren en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Verder wordt er onderzocht of de verharding van het parkeerterrein kan worden verminderd dan wel kan worden vervangen door waterdoorlatend materiaal of half-verharding, zodat het water beter kan worden geïnfiltreerd. De voorgenomen ontwikkeling is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan is er reeds een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van een gebouw tot kantoor voor maximaal 5 jaar. Om het initiatief van Brainstud B.V. voor onbepaalde tijd planologisch mogelijk te maken is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hier zijn geen zienswijzen tegen ingediend. Met dit voorstel wordt het bestemmingsplan vastgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gisela Gonzalez- Bremer (038-498 3083) g.gonzalez-bremer@zwolle.nl of Denise Haar- van de Wetering (06-50070544) d.haar@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 7 maart 2022 is het bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld. Voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de omgeving. Op basis van vernomen zorgen over de omvang en positie van het Zuidpaviljoen is het definitief ontwerp voor het Zuidpaviljoen gewijzigd. Het vastgestelde bestemmingsplan “Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum” laat ruimere bouwmogelijkheden voor het Zuidpaviljoen toe. Het reeds uitgewerkte definitieve ontwerp van het Zuidpaviljoen maakt geen gebruik van deze ruimere bouwmogelijkheden. Met de in deze beslisnota voorgestelde wijzigingen om het vastgestelde bestemmingsplan beperkt te wijzigen wordt tegemoet gekomen aan enkele zorgen van enkele appellanten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het eerdere besluit van de gemeenteraad d.d. 7 maart 2022 tot vaststelling van bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP20004-0004 (verbeelding) en het DGN-bestand NL.IMRO.0193BP20004-0004 (regels en ondergrond) te wijzigen overeenkomstig de Nota van wijzigingen bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum en de gewijzigde verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm. Daarnaast geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure, voor het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (038 498 2360) gj.tromp@zwolle.nl of Arnold Devilee (06 19180798) a.devilee@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 19. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gemeente heeft de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 3.5 van de Waterwet. In november 2021 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsprogramma 2022-2026 (GRP) vastgesteld, waarin de zorgplicht voor het hemelwater is uitgewerkt. In het GRP is onder meer beschreven dat we de komende jaren te maken hebben met klimaatverandering, waarbij de kans op wateroverlast en/of droogte toeneemt. De gemiddelde temperatuur is in de afgelopen eeuw gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Deze veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat de leefomgeving en het watersysteem moeten worden aanpast. Hiervoor is een hemelwaterverordening opgesteld. De regels uit de hemelwaterverordening zijn helpend om klimaatrobuust ontwikkelen te versnellen en een gelijk speelveld te creëren. Tot nu toe was de praktijk om te komen tot privaatrechtelijke afspraken. De verordening geeft een eenduidig publiekrechtelijk kader. Daardoor wordt het nog beter mogelijk om wateroverlast of droogte te beperken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om gelet op het artikel 10.32a Wet milieubeheer, de hemelwaterverordening 2022 Zwolle vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (038 498 2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 20. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In april 2022 is de gemeenteraad via een informatienota geïnformeerd over het voornemen van het Rijk om 150 miljoen euro te verdelen over de gemeentes om de energierekening te verlagen voor huishoudens met een laag besteedbaar inkomen en hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het is de bedoeling dat de gemeente vóór de komende winter ontwikkelingen in gang heeft gebracht om invulling te geven aan dit doel.
  Op 29 juni jl. werd bekend dat het Rijk onder dezelfde voorwaarden aan gemeentes extra middelen verstrekt. De deadline voor de besteding van de middelen (zowel de initiële als extra middelen) schuift op naar 31 december 2023. Voor Zwolle is het totaal nu € 2.230.000.
  De gemeente is op zoek naar de meest effectieve manier om deze middelen met urgentie in te zetten. Want hoe meer verduurzamingsmaatregelen nog vóór de winter getroffen kunnen worden, hoe beter. Dit betekent dat in zeer korte tijd voorliggend voorstel is opgesteld om tot een besluit te komen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden die deze winter al tot lager energieverbruik en -kosten leiden voor inwoners.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak energiearmoede te besteden aan:
  - Energieklussers ad € 150.000;
  - Energiecoaches versterken ad € 200.000;
  - Maatwerk maatregelen ad € 400.000;
  - Verbinding sociaal domein & energie ad € 80.000;
  - Koopwoningen isoleren ad € 1.400.000.
  Dit te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de gemeentelijke aanpak energiearmoede ad € 2.230.000
  Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge (038 498 3067) p.feldbrugge@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 21. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Conform wettelijke en statutaire procedures moet de gemeenteraad instemmen met (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Bij brief van 29 juni 2022 vraagt de voorzitter van de Raad van Toezicht van OOZ om in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw Harrigan en de heer Zandvoort van de Raad van Toezicht, waarvan de benoemingsperiode formeel al is verlopen sinds 1 oktober 2021. Per abuis is vergeten dit verzoek in te dienen en OOZ wenst dit gebrek te herstellen. Dit gebrek heeft geen gevolgen (gehad) voor de rechtsgeldigheid van de Raad van Toezicht van OOZ en de besluiten die vanaf 1 oktober 2021 door (de overige leden van) de Raad van Toezicht zijn en worden genomen. Op 16 september 2022 verstrijkt de benoemingsperiode van de heer Flikkema als lid van de raad van toezicht van OOZ. De heer Flikkema is per 17 september 2022 herbenoembaar en hij heeft te kennen gegeven graag herbenoemd te worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio voor de herbenoeming van mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M. Zandvoort RA en prof. drs. M.J. Flikkema als leden van de Raad van Toezicht.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anja Koets a.koets@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 22. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd.
  De fracties in de gemeenteraad ontvangen op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022 jaarlijks een vergoeding voor de kosten die zij maken. De niet bestede vergoeding mag tot maximaal 30% worden gereserveerd voor het volgende jaar. De vergoeding is gebaseerd op een bedrag per fractie en een bedrag per raadslid in de fractie. De verordening regelt naast de toekenning en maximale reservering ook zaken waaraan de vergoeding wel of niet mag worden besteed en de wijze van verantwoorden. De fracties leggen over de besteding van het vorige boekjaar verantwoording af aan de gemeenteraad.
  De fractiebudgetten zijn in 2018 uitgebreid. Bij deze uitbreiding past ook een uitgebreider en uniform controleproces. Hierover heeft de griffie in januari van dit jaar afspraken gemaakt met de penningmeesters. De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is hierop aangepast (raadsbesluit 13 juni 2022). Eén van de aanpassingen aan het controleproces is dat het team Internal Audit een second opinion uitvoert op de rechtmatigheid van de bestedingen. Daarnaast stelt de gemeenteraad ter afronding van de controle een overzicht van de fractievergoedingen vast.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de door de fracties verantwoorde uitgaven over 2021/2022 vast te stellen conform bijlage 1. Daarnaast de reservestand per 1 april 2022 en de hierop gebaseerde vergoeding voor het boekjaar 2022/2023 vast te stellen conform bijlage 1.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Seuters (038 498 2319) m.seuters@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (3), Fractie VOLT (1), Fractie VVD (5)
 23. 18

  Moties

  Onderwerp
  M18-1 Alle handjes helpen
  M18-2 Twee verdienen meer dan een
  M18-3 Meedoen begint bij taal
  M18-4 Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstand
 24. 18.c

 25. 18.d

 26. 18.f

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  van de Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2022 en de voorgestelde wijze van afdoening van de toezegging 645.

 27. 19

  Moties

  Onderwerp
  M19-1 Onderzoek groene ontmoetingssteiger Zwolle Zuid
  M19-10 Oproep verzet tegen megawindturbines in de Mastenbroekenpolder
  M19-2 Steun voor initiatief ideeënmarkt sportcomplex CSV'28 Hof van Welbevinden
  M19-3 Calisthenics op de ideeënmarkt
  M19-4 Maak Kasteel Werkeren weer zichtbaar
  M19-5 Zwolle, toegankelijk voor iedereen
  M19-6 Sport, Beweeg en Beleef
  M19-7 Samen wandelen is gewoon gezelliger
  M19-8 Borgen algemeen belang in de grootschalige energieprojecten
  M19-9 Parallelbesluitvorming in gemeentegrensoverschijdende grootschalige energieprojecten
 28. 20
  Sluiting