Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 7 februari 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Reinier Mulder
Toelichting

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is alleen te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad
Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat? Spreek dan in tijdens de digitale vergadering (u krijgt vooraf een instructie), of stuur uw inspraakreactie per e-mail, dan voegen we uw reactie toe aan de agenda.
Voor de vergadering van maandag 7 februari moet uw aanmelding om in te spreken/uw inspraakreactie uiterlijk diezelfde dag voor 10.00 uur verstuurd zijn aan raadsgriffie@zwolle.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Betaalbaarheid biomassa (MV4-2)
  Inloophuis De Bres (MV4-1)
 5. 5.A2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 6. 5.A3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 7. 5.B
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 8. 5.B.1

 9. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 10. 5.C.1

 11. 5.C.2

 12. 5.C.5

 13. 5.C.7

 14. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Vanuit het programma Binnenstad wordt er op dit moment volop gewerkt aan projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022. Een aantal jaren geleden zijn structurele middelen beschikbaar gesteld om gemeentelijke projecten in de binnenstad uit te kunnen voeren. Hiermee kunnen voor € 5.200.000,- aan investeringen uitgevoerd worden, waarmee een deel van de ambities uit de door de raad vastgestelde Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022 kunnen worden gerealiseerd. Bij de vaststelling van deze agenda was al bekend dat extra investeringsruimte nodig zou zijn om alle ambities te realiseren. Uit voorbereidend onderzoek blijkt dat met € 5.400.000,- extra krediet de belangrijkste ambities uit de vigerende Strategische Agenda uitgevoerd kunnen worden. Tegelijkertijd zorgt dit extra krediet er ook voor dat de Lichtvisie versneld uitgevoerd kan worden en kan de implementatie van het onderdeel fietsparkeren van het Actieplan Zwolle Wereldfietsstad voorbereid worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een aantal kredieten beschikbaar te stellen:
  - ad € 8.150.000 voor de realisatie van 7 projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022.
  - ad € 2.000.000 voor de versnelde uitvoering van de Lichtvisie
  - ad € 450.000 voor het vertalen van Actieplan Zwolle Wereldfietsstad in concrete investeringen in fietsparkeren in de binnenstad.
  Deze kredieten voor een bedrag van € 5.200.000 te dekken uit structureel beschikbare middelen binnenstad. Verder een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad € 5.400.000, en dit krediet voor € 450.000 te dekken uit het Investeringsfonds strategische investeringen en de extra jaarlijkse kapitaallasten ad. € 237.000 en de beheerkosten ad. € 12.000 gefaseerd vanaf 2023 te dekken uit het structureel budget van de strategische investeringsagenda.
  Daarnaast kennis te nemen van de planning van het nieuwe Ontwikkelprogramma Centrum-Binnenstad.
  Voor technische en feitelijke vragen: Robert Lautenbach (06 43106625) r.lautenbach@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M6-1 Ossenmarkt hoort ook bij de binnenstad
 15. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 23 april 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het opstellen van een inpassingsstudie omgelegde Kroesenallee. De inpassingsstudie is afgerond en gereed voor besluitvorming. De studie laat zien dat het mogelijk is om de Kroesenallee om te leggen en wat het voorkeurstracé daarvoor is. De provincie Overijssel heeft in een bestuurlijke brief op 2 maart dit jaar haar financiële bijdrage aan het project bevestigd. Ook het Rijk draagt middels de afkoopsom voor de overname van de oude N35 bij aan het project. Het college vraagt de raad middelen vrij te maken om de volgende fase van de omlegging Kroesenallee in te gaan en om parallel hieraan een herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg en de bestaande Kroesenallee op te stellen. Hiermee wordt een begin gemaakt met het omvormen van de route tot een Dorpsstraat”.
  Er komt daar immers minder verkeer te rijden. Het omleggen van de Kroesenallee is een onderdeel van het in 2010 opgestelde dorpsplan Wijthmen. Het dorpsplan is een ontwikkelingsplan voor de toekomst van Wijthmen, waarin woningbouw, voorzieningen en een nieuw tracé voor de Kroesenallee een plaats hebben. De identiteit en de eigenheid van Wijthmen zijn de leidraad geweest voor het opstellen van het dorpsplan. In het raadsbesluit van 2018 is door u als raad afgewogen dat een omlegging van de Kroesenallee de voorkeur heeft boven het handhaven van de huidige route door het dorp. Om te verkennen of het ingetekende tracé bij het besluit haalbaar zou zijn en wat de consequenties zijn, heeft de raad besloten tot het uitvoeren van een inpassingsstudie. De inpassingsstudie geeft antwoord op deze vraag en heeft als resultaat een voorkeurstracé. Hiermee kan de volgende stap in de planvorming gezet worden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de inpassingsstudie Kroesenallee en het voorkeurstracé van de omgelegde Kroesenallee vast te stellen. Daarnaast de ontvangen afkoopsom van het Rijk à 3.000.000 euro te reserveren voor de aanpassingen aan de Kroesenallee en Heinoseweg. Verder een krediet beschikbaar te stellen voor de planuitwerking van de omlegging Kroesenallee ad 250.000 euro en dit te dekken uit de afkoopsom van 3.000.000 euro van het Rijk voor de overname van de bestaande Heinoseweg in Wijthmen. Tevens een krediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro voor het opstellen van een herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg en de bestaande Kroesenallee en dit te dekken uit de afkoopsom van 3.000.000 euro van het Rijk voor de overname van de bestaande Heinoseweg in Wijthmen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Theo Wolters (038 498 2304 ) ta.wolters@zwolle.nl of Pieter de Jong (038 498 2783) p.de.jong@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 Zet Wijthmen niet op slot, zorg voor een tunnel onder de nieuwe Kroesenallee
  M7-2 Voorkom licht- en geluidsoverlast voor Wijthmen bij aanleg nieuwe Kroesenallee
 16. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Met de opening van de nieuwe WRZV-hallen in oktober vorig jaar is een mijlpaal gemarkeerd voor het sportlandschap en het aanbod van sportieve mogelijkheden in Zwolle. Een toekomstbestendige en minimaal energieneutrale voorziening waar ook de ziel en sociale functie van de oude WRZV-hallen behouden is gebleven. Met de officiële overgang naar de nieuwe WRZV-hallen én de verkoop van de bestaande WRZV-hallen aan de VEZ kunnen deze projecten worden afgerond en beschikt Zwolle over een toekomstbestendige nieuwe sportaccommodatie. Bij de besluitvorming in het voorjaar van 2021 over het achterstallig onderhoud aan de oude WRZV-hallen is verzocht om ook perspectief te geven voor de afronding van deze projecten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de nog openstaande oude vordering van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) tot een bedrag van € 79.805,-- kwijt te schelden. Deze vordering te dekken uit de Voorziening 103 WRZV. Daarnaast kennis te nemen van de afronding van het project nieuwe WRZV-hallen en het resultaat dat de investeringskosten 500.000 euro lager zijn dan het beschikbaar gestelde krediet uit 2018.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (038 4982298) b.jeensma@zwolle.nl of Michiel Scheper (06 19180798) m.scheper@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie D66 (3)
 17. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 november 2021 heeft de gemeenteraad middels de informatienota Stinspark kennis genomen van de stand van zaken over de herinrichting van het Stinspark, de reacties naar aanleiding van het inloopmoment en van het vervolgproces. Naar aanleiding van de motie (M-12, ‘ondersteuning initiatief Stinspark’) waarin de raad oproept om, naast de reguliere inspanning, alles in het werk te stellen om financiering via fondsen mogelijk te maken en de Stichting Stinspark, van Voorst tot verder, hierin te ondersteunen. De Stichting is ondersteund met financiële middelen (de kosten voor het ontwerpproces), met professionele advisering en er is middels diverse externe fondsen co- financiering gerealiseerd.
  De ontwerpfase had tot doel om te komen tot een ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast van het plan. Aan bijdragen vanuit fondsen en subsidies is in totaal € 543.000 toegezegd (vanuit de Erfgoeddeal, het Mondriaan Fonds en het BPD Cultuurfonds). Door de raad is bij de Begroting € 639.000 toegekend: €422.000 bij de begrotingsbehandeling in november 2021 en €185.000 plus €32.000 in november 2020. Daarnaast is voor de benodigde klimaatmaatregelen, waar dit plan invulling aan geeft, € 60.000 beschikbaar vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. In totaal is daarmee € 1.242.000 beschikbaar.
  Inmiddels is een Definitief Ontwerp opgeleverd met kostenraming. Het ontwerp doet recht aan de ambities van alle betrokken partijen en leidt tevens tot een wijkpark met de daarbij horende functies. Het ontwerp is merendeels positief ontvangen door de wijkbewoners en te beheren binnen de daarvoor gereserveerde beheerkosten
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Definitief Ontwerp Stinspark incl. raming vast te stellen en daar een taakstellend budget ter hoogte van € 1.242.000 (incl. voorbereiding, engineering en onderzoek) voor beschikbaar te stellen waardoor de verdere voorbereiding en uitvoering kan worden opgepakt. Daarnaast de toename van de jaarlijkse beheerskosten ad € 15.000 te dekken uit de beschikbaar gestelde additionele middelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Theo Wolters (038 4982304) ta.wolters@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 18. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De huisvesting van basisschool Het Mozaïek (Hortensiastraat 31) is aan vernieuwing toe. In 2018 is gestart met het onderzoeken van vervangende nieuwbouw voor Het Mozaïek en Het Atelier op de locatie van het Atelier, aan de Assendorperdijk 51. In 2019 is geconstateerd dat voor het realiseren van twee scholen onder één dak onvoldoende bestuurlijk draagvlak was. Vanaf dat moment is de vernieuwingsopgave van beide scholen separaat uitgewerkt. Het proces van Het Mozaïek is sneller verlopen dan dat van Het Atelier. Daarom wordt nu eerst een investeringskrediet aangevraagd voor Het Mozaïek zodat dit project conform planning wordt uitgevoerd. Voor het proces van het Atelier is meer voorbereidingstijd nodig.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de vernieuwing (levensduur verlengende renovatie voor 40 jaar) en capaciteitsuitbreiding van basisschool Het Mozaïek aan de Hortensiastraat 31, en hiertoe:

  • Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.755.815,- voor het schoolgebouw en het lokaal voor bewegingsonderwijs en de daaruit voortvloeiende structurele lasten van ad € 161.698,- ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gestelde stelposten onderwijshuisvestingsbeleid (verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025).
  • Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 445.983,- voor niet-onderwijs ruimten bestemd voor kinderdagopvang en de daaruit voortvloeiende structurele lasten van ad € 13.326,- te dekken middels de te verkrijgen huurinkomsten (kostprijsdekkende huur).
   Met Vivente conform de uitgangspunten van het IHP 2020 (paragraaf 6.3), nader uitwerking te geven over het vaststellen van de hoogte van de financiële bijdrage van Vivente, door besparing op onderhoud en energie en de raad op termijn te informeren en de financiële consequenties te verwerken via de Berap 1 of 2.
   Voor technische en feitelijke vragen: Robbert Jan Sluiter (06 22577882) r.sluiter@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 19. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het kader van het programma Samen Toekomstbestendig werkt het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland (OD) langs een 5-tal sporen aan de noodzakelijke doorontwikkeling van de OD en aan een duurzame begroting voor 2023. De raad is hierover eerder geïnformeerd op 8 maart 2021 bij de behandeling van de kadernota en op 14 juni 2021 bij de behandeling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de OD. Daarnaast heeft de OD de raden en staten geïnformeerd via informatienota’s die toegevoegd zijn aan de raadstukken van 13 september en 1 november 2021. Tenslotte is tijdens een informele bijeenkomst op 14 december 2021 een afvaardiging van de raad door een vertegenwoordiging van (het bestuur van) de OD bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de OD.
  Om te komen tot een duurzame begroting voor 2023 en gelet op ontwikkelingen in 2021 en 2022, is het noodzakelijk om de begroting van 2021 en 2022 te wijzigen. In overleg met alle deelnemers en de OD is afgesproken om die noodzakelijke begrotingswijzigingen in één integrale ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 aan u voor te leggen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 OD, maar wel de volgende zienswijze in te dienen: “Wij willen nogmaals benadrukken dat het voor 2022 gaat om incidentele middelen. De structurele afweging voor het verruimen van de financiële middelen van de OD vindt plaats bij de begroting 2023. Zwolle gaat ervan uit, dat de OD bij het aanwenden van de incidentele middelen hiervan uitgaat en dus geen onomkeerbaar voorschot neemt op de besluitvorming over de begroting 2023 in de zomer van 2022”. Daarnaast de benodigde € 308.251,-- voor 2022 te dekken uit de reserve incidentele bestedingen en het benodigde bedrag voor 2021 mee te nemen bij de jaarrekening 2021.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (038 498 2163) m.pierik@zwolle.nl of Wilco IJzerman (038 498 2832) w.ijzerman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M11-1 Regionale afstemming gemeenteraden
 20. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Vanuit het Rijk worden er gelden beschikbaar gesteld aan veiligheidsregio's of gemeenten om de maatregelen inzake corona uit te voeren en/of te ondersteunen en/of de getroffen sectoren bij te staan. Op 24 september 2021 is een specifieke uitkering toegekend aan de Veiligheidsregio IJsselland. Deze heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.
  Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Vooralsnog komen enkel de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 voor vergoeding in aanmerking
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de subsidieregeling ondersteuning controles CTB (CoronaToegangsBewijs) overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marcel Oldenburger (038 498 2228) m.oldenburger@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 21. 13

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 januari 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet, naar verwachting, in werking. Deze wet gaat over de gewenste inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat over alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen.
  Eén van die instrumenten om de inrichting van de leefomgeving vorm te geven is het omgevingsplan, waarin alle gemeentelijke regels die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving moeten worden samengebracht. Elke gemeente is verplicht tot het opstellen van één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Het omgevingsplan wordt de (juridische) uitwerking van de eerder vastgestelde Omgevingsvisie ( zie https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie ). Met de Omgevingsvisie geeft de gemeenteraad richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen tot en met 2030.
  Naar verwachting kan de gemeenteraad het definitieve Omgevingsplan gaan vaststellen in de tweede helft van 2023. Nu worden de raad enkele richtinggevende uitspraken gevraagd zodat ambtelijk verder gewerkt kan worden aan het omgevingsplan. Ook worden voorstellen toegelicht, die vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treed in moeten gaan. Deze voorstellen gaan over het invulling van het bindend adviesrecht voor de raad bij vergunningsaanvragen waarvoor niet voorzien is het omgevingsplan. Ook kan de gemeenteraad in een omgevingsplan een lijst vastleggen met categorieën van gevallen, waarin participatie alsnog verplicht gesteld wordt. Het moet dan wel gaan om die gevallen dat van het omgevingsplan dient te worden afgeweken met een zogenaamde (buitenplanse) Omgevingsvergunning. De voorgestelde lijst waarin participatie verplicht wordt gesteld, komt overeen met de lijst van gevallen waarin ook bindend advies voor de raad wordt voorgesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek – Bredewold, P.van.den.Broek-Bredewold@zwolle.nl / (038) 498 2362

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M13-3 Optimaliseren proces raad rond buitenplanse initiatieven
 22. 14

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 januari 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De huidige Spoorzone aan de zuidzijde van het spoor is nu een functioneel stuk stad, waar weinig groen is. Het is een van de belangrijkste werklocaties van Zwolle. Een gebied dat tot nu toe gefragmenteerd is ingedeeld met deelgebieden die los van elkaar bestaan. Dit gebied van 100 hectare rondom het station en het spoor belooft echter een bruisende, innovatieve, groene en duurzame hoogstedelijke omgeving te worden. De kaders voor de toekomst van de Spoorzone zijn samen met de stad tot stand gekomen en opgeschreven in een Ontwikkelkader. ( zie https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/projecten/spoorzone-zwolle/ontwikkelkader-spoorzone )
  Een deel van de Spoorzone is in eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Hieronder vallen de aaneengesloten delen van District Z, Werkplaatsen en Lurelui die als een soort schil langs de zuidzijde van het station en oosten het spoor liggen. Deze schil vormt een plangebied van in totaal ruim 16 hectare.
  Met dit voorstel legt het college een eerste Nota van Uitgangspunten (over de gebieden District-Z, Werkplaatsen en Lurelui) vanuit de Spoorzone ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Het voorstel is een strategische ontwikkelvisie voor deze deelgebieden en geeft kaders voor duurzaamheid, mobiliteit, beeldkwaliteit en ontwikkelstrategie. In dit deelgebied kunnen circa 1.200 – 1.500 woningen in diverse woonvormen voor verschillende doelgroepen (jongeren, starters en senioren) worden toegevoegd
  Met deze nota wordt uitvoering gegeven aan het Ontwikkelkader en de afgesloten intentieovereenkomst tussen NS en gemeente om kaders en richtlijnen te geven aan marktpartijen. Deze marktpartijen zullen te zijner tijd geselecteerd gaan worden om (in gefaseerde deelprojecten) het gebied tot ontwikkeling te brengen.
   Voor technische en feitelijke vragen: Peter Sluijs, p.sluis@zwolle.nl / 06 22 84 68 84

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M14-1 Geen race naar de bodem in de Spoorzone
 23. 15

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 24 januari 2022. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Voordat de MPV kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV-proces wordt ingegaan.
  De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2022. Binnen de Nota van Uitgangspunten wordt een integrale doorkijk gegeven op alle vastgoedaspecten. Hiermee kan het verwachte bedrijfsresultaat van vastgoed over het jaar 2021 en het toekomstperspectief bij de MPV 2022 worden bepaald.
  Er worden enkele aanpassingen aan de planningen en de te hanteren parameters voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen aan de parameters hebben een licht positief effect op de grondexploitaties. Daarbij nemen de economische risico’s af, terwijl de projectgebonden risico’s toenemen (als gevolg van toevoegen grondexploitatie Voorsterpoort Oost) flink toe. De Nota van Uitgangspunten resulteert in een voorlopig verwacht voordelig jaarresultaat bij de MPV 2022, met name als gevolg van tussentijdse winstneming.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maryl Veldkamp, 0384984062, mb.veldkamp@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M15-1 waarde als vaste waarde
 24. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het kader van de Woningwet en de Monumentenwet/Erfgoedverordening faciliteert Het Oversticht voor de gemeente Zwolle de welstandsadviseringen en de monumentenadvisering in een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland, waarin wordt samengewerkt met de Gemeente Kampen.
  Het Oversticht stelt een nieuwe samenstelling voor de commissie voor. De leden van de monumentencommissie worden door het college benoemd. De leden van de welstandscommissie worden door de gemeenteraad benoemd. Daarnaast wordt voorgesteld om het kwaliteitsteam Spoorzone (Q-team Spoorzone Zwolle), dat in het in het najaar van 2020 vastgestelde Ontwikkelkader Spoorzone is omschreven, formeel in te stellen en de leden te benoemen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henry Kranenborg (038 498 2465) hl.kranenborg@zwolle.nl of Patrick Naaijen (038 498 5154 p.naaijen@zwolle.nl of Pien van der Does (038 498 2629) p.van.der.does@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 25. 17

  Inzet extra Rijksmiddelen voor Zwolse culturele sector t.b.v. financiële schade covid-19 kwartaal 4
  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2021 kondigde demissionair minister Van Engelshoven aan dat er extra budget vanuit het Rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld zou worden o.a. voor Ondersteuning lokale culturele instellingen en voorzieningen. Het is aan de gemeenten zelf om de middelen van dit nieuwe steunpakket in te zetten op die plekken van de gemeentelijke culturele infrastructuur waar de steun het hardst nodig is. Dit Rijksgeld is telkens per kwartaal beschikbaar gesteld en over de besteding van het budget van kwartaal 1, 2, en 3 van 2021 heeft de raad inmiddels beslist. Via de decembercirculaire is het budget à 358.000 euro beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het Zwolse coronabudget.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de van rijkswege beschikbaar gestelde 358.000 euro in te zetten ten behoeve van de culturele sector van Zwolle, conform het doel dat hieraan door het Rijk gesteld is. Daarnaast in te stemmen met de voorgestelde verdeling van deze middelen. Verder het college te mandateren te besluiten over eventuele herverdeling over de posten zoals benoemd in het voorstel en dit te verantwoorden bij de jaarrekening 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Siera Wiersma (06 21684284) s.wiersma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 26. 18

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In de stadsrand van Zwolle, in de oksel van de Mastenbroekerallee en het Zwarte Water ligt de Hasselterdijk 43a. Dit is een voormalig agrarisch perceel. Naast het wonen voor het boerengezin op het perceel wil de eigenaar een stadsboerderij realiseren. De eigenaar wil op een innovatieve, recreatieve manier de verbinding leggen tussen stad, platteland en natuur. De stadsboerderij gaat fungeren als een veelzijdige plek om de natuur en lokaal voedsel dicht bij de stad en haar inwoners te brengen.
  Vanwege strijdigheid met het geldende bestemmingsplan en de behoefte aan flexibel maatwerk voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor de locatie wordt een nieuwe bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hasselterdijk 43a heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Hasselterdijk 43a ongewijzigd vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (038 4982430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Francis Spikman (038 4985167) f.spikman@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 27. 19

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De gevolgen van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds voor Zwolle zijn uitgewerkt in dit voorstel. De hoofdpunten uit de circulaire betreffen aanvullende compensatie vanwege de coronamaatregelen, gelden voor verbeteren dienstverlening door gemeenten vanwege de kinderopvangaffaire (POK-gelden1 ) en structureel geld om de salariskosten in het zorgdomein (jeugd en Wmo) te financieren. Verder wordt ingegaan op de stand van zaken omtrent de herijking van het gemeentefonds.
  Normaliter wordt er in de decembercirculaire ook in zicht gegeven in de ontwikkeling van het accres in het lopende jaar. Vanwege de corona-maatregelen is besloten het accres voor 2020 en 2021 te bevriezen. Dit betekent dat er in 2021 geen accresverrekening plaatsvindt op basis van werkelijke rijksuitgaven. Vanaf 2022 wordt de accressystematiek wel weer toegepast, dit is ook in de mei- en septembercirculaire verwerkt. Echter bij de behandeling van de Miljoenennota 2022 in de Tweede Kamer heeft het kabinet eenzijdig besloten het aanvullend uitgavenpakket ten opzichte van de septembercirculaire buiten de accressystematiek te houden. Een hoogst opmerkelijke actie waartegen de VNG ook bezwaar heeft aangetekend.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Daarnaast in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2021 in de jaarrekening 2021. Tot slot in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2022 in de begroting 2022, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het nettoresultaat van € 292.000 (voordelig) toe te voegen aan de algemene concernreserve.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (038 4982664) j.van.dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 28. 20

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten nieuwe wethouders door de raad in hun functie worden benoemd. Conform artikel 10 van het Reglement van Orde (RvO) van de gemeenteraad wordt daaraan voorgaand onderzoek gedaan naar de benoembaarheid van kandidaat wethouders. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aanbevelingen gedaan voor de benoemingsprocedure van wethouders. Eén daarvan is om voor kandidaat-wethouders een externe risicoanalyse te laten uitvoeren. Door middel van een risicoanalyse kunnen risico’s vooraf gesignaleerd worden en met kandidaten besproken worden. Het vastleggen van deze werkwijze in het RvO zorgt voor een transparante en professionele procedure en anticipeert tevens op een mogelijk aanstaande wettelijke verplichting om de risicoanalyse te verrichten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een risicoanalyse integriteit uitgevoerd door
  een extern bureau vast onderdeel te laten uitmaken van het onderzoek naar de
  benoembaarheid van wethouders. En om deze werkwijze vast te leggen in een wijzing
  van en aanvulling op artikel 10 van het Reglement van Orde 2018 van de
  gemeenteraad.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mara Zweers (2449) M.Zweers@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 29. 21

  Moties

  Onderwerp
  M21-1 Zet de werkervaringsplaats op zijn plek
  M21-2 De toekomst van TIEM
  M21-3 Onderzoek naar behoud monumentale bomen
  M21-4 Zwolle 21 maart

  Toezeggingen

  Onderwerp
  In overleg met betrokken partners om in gezamenlijkheid te bezien in hoeverre uitvoering van de motie Zwolle 21 maart op gestelde termijn realiseerbaar is
 30. 22
  Sluiting