Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 8 februari 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

De vergadering begint om 19.30 uur. De schriftelijke stemming over benoeming wethouder en vz en lid rekenkamercommissie is verplaatst naar 16 februari 2021

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Mondelinge vragen
Onderwerp
Corona en stoppen met roken (MV4-1)
Inclusieve samenleving regeling Overijssel (MV4-5)
Meer studie- en ontmoetingsruimte voor scholieren en studenten zodra het corona-technisch weer kan (MV4-4)
Vaarverbod Zwolse grachten (MV4-3)
Wachtrij voor vaccinatie buiten in de kou (MV4-2)

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt. In de circulaire is het in december vastgestelde aanvullend pakket van compensatiemaatregelen vanwege corona aan medeoverheden toegelicht en deels verwerkt. Verder wordt ingegaan op de stand van zaken omtrent de herijking van het gemeentefonds en krijgen de centrumgemeenten middelen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. In de decembercirculaire wordt normaliter ook inzicht gegeven in de ontwikkeling van het accres in het lopende jaar. Echter vanwege de corona-effecten is besloten het accres voor 2020 en 2021 te bevriezen. Dit betekent dat er geen accresverrekening plaatsvindt op basis van werkelijke rijksuitgaven.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Tevens in te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2020 in de jaarrekening 2020. In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten van de jaarschijf 2021 in de begroting 2021, middels bijgevoegde begrotingswijziging.
Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het Rijk heeft in het Steun- en herstelpakket (kamerbrief 28 augustus) middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor compensatie van wijkcentra respectievelijk jeugd- en jongerenorganisaties voor schade die zij hebben ondervonden als gevolg van de Corona-maatregelen. Deze middelen zijn via een algemene uitkering uit het gemeentefonds ter beschikking gesteld. Omgerekend gaat het hier om een bedrag van € 130.000,- voor de wijkcentra en € 59.000,- voor de jeugd- en jongerenorganisaties.
Aangezien het organisaties betreft zonder winstoogmerk en daarmee de financiële reserves beperkt zijn is de financiële continuïteit van deze organisaties in meer of mindere mate onder druk komen te staan. Middels de tegemoetkoming wordt het financiële nadeel enigszins gecompenseerd.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de subsidieregeling tegemoetkoming wijkcentra en jeugd- en jongerenorganisaties. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 130.000,- voor de wijkaccommodaties en € 59.000,- voor de jeugd- en jongerenorganisaties in dit ten laste te brengen van het budget voor corona ondersteunende maatregelen.
Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) b.jeensma@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het actuele landelijk onderzoek van Pointer - journalistiek platform en tv programma van KRO-NCRV - naar geroofd Joods (on)roerend goed maakt in ons land veel los, ook in de media. Naar aanleiding hiervan hebben Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht recent onderzoek laten doen naar hun rol hierin. Daarbij is in alle gevallen het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) (in)direct betrokken. Inmiddels hebben ook zo’n 20 andere gemeenten aangegeven vooronderzoek te laten doen in de eigen archieven naar mogelijke aanwezige bronnen voor nader wetenschappelijk onderzoek. Zwolle had voor de Tweede Wereldoorlog met ca. 800 mensen één van de grotere, bloeiende Joodse gemeenten van ons land. In de oorlog werd meer dan de helft van de Joodse Zwollenaren vermoord. Vijfenzeventig jaar na dato wordt de behoefte aan waarheidsvinding maatschappelijk gevoeld. Voor gemeenten is het daarom van belang rekenschap af te leggen voor roof en ontrechting van Joods (on)roerend goed tijdens de bezetting. Dat geldt ook voor het opleggen van achterstallige belastingen of andere manieren van kil en bureaucratisch optreden. Het nu voor eens en altijd goed uitzoeken is wenselijk en gerechtvaardigd. Om een zuiver beeld te krijgen zijn meerdere perspectieven en invalshoeken nodig. Ook dit onderdeel van de geschiedenis is niet zwart-wit. Gedegen en zorgvuldig onderzoek vraagt per definitie tijd, middelen en maatschappelijk draagvlak.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met een breed contextueel historisch onderzoek door het NIOD naar ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed in Zwolle in de vorm van een promotieonderzoek door een jonge promovendus onder begeleiding van historicus Kees Ribbens voor de duur van vier jaar. De totale kosten voor dit vierjarig onderzoek van 365.000,-- euro te dekken uit de Reserve Incidentele Bestedingen.
Voor technische en feitelijke vragen: Liselot Bredie (4042) EAM.Bredie@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 20 januari 2021 heeft mevrouw. A.G.M. Krone haar ontslag als burgerlid van de fractie van het CDA ingediend. De raad wordt voorgesteld aan dit verzoek te voldoen en mevrouw Krone ontslag te verlenen als burgerlid van het CDA.
Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M10-1 Energiebesparing bij bedrijven
M10-2 Koers energietransitie bepalen met de stad
M10-3 Verduurzaming monumentale gebouwen
M10-4 Behoud de Zwolse voorraad sociale huurwoningen
M10-5 Digi-vaardig voor Digi-Gezondheidszorg