Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 19 april 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen
Onderwerp
Amateurkunst via professionals kunnen gebruik maken van de regeling Cultuur en Kwaliteit

Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 van de beslisnota Achterstallig onderhoud en ventilatie Buitengasthuisstraat 8 geheimhouding op te leggen tot 01-04-2023.

kennisnemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van GroenLinks en Swollwacht over
problemen in het Wmo vervoer.

kennisnemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van het CDA over gemeentelijke hulp aan
zzp-ers.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van het CDA over vereenvoudiging van de beslagvrije voet.

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Tijdens de debatronde in de raad van 1 februari jongstleden over de aangescherpte strategie en aanpak van het programma Energietransitie is de toezegging gedaan de raad te informeren over de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Gedurende het opstellen van de voorliggende nota werd bekend dat de aanvraag die Zwolle heeft gedaan in het kader van de opvolger van de RRE, de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), ook is gehonoreerd. Het ligt daarom voor de hand de raad 1 nota voor te leggen, waarin wordt ingegaan op de resultaten van de RRE tot zover en tegelijkertijd voor te stellen krediet beschikbaar te stellen om de uitvoering van de RREW ter hand te kunnen nemen. Daarmee blijft de samenhang tussen de beide regelingen behouden, alsook de samenhang in visie en uitvoering. Het Rijk heeft de RRE en de RREW ontworpen om daarmee gemeenten in staat te stellen projecten op te zetten om huiseigenaren, en met de RREW ook huurders, advies te geven over energiebesparende maatregelen en hen te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. In december 2019 heeft het Rijk op basis van onze aanvraag in het kader van de RRE de specifieke uitkering ter hoogte van € 855.000,- toegekend. Op 20 februari 2021 heeft het Rijk op basis van onze aanvraag in het kader van de RREW de specifieke uitkering ter hoogte van € 1. 499.190,- toegekend met een looptijd tot 31 juli 2022. Nu gaat het om een totaal van 15.000 woningen, waarvan 50% huurders. De 3 Zwolse woningbouwcorporaties hebben in dit verband hun medewerking toegezegd en meegeschreven met de aanvraag.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de voortgang uitvoering RRE en de daaruit geleerde lessen en met de beschikbaar gestelde specifieke uitkering RREW-middelen van € 1.499.190,. Daarnaast in te stemmen met de uitvoering van de regeling waarbij de ontvangen uitkering wordt ingezet zoals genoemd in de beslisnota.
Voor technische en feitelijke vragen: Christian Voortman (4059) c.voortman@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
DJ Ontwikkeling B.V. is voornemens om zes woningen aan de Billitonstraat te realiseren. Het plan voorziet in de transformatie en uitbouw van een deel van de bestaande opstallen aan de achterzijde van de Thomas à Kempisstraat 98, 100 en 102. Voorheen deden de panden dienst als winkel- en opslagruimte, maar deze functie is vanwege economische omstandigheden verloren gegaan. Op 23 november 2020 heeft de raad een coördinatiebesluit genomen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling, waarmee is besloten om in één procedure de besluitvorming van de bestemmingsplanherziening en de verlening van de omgevingsvergunning te behandelen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning welke ter visie hebben gelegen van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021. Dit voorstel ziet op het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en de gecoördineerde publicatie van de besluiten.
Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (3124) s.weertman@zwolle.nl

Resultaat stemming

In Stadshagen tussen de Scholtensteeg, de Stuurmansweg en de N331 bevindt zich een met grasland ingericht perceel. Voor dit perceel is een anterieure overeenkomst gesloten. De initiatiefnemer is van plan om de locatie te transformeren naar een luxueuze en duurzame wellnesslocatie met een landschappelijk ingepast en hoogwaardig wellnesscentrum met bijbehorende sauna, horeca, sportvoorzieningen en wellnesstuin. Ten behoeve van deze locatie, heeft de gemeenteraad een Programma van Eisen vastgesteld. Op basis van dit programma van eisen heeft initiatiefnemer de plannen voor het plangebied uitgewerkt. De wellnesslocatie wordt volledig gasloos en duurzaam gerealiseerd. Het geheel wordt ontsloten op de Scholtensteeg. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van het plangebied een fietsontsluiting op het fietspad gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) heeft ter visie gelegen van 19 januari 2021 tot en met 1 maart 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota stond rechtstreeks geagendeerd op de agenda van de besluitvorming van 29 maart 2021. Op verzoek van de fracties is dit agendapunt van de agenda afgevoerd omdat er nog enkele onduidelijkheden waren rondom het voorstel. De raad heeft van de week een memo van het college ontvangen met beantwoording van vragen m.b.t. het voorstel. Het voorstel staat daarom nu opnieuw op de agenda van de besluitvorming.
De (oude) WRZV hal gelegen aan de Buitengasthuisstraat 8 is door de gemeente verkocht aan de VEZ. Vanuit de rol en verantwoordelijkheid welke de gemeente als verkoper heeft worden er twee zaken door de gemeente opgepakt. Door Covid is op dit moment veel te doen omtrent de ventilatie van gebouwen. Voor het (oude) WRZV gebouw is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtventilatie. De conclusie uit het rapport is dat er binnen de normen die het bouwbesluit stelt ten aanzien van luchtventilatie slechts een beperkt aantal mensen in relatie tot de gebruiksfunctie tegelijk in het gebouw aanwezig kunnen zijn. Voor de functie zoals Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) deze huurt van Stichting Sporthal WRZV (SSW) is dit aantal berekend op 262 personen. Dat is aanzienlijk minder dan dat er doorgaans bij bijeenkomsten van de VEZ aanwezig zijn (circa 1200 personen). Daarnaast is er sprake van het oppakken van noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. Dit onderhoud dient mede in het kader van de verkoop van de WRZV-hallen door de gemeente aan de VEZ uitgevoerd te worden. Gezien de urgentie is het wenselijk zo snel als mogelijk de benodigde aanpassingen aan gebouw en installaties uit te voeren. Op deze manier kan de VEZ haar gebruik voortzetten en kan het gebouw op een goede manier in eigendom aan hen worden overgedragen. Daarnaast stelt het SSW in de gelegenheid om de exploitatie van de nieuwe WRZV hal financieel gezond te starten.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van €75.000,-- t.b.v. het oplossen van divers achterstallig onderhoud en tevens in te stemmen met het beschikbaar stellen van €156.337,--t.b.v. het aanpassen van het ventilatiesysteem. Daarnaast in te stemmen de totale kosten te dekken uit de Reserve Incidentele Bestedingen.
Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

Resultaat stemming
Toezeggingen
Onderwerp
Raad informeren over afspraken rond de oude WRZV hallen i.r.t. nieuwe WRVZ

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 6 april 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
De coronacrisis heeft grote (financiële) gevolgen voor de culturele sector. In dat kader heeft het Rijk een tweede steunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit is een vervolg op de rijkssteun die eerder is verstrekt voor (pop)podia, regionale musea en filmtheaters en die in Zwolle is uitgekeerd aan Het Fraterhuis, Hedon, Zwolse Theaters en De Fundatie.
In dit tweede pakket gaat het voor Zwolle om een bedrag van 1.434.195 euro. Bij de verstrekking van deze middelen is het doel om de lokale infrastructuur in stand te houden. Gemeenten kunnen binnen deze doelstelling zelf bepalen hoe de middelen worden besteed. Het voorstel is om deze middelen als volgt in te zetten:
ondersteuning aan faciliterende/presenterende instellingen (€500.000);
ondersteuning aan de ‘makers’ (€595.000);
uitvoeringskosten (€85.000);
regionaal Cultuurfonds (€143.419);
reservering onvoorziene schade (€110.776).
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze verdeling en om de regeling voor het corona-noodfonds voor faciliterende en presenterende instellingen in de culturele sector én de Algemene subsidieverordening hier op aan te passen.
Voor technische en feitelijke vragen: Siera Wiersma (06-40272197) S.Wiersma@zwolle.nl

Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
AM10-1 budget voor de amateurkunst
AM10-2 Rijksmiddelen cultuur amateurkunst
Moties
Onderwerp
M10-3 Betrek de Zwolse cultuursector bij de cultuurregelingen
M10-4 Middelen naar de makers

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het voorliggende bestemmingsplan is een correctieve herziening van het op 20 januari 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Zwolle, woonboten en walgebruik". Bij de Friesewal is een onderbreking in de ligplaats opgenomen vanwege de voorziene schaduwwerking van de nieuwe hoogbouw. De boten die daar hadden gelegen waren in verband daarmee verplaatst naar de overzijde van Stadsgracht, mede op verzoek van de bewoners van deze woonboten. Na vaststelling van het bestemmingsplan bleek dat er wel sprake is van schaduwwerking, maar dat dit niet belemmert om langs de hele Friesewal woonboten te leggen. Dit is herzien in dit plan. Daarnaast bleek dat ondanks de zorgvuldige voorbereidingen er niet altijd een goede vertaling heeft plaatsgevonden naar de plankaart. Daarnaast was er sprake van voortschrijdend inzicht van bewoners inzake het voorgenomen walgebruik, met het verzoek om dit aan te passen. Hierdoor zijn enkele locaties van het walgebruik aangepast. Een ander onderwerp dat niet volledig verwerkt bleek te zijn was het op enkele plekken wegbestemmen van de oude bestemmingen. Daardoor bleven de rechten uit een voorgaand bestemmingsplan nog van kracht. Hoewel de verschillen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan klein lijken, kunnen zij bij vergunningverlening of handhaving tot problemen leiden. Samengevat is het doel van dit bestemmingsplan om planonderdelen te repareren waarvan is geconstateerd dat deze foutief zijn opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan "Zwolle, woonboten en walgebruik". Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik, herziening 1 heeft ter visie gelegen van 29 januari 2021 tot en met 11 maart 2021. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijze en het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.
Voor technische en feitelijke vragen: Sander Weertman (3124) s.weertman@zwolle.nl of Aldert Koop (3217) ahw.koop@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
Begin 2020 - in de eerste maanden van de coronacrisis- hebben gemeenten op verzoek van het Rijk de eerste Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uitgevoerd. Dat is één van de maatregelen van het Rijk om financiële ondersteuning te bieden aan ondernemers. De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, maar dan op sommige punten met versoepelde voorwaarden. Snelheid van uitvoering was essentieel als eerste financiële maatregel die hoorde bij de crisisaanpak van COVID-19. De uitvoering is gestart na een zeer korte voorbereidingstijd, waarbij nog veel onduidelijkheden en discrepanties waren in de regelgeving. Vanwege de gewenste snelheid werd het speelveld op dat moment nog niet volledig overzien. Ondanks dat de uitvoering zorgvuldig heeft plaatsgevonden kon op dat moment aan bepaalde rechtmatigheidseisen niet worden voldaan. Het ministerie heeft dit onderkend en heeft daarom een beleidsregel uitgevaardigd waarbij voor bepaalde minder zwaar wegende rechtmatigheidseisen bij de uitvoering van de Tozo 1 de hardheidsclausule kan worden toegepast.
Voor de toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat de gemeente aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bestuursverklaring doet toekomen. De bestuursverklaring is de uitkomst van de verantwoording die het College aan de gemeenteraad aflegt over de uitvoering van de Tozo. De bestuursverklaring moet worden ondertekend door zowel het college als de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo 1 en deze te ondertekenen.
Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (4405) f.kuijpers@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In de afgelopen maanden zijn verschillende maatregelen genomen om ondernemers en organisaties te ondersteunen ten behoeve van de vitaliteit en veerkracht van onze stad. De algemene lijn voor financiële maatregelen werd gevormd door het verlenen van uitstel van betaling voor belastingen en bepaalde contractverplichtingen, zoals huur en erfpachtverplichtingen. De sportverenigingen zijn de afgelopen periode ook stevig getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.
In een eerder raadsbesluit is opgenomen dat de gemeente aansluit bij de TVS-regeling over de maanden maart, april en mei van 2020. Hierdoor is de huur over de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 kwijtgescholden en door het Rijk (volledig) gecompenseerd. Om de verenigingen ook te compenseren over de laatste maanden van het jaar 2020, waarin het verenigingsleven grotendeels stil kwam te liggen heeft het Rijk besloten een 2e TVS-regeling in te stellen. De gemeente Zwolle kan, onder enigszins vergelijkbare voorwaarden, een beroep doen op deze regeling over de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (4e kwartaal). De afwijking in deze regeling zit met name in het feit dat het Rijk in tegenstelling tot de voorwaarden binnen TVS-1 onderscheid maakt tussen gebruiksgebonden huur en niet-gebruiksgebonden huur.
In deze nota wordt ingegaan op de regeling TVS-2, wat deze betekent voor de gemeente Zwolle en is het advies om deze regeling ook daadwerkelijk aan te vragen bij het Rijk.
Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) b.jeensma@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 12 april 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
In het kader van het landelijke Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Deze regio’s dienen allen een eigen Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In zo’n RES moet worden beschreven hoe de regio’s bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.
Zwolle maakt onderdeel uit van de regio West-Overijssel. In december 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de startnota voor de RES West-Overijssel.Vervolgens is in de eerste helft van 2020 de concept-RES opgesteld, waarbij de deelnemende Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Besturen van de Waterschappen hun wensen en bedenkingen konden meegeven voor de uitwerking van de RES 1.0. Bij de behandeling hiervan in de raad van Zwolle zijn hierbij vijf moties aangenomen, waarvan er één lokaal is opgepakt en de overige vier zijn meegenomen bij de totstandkoming van de RES 1.0.
Het besluitvormingsproces over de RES 1.0 vindt in twee fasen plaats. De eerste fase betreft het Hoofdlijnenakkoord dat nu voorligt. Deze beslisnota wordt na de behandeling in de debatronde (12 april 2021) behandeld in de besluitvormingsronde (19-04-2021). Hierbij kan invloed worden uitgeoefend door moties en/of amendementen over het Hoofdlijnenakkoord in te dienen. Dit wordt dan meegenomen in de tweede fase van besluitvorming, namelijk de besluitvorming over de definitieve RES 1.0. Deze besluitvorming is voorzien voor begin juli 2021.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorliggende Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel en de daarin opgenomen doelstellingen en afspraken.
Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge, 038 - 498 3067, P.Feldbrugge@zwolle.nl.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M14-1 Zwolle maakt energie
M14-2 Betrek publieke energiebedrijven bij lokaal eigendom

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 12 april 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
Om de mogelijkheden voor Hessenpoort 3 als uitbreiding van Hessenpoort Zuid te verkennen is een Plan van aanpak vastgesteld door het college op 23 januari 2019 (bijlage 3). Dit is via een informatienota gedeeld met de raad op 7 februari 2019. Zoals in het plan van aanpak van deze 1e fase beschreven is de haalbaarheid van mogelijke showstoppers onderzocht zoals; grondverwerving, bereikbaarheid, milieuaspecten, ruimtelijk, klimaat, energie, circulair, stikstof.
De resultaten van deze verkenning zijn positief. Dat maakt dat het college wil starten met fase 2 waarvoor een plan van aanpak is opgesteld. De resultaten van de eerste verkenning hebben geleid tot een ruimtelijke schets waarin de stedenbouwkundige principes zichtbaar zijn. Daarbij is de maat, ligging, verkeers-, groen- en waterstructuur uitgewerkt. Ook zijn de diverse ambities en uitgangspunten zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie integraal meegenomen. In de 2e fase wordt dit schetsontwerp als basis gebruikt en worden de stedenbouwkundige uitgangspunten verder uitgewerkt.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de vervolgonderzoeken en kennis te nemen van het plan van aanpak voor de 2e fase. Voor de uitvoering hiervan wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 270.000. De resultaten van de vervolgonderzoeken worden vervolgens weer in de raad besproken.

Voor technische en feitelijke vragen:
Florian Van Dijk (Projectleider), 06-14838185, F.van.Dijk@zwolle.nl

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Voorgesteld besluit

1 Dhr. drs. E.W.K. Meurs met ingang van 16 augustus 2021 aan te wijzen als Raadsgriffier van de gemeente Zwolle

Moties
Onderwerp
M17-1 Breecamp mee met de warmtetransitie
M17-2 Toekomst van inkoop in het sociaal domein
M17-3 extern onderzoek naar dagbesteding in Zwolle
M17-4 Een eigen bijdrage biedt geen perspectief, een activeringsbudget wel
M17-5 Monitoring effecten beleidswijziging GD&P
M17-6 Stop intimidatie bij abortusklinieken