Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 14 juni 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Mw. Claudia van Bruggen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Onderwerp
  M13-5 Cyberveiligheid hoog op de agenda
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  • Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet met een beroep op de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub van de Wob, wordt de raad gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlagen 6 tot en met 10 bij de beslisnota Voorsterpoort Oost: vervolg toekomstige eventvoorziening en aanbesteding.
  • Deze geheimhouding wordt opgelegd tot 5 jaar nadat formeel door het bestuur wordt besloten de grondexploitatie van dit project af te sluiten.

 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Autovrije tijdzones in de binnenstad (MV4-4-)
  Nota deelmobiliteit (MV4-3)
  Opkoopverbod voor vastgoedbeleggers (MV4-1)
  Zwemlessen (MV4-2)
  00:43:33 - 00:43:36 - Evelina Bijleveld
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.10

 7. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 8. 5.C.2

 9. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Eind maart heeft het Rijk het 4e pakket aan compensatiemaatregelen vanwege corona via het gemeentefonds gepubliceerd. In de decembercirculaire is aangegeven dat bepaalde compensatieposten via verwerking in een circulaire op een later moment zal plaatsvinden. Daarnaast heeft het kabinet in het eerste kwartaal van 2021 aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In het 4e compensatiepakket wordt compensatie gegeven voor de aangekondigde maatregelen, zoals uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), perspectief op jeugd en jongeren, kwetsbare groepen en afvalinzameling. In de meicirculaire van 2021 of op een later moment wordt mogelijk aanvullende compensatie verkregen voor de in 2020 geleden inkomstenderving (zoals parkeren en toeristenbelasting), de verrekening vindt plaats op basis van de jaarrekeningcijfers 2020. Verder zijn/gaan het kabinet en VNG in gesprek over compensatie voor meerkosten en gederfde inkomsten over het eerste halfjaar van 2021. Uitgangspunt blijft dat sprake is van een reële compensatie. Naast de compensatie via het gemeentefonds worden er ook vergoedingen verstrekt die via een specifieke uitkering lopen, waarvoor specifieke verantwoordingsregels zijn opgesteld, te weten:

  • Zwembaden en ijsbanen
  • Verlenging steun aan sportverenigingen
  • Toezicht en handhaving
  • De Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
   Op sommige andere terreinen zijn ook al specifieke afspraken voor 2021 gemaakt. Voor de extra kosten van GGD- en veiligheidsregio’s is voor geheel 2021 volledige compensatie afgesproken op basis van declaratie en werkelijke uitgaven.
   De raad wordt voorgesteld te besluiten om de via het Gemeentefonds ontvangen aanvullende compensatie vanwege corona van € 2.149.000 voor € 251.000 toe te voegen aan het budget voor opvang van dak- en thuislozen en het restantbedrag van € 1.898.000 toe te voegen aan het coronabudget.
   Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 10. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 1 januari 2018 is de omgevingsdienst IJsselland van start gegaan. Deze dienst verzorgt in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken op het gebied van milieuwetgeving. Het bestuur van de OD heeft onlangs de jaarstukken 2020 ingediend. Tegen de conceptbegroting 2022 en de bestemming jaarrekeningresultaat kan de raad desgewenst een zienswijze indienen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het concept-jaarverslag en concept-jaarrekening 2020. Daarnaast akkoord te gaan met bestemming rekeningresultaat 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen. Verder akkoord te gaan met de conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting tot en met 2025 en hierover geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Wilco IJzerman (2832) w.ijzerman@zwolle.nl of Mark Pierik

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 11. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid, advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. Per brief van 14 april 2021 heeft de raad de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023 - 2025 van de GGD IJsselland ontvangen (bijlage 1). Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan de raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de Programmabegroting van de GGD aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-Programmabegroting 2022 van GGD IJsselland en burgemeester en wethouders te vragen het dagelijks bestuur van GGD IJsselland daarover te informeren. Daarnaast kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 GGD IJsselland en de concept-Bestuursrapportage voorjaar 2021 GGD IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick van Tricht (06-57544707) p.van.tricht@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 12. 9

  Deze beslisnota is in de debatronde op 17 mei 2021 behandeld. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Het college heeft de raad afgelopen maart via een informatienota geïnformeerd dat uit de voorlopige jaarcijfers 2020 blijkt dat de gemeente Zwolle ca. 3 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan jeugdzorg dan was begroot. Deze informatienota is door alle acht fracties geagendeerd voor zowel een informatieronde als een debatronde. De informatieronde heeft reeds plaatsgevonden op 10 mei. Gezien de inhoudelijke samenhang is het debat hierover op 17 mei gecombineerd met een debat over het concept van de Regionale Visie Jeugdhulp 2021-2025.
  In het debat zijn de fracties wat betreft de hogere uitgaven voor jeugdzorg in 2020 ingegaan op de vraag hoe zij aankijken tegen de visie en uitvoering van de hervormingen betreffende Jeugd, in relatie tot de lokale hervormingsagenda, de regionale visie en de landelijke AEF analyse en in het kader van de financiële uitdagingen in dit domein.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het concept van de Regionale Visie Jeugdhulp 2021-2025 en de inhoudelijke kernpunten van de visie.  Na de zomer zal de definitieve versie aan de elf betrokken gemeenteraden worden voorgelegd ter vaststelling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Buitenhuis (Beleidsadviseur Jeugdhulp), 038 498 2679, R.Buitenhuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 13. 10

  Deze beslisnota is op 7 juni 2021 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.


  Het aantal kinderen met een dyslexie-verwijzing bleek in Zwolle in de periode 2015-2017 veel hoger te zijn dan de landelijke referentiecijfers. Daarom is dyslexiebehandeling In het Interventieplan sociaal domein (2018) genoemd als onderdeel van jeugdhulp waarop inhoudelijk en financieel winst kan worden geboekt. Hiervoor moet de ondersteuning en zorg bij dyslexie anders ingericht worden. Om een goede keuze te maken over hoe dit moet gebeuren, zijn er vijf scenario’s ontwikkeld.
  Aan de raad wordt nu voorgesteld om een principekeuze te maken voor één van de scenario’s. In het voorgestelde combi-scenario wordt ingezet op het versterken van preventie op school, op de inzet van een lees/spelling specialist op school en op extra, intensieve ondersteuning op school. Na besluitvorming wordt dit scenario verder uitgewerkt in een concreet plan voor een proeftuin dyslexie.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Karin Wierenga, K.Wierenga@zwolle.nl, 06-50009276

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M101- Vertrouwen en goede relaties randvoorwaarde succes proeftuin dyslexie
  M10-2 Dyslexie, een grote zorg
  M10-3 Goede randvoorwaarden geven je een voorsprong
 14. 11

  Deze beslisnota wordt is op 7 juni 2021 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Een toeristisch bezoek is een eerste kennismaking met de stad. De vrijetijdssector levert een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zwolle en zorgt daarnaast voor werkgelegenheid. Zwolle wil nog aantrekkelijker worden voor inwoners en bezoekers en haar karakter beter op de kaart zetten. Daarom vraagt het college de raad om een nieuw toeristisch perspectief vast te stellen.
  De belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn:
  - Toerisme is een kans voor Zwolle en het beleidsveld draagt bij aan een aantrekkelijke stad;
  - We zetten het Zwolse karakter beter op de kaart door ons te focussen op aanbodontwikkeling passend bij de keuzes in de strategische positionering van de stad (experimenteel, creatief en ondernemend);
  - We werken toekomstgericht aan de ontwikkeling van aanbod voor nieuwe doelgroepen (in leefstijlenmethodiek: de rode doelgroep/avontuurzoeker);
   - Met meer inzet op marketing en communicatie dragen we de Zwolse identiteit meer uit en bereiken we de beoogde doelgroepen.
  Het voorstel is om voor de komende twee jaar de investering voor de toeristische visie en aanpak voor Zwolle 2030 te bespreken bij de begroting in het najaar van 2021 . Om tot deze visie te komen zijn verschillende bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. De raad heeft tijdens een informatieronde op maandag 31 mei een gesprek gevoerd met een aantal van deze stakeholders.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems, (038) 498 29 69, M.Willems@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M11-1 Toerisme; van plannen naar uitvoering
 15. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  De 11 gemeenten in de regio IJsselland vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s. Het bestuur van het RSJ heeft in april 2021 de begroting en de kadernota 2022 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening aan de gemeenteraden verzonden. Gemeenteraden worden op grond van de GR in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen. In afstemming met het RSJ is de indieningstermijn verlengd tot medio juni. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van aanbiedingsbrief van het RSJ, de concept begroting en de kadernota 2022 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening 2020. Daarnaast geen zienswijze over de concept begroting 2022 bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Buitenhuis (2679) R.Buitenhuis@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (6), Fractie VVD (5)
 16. 14
  Sluiting