Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 8 maart 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van het CDA wordt de heer H. (Harold) van Vilsteren voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. H. (Harold) van Vilsteren met ingang van 8 maart 2021 te benoemen tot burgerlid voor de fractie van het CDA
Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de Transitievisie warmte vastgesteld. Aan de hand hiervan zal een ontwikkelstrategie voor warmtenetten in Zwolle worden opgesteld. Voor het succesvol realiseren van de ontwikkelstrategie is het essentieel dat de gemeente regie kan voeren op de aanleg van warmtenetten in Zwolle. Voordat de ontwikkelstrategie voor warmtenetten is vastgesteld en/of de nieuwe Warmtewet 21 in werking is getreden, is het niet wenselijk dat in dit stadium al vergunningen voor warmteleidingen worden afgegeven. Ten aanzien van deze nieuwe warmteleidingen is namelijk niet geborgd dat deze in overeenstemming zijn met de nog vast te stellen strategie, terwijl aanwezige leidingen tegelijkertijd de (uitvoering van de) ontwikkelstrategie in gevaar kunnen brengen. In het algemeen is het wenselijk dat in een gebied slechts één warmtenet aanwezig is.
Met de ontwikkelstrategie wil de gemeente (onder meer) kunnen sturen op de ligging van het hoofdtransportnet, de warmtevoorziening op nieuwbouwlocaties en herontwikkelingslocaties (al dan niet in samenhang de warmtevoorziening in bestaande wijken) en de productie van duurzame warmte door (nieuwe) warmtebronnen. Om deze strategie te kunnen uitrollen is het wenselijk om in de tussentijd nieuwe aanvragen voor warmteleidingen en –netten te kunnen afhouden.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om aan artikel 2.4 lid 1 van de AVOI sub h toe te voegen en als volgt vast te stellen:
sub h - een effectieve en doelmatige invulling en uitvoering van de regierol in het kader van de warmtetransitie, waaronder tenminste wordt verstaan het zelfstandig (door de gemeente) kunnen bepalen waar wel of geen warmte (en koude)netten, –leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen voor het transport en de warmteproductie worden gerealiseerd en deze in werking te laten treden op de eerste dag na die van de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
Voor technische en feitelijke vragen: Annet Borghuis (2195) a.borghuis@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In het aangepaste plan van aanpak “Zwolle geeft energie” heeft de raad besloten te streven naar een opbrengst van 180 GWh per 2025 (informatienota 4 nov 2019) . Bij de start van de Regionale energiestrategie (RES) is aangeven dat het college voornemens is dit besluit in de RES in te brengen. De raad heeft vervolgens in het voorjaar 2020 (11 mei 2020) kennisgenomen van het besluit van het college om dit licht op te hogen naar 192 GWh (om rekentechnische redenen). Tevens is aangegeven om te streven naar meer verdiepende gesprekken met Enexis in verband met netwerkcongestie. Eind januari 2021 hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Op basis van deze gesprekken is er een herzien voorstel om het RES-bod op te hogen, voor het onderdeel zon-op-dak. Dat is nodig omdat de investeringsplannen van Enexis meer en meer gebaseerd zijn op het RES-bod.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het verhogen van het Zwolse bod 1.0, onderdeel ’zon op dak’ in de regionale energiestrategie van 192 GWh naar 359 GWh.
Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge (3067) p.feldbrugge@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ) en Stichting orthopedagogisch Centrum De Ambelt (De Ambelt) heeft een nieuw lid geworven om invulling te geven aan een ontstane vacature. Op grond van de statuten van OOZ moeten de gemeenteraden van Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hattem instemmen met de benoeming van leden van de RvT.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en Stichting orthopedagogisch Centrum De Ambelt voor de benoeming van mevrouw J. Noordhuis als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Voor technische en feitelijke vragen: Anja Koets (2658) a.koets@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 15 februari 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
De Passerelle is de geplande voetgangerspassage over het spoor. Deze passage moet de centrumzijde van het station met de zuidzijde gaan verbinden. De raad heeft op 25 mei 2020 ingestemd met de uitgangspunten voor deze Passerelle. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt tot een beeldkwaliteitsplan wat nu voorligt.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1 Het Beeldkwaliteitsplan voor de passerelle vast te stellen;
2 Een krediet van € 4,3 mln. beschikbaar te stellen voor het verlagen van de bovenleiding en de verwerving & sloop van het combigebouw.

Dit beeldkwaliteitsplan legt de ambities die de stad/gemeente heeft met de passerelle vast. Ook bevat het plan de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit en de (minimale) randvoorwaarden ten aanzien van positie, maatvoering en toegankelijkheid van de Passerelle. De ambities en uitgangspunten worden vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Nadat het definitief ontwerp is opgesteld wordt de kredietaanvraag voor de realisatie aan de raad voorgelegd. De besluitvorming over deze kredietaanvraag staat gepland voor het tweede kwartaal van 2021.
Voor technische en feitelijke vragen: Pien van der Does (038 498 2629) p.van.der.does@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M10-1 Aanlandingen op perrons

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
De gemeente heeft in het belang van de openbare orde en veiligheid kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven (uit de Tweede Wereldoorlog, verder WOII). Sinds 2015 dient de raad jaarlijks een specifiek besluit te nemen waarin is aangegeven welk bedrag de gemeente in dit kader feitelijk heeft uitgegeven, exclusief btw. Op basis van dit besluit kan een bijdrage bij het Rijk aangevraagd worden. In de decembercirculaire gemeentefonds 2020 is aangekondigd dat de bijdragen die verleend worden na 1-1-21 verlaagd worden van 70 naar 68%. Deze verlaging is het gevolg van de financiering van het per 1-1-2021 opgerichte Kenniscentrum Conventionele Explosieven uit de middelen voor de “bommenregeling”. Het Kenniscentrum gaat (vooralsnog de komende 4 jaar) dienen als vraagbaak voor gemeenten en zal (mede) voor hen van belang zijnde onderzoeken initiëren.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen dat de gemeente Zwolle in 2020 het totale bedrag van € 104.683 (exclusief btw) in het belang van de openbare orde en veiligheid heeft uitgegeven aan het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Daarnaast de rijksbijdrage van 68% aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voor technische en feitelijke vragen: Arthur de Beur (2313) ag.de.beus@zwolle.nl of Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M12-1 Gelijke behandeling voor huurders
M12-2 Laat verkiezingstijd ook ‘offline’ leven met grote tijdelijke aanplakborden
M12-3 Een Peperbus met stedelijke grandeur
M12-4 Deelname NK Tegelwippen
M12-5 Kunstwerk ‘De Boog’
M12-6 Natuurontwikkeling op bedrijfsterreinen
M12-7 Nurdles in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen
M12-8 Signaal aan provincie over busvervoer Zwolle
Toezeggingen
Onderwerp
Onderzoek naar omvang van vraag en uitkomsten worden gedeeld met raad (nav motie gelijke behandeling voor huurders)