Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 29 november 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Toelichting

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is alleen te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad
Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat? Spreek dan in tijdens de digitale vergadering (u krijgt vooraf een instructie), of stuur uw inspraakreactie per e-mail, dan voegen we uw reactie toe aan de agenda.
Voor de vergadering van maandag 29 november moet uw aanmelding om in te spreken/uw inspraakreactie uiterlijk diezelfde dag voor 10.00 uur verstuurd zijn aan raadsgriffie@zwolle.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet met een beroep op artikel 10 lid 2 sub f en g van de Wet Openbaarheid van bestuur, tot één dag na de bekendmaking van het betreffende onderwerp geheimhouding op te leggen, ten aanzien van een nota met een onderwerp aangaande ruimtelijke ordening'

 4. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  Lelystad Airport (MV4-2)
  N.a.v. beantwoording schriftelijke vragen krakers in Berkum (MV4-3,)
  Schone lucht op Zwolse scholen (MV4-4)
  Varend ontgassen toegestaan in Zwolle (MV4-1)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren laatste stand ontwikkeling Lelystad Airport
  Informeren over resultaten verbieden varend ontgassen
 5. 5.A1

 6. 5.A2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 7. 5.A3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 8. 5.B
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 9. 5.B.19

  Informatienota wordt betrokken bij debatronde over Rapport Rekenkamercommissie over Toezicht & Handhaving - OOV, waarvoor agendacommissie nog een datum moet vaststellen (januari / februari 2022).

 10. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 11. 5.C.2

 12. 5.C.3

 13. 5.C.7

 14. 5.C.10

  Wordt tevens betrokken bij de informatieronde op basis van het agenderingsverzoek d.d. 1 november over dit onderwerp.

 15. 6

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In de Bestuursrapportage najaar 2021 van GGD IJsselland (bijlage 1) rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2021 zijn verwerkt in de Begrotingswijziging 2021/1.
  De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus, de cao afspraken en de nu bekende ontwikkelingen. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID-19 apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten van het Ministerie van VWS worden toegepast. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Met deze nota willen we u informeren over deze mogelijkheid.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2021 /1 van de GGD IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anouk Ganseij (2898) A.Ganseij@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 16. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 25 oktober 2021. Naar aanleiding van de behandeling in de debatronde is de beslisnota aangepast, voor een toelichting, zie bijgevoegde memo.
  Met de nieuwe beleidsagenda gezondheid wil de gemeente inzetten op het vitaler en gezonder maken van de inwoners. Hierbij moet de focus niet liggen op genezing, maar vooral op preventie. Hiermee sluit de agenda bij de beweging die de gemeente binnen het gehele sociaal domein wil maken; van apart naar gewoon, van zorgen voor naar zorgen dat, van individueel aanbod naar gemeenschappelijke ondersteuning, van zware naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning. De ambitie van de agenda ligt in het bevorderen van de gezondheid van inwoners van Zwolle, zowel fysiek als mentaal, met specifiek aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Hieruit volgen de speerpunten: 1. Bevorderen van een gezonde leefstijl, 2. Gezond opgroeien met een kansrijke start, 3. Mentale gezondheid in verschillende levensfasen, 4. Gezonde leefomgeving en 5. Vitaal en waardig ouder worden.
  In 2022 worden de ambities en speerpunten uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarbij grotendeels een wijkgerichte aanpak wordt gehanteerd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beleidsagenda en de bijbehorende begroting inclusief aanvullende middelen (deze worden aangevraagd via de begroting 2022). Daarnaast wordt de raad gevraagd kennis te nemen van het advies van de Participatieraad en de reactie van het college daarop.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anouk Ganseij (2898) A.Ganseij@zwolle.nl

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  M7-1 Preventie en Preconceptiezorg
 17. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 25 oktober 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In januari 2021 werd de opinienota over de toekomst van het gemeentelijk grondbeleid in een debatronde behandeld. In de opinienota werd de raad gevraagd een voorkeur uit te spreken over het al dan niet bestendigen van het huidige grondbeleid, de wijze waarop financieel en/of maatschappelijk rendement expliciet ogenomen moeten worden in de doelstellingen van het grondbeleid en in hoeverre de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) zou moeten verkleuren naar een integrale maatschappelijke effectenrapportage.
  Op basis van de bespreking in de raad in januari heeft het college een en ander nader onderzocht en nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot voorliggende beslisnota waarin de raad wordt voorgesteld een besluit te nemen over het te voeren grondbeleid. De raad wordt voorgesteld het huidig grondbeleid te bestendigen en in het verlengde daarvan te verkennen op welke wijze actief grondbeleid meer kan worden ingezet bij het realiseren van de toekomstige groei en ontwikkelopgaven. Verder wordt voorgesteld nader te onderzoeken op welke wijze maatschappelijk rendement integraal in de gemeentelijke beleidscyclus kan worden afgewogen. Tot slot wordt voorgesteld de grondslag van de MPV (enkel gericht op financiële verantwoording grondexploitaties) in stand te houden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arjan Ekelenkamp (038 - 498 2322) A.Ekelenkamp@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 18. 9

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 8 november 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 19 januari 2019 is door de raad de gebiedsvisie Zwarte Waterzone vastgesteld. De visie geeft spelregels voor de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden en vormt daarmee het toetsingskader bij nadere uitwerking in een stedenbouwkundig ontwikkelplan(SOP). Voor twee locaties in het visiegebied, de Stadsoevers -de bestaande jachthavens- en de Stadskade -bestaand industriegebied Triferto/Botermanhaven- is door ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone (BEMOG/BPD) in overleg met de gemeente gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwikkelplan dat nu aan de raad wordt voorgelegd. De opbrengsten van het participatieproces ter voorbereiding op het SOP zijn opgenomen in een participatiejournaal. Op maandag 25 oktober heeft een informatieronde plaatsgevonden over het SOP en Waterveiligheid.
  Indien het stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld dan zal het proces een vervolg krijgen in het toewerken naar een bestemmings- of omgevingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marielle Numan, m.numan@zwolle.nl (038 498 2508)

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Moties

  Onderwerp
  M9-1 Woning doorstroom in Holtenbroek n.a.v. bouwen woningen in Zwarte Waterzone
  M9-2 Woning kopen Zwartewaterzone, Holtenbroekers eerst
  M9-3 Knelpunt Deltion- Holtenbroekerweg
  M9-4 Onderzoek geluidscontour industrieterrein Voorst
  M9-5 Voeg echt koopkracht toe aan Holtenbroek
  M9-6 Bescherming fauna tijdens de bouw van woningen in Zwarte Waterzone
 19. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Door een aantal ontwikkelingen in het afgelopen jaar zoals jurisprudentie, lokale keuzes en koppeling met de aanbestedingen Thuisondersteuning en Arbeidsmatige Dagbesteding, is het noodzakelijk de Wmo verordening aan te passen. De verordening is in 2020 compacter gemaakt door de focus te leggen op de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen worden onder andere specifiek gemaakt in beleidsregels en nadere regels die het college vaststelt. De aanpassingen in de verordening en (nadere) regelgeving zijn vooral technisch van aard en geven meer verduidelijking op bestaand beleid. De aanpassingen zijn met de Participatieraad besproken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 en de kwaliteitseisen als bijlage bij de verordening vast te stellen per 1 januari 2022 2. Daarnaast de eerdere versie van de verordening maatschappelijke ondersteuning in te trekken en kennis te nemen van de door het college vastgestelde beleidsregels en vergoedingenlijst
  Voor technische en feitelijke vragen: Matthijs Barendse (06-50070539) m.barendse@zwolle.n of Manja van der Zee (06-11763552) m.van.der.zee@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 20. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Tot begin van dit jaar bestond de Rekenkamercommissie (Rkc) Zwolle uit vijf raadsleden en een externe voorzitter. Op 16 februari 2021 zijn Dirk Jan Droogh en Bert-Jan Buiskool door de raad benoemd tot extern voorzitter en extern lid van de Rkc. Daarmee is de samenstelling van de Rkc gewijzigd van respectievelijk één extern lid en vijf raadsleden naar twee externe leden en vier raadsleden. Hiermee werd enerzijds geanticipeerd op een aanstaande wetswijziging die er onder andere op ziet dat in de toekomst raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in een rekenkamer (Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers). Anderzijds werd hiermee een aanzet gegeven voor doorontwikkeling van de rekenkamerfunctie binnen de gemeente Zwolle.
  De Rkc in nieuwe samenstelling heeft toegewerkt naar een document waarin missie, leidende principes, activiteiten, werkzaamheden en de daarvoor benodigde capaciteit en middelen zijn uitgewerkt. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met dit ambitiedocument en het budget van de Rkc vanaf 2022 te verhogen met €50.000,- en dit te dekken uit de structurele begrotingsruimte.

  Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216) E.Bagerman@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 21. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming.
  De 1e 5 jaar periode van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) binnenstad loopt af op 31 december 2021. Het bestuur van de uitvoerende stichting, het ZwolleFonds, heeft aan de gemeente gevraagd medewerking te verlenen voor een continuering van de BIZ voor de komende 5 jaar.
  De afgelopen 5 jaar heeft het ZwolleFonds namelijk een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de binnenstad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening ‘BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad 2022’ vast te stellen. Daarnaast de verordening in werking te laten treden op het moment dat uit de draagvlakmeting is gebleken dat de wettelijke vereisten zijn behaald. Verder kennis te nemen van de overeenkomst tussen de Stichting ZwolleFonds en de gemeente Zwolle en van de beleidsagenda en begroting van de Stichting ZwolleFonds.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 22. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op dit moment is er een bedrijveninvesteringzone (BIZ) op Hessenpoort. De huidige (5 jaar) periode loopt op 31 december 2021 af. Het bestuur van de ondernemersvereniging Hessenpoort heeft aan de gemeente gevraagd medewerking te verlenen voor een continuering van de BIZ voor de komende 5 jaar. Mede door de inzet van de BIZ middelen is de aantrekkelijkheid van bedrijventerrein Hessenpoort versterkt.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening ‘Bedrijven Investerings Zone Hessenpoort 2022’ vast te stellen. Daarnaast de verordening in werking te laten treden op het moment dat uit de draagvlakmeting is gebleken dat de wettelijke vereisten zijn behaald. Verder kennis te nemen van de uitvoeringsovereenkomst tussen de Ondernemersvereniging Hessenpoort en de gemeente Zwolle, het meerjarenplan en de meerjarenbegroting.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 23. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 26 oktober 2020 is de gemeenteraad door middel van een informatienota geïnformeerd over de Havenvisie 2035 Port of Zwolle. Vervolgens heeft de raad ter informatie het meerjarig bedrijfsplan Port of Zwolle ontvangen. In dit document is aangekondigd dat een uniforme Havenverordening voor de beroepsvaart en een uniforme verordening Havengelden van de drie gemeentes Kampen, Meppel en Zwolle bijdraagt aan de doelen en ambities van onze gezamenlijke havenbedrijf. De havenverordening is in nauw ambtelijk overleg tussen de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle opgesteld. Met de uniformering wordt verder invulling gegeven aan een éénduidig beleid en uitvoering in het gebied van de gezamenlijke havens voor de beroepsvaart.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Havenverordening gemeente Zwolle vast te stellen zoals bijgevoegd in bijlage 1. Daarnaast de Havenverordening op 1 januari 2022 in werking te laten treden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Theo Heegsma (2182) tj.heegsma@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 24. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) geeft de gemeente aan hoe invulling gegeven wordt aan de zorgplicht ten aanzien van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen om de volksgezondheid te waarborgen en (grond)wateroverlast te beperken voor nu en in de toekomst (gelet op klimaatverandering).
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het gemeentelijk rioleringsprogramma (GRP) 2022-2026 vast te stellen, met daarin de volgende hoofdpunten:
  a) We continueren de ingezette koers / beleidslijn van de afgelopen planperiode.
  b) Door samenwerking in de regio (RIVUS), risicogestuurd te beheren, toepassen van innovaties en door mee te liften met andere opgaven / initiatieven in de stad besparen we op de kosten.
  c) We dragen bij om in 2050 klimaatadaptatief ingericht te zijn.
  d) We zorgen ervoor dat heffing beperkt stijgt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Heideveld (2555) m.heideveld@zwolle.nl

  Resultaat stemming

 25. 16

  Resultaat stemming

 26. 17

  Moties

  Onderwerp
  M17-1 Zwolle gastvrij voor statushouders
  M17-2 Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders
 27. 18
  Sluiting