Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 25 mei 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Mevr. Van Bruggen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Mondelinge vragen
Onderwerp
n.a.v. het artikel 'Lawaaiig' terras nekt Weeshuys (MV4-2)
Vandalisme volkstuinencomplex Aa-tuinen (MV4-1)

Hierbij ontvangt u de huidige stand van zaken omtrent antidiscriminatie.

Bijlagen

De beantwoording van de artikel 45 vragen van de fractie van de VVD over schulddienstverlening aan ondernemers en zzp’ers en de bewuste motie “voorkomen grotere schulden ondernemers” als afgedaan te beschouwen.

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
De heer Van Dijk heeft op 10 april 2021 schriftelijk zijn ontslag ingediend als burgerlid van D66. Zijn ontslagbrief met daarin de motivering is bijgevoegd.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de heer S.F. (Sander) van Dijk met terugwerkende kracht per 19 april 2021 ontslag te verlenen als burgerlid van D66.
Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de heer T. (Theo) Peenstra voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. Burgerleden kunnen namens hun fractie het woord voeren tijdens de vergaderingen van de informatieronde en debatronde van het Raadsplein.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. T. (Theo) Peenstra met ingang van 25 mei 2021 te benoemen tot burgerlid voor de fractie van GroenLinks.
Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en de kadernotitie 2022 – 2025 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2020 en de kadernotitie 2022 - 2025 zijn ter kennisname. Voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 wordt een akkoord gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. In het vervolg van deze beslisnota wordt u aan de hand van deze documenten geïnformeerd over de voortgang, ontwikkeling en verbetertrajecten van GBLT.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2021 en hierover geen zienswijze in te dienen. Daarnaast kennis te nemen van de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de begroting 2022 en hierover geen zienswijze in te dienen.
Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (2163) m.pierik@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Sinds 2017 werkt regio Zwolle, via de Human Capital Agenda, aan het optimaliseren en transformeren van de werking van de arbeidsmarkt. De HCA gaat daarbij uit van de drie pijlers beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. Onderdeel van deze agenda is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Met dit fonds wordt het stimuleren van investeringen in mensen (menselijk kapitaal) in de Regio Zwolle beoogd. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld om te investeren in de scholing en ontwikkeling van mensen ter bevordering van hun positie op (of naar) de arbeidsmarkt.
De omvang van het Ontwikkelfonds - mede door de extra middelen die vanuit de Regio Deal Regio Zwolle aan het fonds worden toegevoegd, de stijgende lijn in aantallen aanvragen, anticiperen op de gevolgen van de Covid-crisis en de uitvoering die dit vraagt, maken dat de verordening Ontwikkelfonds zoals deze er nu ligt niet meer goed aansluit op wat nodig is. Daarnaast vraagt de doorontwikkeling van het HCA-programma – mede op basis van de in de tussentijdse review opgenomen aanbevelingen – eveneens om een doorontwikkeling van het Ontwikkelfonds.
De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken partners (overheid, onderwijs, (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers) bij het Ontwikkelfonds en is opgehaald waar een herziene verordening aan moet voldoen, om deze in lijn te brengen met de omvang en uitvoering van het fonds. De plannen voor doorontwikkeling van het HCA-programma en het fonds zijn daarbij ook meegenomen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een herziene verordening voor het Ontwikkelfonds.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de herziene verordening ten aanzien van het Ontwikkelfonds, zijnde Hoofdstuk 29 Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle van de Algemene Subsidieverordening Zwolle, vast te stellen. Daarnaast kennis te nemen van het Programmaplan ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt Regio Zwolle Agenda 2020-2023’ en van het beeldverslag Human Capital Agenda Regio Zwolle resultaten 2020.
Voor technische en feitelijke vragen: Manon Koldewijn (0653520540) m.koldewijn@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In 2017 is een verzoek van Slokker Vastgoed binnengekomen voor herontwikkeling van het door hen aangekochte, leegstaande kantoorgebouw aan de Schuttevaerkade 80-88 ten behoeve van woningbouw. Het jaren 70 kantoorpand sluit niet meer aan op de huidige vraag. Ook de positie van een vrijstaand kantoorpand met een gesloten uitstraling te midden van een parkeerterrein sluit niet aan op de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het Zwolse centrum. De positie van de beoogde ontwikkellocatie in de stad is bijzonder. Het vormt als het ware een sluitsteen in de diverse ontwikkelingen in de omgeving en in het bijzonder van het Waterplein. In deze voorliggende beslisnota wordt een korte omschrijving gegeven van de historie van het project en hoe de ontwikkelaar tot deze plannen is gekomen. Daarnaast wordt een onderbouwing gegeven van de stedenbouwkundige opzet inclusief hoogteaccent, het woningbouwprogramma en participatie.
Het initiatief is besproken in de Regiekamer Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven en er is een startnotitie opgesteld. Op 4 juli 2017 is de definitieve startnotitie en de bijbehorende te sluiten intentieovereenkomst (IOK) ter vaststelling geagendeerd en startte de initiatieffase met als resultaat het voorliggende stedenbouwkundig ontwikkelplan (SOP). In een uitgebreid traject met de gemeente Zwolle is ontwikkelaar Slokker tot een stedenbouwkundig ontwikkelplan gekomen dat past bij de ambities van de gemeente Zwolle. Vanuit ruimtelijk oogpunt maar zeker ook vanuit programma en duurzaamheidsambities.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan De Zwaan Schuttervaerkade Zwolle.
Voor technische en feitelijke vragen: Tim van Muijden (0650070493) t.van.muijden@zwolle.nl of Anton Westenberg (2660) a.westenberg@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M10-1 De Raad informeren en kaders laten stellen
M10-2 Meer betaalbare huur- en koopwoningen aan de Schuttevaerkade

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Tot 2016 was het voormalige provinciehuis aan de Diezerstraat 80 in gebruik als bibliotheek. Na de verhuizing van de bibliotheek is gestart met de zoektocht naar een duurzame invulling die positief bijdraagt aan de beleving van de binnenstad. Op basis van een openbare marktselectie is op 28 oktober 2019 door het college besloten om het initiatief van de combinatie “Pelsertoren en de Horecamannen” verder uit te laten werken.
Het initiatief is nu nader uitgewerkt. Op basis van het eerste ontwerp is een eerste kostenraming gemaakt voor de benodigde aanpassingen. Naast de functionele aanpassingen is ook gekeken naar verduurzaming van het gebouw. De dekking voor de structurele kapitaallasten is door de raad reeds toegekend bij de 2e Berap 2020 en vervolgens verwerkt in de begroting 2021. Hiermee is de dekking geregeld, maar het krediet is formeel nog niet beschikbaar gesteld. De raad wordt daarom nu voorgesteld om in te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde verbouwing van Diezerstraat 80 en om het hiervoor benodigde krediet van €4.957.164 beschikbaar te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Gea Velthuis (038-4982602) G.Velthuis@zwolle.nl of Rick van Essen (06-50070520) CH.van.Essen@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het voormalig politiebureau aan de Luttekestraat 35 staat sinds het vertrek van de politie grotendeels leeg. Voor dit pand is gezocht naar een duurzame invulling die positief bijdraagt aan de beleving van de binnenstad en de entree tot de stad. Op basis van een openbare marktselectie is op 28 januari 2020 door het college besloten om met de partij “De Basis” te koen tot een uitgewerkt voorstel en een huurovereenkomst.
Het initiatief is nu nader uitgewerkt. Op basis van het eerste ontwerp is een kostenraming gemaakt voor de benodigde aanpassingen. Naast de functionele aanpassingen is ook gekeken naar verduurzaming van het gebouw. De dekking voor de structurele lasten is door de raad reeds toegekend bij de 2e Berap 2020 en vervolgens verwerkt in de begroting 2021. Hiermee is de dekking geregeld, maar het krediet is formeel nog niet beschikbaar gesteld. De raad wordt daarom nu voorgesteld om in te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde verbouwing van Luttekestraat 35 en om het hiervoor benodigde krediet van €1.843.000 beschikbaar te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Gea Velthuis (038-4982602) G.Velthuis@zwolle.nl of Rick van Essen (06-50070520) CH.van.Essen@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
De gemeenteraad heeft 17 juni 2019 unaniem ingestemd met de koers voor de ontwikkeling van De Tippe in Stadshagen. Deze koers is gezamenlijk met betrokken ontwikkelpartners en de Vrienden van De Tippe (een groep van betrokken bewoners en ondernemers) verder uitgewerkt naar een Ontwikkelplan voor De Tippe. In De Tippe worden ca. 1377 woningen gebouwd in een sub urbaan woonmilieu specifiek gericht op grotere gezinshuishoudens (70%) en kleine huishoudens, die bestaan uit 1 of 2 personen (30%). Net als in heel Stadshagen ligt het accent op woningbouw voor diverse gezinnen, voornamelijk grondgebonden. Dit sluit aan bij de identiteit van Stadshagen als sub urbane woonlocatie van Zwolle en voorziet in de grote vraag naar sub urbane woonmilieus. De uitgangspunten van het Ontwikkelplan zijn verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe heeft ter visie gelegen van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe. Daarnaast het bestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen;
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het college heeft ter uitvoering van een gerechtelijke uitspraak een besluit genomen huurders van de gemeente Zwolle met een eet- en drinkgelegenheid die verplicht gesloten zijn geweest als gevolg van de coronamaatregelen, een huurverlaging van maximaal 50% te geven over de periode van gedwongen sluiting. Op basis van vragen uit de gemeenteraad van 8 maart 2021 om deze regeling van toepassing te verklaren op alle huurders van de gemeente Zwolle, is een inventarisatie uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van het generiek toepassen van deze regeling.
Uit de inventarisatie concludeert het college dat twee categorieën huurders, zijnde kinderdagverblijven en overige huurders, voor een eventuele huurkorting van maximaal 50% in aanmerking kunnen komen. Voor deze huurders bedraagt de totale maximale huurprijsverlaging in de periode van verplichte sluiting in 2020 ca. € 120.000--. Rekening houdend met de daadwerkelijke omzetderving kan dit bedrag lager uitvallen. Deze middelen worden verrekend met het bij de begroting 2021 beschikbaar gestelde Coronabudget.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitkomsten van het nader onderzoek naar welke financiële gevolgen het integraal topassen van het verlenen van een huurkorting heeft voor huurders van vastgoed van gemeente Zwolle. In te stemmen met een verlaging van de huurprijs met maximaal 50% voor deze huurders, met uitzondering van huurders die anderszins zijn gecompenseerd tijdens de verplichte sluitingsperiode. En om voor huurders die toch nog inkomsten hebben kunnen genereren, de huurprijs overeenkomstig de werkelijke omzetderving te verlagen.
Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (038 – 498 2414) R.Ackerman@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling biedt de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) de volgende stukken aan:
- de Jaarstukken 2021 ter kennisname. Hierop is geen zienswijze mogelijk.
- de Kadernota 2022 ter kennisname (dit zijn de beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2022). Hierop is geen zienswijze mogelijk.
- de Concept Programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenraming 2022-2025). Hierop is zienswijze mogelijk.
De VRIJ continueert de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid worden, ook in deze begroting, geen extra middelen gevraagd. Hier blijft men het principe hanteren ‘nieuw voor oud’ hanteren.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 en van de uitgangspunten uit de Kadernota 2022. Tevens in te stemmen met de concept Programmabegroting 2022 en hierover geen zienswijze in te dienen.
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 aan de raad aan. SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 10 juni 2021 een zienswijze op deze begroting schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 augustus 2021 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 en geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.
Voor technische en feitelijke vragen: Annemieke van Dijken (2036) a.van.dijken@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 14 oktober 2019 is de Ontwikkelstrategie Wonen 2019-2024 vastgesteld. Daarmee is een model voor regie, sturing en samenspel geïntroduceerd dat erop is gericht hoe samen met partners de woonopgaves in Zwolle te realiseren. Onderdeel van deze Ontwikkelstrategie is om de prijsgrenzen van de prijssegmenten goedkoop, middelduur en duur jaarlijks aan te passen. De prijsgrenzen voor huur en koop in de vastgestelde categorieën van goedkoop, middelduur I&II en duur zijn in 2019 voor het laatst aangepast. De prijsgrens voor sociale huur wordt wel jaarlijks aangepast en door het Rijk vastgesteld op basis van de CPI-methode. Nu wordt voorgesteld om de prijsgrenzen voor koop en huur in de private sector ook jaarlijks te indexeren, zodat de prijsgrenzen voor woningbouw beter aansluiten bij de marktomstandigheden. En om daarbij aan te sluiten bij de systematiek zoals deze ook al wordt toegepast bij sociale huur. Een prijsstijging is verre van ideaal in deze markt, maar wel noodzakelijk omdat het kunstmatig laaghouden van prijzen tot knelpunten bij de realisatie van woningen leidt. De woningmarkt is op dit moment erg overspannen, huizenprijzen stijgen door het beperkte aanbod. Het is dus van belang dat er door gebouwd kan blijven worden, om voldoende woningaanbod te kunnen realiseren.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het voorstel voor een adaptieve prijsgrenzensystematiek en daarvoor de CPI-methode toe te passen. De prijsgrenzen jaarlijks te indexeren en daarvoor het college te mandateren. Daarnaast de prijsgrenzen met terugwerkende kracht over 2020 en 2021 te indexeren. Het besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in te laten gaan.
Voor technische en feitelijke vragen: Sophie Heikoop (06 5007 0593) s.heikoop@zwolle.nl

Deze beslisnota is op 17 mei 2021 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
Het college vraagt met dit voorstel de gemeenteraad om een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. In de APV staat gemeentelijke regelgeving over openbare orde, veiligheid en gebruik van de openbare ruimte. Ook staan er regels over milieu en duurzaamheid in deze verordening. De laatste algehele herziening van de APV van Zwolle heeft plaatsgevonden in 2015. Daarna is de APV op onderdelen herzien. Inmiddels is een grondige herziening gewenst om de APV weer helemaal up to date te krijgen.
Op basis van ervaringen in de praktijk en signalen over nieuwe ontwikkelingen zijn er vier thema’s die wat betreft het college nadrukkelijk vragen om nieuwe regels of inhoudelijke aanpassingen om te zorgen dat er goed ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen. De vier thema’s zijn: ondermijning, evenementen, deelvoertuigen en waterrecreatie
Voor technische en feitelijke vragen:
Marjolein van Sprang (038-4982290) m.van.sprang@zwolle.nl

Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
AM18-1 Verbod oplaten ballonnen
AM18-2 Bescherm buitengebied tegen geluidshinder kleine evenementen
Moties
Onderwerp
M19-1 onderzoek Rotterdamse aanpak toeslagenaffaire