Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 29 maart 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Mondelinge vragen
Onderwerp
Duperen bijstandsgerechtigden door gemeenten (MV4-4)
Mondelinge vragen
Onderwerp
20 jaar homohuwelijk (MV4-2)
70 jaar Molukkers in Nederland (MV-4-3)
Gevolgen Coronamaatregelen voor de binnenstad en winkeliers (MV4-1 )
Toezeggingen
Onderwerp
contact met andere gemeenten over de status van de graven en contact met de Zwolse Molukse gemeenschap
Nader onderzoek naar precariobelasting en mogelijke kwijtschelding voor winkeliers

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 1 maart 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
Op de agenda van de besluitvormingsronde van 29 juni 2020 stond een informatienota over het arbeidsmarktbeleid voor inwoners in een kwetsbare positie. In deze informatienota wordt ingegaan op de regionale arbeidsmarktagenda, met de bijbehorende opgaven om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Tevens wordt ingegaan op de actualiteit met de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt voor inwoners in een kwetsbare positie. Op 19 oktober vond hierover een informatieronde plaats, waarbij in gesprek werd gegaan met o.a. vertegenwoordigers van Tiem, UWV en MKB (regio Zwolle).

Een beoogd effect van de agendering was om de uitkomsten te kunnen betrekken bij een debat over de uitwerking van de Hervormingsagenda. In dat kader, en met de coronacrisis als directe aanleiding, heeft het college het actieplan “Actie ‘Werk in Zwolle’” opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de arbeidsmarkt. Er worden maatregelen voorgesteld om inwoners en bedrijven – juist in deze tijd – perspectief te bieden. Het doel is om ondersteuning te kunnen bieden aan eenieder die dat nodig heeft bij de begeleiding naar werk en/of scholing voor behoud van werk. Dit moet gebeuren langs drie sporen:
- Optimaliseren en vernieuwen bestaande dienstverlening: Lokaal actieteam Werk
- Aansluiten bij regionaal actieteam Werk
- Innovatie: leren van elkaar, versterking verbindingen
Aan de raad wordt voorgesteld het actieplan vast te stellen en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Trudy Busweiler (038 – 498 2810), T.Busweiler@zwolle.nl.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M6-1 Krachtig in kleding

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 1 maart 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
In de hervormingsagenda Sociaal Domein is benoemd dat er een sterke sociale basis nodig is. Met sociale basis wordt bedoeld: alle contacten en activiteiten voor inwoners met of zonder een hulpvraag. Een basis die goed is toegerust op de diverse ondersteuningsvragen die inwoners van Zwolle hebben. Om te komen tot deze basis is in de afgelopen maanden een visie ontwikkeld. Over deze visie gaat de raad een besluit nemen.

De raad wordt voorgesteld om de drie ambities voor het organiseren van een sterke sociale basis vast te stellen. Deze ambities zijn:
- Inwoners hebben betekenisvolle sociale contacten en daginvulling
- Inwoners zijn vitaal en gezond
- Inwoners hebben gelijke kansen op een zelfredzaam leven
Bij de Perspectiefnota (juni 2021) zal de raad via de hervormingsagenda geïnformeerd worden over de benodigde investeringen om de sociale basis te versterken.
Voor technische en feitelijke vragen: Astrid Dekker (038) 498 3268) A.M.Dekker@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Een transparant democratisch besluitvormingsproces is belangrijk. Daarom is er wetgeving die geheimhouding van schriftelijke en besproken informatie regelt. Deze wetgeving wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Dit protocol beoogt een uniform en helder beschreven proces voor raad, college en ambtelijke organisatie. Het is, juist omdat het altijd om zwaarwegende belangen gaat, wenselijk om de wettelijke voorschriften en werkwijze op te nemen in een protocol voor het opleggen en omgaan met geheimhouding. Met de in het protocol beschreven spelregels wordt uniforme en zorgvuldige besluitvorming bevorderd. Tegelijk laten we aan de samenleving zien hoe we met geheimhouding omgaan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het protocol geheimhouding gemeente Zwolle vast te stellen
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Seuters (2319)  m.seuters@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Hessenpoort, een Topwerklocatie binnen de regio Zwolle. Dit bedrijventerrein gelegen ten noorden van de stad Zwolle biedt ruimte aan 50 bedrijven en circa 3.000 arbeidsplaatsen. Het sterke logistieke karakter van Hessenpoort vanwege haar gunstige ligging maakt het bedrijventerrein interessant voor diverse soorten bedrijven. Om de bereikbaarheid te versterken heeft de raad op 13 februari 2018 het programma Bereikbaar Hessenpoort vastgesteld.
 De uitbreiding van Hessenpoort 3 in Zuidelijke richting (wordt geagendeerd voor een debatronde) vraagt om aanpassingen aan de infrastructuur op Hessenpoort. De infrastructurele wijzigingen zijn getoond in bijlage 1, middels een afbeelding van de bestaande ambitie en de noodzakelijke toevoegingen voor een bereikbaar Hessenpoort. Dit voorstel richt zich op de maatregelen die ook zonder de komst van Hessenpoort 3 noodzakelijk zijn. De maatregelen verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor auto-, vracht en fietsverkeer op Hessenpoort.
 De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het optimaliseren van de bereikbaarheid op Hessenpoort en de kosten € 281.750 te dekken uit de grondexploitatie Hessenpoort.
Voor technische en feitelijke vragen: Henrik Augustinus (0650167030) h.augustinus@zwolle.nl of Hans Kollenstaart h.kollenstraart@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
De (oude) WRZV hal gelegen aan de Buitengasthuisstraat 8 is door de gemeente verkocht aan de VEZ. Vanuit de rol en verantwoordelijkheid welke de gemeente als verkoper heeft worden er twee zaken door de gemeente opgepakt. Door Covid is op dit moment veel te doen omtrent de ventilatie van gebouwen. Voor het (oude) WRZV gebouw is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtventilatie. De conclusie uit het rapport is dat er binnen de normen die het bouwbesluit stelt ten aanzien van luchtventilatie slechts een beperkt aantal mensen in relatie tot de gebruiksfunctie tegelijk in het gebouw aanwezig kunnen zijn. Voor de functie zoals Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) deze huurt van Stichting Sporthal WRZV (SSW) is dit aantal berekend op 262 personen. Dat is aanzienlijk minder dan dat er doorgaans bij bijeenkomsten van de VEZ aanwezig zijn (circa 1200 personen). Daarnaast is er sprake van het oppakken van noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. Dit onderhoud dient mede in het kader van de verkoop van de WRZV-hallen door de gemeente aan de VEZ uitgevoerd te worden. Gezien de urgentie is het wenselijk zo snel als mogelijk de benodigde aanpassingen aan gebouw en installaties uit te voeren. Op deze manier kan de VEZ haar gebruik voortzetten en kan het gebouw op een goede manier in eigendom aan hen worden overgedragen. Daarnaast stelt het SSW in de gelegenheid om de exploitatie van de nieuwe WRZV hal financieel gezond te starten.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van €75.000,-- t.b.v. het oplossen van divers achterstallig onderhoud en tevens in te stemmen met het beschikbaar stellen van €156.337,--t.b.v. het aanpassen van het ventilatiesysteem. Daarnaast in te stemmen de totale kosten te dekken uit de Reserve Incidentele Bestedingen.
Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M13-1 Mooi en vernieuwend wonen in Zwolle
M13-2 Ideeën voor innovatief bouwen
M13-3 Lachgas blijft een serieuze zaak
M13-4 Verbod op designerdrugs
M13-5 Geef wijkorganisaties en bewoners een plek in participatie Zwartewaterzone
M13-6 Verkort wachtrij stembureau met digitaal overzicht
Toezeggingen
Onderwerp
Verkort de wachtrij stembureau met digitaal overzicht