Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

maandag 18 januari 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 (Globale kostenraming passerelle) van de beslisnota Passerelle Spoorzone geheimhouding op te leggen tot het moment van oplevering van de passerelle.
Mondelinge vragen
Onderwerp
Maak de Zwolse samenleving onderdeel van de oplossing (MV4-1)

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 december 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
Met dit voorstel wordt de raad gevraagd de locatie Voorsterpoort Oost aan te wijzen voor ontwikkeling van een nieuwe indoor eventvoorziening. Daarbij stelt de raad met dit voorstel kaders voor de hierbij behorende gebiedsontwikkeling.
De ambitie en uitgangspunten uit bijlage 1 zijn de kaders voor de gebiedsontwikkeling van de voorgestelde locatie. In bijlage 2 is de locatiebeoordeling ten opzichte van de Ijsselhallenlocatie, de Spoorzone en het PEC stadion te zien. De eisen aan de locatie, zoals de ligging ten opzichte van de binnenstad, de zichtbaarheid vanaf de A28, autobereikbaarheid en de beschikbaarheid van de locatie zijn doorslaggevend geweest om Voorsterpoort Oost aan te wijzen als meest geschikte locatie. In dit gebied is ruimte beschikbaar voor het toevoegen van kantoor- en hotelfuncties. Deze functies worden nodig geacht om de kans op een rendabele exploitatie te vergroten.
Het faciliteren van de eventvoorziening op de beschikbare locaties en het waarmaken van de gebiedsambitie in samenspraak met de gebiedscoalitie (Jansen Vastgoed, VEZ, Talentstad, deltaWonen, en Ondernemersvereniging Voorst) vraagt een investering die op een later moment wordt voorgelegd aan de raad. De raad wordt nu gevraagd een voorbereidingskrediet van 93.500 euro beschikbaar te stellen voor verder onderzoek, plankosten en externe advisering.
Na besluitvorming wordt (bij voldoende perspectief voor de evenementenbranche) een selectieleidraad opgesteld. In de selectieleidraad worden de gestelde kaders uitgewerkt om zo de plannen van geïnteresseerde marktpartijen te kunnen beoordelen en vergelijken.
Na de gunning aan een marktpartij wordt een bestemmingsplanwijziging aan de raad voorgelegd.
Voor technische en feitelijke informatie:
 Michiel Scheper (06-19180798), m.scheper@zwolle.nl
of Janna van Maar (038-498 2612), j.van.maar@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M6-1 Houdt Holtenbroek bereikbaar
M6-2 Ontwikkeling nieuwe evenementenlocatie risicovol, dus vinger aan de pols
M6-3 Kunst voor de nieuwe eventvoorziening en de publieke ruimte daaromheen
M6-4 Ontwikkeling nieuwe evenementenlocatie vraagt om levendigheid, ook ’s avonds
M6-5 Ontwikkeling nieuwe evenementenlocatie vraagt om aantrekkelijke wandeling
M6-6 Suggesties voor het aansluiten van Voorsterpoort Oost op de binnenstad

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 december 2020. De korte terugblik is bijgevoegd.
In juni 2018 is een motie aangenomen om een actualisatie van het
 sportaccommodatiebeleid op te stellen. Met het daarop gehouden onderzoek is beoogd inzicht te verkrijgen in de bestaande en toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod van de sportaccommodaties in Zwolle. De gemeente Zwolle wil met deze actualisatie de
 infrastructuur van verenigingen en accommodaties beter gaan benutten. Ook wil de gemeente verenigingen helpen het sport- en beweegaanbod te vernieuwen, nieuwe doelgroepen en markten aan te boren en een brede(re) maatschappelijke functie te vervullen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in het rapport weergegeven aan de hand van zeven
 ontwikkelrichtingen voor het toekomstig aanbod van sportaccommodaties in Zwolle, te weten:
1. Moderne gymaccommodatie
2. Anders programmeren/multisport
3. Eén portaal en roosteren
4. Sportwijkmanagement
5. Aanbod in Stadsdeel West
6. Nieuwe sporten
7. Clusteren sportieve omgevingen

De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze ontwikkelrichtingen en bijbehorende actiepunten. Voor het uitwerken van de ontwikkelrichtingen en het prioriteren daarvan is op dit moment geen budget beschikbaar op de gemeentelijke (sport)begroting. Om uitvoering aan deze ambities te kunnen geven wordt de raad bij het voorjaarsmoment 2021 een voorstel voorgelegd om in de financiering te voorzien.
Voor technische en feitelijke informatie:
 Bertus Jeensma (038) 498 2298, B.Jeensma@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
2020 was een bewogen jaar met veel veranderingen en uitdagingen. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat Zwolle een sociale stad is, waarin inwoners naar elkaar om willen kijken.
Organisaties in het voorliggend veld zoals stichting Present en Hart voor Zwolle hebben de effecten van corona heel duidelijk gevoeld. De vraag naar hun activiteiten nam sterk toe. Aan de andere kant nam ook het aantal Zwollenaren dat zich in wil zetten voor een ander sterk toe. Dit vraagt echter van beide partijen om extra ureninzet om “vraag” en “aanbod” zo goed, veilig en duurzaam mogelijk te combineren. Stichting Present heeft voor de uitvoering van haar reguliere werkzaamheden en de uitbreiding door de toegenomen vragen in verband met Corona een subsidie gevraagd voor 2021 van 137.000,-- Stichting Hart voor Zwolle heeft voor de uitvoering van haar activiteiten en de uitbreiding door de toegenomen vragen in verband met Corona een subsidie gevraagd voor 2021 van 80.000,-- Door structurele subsidie en het aanvullende budget dat bij de perspectiefnota beschikbaar is gekomen, is het grootste deel van deze aanvragen financieel geregeld. Er is echter een tekort van 43.000,--. Op het moment dat de aanvragen voor de perspectiefnota zijn gedaan waren de gevolgen van corona voor 2021 niet helemaal duidelijk. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een bedrag van 43.000,-- ten laste van het coronabudget in te zetten als subsidie aan Hart voor Zwolle en Stichting Present.
Voor technische en feitelijke informatie: Erna van Dijk (2110) GR.van.Dijk@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 1 december 2019 heeft de raad motie M33: “Poëzie terwijl u wacht” aangenomen. De motie draagt op “om te onderzoeken of het in Zwolle bij een of meerdere bruggen mogelijk is om het wachten voor een openstaande brug te veraangenamen middels een gedicht van een Zwolse dichter”. In vervolg op deze motie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de (technische) mogelijkheden, geschikte bruggen, potentiële dichters en de te verwachten kosten. Zwolle heeft 16 beweegbare bruggen. Voorwaarde om poëzie onder de bruggen te kunnen tonen, is dat de bruggen frequent opengaan en een redelijk aanbod van verkeer verwerken. De focus van onderzoek is daarom gelegd op bruggen in ontsluitingswegen, die bovendien regelmatig opengaan. Het onderzoek resulteerde in de selectie van 1) de Twistvlietbrug, 2) de Mastenbroekerbrug en 3) de Hofvlietbrug.
Er wordt in eerste instantie poëzie aangebracht onder de Hofvlietbrug, er is gekozen voor een weerbestendig doek als drager van de poëzie. Het doek zal jaarlijks worden verwijderd gedurende de winterperiode, zodanig dat in het voorjaar een nieuw doek met een nieuw gedicht kan worden geplaatst.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het realiseren van poëzie onder de beide beweegbare brugdelen van de Hofvlietbrug. Tevens in te stemmen met eenmalige incidentele dekking van €32.500,-- uit het budget voor Kunst in de Openbare Ruimte 2020, voor het aanbrengen van bevestigingsconstructies als drager van de doeken met gedichten en het eventuele onderhoud voor het eerste jaar. Vanaf 2022 € 8.000,-- per jaar structureel beschikbaar stellen, voor het vervangen en vernieuwen van poëzie onder de Hofvlietbrug, te dekken uit de structurele begrotingsruimte. Verder hiermee motie M33 af te doen.
Voor technische en feitelijke informatie: Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Sinds een aantal jaren biedt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemeenten de mogelijkheid zich aan te melden voor een ‘Centrale Stemopneming’ (CSO). Deze mogelijkheid is neergelegd in de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. Met een CSO wordt er op de verkiezingsavond – na sluiting van de stembureaus – alleen op lijst (partij) niveau geteld. De volgende dag wordt er op een centrale locatie geteld op kandidaat niveau. In 2019 is er ervaring opgedaan tijdens de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten van Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Wijkcentrum Het Anker in Westenholte. Om te kunnen voldoen aan de strenge corona maatregelen is nu als CSO locatie gekozen voor de IJsselhallen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om: toestemming te geven om deel te nemen aan het Experiment Centrale Stemopneming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 17 maart 2021.
Voor technische en feitelijke informatie: Gerard Reijgersberg (4125) GJL.Reijgersberg@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Op 15 maart 2020 is, in verband met de risico’s van COVID-19, in Nederland besloten alle samenkomsten te verbieden en is het dringende advies gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven. Deze besluiten hebben veel invloed gehad op meerdere sectoren, waarbij de horeca en de cultuursectoren naar verhouding hard zijn geraakt. Zwolle heeft in antwoord op deze situatie veel maatregelen genomen om deze sectoren te ondersteunen. Doel: een vitale, veilige en veerkrachtige binnenstad ook na de coronacrisis. Door deze maatregelen en het mooie weer heeft, met name de horeca, een redelijk goede zomer doorgemaakt. Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft het kabinet echter een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, waarbij de horeca moest sluiten. De culturele sector kreeg te maken met een tijdelijke sluiting van drie weken. De sector is de gevolgen van de eerste lockdown nog niet te boven en moet nu de gevolgen van deze tweede gedeeltelijke lockdown opvangen. Landelijk is de inschatting dat bij 35 tot 40% van de horecaondernemingen de continuïteit in gevaar is. Het Rijk en decentrale overheden ondersteunen de horeca- en cultuursector op verschillende manieren, o.a. door middel van financiële maatregelen, beschikbaar stellen van ruimte en het bevorderen van samenwerking. Het College heeft in een eerdere voorstellen al aangegeven dat de vitaliteit en veerkracht van het stadcentrum belangrijk zijn. Horeca en cultuur zijn daarbij van vitaal belang. Verschillende partijen vanuit de raad hebben tijdens de begrotingsbehandelingen gevraagd te komen met maatregelen om de effecten voor de binnenstad door de coronacrisis het hoofd te bieden. In dit voorstel wordt er nu eerst gericht op (extra maatregelen voor) de horecasector en horeca gerelateerd aan cultuur. Tegelijkertijd loopt een onderzoek binnen Zwolle hoe de middelen van het Ministerie van OCW effectief te besteden binnen de cultuursector.
Voor technische en feitelijke informatie: Marjan Willems (2969) M.Willems@zwolle.nl

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
M11-1 Sneltesten voor horeca en cultuur

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
Het behoort tot de praktijk van de gemeente om stukjes grond voor zover deze grenzen aan tuinen, te verkopen aan een particulier die het bij zijn tuin kan trekken. In het onderhavige geval heeft de eigenaar via een huurovereenkomst de grond langdurig in gebruik als tuin. Hij heeft verzocht de grond te mogen aankopen. Het voorliggende bestemmingsplan zorgt ervoor dat het verkochte perceel grond qua planologie juist wordt bestemd. De huidige bestemming 'agrarisch met waarden - Landschap" klopt dan niet meer met het gebruik als tuin. Het perceel is volledig bestemd, dus ook de woonbestemming met bouwblok is meegenomen om te voorkomen dat er twee bestemmingsplannen voor één perceel zouden gaan gelden. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Beukenallee 37 heeft ter visie gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, Beukenallee 37 ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP20006-0004 met de bijbehorende regels en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193. BP20006-0004 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied, Beukenallee 37 vast te stellen
Voor technische en feitelijke informatie: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Eric Jaspers (2604) e.jaspers@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De auditcommissie heeft deze beslisnota en het controleplan 2020 in haar vergaderingen van 29 september 2020 en 8 december 2020 met de accountant besproken.
In artikel 213 van de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad een accountant moet aanwijzen voor de controle van de jaarrekening en dat die accountant een rapport van bevindingen en een controleverklaring verstrekt. In het controleplan 2020 van PWC Accountants is de reikwijdte van de controle, de controleaanpak en de samenwerking met de interne controle opgenomen. De auditcommissie heeft hierbij het volgende speerpunt meegegeven voor de controle: integriteit in het aannameproces.
De raad wordt voorgesteld om PWC Accountants de opdracht te geven om de jaarrekeningcontrole overeenkomstig het controleplan 2020 uit te laten voeren. Tevens wordt voorgesteld om het principebesluit te nemen om de verschillen tussen begroting na wijziging en de programmarekening als gevolg van Covid via vaststelling van de jaarrekening alsnog te accorderen. Tot slot wordt voorgesteld het inkoopbeleid met ingang van 1 januari 2020 buiten de rechtmatigheidstoets te plaatsen.
Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl

Resultaat stemming

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 11 januari 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht wordt gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Voordat de MPV kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV-proces wordt ingegaan.
De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2021. Binnen de Nota van Uitgangspunten wordt een integrale doorkijk gegeven op alle vastgoedaspecten. Hiermee kan het verwachte bedrijfsresultaat van vastgoed over het jaar 2020 en het toekomstperspectief bij de MPV 2021 worden bepaald.
Er worden enkele aanpassingen aan de planningen en de te hanteren parameters voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen aan de parameters hebben een licht positief effect op de grondexploitaties. Daarbij nemen de projectgebonden risico’s en de economische risico’s (mede als gevolg van de coronacrisis) flink toe. De Nota van Uitgangspunten resulteert in een voorlopig verwacht voordelig jaarresultaat bij de MPV 2021, met name als gevolg van tussentijdse winstneming.
Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717) C.van.Steenwijk@zwolle.nl.

Resultaat stemming