Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal)

dinsdag 6 juli 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Peter Snijders
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er is een mogelijkheid om deze avond in te spreken n.a.v. de bestemmingsplannen die zijn overgedragen. Aanmelden om in te spreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl of via 038-4982181.


  De stukken vindt u via deze link:
  https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/365a874a-3904-4789-8c32-b823405ae0d5

 2. 3
  Bekrachtiging geheimhouding
 3. 4

  Mondelinge vragen

  Onderwerp
  12.000 Rabobank woningen (MV4-2)
  Bekeuren pakketbezorgers centrum (MV4-1)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprek voeren met BPD en de raad te informeren
 4. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 5. 5.A.9

 6. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 7. 5.C.1

 8. 6

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 31 mei 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In 2019 is de sloop van de IJsselcentrale afgerond. Een aantal gebouwen en twee steigers zijn blijven staan. De eigenaren (Engie, Floris Property Fund en TenneT) van het te ontwikkelen gebied zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om in een nieuwe invulling te geven aan het gebied.
  Deze gebiedsvisie is de eerste stap in het proces om te komen tot de herinrichting van de locatie IJsselcentrale en directe omgeving. De gebiedsvisie brengt een integraal beeld van de ontwikkeling van het plangebied en de relaties met de omgeving.
  De raad wordt gevraagd de gebiedsvisie vast te stellen, de belangrijkste uitgangspunten voor de gebiedsvisie zijn:
  • De ontwikkeling van een aantrekkelijk gemengd gebied met de functies wonen, werken, natuur, energie, horeca, cultuur, leisure en recreatie.
  • Een onderscheidend suburbaan woonmilieu met 450 tot 500 woningen op de locatie van de voormalige centrale.
  • Daarbij 50 tot 70 woningen in het Prof Feldmannpark.
  Het gaat om een overwegend grondgebonden woningen (70%) volgens de in Zwolle gangbare prijsverdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% duur
  Voor technische en feitelijke vragen: Paula Bijlsma, (038) 498 2176, P.Bijlsma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie Christenunie (7), Fractie GroenLinks (7), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM6-1 Maak natuurambities waar bij IJsselcentrale en omgeving
  AM6-2 Visie IJsselcentrale en omgeving

  Moties

  Onderwerp
  M6-3 Onderzoek verplaatsen schakelstation Harculo
  M6-4 Hoge architectuurambitie ontwikkeling Harculo
  M6-5 Onderzoek upgrade Oldeneler park als aantrekkelijk recreatie gebied
 9. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Dit bestemmingsplan voor de bestaande wijk Zwolle-zuidoost is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag ‘Actualisering op Maat’. In de aanloop naar de Omgevingswet, met in de toekomst omgevingsplannen, is het wenselijk voor het grondgebied van Zwolle actuele, uniforme, gedigitaliseerde bestemmingsplannen te hebben. Om die reden worden de laatste nog analoge bestemmingsplannen geactualiseerd, waaronder de bestemmingsplannen voor de wijk Zwolle-zuidoost. Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost heeft met ingang van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijzen en het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost, zoals omschreven in de zienswijzennota bestemmingsplan Zwolle-zuidoost. Daarnaast het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota bestemmingsplan Zwolle-zuidoost. De verbeelding van het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost vast te stellen in elektronische en papieren vorm. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost vast te stellen en uiterlijk binnen zes weken het besluit tot vaststelling te publiceren, dan wel eerder dan zes weken indien de reacties van de provincie daartoe aanleiding geven.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman (2430) EH.Horsman.van.Gelder@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 10. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 7 september 2020 heeft de raad de gewijzigde subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Voor het jaar 2022 is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, zodat de verordening beter aansluit bij de subsidiëring van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De voorgestelde wijzigingen in de subsidieverordeningen leiden tot minder administratieve lasten bij de zorgaanbieder en de gemeente en maken een betere beoordeling van de subsidieaanvraag mogelijk.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de gewijzigde subsidieverordening beschermd wonen (hoofdstuk 28 van de Algemene subsidieverordening) overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. Tevens de subsidieverordening maatschappelijke opvang (hoofdstuk 32 van de Algemene subsidieverordening) overeenkomstig bijlage 2 vast te stellen. De huidige subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang zoals opgenomen in hoofdstuk 28 van de Algemene Subsidieverordening in te trekken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Tjitske Herbrink (beschermd wonen) (2608) t.herbrink@zwolle.nl of Willeke Jonker (maatschappelijke opvang) (2854) w.jonker@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 11. 9

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 juni 2021, de korte terugblik is bijgevoegd.
  De gemeente Zwolle ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten door onder meer het aanbieden van een collectieve zorgverzekering, de zogenaamde gemeentepolis. De huidige aanbieder van de gemeentepolis beëindigt per 1 januari 2022 het contract en ook andere zorgverzekeraars trekken zich terug uit de markt van collectieve verzekeringen. Daarom heeft het college gewerkt aan een toekomstbestendig alternatief, waarmee inwoners met ondersteuning van de gemeente, de kans krijgen een zorgverzekeraar te kiezen die past bij de eigen zorbehoefte en financiële situatie. Hiermee wordt voorzien in een tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en het verbruikte eigen risico. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het kiezen van een passende zorgverzekering in de vorm van een vergelijkingstool en waar nodig, persoonlijk advies op maat.
  De raad wordt daarom nu voorgesteld de verordening zorgkostenregeling vast te stellen en de verordening collectieve zorgverzekering voor minima en alleenrecht 2020 in te trekken.
  Eva Molendijk (038 – 498 2824), E.Molendijk@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2)

  Moties

  Onderwerp
  M9-1 Nieuwe zorgkostenregeling
  M9-2 De nieuwe zorgkostenregeling hand in hand met een collectieve zorgverzekering
  M9-3 Bijzondere bijstand voor medische kosten na invoering nieuwe zorgkostenregeling
 12. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In 2015 stelde de raad het nu geldende gebiedsspecifiek bodembeheerbeleid (ontgraven en toepassen van partijen grond) vast. Wettelijk geldt dat het bestaande beleid moet worden geactualiseerd. Zonder beleid moet voor iedere ontgraving en toepassing van grond bodemonderzoek worden gedaan. Dit leidt tot hogere kosten en lasten voor de uitvoeringspraktijk. Afgelopen maanden is in overeenstemming met de landelijke richtlijnen deze actualisatie uitgevoerd waarin ook het onderwerp diffuus lood in de bodem is meegenomen. Het college het daarom het bestaande beleid geactualiseerd. Het voornemen is om de GGD-adviesnorm voor lood in de bodem over te nemen voor eigen projecten en in te zetten op uitwerking van Variant B voor diffuus lood in de bodem. Het geactualiseerde beleid heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen, en daarom kan nu worden overgegaan tot definitieve vaststelling van het beleid
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het geactualiseerde gebiedsspecifiek beleid voor het ontgraven en toepassen van grond te vast te stellen, en het bestaande beleid hierdoor te vervangen en in te trekken. Verder voor eigen gemeentelijke projecten met een woonbestemming, waarop een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt of gaat plaatsvinden, de GGD-advieswaarde van 90 milligram/kilogram voor lood in de bodem over te nemen en toe te passen. Daarnaast in te stemmen met variant B voor diffuus lood in de bodem, en deze door het college verder uit te laten werken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Klutman (06-57886540) m.klutman@zwolle.nl of Arne Soels (06-50009307) a.soels@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 13. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Sinds maart 2020 kampt Nederland met de gevolgen van het coronavirus. In deze eerste helft van 2021 is de coronacrisis nog niet voorbij. Onder andere culturele, horeca, retail, catering, leisure en evenementensector zagen zich geconfronteerd met ongekende maatregelen en staan nog steeds voor grote uitdagingen. Veel partijen hebben zich ingespannen om de ondernemers in de (Regio) Zwolle zoveel mogelijk te ondersteunen in deze crisis. Rijk, Provincie, de partners van de Regio Zwolle Brigade (VNO-NCW, MKB-Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt, Regionaal Bureau Zelfstandigen), belangenorganisaties, gemeente Zwolle, verhuurders, leveranciers, banken etc. De gemeente zet zich in om breed inwoners en ondernemers te ondersteunen. Dit voorstel richt zich met name op de horeca en retailsector. In december 2020 heeft de Raad het besluit genomen om de routekaart voor de horecasector in coronatijd vast te stellen met hierin besluiten ten aanzien van precario, havengelden, het bieden van ruimte voor ondernemers (o.a. meer ruimte voor terrassen) en voor voetgangers. In dat voorstel is gesteld dat in mei 2021 een evaluatie plaats zou vinden van de maatregelen, waarna een voorstel zou volgen over een eventueel vervolg op de maatregelen. Dit voorstel ligt nu voor.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de maatregelen vanuit de routekaart voor de horeca in coronatijd voort te zetten in het tweede halfjaar van 2021 met als onderdelen:
  A. Akkoord te gaan om in de tweede helft van 2021 geen precario te heffen voor de (verruimde) terrassen van de horeca, waarmee motie 13-1 zoals die door de Raad is aangenomen op 14 juni j.l. wordt afgedaan.
  B. In de tweede helft van 2021 geen havengelden te innen voor de horecaschepen en verhuurbedrijfjes voor de artikelen 4.1, 5, 5.1 en 9 van de havenverordening.
  C. Geen nieuwe horeca door nieuwe ondernemers toe te voegen tot 1 september 2021 (door een afwijking op het bestemmingsplan, waarna de horecavisie weer in werking zal treden.
  D. Het bieden van maatwerkoplossingen als het gaat om uitstel van betaling danwel afspraken met huurders / erfpachters van de gemeente Zwolle.
  Daarnaast kennis te nemen van de andere acties en maatregelen om de horeca- en retailsector bij te staan in deze crisis. De lagere belastingopbrengst van € 170.000 en de bijdrage vanuit de gemeente Zwolle voor de scans van €25.000 op te vangen door deze ten laste te brengen van het coronabudget. De gewijzigde precario- en havenverordening vast te stellen, zodat in heel 2021, geen precario terrassen en havengelden voor de categorieën 4.1, 5, 5.1 en 9 wordt geheven.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems (2969) m.willems@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 14. 12

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 21 juni 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In het kader van het landelijke Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Deze regio’s dienen allen een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In zo’n RES moet worden beschreven hoe de regio’s bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.
  Zwolle maakt onderdeel uit van de regio West-Overijssel. In december 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de startnota voor de RES West-Overijssel.Vervolgens is in de eerste helft van 2020 de concept-RES opgesteld, waarbij de deelnemende Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Besturen van de Waterschappen hun wensen en bedenkingen konden meegeven voor de uitwerking van de RES 1.0.
  Het besluitvormingsproces over de RES 1.0 vindt in twee fasen plaats. De eerste fase betrof het Hoofdlijnenakkoord waarover een debatronde heeft plaatsgevonden op 12 april. De raad heeft vervolgens op 19 april het Hoofdlijnenenakkoord vastgesteld. Nu is de raad aan zet voor de tweede fase van besluitvorming, namelijk de vaststelling van de definitieve RES 1.0.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de belangrijkste doelen en samenwerkingsafspraken en kennis nemen van de bouwstenen Elektriciteit, Netwerk, Ruimte, Structuur Warmte en Lokaal Eigendom en de participatiekaart.
  De vaststelling van de RES 1.0 is beoogd vóór 1 juli met een uitloop tot 9 juli 2021. Mocht er bij de vaststelling van de definitieve RES 1.0 moties en/of amendementen worden aangenomen, dan zal de stuurgroep deze meezenden met de indiening van de RES 1.0 bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge, 038 - 498 3067, P.Feldbrugge@zwolle.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M12-1 Wie wat bewaart, die heeft wat

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De wethouder zal de Energieopslag regionaal onder de aandacht in het kader van de RES 2.0.
 15. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In het Gemeentelijk grondstoffenplan 2017-2020 is voorzien in de afbouw van de Oud-papierregeling. De Oud-papierregeling hield in dat kerken/scholen/verenigingen geld ontvingen voor taken die men deed in de inzameling van oud papier en karton. In de praktijk bleek naar verloop van jaren dat deze taken niet of nauwelijks meer uitvoerbaar waren.
  Door introductie van de nieuwe Activiteitenregeling Schoon Zwolle wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit van 23 november 2020, waarbij de Raad ingestemd heeft met de nieuwe OPK-regeling “Mooi Belonen” per 1 juli 2021. De uitvoering van de nieuwe regeling is, op verzoek van de deelnemende kerken/scholen/verenigingen, uitgesteld naar 1 januari 2022. Omdat dit beter aansluit bij de gehanteerde boekjaren en er 1 juli wegens Covid-19 nog te veel onduidelijk was en te snel kwam. Er is veel draagvlak voor de aanvullende schoonmaakactiviteiten in de stad, hierdoor is de regeling inmiddels omgedoopt tot Activiteitenregeling Schoon Zwolle. Met de nieuwe activiteitenregeling wordt het maatschappelijk veld en de inwoners bij het onderwerp afval- en grondstoffen en/of het schoon houden van de openbare ruimte betrokken. Dit heeft als neveneffect dat daarmee maatschappelijke organisaties met een financiële tegemoetkoming ook funding kunnen organiseren voor hun kernactiviteiten.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om bijgaande Activiteitenregeling Schoon Zwolle, als onderdeel van de ASV, vast te stellen. Deze regeling gaat dan open per 1 oktober 2021 ten behoeven van het startjaar 2022.
  Voor technische en feitelijke vragen: Astrid van Voorst (06-22385125) A.van.Voorst@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 16. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Op 10 november 2017 werd een amendement van VVD, Swollwacht, D66, GroenLinks, Cda, ChristenUnie en SP aangenomen over het vergroenen van de leges. Hiervoor is destijds een incidenteel bedrag van €250.000,- beschikbaar gesteld. Het amendement zag op een korting op de leges voor de omgevingsvergunning bij meer investeringen in duurzaamheidsmaatregelen dan wettelijk vereist. Op 12 maart 2018 is de pilot van start gegaan. Nu, drie jaar later, wordt geconstateerd dat het beoogde effect slechts ten dele is bereikt. Gebruikers van de legeskorting geven enerzijds aan de maatregelen waarschijnlijk ook getroffen te hebben zonder de korting. Anderzijds zijn inmiddels de wettelijke voorschriften zo veranderd dat de prikkel is verminderd. Zo moet er bijvoorbeeld inmiddels al gasloos worden gebouwd. Bij de energietransitie wordt bovendien geconstateerd dat de grootste uitdaging niet in de nieuwbouw, maar juist in de bestaande bouw zit.
  Op basis van het voorgaande wordt voorgesteld de bestaande regeling te beëindigen. Van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag resteert nog €75.000,-. De komende maanden wordt onderzocht of met dit bedrag gekomen kan worden tot een alternatieve regeling.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patrick Naaijen (038 – 498 4059) P.Naaijen@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 17. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  In de afgelopen maanden zijn verschillende maatregelen genomen om ondernemers en organisaties te ondersteunen ten behoeve van de vitaliteit en veerkracht van onze stad. In een eerder raadsbesluit is opgenomen dat de gemeente aansluit bij de Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS-) regelingen over de periode 16 maart tot 1 juni en van 1 oktober tot 1 januari 2021. Hierdoor is de huur van de sportaccommodaties over deze perioden kwijtgescholden en een aanvraag ingediend bij het Rijk. Om huurders ook te compenseren over de eerste maanden van het jaar 2021, waarin het verenigingsleven en de mogelijkheid om georganiseerd te sporten grotendeels stil kwam te liggen heeft het Rijk besloten een 3e TVS-regeling in te stellen. De gemeente Zwolle kan, onder enigszins vergelijkbare voorwaarden, een beroep doen op deze regeling over de periode van 1 januari tot 1 april 2021 (1e kwartaal). In deze nota wordt ingegaan op de regeling TVS-3, wat deze betekent voor de gemeente Zwolle en is het advies om deze regeling ook daadwerkelijk aan te vragen bij het Rijk.
  Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) B.Jeensma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 18. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  Hogeschool Windesheim heeft eind 2019 haar vernieuwde Campus Ontwikkelingsplan vastgesteld. Dit behelst de huisvestingsvraagstukken voor de komende 10 jaar. Dit op basis van een aangepaste visie op het onderwijs dat zij verzorgen. De campusontwikkeling bestaat onder andere uit een verduurzamingsopgave, sloop/nieuwbouw en andere mobiliteitsoplossingen. Belangrijk eerste onderdeel is de aanleg (eigenlijk het vervolmaken) van de rondweg op het campusterrein.
  De aansluiting Burg. Van Walsumlaan naar de Campus Windesheim zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de verkeerssituatie rond de campus en voor de buurt. De kruising Burg. Van Walsumlaan-Pilotenlaan wordt ontlast van al het gemotoriseerde verkeer dat van en naar de campus gaat. Dit levert een vergroting van de verkeersveiligheid op.
  Voorliggend besluit gaat over de benodigde aansluiting van de Burg. Van Walsumlaan op de nieuwe rondweg van de Campus Windesheim. Omdat de aansluiting in strijd is met het bestemmingsplan wordt een projectomgevingsvergunning voorbereid. Om deze te kunnen verlenen is het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen de eerste stap.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman (2430) EH.Horsman.van.Gelder@zwolle.nl of Toon van Beek (2456) ACW.van.Beek@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 19. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
  De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of zelfs permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene sector naar de andere. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid. Ook zijn er sectoren waar nog vacatures zijn. Tegen deze achtergrond wil het kabinet mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Om dit te realiseren reserveert het kabinet gedurende de periode waarvoor de maatregelen gelden (oktober 2020 tot en met 2022) in totaal € 683 miljoen voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk en € 199 miljoen voor scholing en ontwikkeladviezen.
  In 2020 heeft de gemeente Zwolle een eerste tranche Koolmeesgelden van het rijk ontvangen voor aanvullend pakket re-integratiekosten en vanaf 2021 is daar ook een deel financiering voor impuls re-integratie aan toegevoegd. Op 29 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een eerste bestedingsvoorstel van de lokale gelden van 2020 en een deel van 2021. Met deze beslisnota wordt een tweede bestedingsvoorstel voor lokale Koolmeesgelden 2021 aan de raad voorgelegd. Het bevat nieuwe maatregelen die een aanvulling zijn op het eerdere bestedingsvoorstel Actie: Werk in Zwolle. Daarnaast de moties Krachtig in kleding (M6-1), Zwolse Wegwijsbeurs (M-7) en Goede aandacht voor nieuwe bijstandsgerechtigden (M6a-3) met de vaststelling van het bestedingsvoorstel als afgedaan te beschouwen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Trudy Busweiler (2801) T.Busweiler@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Onderwerp
  AM17-1 Voer motie Zwolse Wegwijsbeurs (*) alsnog uit.
 20. 18

  Deze beslisnota is op 7 juni behandeld in de informatieronde en op 28 juni 2021 in de debatronde. De korte terugblikken zijn bijgevoegd.
  Het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 geeft op hoofdlijnen aan langs welke pijlers Zwolle de culturele infrastructuur en het cultuuraanbod wil versterken. Het stuk brengt prioritering aan voor de komende jaren. Deze keuzes zijn gefundeerd op analyses van deskundigen, gesprekken met de culturele sector en eigen waarnemingen van de gemeentelijke organisatie. Over deze keuzes en analyses zijn de fracties tijdens een informatieronde op 7 juni in gesprek gegaan met de deskundigen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit Cultureel perspectief. Nu vindt de debatronde hierover plaats.
  Na besluitvorming door de raad zal Cultureel Perspectief Zwolle 2040 richtinggevend zijn voor de beleidskeuzes en personele en financiële capaciteit binnen het beleidsveld cultuur. Voor de eerste fase van realisatie wordt een uitvoeringsagenda voor de periode 2022-2024 opgesteld die gelijktijdig met de gemeentelijke begroting dit najaar aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd
  Voor technische en feitelijke vragen: Marga Wobma- Helmich, (06) 12652632, M.Wobma@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  M18-1 Het publiek centraal
 21. 19

  Een helder perspectief maakt het mogelijk om als gemeente focus aan te brengen op de inzet in het economisch domein. De gemeente Zwolle sluit op dit moment voor betreft de visie op economische ontwikkeling aan bij de acties vanuit de Regio Zwolle. In het kader van de ontwikkeling van een Omgevingsvisie is echter de vraag actueel hoe Zwolle zelf economisch wil door ontwikkelen.
  Uit de gehouden analyses komen een viertal kansrijke sectoren, te weten: ICT, E-commerce, Health en de creatieve/slimme (maak-)industrie). Samen met ondernemers en partners in de Regio Zwolle wil de gemeente deze sectoren door ontwikkelen tot groeiclusters met sterke onderlinge verbindingen.
  Op 12 april jl. heeft er een informatieronde plaatsgevonden over het economisch perspectief van Zwolle en de totstandkoming hiervan.
  De raad wordt gevraagd het economisch perspectief vast te stellen. De financiële uitwerking van dit besluit volgt dit najaar bij de begrotingsbehandeling.
  Voor technische vragen: Annelies Boot-Maris (Strategisch Adviseur Economie.), 06-46884494, A.Boot-Maris@zwolle.nl

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Christenunie (7), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (7), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Swollwacht (5), Fractie VVD (5)
 22. 20

  Moties

  Onderwerp
  M20-1 Veilig zwemmen in Stadshagen
  M20-2 Kwaliteit zwemwater Milligerplas
  M20-3 Organisatie Invictus Games
 23. 21
  Sluiting