Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 27 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Dhr. L. Elfers / Griffier: E. Bagerman
Toelichting

Bij deze vergadering is per fractie één woordvoerder aanwezig. Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 27 september 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agendapunten

Bij de begrotingsbehandeling 2021 nam de raad de motie ‘harde plancapaciteit woningbouw / voorbereiding uitleglocatie’ aan. Hierin wordt het college opgedragen een plan van aanpak ‘schaalsprong woningbouw Zwolle’ op te stellen en om daarbij in kaart te brengen welke woningbouwprojecten lopen en welke nieuwe projecten op te starten zijn, zodat er voldoende aanbod blijft van verschillende soorten woningen.
Een informatienota waarin een en ander is uitgewerkt stond op de agenda van de besluitvormingsronde van 25 mei j.l. Op verzoek van de fracties van VVD, CDA, Swollwacht, PvdA en D66 besloot de raad deze informatienota te agenderen voor een informatieronde. De raad wil hiermee inzicht krijgen in de effecten op de woningmarkt voor zowel de korte als de lange termijn met de huidige uitwerking zoals die in de informatienota staat.
Om hierin inzicht te krijgen gaat de raad graag in gesprek met leden van het Concilium, expert(s) op het gebied van ontwikkeling woningmarkt, de wethouder en zijn ambtelijk informanten.
Voor technische en feitelijke vragen: Géanne Koelewijn, G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl, 038 - 498 2089

Deze beslisnota was rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde van 25 mei jl. De raad besloot toen op verzoek van de fracties van PvdA, SP en CDA om de beslisnota van de agenda af te voeren en eerst te bespreken in een debatronde.
Op 14 oktober 2019 is de Ontwikkelstrategie Wonen 2019-2024 vastgesteld. Daarmee is een model voor regie, sturing en samenspel geïntroduceerd dat erop is gericht hoe samen met partners de woonopgaves in Zwolle te realiseren. Onderdeel van deze Ontwikkelstrategie is om de prijsgrenzen van de prijssegmenten goedkoop, middelduur en duur jaarlijks aan te passen. De prijsgrenzen voor huur en koop in de vastgestelde categorieën van goedkoop, middelduur I&II en duur zijn in 2019 voor het laatst aangepast. De prijsgrens voor sociale huur wordt wel jaarlijks aangepast en door het Rijk vastgesteld op basis van de CPI-methode. Nu wordt voorgesteld om de prijsgrenzen voor koop en huur in de private sector ook jaarlijks te indexeren, zodat de prijsgrenzen voor woningbouw beter aansluiten bij de marktomstandigheden. En om daarbij aan te sluiten bij de systematiek zoals deze ook al wordt toegepast bij sociale huur.
Voor technische en feitelijke vragen: Sophie Heikoop (06 5007 0593) s.heikoop@zwolle.nl