Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 6 december 2021

19:30 - 22:30

Locatie
SH Raadzaal
Voorzitter
Dhr. L. Elfers / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 6 december 10.00 uur. De publieke tribune is niet toegankelijk ivm de verscherpte maatregels. De vergadering meekijken is digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agendapunten

In Zwolle willen we passende ondersteuning bieden aan psychisch kwetsbare inwoners, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. Wanneer iemand 24/7 professionele ondersteuning en toezicht nodig heeft, bieden we de mogelijkheid voor beschermd wonen aan. Als centrumgemeente heeft Zwolle vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om voor regio IJssel-Vecht voldoende beschermd wonen te bieden, hiertoe heeft Zwolle extra taken, verantwoordelijkheden, maar ook middelen toegewezen gekregen.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt er gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente Zwolle, maar alle gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en waartoe zij regionale samenwerkingsafspraken dienen te maken. Vanaf 1 januari 2023 is Zwolle niet langer centrumgemeente en komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Met deze beweging moeten mensen met een psychische kwetsbaarheid in de toekomst beter ondersteund worden in hun woonomgeving.

Met de regiovisie en het lokale uitvoeringsplan wordt richting gegeven aan de regionale en lokale afspraken die ervoor moeten zorgen dat continuïteit van ondersteuning aan psychisch kwetsbare inwoners wordt geboden. Het lokaal uitvoeringsplan geeft aan hoe in Zwolle invulling gegeven wordt aan de gewenste beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Voor technische en feitelijke vragen:
Catharine Schutter (038 498 2532) C.Schutter-van.der.Schaft@zwolle.nl
Thijs-Jan van der Veen (038-4982496) tj.van.der.veen@zwolle.nl

Samen met onderwijspartners zet de gemeente Zwolle in op gelijke kansen voor kinderen binnen het onderwijs en het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden. In dat kader is het afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van het onderwijsachterstandenbeleid. Met als doel het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen van 0 tot 13 jaar met een (risico op) onderwijsachterstand. Hoe dit wordt vormgegeven en uitgevoerd is verwoord in de nieuwe notitie Onderwijskansenbeleid. Het beleid richt zich op zowel het kind als op de ouders en kent een vijftal subdoelen: meer (doelgroep)peuters gaan naar een voorschoolse voorziening, meer doelgroepkinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden, meer ouders worden meer betrokken bij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind, minder segregatie in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs en sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouders. Voor realisatie van deze doelen wordt structureel samengewerkt tussen partners zoals scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, sociaal wijkteam, Travers Welzijn en Stadkamer.
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de notitie onderwijskansenbeleid, van het advies van de Participatieraad en van de reactie van het college op dit advies. Daarnaast wordt de raad gevraagd de verordeningen in lijn te brengen met het nieuwe beleid door de ‘subsidie onderwijskansenbeleid’ en ‘subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie’ gewijzigd vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Anja Koets (2658) A.Koets@zwolle.nl