Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 22 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitale vergadering
Voorzitter
Dhr. L. Elfers & Dhr. R. Mulder / Griffier: M. Seuters
Toelichting

Dit is een digitale vergadering. De vergadering meekijken kan via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen

Onderwerp
participatieaanpak bij kap en/of herplant van bomen

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Bomenverordening te actualiseren. Het doel van deze verordening is het beschermen van (alle) bomen in de stad.Dit doet de gemeente door middel van een vergunningsstelsel.
De bomenverordening gaat onder andere in op:
• de positie van het college en de gemeenteraad wanneer het gaat over de bomen in eigendom van gemeente Zwolle, maar ook over in de omgang met ontwikkelingen in de stad.
• de positie van de particuliere boomeigenaar. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op het wel of niet kunnen kappen van een boom in de tuin van een inwoner.
De gemeenteraad is eerder in het actualisatieproces geïnformeerd over deze verordening op de volgende momenten: tijdens de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit (februari 2020), in de bijpraatsessie op 20 april 2021 en via de informatienota bomenverordening van juni dit jaar.
Voor technische en feitelijke vragen: Wouter de Jong (06-50070560), w.dejong@zwolle.nl

Toezeggingen

Onderwerp
Schriftelijk: handhaving en naleven verordening bomen
Schriftelijk: Voorwaarden herplanting

De aanpak van Huiselijk Geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, heeft de laatste jaren een extra impuls gekregen vanuit het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ Samen met de gemeenten en met de samenwerkingspartners in de regio is nu een actueel visiedocument opgesteld. De regiovisie geeft richting aan de ontwikkelingen en de samenwerking in de aanpak huiselijk geweld in IJsselland.
De visie past bij de ontwikkeling die al in de aanpak huiselijk geweld in onze regio plaats vindt en zet gaat uit van een zo lokaal mogelijke aanpak van huiselijk geweld. Dichtbij gezinnen en huishoudens die er mee te maken hebben. Met de inzet van hulp en ondersteuning willen de gemeenten huiselijk geweld eerder in beeld krijgen, stoppen en duurzaam oplossen
Zwolle is een zogenaamde centrumgemeente voor de aanpak van huiselijk geweld in de regio IJsselland. Na vaststelling van deze visie door de Zwolse raad zal deze worden verzonden naar de overige gemeenten in de regio IJsselland ter vaststelling door de colleges.
Voor technische en feitelijke vragen: Antje Profijt (038) 498 2907 A.Profijt@zwolle.nl

Toezeggingen

Onderwerp
“het beest bij de naam noemen” in uitvoeringsagenda
Benoemen eer gerelateerde problematiek en genitale verminking uitwerkingsagenda
Doorbreken intergenerationele cyclus van huiselijk geweld
Zorgvuldigheid uitvoering aanpak uitvoeringsagenda