Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 29 juni 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:01:09 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 1 van de beslisnota Werkzaamheden Celecomplex.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:01:21 - 00:01:27 - Henk Jan Meijer
  00:01:27 - 00:01:47 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:01:46 - 00:01:47 - Henk Jan Meijer
  00:01:48 - 00:02:03 - Judith Compagner
  00:02:03 - 00:02:44 - Judith Compagner
  00:02:46 - 00:02:48 - Henk Jan Meijer
  00:02:56 - 00:05:45 - Ed Anker
  00:05:45 - 00:05:49 - Henk Jan Meijer
  00:05:49 - 00:06:00 - Judith Compagner
  00:06:00 - 00:06:01 - Henk Jan Meijer
  00:06:07 - 00:06:43 - Ed Anker
  00:06:43 - 00:06:45 - Henk Jan Meijer
  00:06:46 - 00:06:49 - Henk Jan Meijer
  00:06:49 - 00:07:41 - Patrick Rijke
  00:07:42 - 00:07:44 - Henk Jan Meijer
  00:07:46 - 00:08:12 - Ed Anker
  00:08:12 - 00:08:29 - Henk Jan Meijer
  00:08:30 - 00:08:32 - Henk Jan Meijer
  00:08:32 - 00:08:44 - Eefke Meijerink
  00:08:47 - 00:09:22 - Ed Anker
  00:09:22 - 00:09:30 - Henk Jan Meijer
  00:09:32 - 00:12:14 - Judith Compagner
  00:12:14 - 00:12:16 - Henk Jan Meijer
  00:12:21 - 00:17:01 - Jan Brink
  00:17:01 - 00:17:14 - Henk Jan Meijer
  00:17:14 - 00:19:06 - Gerdien Rots
  00:19:06 - 00:19:07 - Henk Jan Meijer
  00:19:12 - 00:19:45 - Filip van As
  00:19:45 - 00:19:48 - Henk Jan Meijer
  00:19:49 - 00:20:06 - Britt Jurgens
  00:20:06 - 00:20:07 - Henk Jan Meijer
  00:20:11 - 00:20:28 - Filip van As
  00:20:28 - 00:20:39 - Henk Jan Meijer
  00:20:39 - 00:22:26 - Jolien Elshof - Rook
  00:22:26 - 00:22:28 - Henk Jan Meijer
  00:22:34 - 00:25:40 - René de Heer
  00:25:40 - 00:25:42 - Henk Jan Meijer
  00:25:42 - 00:25:48 - Jolien Elshof - Rook
  00:25:48 - 00:26:35 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:25:56 - 00:26:35 - Henk Jan Meijer
  00:26:35 - 00:27:34 - Jan Slijkhuis
  00:27:34 - 00:27:40 - Henk Jan Meijer
  00:27:44 - 00:28:35 - Jan Brink
  00:28:35 - 00:28:43 - Henk Jan Meijer
  00:28:43 - 00:29:16 - Frank Futselaar
  00:29:16 - 00:29:17 - Henk Jan Meijer
  00:29:18 - 00:29:31 - William Dogger
  00:29:31 - 00:29:33 - Henk Jan Meijer
  00:29:33 - 00:29:52 - Patrick Rijke
  00:29:52 - 00:29:54 - Henk Jan Meijer
  00:29:54 - 00:30:20 - Aly van der Vegte - Poot
  00:30:21 - 00:30:31 - Henk Jan Meijer
  00:30:31 - 00:30:34 - Jan Slijkhuis
  00:30:34 - 00:31:05 - Henk Jan Meijer
  00:31:05 - 00:32:13 - Hans Wijnen
  00:32:14 - 00:32:17 - Henk Jan Meijer
  00:32:18 - 00:32:38 - Brammert Geerlink
  00:32:39 - 00:32:41 - Henk Jan Meijer
  00:32:42 - 00:33:26 - Jelte Bos
  00:33:26 - 00:33:27 - Henk Jan Meijer
  00:33:27 - 00:33:42 - Eefke Meijerink
  00:33:42 - 00:33:44 - Henk Jan Meijer
  00:33:45 - 00:33:51 - Martijn van der veen
  00:33:54 - 00:33:55 - Henk Jan Meijer
  00:33:55 - 00:34:06 - Bijan Moshaver
  00:34:07 - 00:34:09 - Henk Jan Meijer
  00:34:11 - 00:34:29 - Mark Oldengarm
  00:34:29 - 00:35:14 - Henk Jan Meijer
  00:35:14 - 00:36:03 - Brammert Geerlink
  00:36:03 - 00:36:09 - Henk Jan Meijer
  00:36:10 - 00:36:24 - Patty Wolthof
  00:36:25 - 00:36:43 - Henk Jan Meijer
  00:36:44 - 00:37:43 - Judith Compagner
  00:37:43 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.1

 8. 5.A.3

 9. 5.A.7

 10. 5.A.9

 11. 5.a.13

 12. 5.B1
  Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
 13. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 14. 5.C.2

 15. 5.C.3

 16. 5.C.5

 17. 6
  A-onderwerpen
 18. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Voor het perceel Brinkhoekweg 6 is een aanvraag ingediend voor legalisatie van een illegale situatie aan de Brinkhoekweg 6. Bij de aanvraag voor de aanleg van een siertuin bij de woning, bleek dat de situatie m.b.t. erfinrichting niet in overeenstemming was met het geldende bestemmingsplan. Om praktische redenen maakt ook het perceel Brinkhoekweg 4 deel uit van het plangebied.
  Ook is er een bouwplan ingediend om aan de bebouwing op het perceel Brinkhoekweg 8 een loods en afdak toe te voegen, dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ten slotte is geconstateerd dat de geldende bestemming van de percelen Brinkhoekweg 12 en 12a niet conform de eigendomssituatie is.
  Het ontwerpbestemmingsplan is op bovenstaande punten gewijzigd, er zijn geen zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Brinkhoekweg 4, 6, 8, 12 en 12a, vast te stellen met bijbehorende regels met bijlagen en de bijbehorende ondergrond.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  00:37:58 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 19. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Eind oktober maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend landelijk 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inrichting en opstart van 35 regionale Werkbedrijven. Voor elk regionaal Werkbedrijf is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar over de jaren 2014 (100.000 euro), 2015 (500.000 euro) en 2016 (400.000 euro). Over de inrichting en werkwijze van het Werkbedrijf Regio Zwolle is de raad op 30 maart 2015 via een informatienota geïnformeerd.
  De bedragen voor de jaren 2014 en 2015 zijn ondertussen ontvangen en in de reserve Nog uit te voeren werken Economie ondergebracht. De te ontvangen bijdrage voor 2016 zal ook via deze reserve worden afgewikkeld. Vanwege het budgetrecht van de raad is een raadsbesluit nodig voor de daadwerkelijke besteding. Er wordt geen beroep gedaan op een gemeentelijke bijdrage.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met een onttrekking aan de Reserve Nog uit te voeren werken Economie, betreffende de 1 miljoen euro Rijksmiddelen ten behoeve van het regionale Werkbedrijf.
  Voor technische en feitelijke vragen: Carlo van Dijk (3266) c.van.dijk@zwolle.nl

  00:38:11 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 20. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De provincie Overijssel, het waterschap Groot Salland, de Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan een duurzame ruimtelijke inrichting van de regio IJssel-Vechtdelta (IJVD). Hierbij ligt de komende jaren de nadruk op het koppelen van water- en klimaatopgaven uit het Deltaprogramma aan de regionale opgaven en ambities op het gebied van waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie en duurzaamheid.
  Provinciale Staten heeft besloten een bijdrage vanuit het programma IJVD beschikbaar te stellen om de projecten Weezenlanden, Voorst A en Frankhuis deltaproof te kunnen uitvoeren. Door de bijdrage aan deze projecten kunnen, naast de maatregelen van de partijen zelf, extra maatregelen worden genomen om de projecten waterrobuust en klimaatbestendig uit te voeren.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.738.235 voor het programma IJssel- Vechtdelta voor het onderdeel ‘Kansen in projecten’. Daarnaast de kosten te dekken uit de bijdrage die door de provincie Overijssel, in het kader van het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta, beschikbaar is gesteld.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ciska Waalewijn (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl

  00:38:21 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 21. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op verzoek van de fractie van de CDA wordt de heer H.A.J. (Herbert) Klinkvis voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.
  De raad wordt voorgesteld de heer H.A.J. Klinkvis (CDA) met ingang van 29 juni 2015 te benoemen tot burgerlid.

  00:38:34 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 22. 11

  Deze Beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein.
  Als leidraad voor de herziene gedragscode is de recent verschenen modelverordening (opgesteld door de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en BZK) gehanteerd. Deze komt op hoofdlijnen overeen met de Zwolse gedragscode uit 2006, maar is op sommige onderdelen uitgebreider (specifieker).
  In januari heeft de gemeenteraad gesproken over het thema integriteit. De belangrijkste conclusies waren dat integriteit bespreekbaar moet zijn, dat er vertrouwenspersonen zouden worden aangesteld en dat er op regelmatige basis (in ieder geval twee keer per raadsperiode) over het thema gesproken zou moeten worden. Deze conclusies zijn tevens opgenomen in de gedragscode.
  De raad wordt voorgesteld de gedragscode vast te stellen.
  Tegelijk met de gedragscode voor de raad wordt de gedragscode voor het college voorgelegd.
  Voor technische en feitelijke vragen: Kristy van Moll – van den Berg (2449) k.van.den.berg@zwolle.nl

  00:38:51 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 23. 12

  Deze Beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein.
  Als leidraad voor de herziene gedragscode is de recent verschenen modelverordening (opgesteld door de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en BZK) gehanteerd.
  Op grond van signalen uit de praktijk is de modelgedragscode compacter en toegankelijker gemaakt.
  Op grond van artikel 41c, lid 2 van de Gemeentewet dient de raad de gedragscode van het college vast te stellen.
  Tegelijk met de gedragscode voor het college wordt de gedragscode voor de gemeenteraad voorgelegd.
  Voor technische en feitelijke vragen: Nico Kuiper (2394) jn.kuiper@zwolle.nl

  00:39:01 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 24. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Het bestemmingsplan Holtenbroek Zuid voorziet in een actuele planologische- en juridische regeling voor gronden die eerder, om verschillende redenen, buiten het bestemmingsplan “Holtenbroek” zijn gehouden. Het plan is consoliderend van aard. Door het bestemmingsplan vast te stellen, komt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan dichterbij. Is het plan eenmaal in werking getreden, dan kan het als toetsingskader gelden voor in te dienen omgevingsvergunningen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de zienswijze, ingediend door Gasunie Transport Services B.V. ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. Daarnaast in te stemmen met de wijziging van de rooilijn binnen de GD-1 bestemming ten noordwesten van het bouwblok. Het bestemmingsplan “Holtenbroek Zuid” gewijzigd vast te stellen met de bijbehorende ondergrond en de verbeelding van het bestemmingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  00:39:06 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
 25. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Medio 2012 is het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN) opgestart. Het programma is in het leven geroepen om initiatieven vanuit de markt (o.a. werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen, evenementenorganisaties, culturele instellingen, productaanbieders en goederenvervoerders) aan te jagen en financieel te ondersteunen.
  Tijdens Beter Benutten 1 (2012-2014) is gebleken dat de gestelde criteria niet meer toereikend zijn en dat op basis van de inzichten en ervaringen een herijking nodig is. In de Factsheet Bereikbaarheidsfonds BBZKN (bijlage 1) zijn op basis van opgedane ervaringen en inzichten aanpassingen gedaan.
  De raad wordt voorgesteld om hoofdstuk 26 uit de Algemene Subsidieverordening “Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad” en de “Factsheet Bereikbaarheidsfonds BBZKN 2015-2017”, ten behoeve van het verstrekken van bijdragen uit het Bereikbaarheidsfonds, gewijzigd vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen de Vries (2113) e.de.vries@zwolle.nl of Linda Vieregge (2258) l.vieregge@zwolle.nl

  00:39:15 - 00:39:21 - Henk Jan Meijer
  00:39:22 - 00:39:44 - Aly van der Vegte - Poot
  00:39:44 - 00:40:18 - Henk Jan Meijer
 26. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 17 februari 2014 is het bestemmingsplan Wijthmenerplas vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 18 maart 2015 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan op de ingediende beroepsschriften. Voor een viertal onderdelen wordt in een tussenuitspraak de gemeenteraad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak de genoemde gebreken in het plan te herstellen. Na de gewijzigde vaststelling doet de Raad van State een einduitspraak.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de gebreken die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) in de tussenuitspraak van 18 maart 2015 zijn geconstateerd te herstellen door het op 17 februari 2014 vastgestelde bestemmingsplan Wijthmenerplas gewijzigd vast te stellen. Daarnaast het besluit onder 1 mede te delen aan de AbRS en op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Beheerplan Lakeside (15-2)
  Horeca ondergeschikt aan recreatie/ waterskibaan Wijthmenerplas (15-1)
  00:39:53 - 00:40:18 - Henk Jan Meijer
  00:40:18 - 00:41:44 - Michiel van Harten
  00:41:45 - 00:41:52 - Henk Jan Meijer
  00:41:52 - 00:41:59 - Claudia van Bruggen
  00:41:59 - 00:42:01 - Henk Jan Meijer
  00:42:01 - 00:42:52 - Claudia van Bruggen
  00:42:53 - 00:42:57 - Henk Jan Meijer
  00:43:01 - 00:45:32 - René de Heer
  00:45:32 - 00:45:39 - Henk Jan Meijer
  00:45:40 - 00:46:22 - Eefke Meijerink
  00:46:23 - 00:46:26 - Henk Jan Meijer
  00:46:26 - 00:47:15 - Michiel van Willigen
  00:47:16 - 00:47:18 - Henk Jan Meijer
  00:47:18 - 00:48:25 - Aly van der Vegte - Poot
  00:48:25 - 00:48:36 - Henk Jan Meijer
  00:48:37 - 00:49:15 - William Dogger
  00:49:16 - 00:49:17 - Henk Jan Meijer
  00:49:18 - 00:49:34 - Brammert Geerlink
  00:49:34 - 00:50:13 - Henk Jan Meijer
  00:50:13 - 00:50:58 - Michiel van Harten
  00:50:58 - 00:51:00 - Michiel van Harten
  00:51:00 - 00:51:22 - William Dogger
  00:51:23 - 00:51:25 - Henk Jan Meijer
  00:51:25 - 00:52:07 - Michiel van Willigen
  00:52:07 - 00:53:30 - Henk Jan Meijer
 27. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het voorliggende bestemmingsplan Nieuw Frankhuis, 1e partiële herziening zijn enkele kleinschalige planologische wijzigingen opgenomen. Het betreft enkele kleinschalige planologische wijzigingen van praktische aard die de verwezenlijking van de locaties ten goede komen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen tegen de plannen.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Nieuw Frankhuis, 1e partiële herziening ongewijzigd vast te stellen en de verbeelding van dit bestemmingsplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Hester Nijmeijer (5109) h.nijmeijer@zwolle.nl

  00:52:23 - 00:53:30 - Henk Jan Meijer
 28. 17

  Door GBLT zijn de begroting 2016 en de jaarstukken 2014 aan de raad aangeboden. Deze stukken zijn om advies naar het college gestuurd. Begin juni heeft het Algemeen Bestuur van de GBLT nog een wijziging met financiële consequenties aangebracht. Daarop heeft het college besloten een gesprek aan te gaan met de directie van het GBLT. Dat gesprek heeft deze week plaatsgevonden en er toe geleid dat het college voornemens is de raad voor te stellen een zienswijze tegen de begroting 2016 in te dienen. Een beslisnota voor de raad wordt op 23 juni in het college besproken en kan daarna naar de raad worden verstuurd. Een zienswijze moet door de raad worden ingediend. Een beslissing hierover kan, gelet op de daar voor geldende termijnen, niet na de zomer worden genomen. Wel kan uiteraard desgewenst na de zomer een debat over GBLT plaatsvinden.

  00:52:56 - 00:53:30 - Henk Jan Meijer
 29. 18

  Deze Beslisnota is besproken in een debatronde op maandag 26 mei 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Het college acht een nieuwe veiligheidsvisie nodig om op een toekomstbestendige manier te blijven werken aan veiligheid. Aan de visie ligt een uitgebreide veiligheidsanalyse ten grondslag. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de landelijke veiligheidsmonitor, het buurt-voor-buurt onderzoek en de gebiedsscan van de politie. De visie presenteert de richting op hoofdlijnen en benoemd de belangrijke thema’s voor de komende jaren. Per thema is een ambitie geformuleerd en daarbij een indicator ter monitoring. Om flexibel te blijven en ruimte houden wordt niet precies aangegeven via welke weg aan de thema’s wordt gewerkt. De visie helpt wel om keuzes te maken voor de inzet van capaciteit. Voor de komende periode stelt het college voor veiligheid te koppelen aan de volgende thema’s: Wijken en buurten, Evenementen, Eigen Verantwoordelijkheid en Radicalisering. Daarnaast wordt ingegaan op de effectiviteit van de aanpak. Er kunnen verschillende interventies, instrumenten en bevoegdheden worden ingezet om veiligheid te beïnvloeden. Inzicht in het totale palet aan instrumenten en bevoegdheden helpt om de balans te vinden tussen de problematiek en de inzet van de juiste veiligheidsinstrumenten. Voor technische en feitelijke vragen: Silvan Hijlkema (2528) s.hijlkema@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Outlaw Motorcycle Gangs OMG's (18-3)
  Samen werken aan veiligheid (M18-1)
  Verwarde mensen en bezuiniging op GGZ (18-2)
  00:53:16 - 00:53:30 - Henk Jan Meijer
  00:53:30 - 00:54:12 - Johannes de Vries
  00:54:13 - 00:54:24 - Henk Jan Meijer
  00:54:24 - 00:55:57 - Michiel van Harten
  00:55:57 - 00:56:17 - Henk Jan Meijer
  00:56:17 - 00:57:43 - Thom van Campen
  00:57:43 - 00:57:45 - Henk Jan Meijer
  00:57:45 - 00:58:00 - Michiel van Harten
  00:58:03 - 00:58:09 - Henk Jan Meijer
  00:58:21 - 00:58:24 - Henk Jan Meijer
  00:58:40 - 00:58:43 - Michiel van Harten
  00:58:43 - 00:58:48 - Henk Jan Meijer
  00:58:48 - 00:59:33 - Michiel van Harten
  00:59:33 - 00:59:43 - Henk Jan Meijer
  00:59:43 - 00:59:44 - Johannes de Vries
  00:59:44 - 01:04:48 - Henk Jan Meijer
  01:04:49 - 01:05:22 - Claudia van Bruggen
  01:05:22 - 01:05:24 - Henk Jan Meijer
  01:05:24 - 01:05:42 - Johannes de Vries
  01:05:42 - 01:05:43 - Henk Jan Meijer
  01:05:43 - 01:06:05 - Thom van Campen
  01:06:06 - 01:06:08 - Henk Jan Meijer
  01:06:10 - 01:06:24 - Jan Slijkhuis
  01:06:24 - 01:06:26 - Henk Jan Meijer
  01:06:26 - 01:07:25 - Eefke Meijerink
  01:07:26 - 01:07:38 - Henk Jan Meijer
  01:07:38 - 01:09:12 - Michiel van Harten
  01:09:13 - 01:09:57 - Henk Jan Meijer
  01:09:57 - 01:10:31 - William Dogger
  01:10:32 - 01:10:36 - Henk Jan Meijer
  01:10:36 - 01:11:10 - Thom van Campen
  01:11:11 - 01:11:25 - Henk Jan Meijer
 30. 19

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 23 juni 2015.
  Het Gasthuisplein heeft door de ruimte en de ligging grote potentie, maar functioneert op dit moment niet goed. Het heeft een slechte uitstraling, is moeilijk vindbaar en heeft een onduidelijke profilering. Er is veel leegstand en er zijn onvoldoende activiteiten en programma die aanleiding geven om de locatie te bezoeken. Een groep belanghebbenden bestaande uit ondernemers, eigenaren en bewoners heeft een visie opgesteld, die een breed draagvlak heeft. Op basis van de visie kan een nieuw ontwerp worden gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Voordat een verdere uitwerking plaats vindt wordt de raad gevraagd kaders te stellen zonder dat kansrijke mogelijkheden vooraf worden belemmerd. Daartoe is de visie vertaald in een set doelen en criteria waaraan de oplossing moet voldoen. Alle oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen en voldoen aan de criteria zijn acceptabel. Zo wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen het Wat en het Hoe. De oplossingen worden uitgewerkt in co-creatie met de belanghebbenden. Aan het eind van 2015 kan het nieuwe ontwerp ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Dan kan de raad controleren of de gekozen oplossingen passen binnen de doelstellingen en criteria. Realisatie is gepland in het najaar van 2016.
  Voor technische en feitelijke informatie: Ronald IJsselsteijn (2699) R.IJsselsteijn@zwolle.nl

  01:11:20 - 01:11:25 - Henk Jan Meijer
  01:11:26 - 01:12:21 - Gerrit van der Kooij
  01:12:21 - 01:12:22 - Henk Jan Meijer
  01:12:23 - 01:12:58 - Britt Jurgens
  01:12:58 - 01:12:59 - Henk Jan Meijer
  01:13:01 - 01:13:47 - Frankwin Mussche
  01:13:47 - 01:13:48 - Henk Jan Meijer
  01:13:49 - 01:14:19 - Martijn van der veen
  01:14:19 - 01:14:23 - Henk Jan Meijer
  01:14:23 - 01:14:29 - Jolien Elshof - Rook
  01:14:29 - 01:14:52 - Henk Jan Meijer
 31. 20
  Moties Vreemd aan de orde van de dag
 32. 21

  01:14:38 - 01:14:52 - Henk Jan Meijer