Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 9 februari 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:00:39 - Henk Jan Meijer
  00:05:20 - 00:05:32 - Henk Jan Meijer
  00:05:32 - 00:05:35 - Sonja Paauw
  00:05:38 - 00:05:51 - Sonja Paauw
  00:05:52 - 00:06:12 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:06:03 - 00:06:12 - Henk Jan Meijer
  00:06:13 - 00:07:08 - William Dogger
  00:07:08 - 00:07:17 - Henk Jan Meijer
  00:07:23 - 00:08:23 - René de Heer
  00:08:23 - 00:08:26 - Henk Jan Meijer
  00:08:26 - 00:08:29 - William Dogger
  00:08:29 - 00:08:33 - Henk Jan Meijer
  00:10:45 - 00:10:54 - Henk Jan Meijer
  00:10:54 - 00:11:23 - William Dogger
  00:11:23 - 00:11:39 - Henk Jan Meijer
 3. 2.a

  00:11:36 - 00:11:39 - Henk Jan Meijer
  00:14:33 - 00:14:40 - Henk Jan Meijer
  00:14:45 - 00:15:34 - Henk Jan Meijer
  00:15:34 - 00:15:36 - Thom van Campen
  00:15:36 - 00:15:37 - Henk Jan Meijer
  00:15:37 - 00:15:44 - Thom van Campen
  00:15:44 - 00:16:19 - Claudia van Bruggen
  00:16:19 - 00:18:24 - Henk Jan Meijer
 4. 2.b

 5. 3

  Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage bij de beslisnota ‘Garantstelling PEC Zwolle’. De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

  00:18:03 - 00:18:24 - Henk Jan Meijer
  00:18:24 - 00:18:45 - Frank Futselaar
  00:18:46 - 00:19:19 - Henk Jan Meijer
 6. 4

  00:19:08 - 00:19:19 - Henk Jan Meijer
  00:19:20 - 00:20:26 - Wietse de Boer
  00:20:26 - 00:20:28 - Henk Jan Meijer
  00:20:31 - 00:23:07 - Nelleke Vedelaar
  00:23:07 - 00:23:10 - Henk Jan Meijer
  00:23:10 - 00:23:25 - Wietse de Boer
  00:23:26 - 00:23:47 - Henk Jan Meijer
 7. 5

  00:23:36 - 00:23:47 - Henk Jan Meijer
  00:23:47 - 00:24:40 - Birgit Michies
  00:24:40 - 00:24:46 - Henk Jan Meijer
  00:24:46 - 00:25:28 - Judith Compagner
  00:25:30 - 00:25:38 - Henk Jan Meijer
  00:25:38 - 00:26:37 - William Dogger
  00:26:37 - 00:26:38 - Henk Jan Meijer
  00:26:39 - 00:26:52 - Frank Futselaar
  00:26:53 - 00:26:55 - Henk Jan Meijer
  00:26:55 - 00:27:17 - Wietse de Boer
  00:27:19 - 00:27:22 - Henk Jan Meijer
  00:27:23 - 00:27:36 - Henk Schippers
  00:27:37 - 00:27:46 - Henk Jan Meijer
  00:27:46 - 00:28:31 - Johran willegers
  00:28:31 - 00:28:35 - Henk Jan Meijer
  00:28:35 - 00:29:22 - Patrick Rijke
  00:29:22 - 00:29:24 - Henk Jan Meijer
  00:29:24 - 00:29:39 - Orhan Cetin
  00:29:39 - 00:29:45 - Henk Jan Meijer
  00:29:45 - 00:29:58 - Birgit Michies
  00:29:58 - 00:31:08 - Henk Jan Meijer
 8. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 9. 5.A.2

 10. 5.A.3

 11. 5.A.4

 12. 5.B1
  Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
 13. 5.B2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 14. 5.B3
  Diversen / ter advies in handen stellen van het College
 15. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 16. 6
  A-onderwerpen
 17. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 12 januari 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  In het Structuurplan (2008) is de Wijthmenerplas aangeduid als een dagrecreatief centrum. Vervolgens is een visie en toetsingkader opgesteld waarover de raad in 2012 heeft besloten. Door het verbreden van de recreatieve functies beoogt het college de regionale functie te versterken en het aanbod van activiteiten te verbreden waarbij het openbare, natuurlijke en rustige karakter van het recreatiegebied Wijthmenerplas behouden blijft.
  In maart 2014 zijn met de geselecteerde partij contractgesprekken gestart voor het aanleggen van een waterskibaan en een paviljoen. Ook heeft een Klankbordgroep onderzocht onder welke voorwaarden een dergelijke voorziening kan functioneren en zo goed mogelijk kan worden ingepast. Ook is er een inloopavond georganiseerd om het plan breed onder de aandacht te brengen en mensen de kans te geven op de plannen te reageren. De reacties zijn in een separate bijlage opgenomen.
  De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het college om in te stemmen met het definitieve plan van een waterskibaan met paviljoen en een aanvullend voorbereidingskrediet van €70.000,- te verlenen te dekken uit de Reserve Vastgoed.
  Voor technische en feitelijke vragen: Aldert Koop (3217) AHW.Koop@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Randvoorwaarden onderwatersport Wythmenerplas
  00:30:49 - 00:31:08 - Henk Jan Meijer
  00:31:08 - 00:31:49 - Michiel van Willigen
  00:31:51 - 00:31:53 - Henk Jan Meijer
  00:31:59 - 00:32:28 - René de Heer
  00:32:28 - 00:32:35 - Henk Jan Meijer
  00:32:36 - 00:32:46 - Eefke Meijerink
  00:32:46 - 00:32:50 - Henk Jan Meijer
  00:32:50 - 00:34:37 - Eefke Meijerink
  00:34:37 - 00:34:41 - Henk Jan Meijer
  00:34:42 - 00:35:26 - Aly van der Vegte - Poot
  00:35:26 - 00:35:30 - Henk Jan Meijer
  00:35:30 - 00:35:54 - Brammert Geerlink
  00:35:54 - 00:36:10 - Henk Jan Meijer
  00:36:10 - 00:36:55 - Brammert Geerlink
  00:36:55 - 00:36:58 - Henk Jan Meijer
  00:36:59 - 00:37:43 - Claudia van Bruggen
  00:37:43 - 00:37:44 - Henk Jan Meijer
  00:37:45 - 00:38:23 - Bijan Moshaver
  00:38:23 - 00:38:24 - Henk Jan Meijer
  00:38:25 - 00:39:04 - William Dogger
  00:39:04 - 00:39:06 - Henk Jan Meijer
  00:39:06 - 00:40:06 - Harold van Vilsteren
  00:40:06 - 00:40:09 - Henk Jan Meijer
  00:40:11 - 00:40:24 - Orhan Cetin
  00:40:24 - 00:40:26 - Henk Jan Meijer
  00:40:26 - 00:41:33 - Michiel van Willigen
  00:41:33 - 00:42:35 - Henk Jan Meijer
 18. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 19 januari 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Ruim een jaar geleden heeft de raad kennis genomen van de nieuwe ontwikkelstrategie voor Stadshagen. De raad stemde toen tevens in met het kader voor het op te stellen bestemmingsplan en de herziene grondexploitatie. Met het voorliggende voorstel wordt de actualisatie van de grondexploitatie Stadshagen ter vaststelling voorgelegd. De nieuwe ontwikkelstrategie is nu een klein jaar toegepast. Voor het jaar 2014 en 2015 zijn afspraken gemaakt met de partners over de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vraag uit de markt. De markt vraagt op dit moment om sociale huur en veelal goedkope koop. Onzeker is of de markt voor duurdere woningen zal aantrekken. Als herstel uitblijft betekent dit een negatief effect op de grondexploitatie. Er kan minder aan de markt worden overgelaten dan gedacht, hierdoor bleek er toch veel stimulering en inzet van de gemeente nodig. De plankosten zijn daarmee hoger dan begroot. In het eerste half jaar van 2015 zal onderzocht worden of verandering nodig is in de aanpak van Stadshagen binnen het kader van de nieuwe ontwikkelstrategie en de huidige marktsituatie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd met een extern adviseur. Verder zal het college nader onderzoek uitvoeren naar de behoefte aan (commerciële) voorzieningen en woon-werkkavels. Dit onderzoek zal naar verwachting leiden tot het moeten nemen van een verlies. De herziening van de exploitatie Stadshagen heeft een nadelig resultaat van € 3.131.000. Voor een bedrag van € 2.457.000 is reeds een voorziening getroffen bij de jaarrekening / MPV 2014. Het is noodzakelijk een extra voorziening te treffen van € 674.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Nota van Uitgangspunten MPV 2015.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ron Eggink (2007) R.Eggink@zwolle.nl of Johan Balk (3362) J.Balk@zwolle.nl

  00:41:55 - 00:42:35 - Henk Jan Meijer
 19. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De eigenaar van de camping Vecht & Zo aan de Hessenweg 14 wil bij zijn camping een gebouw realiseren met daarin een horecavoorziening, tevens zal dit dienen als een uitbreiding van zijn camping. Bij het gebouw zal een terras worden aangelegd waardoor het zal functioneren als een zogenaamd Dijkmoment.
  De eigenaar is voornemens bij de provincie subsidie hiervoor aan te vragen. De provincie kan (nog) geen subsidie verstrekken omdat het bestemmingsplan niet in werking is. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Vechtcorridor Dijkmoment Hessenweg 14 vast te stellen met de bijbehorende regels, ondergrond en de verbeelding van het bestemmingsplan. Daarnaast geen exploitatieplan vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Frits Kroes (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl

  00:42:06 - 00:42:35 - Henk Jan Meijer
 20. 10

  Moties

  Onderwerp
  Communicatiebeleid college B&W
  Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp
  00:42:19 - 00:42:35 - Henk Jan Meijer
  00:42:35 - 00:44:15 - Patrick Rijke
  00:44:16 - 00:44:18 - Henk Jan Meijer
  00:44:23 - 00:47:33 - Ed Anker
  00:47:33 - 00:47:37 - Henk Jan Meijer
  00:47:37 - 00:48:23 - Patrick Rijke
  00:48:23 - 00:48:25 - Henk Jan Meijer
  00:49:24 - 00:49:30 - Henk Jan Meijer
  00:49:30 - 00:49:48 - Eefke Meijerink
  00:49:49 - 00:49:58 - Henk Jan Meijer
  00:50:06 - 00:50:14 - Henk Jan Meijer
  00:50:15 - 00:50:43 - Job Looijenga
  00:50:43 - 00:50:49 - Henk Jan Meijer
  00:50:49 - 00:51:04 - Thom van Campen
  00:51:05 - 00:51:09 - Henk Jan Meijer
  00:51:10 - 00:51:20 - Sonja Paauw
  00:51:23 - 00:51:24 - Henk Jan Meijer
  00:51:24 - 00:51:28 - Judith Compagner
  00:51:29 - 00:51:46 - Henk Jan Meijer
  00:51:47 - 00:52:14 - Brammert Geerlink
  00:52:14 - 00:54:06 - Henk Jan Meijer
  00:54:08 - 00:54:12 - Henk Jan Meijer
  00:54:12 - 00:54:43 - Judith Compagner
  00:54:43 - 00:54:45 - Henk Jan Meijer
  00:54:45 - 00:55:03 - Eefke Meijerink
  00:55:03 - 00:55:05 - Henk Jan Meijer
  00:55:05 - 00:55:41 - William Dogger
  00:55:41 - 00:55:42 - Henk Jan Meijer
  00:55:42 - 00:56:05 - Gerdien Rots
  00:56:05 - 00:56:06 - Henk Jan Meijer
  00:56:07 - 00:56:46 - Patrick Rijke
  00:56:46 - 00:56:47 - Henk Jan Meijer
  00:56:47 - 00:57:00 - Sonja Paauw
  00:57:00 - 00:57:01 - Henk Jan Meijer
  00:57:02 - 00:58:24 - Aly van der Vegte - Poot
  00:58:24 - 00:58:49 - Henk Jan Meijer
 21. 11

  00:58:43 - 00:58:49 - Henk Jan Meijer
  00:58:50 - 00:58:52 - Henk Jan Meijer