Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 11 mei 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:15 - 00:00:47 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:28 - 00:00:47 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  00:00:34 - 00:00:47 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Het tarief voor storten bouw- en sloopafval
  00:00:37 - 00:00:47 - Henk Jan Meijer
  00:00:47 - 00:04:41 - Patrick Rijke
  00:04:41 - 00:04:44 - Henk Jan Meijer
  00:04:49 - 00:08:48 - Nelleke Vedelaar
  00:08:48 - 00:08:51 - Henk Jan Meijer
  00:08:51 - 00:08:53 - Patrick Rijke
  00:08:53 - 00:09:31 - Patrick Rijke
  00:09:31 - 00:09:47 - Henk Jan Meijer
  00:09:50 - 00:09:52 - Henk Jan Meijer
  00:09:57 - 00:10:16 - Nelleke Vedelaar
  00:10:16 - 00:10:33 - Henk Jan Meijer
  00:10:34 - 00:13:25 - Hans Wijnen
  00:13:25 - 00:13:27 - Henk Jan Meijer
  00:13:33 - 00:15:52 - Filip van As
  00:15:52 - 00:15:56 - Henk Jan Meijer
  00:15:56 - 00:15:59 - Hans Wijnen
  00:15:59 - 00:16:36 - Hans Wijnen
  00:16:37 - 00:16:38 - Henk Jan Meijer
  00:16:43 - 00:17:01 - Filip van As
  00:17:02 - 00:17:05 - Henk Jan Meijer
  00:17:07 - 00:17:14 - Jelte Bos
  00:17:14 - 00:17:27 - Jelte Bos
  00:17:27 - 00:17:28 - Henk Jan Meijer
  00:17:52 - 00:18:27 - Henk Jan Meijer
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.2

 7. 5.A.5

 8. 5.A.7

  00:23:43 - 00:23:43 - Henk Jan Meijer
  00:23:43 - 00:24:04 - Henk Schippers
  00:24:05 - 00:24:09 - Henk Jan Meijer
  00:24:25 - 00:24:42 - Nelleke Vedelaar
  00:24:42 - 00:24:54 - Henk Jan Meijer
 9. 5.A.8

 10. 5.A.12

  00:18:28 - 00:19:00 - Bert Sluijer
  00:19:01 - 00:19:05 - Henk Jan Meijer
  00:19:05 - 00:19:40 - Johannes de Vries
  00:19:41 - 00:19:42 - Henk Jan Meijer
  00:19:43 - 00:20:04 - Michiel van Harten
  00:20:05 - 00:20:08 - Henk Jan Meijer
  00:20:09 - 00:20:34 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  00:20:34 - 00:20:36 - Henk Jan Meijer
  00:20:36 - 00:21:00 - Johran willegers
  00:21:01 - 00:21:29 - Henk Jan Meijer
  00:21:30 - 00:22:05 - Aly van der Vegte - Poot
 11. 5.A.13

  00:25:35 - 00:26:12 - Johran willegers
  00:26:12 - 00:26:28 - Henk Jan Meijer
 12. 5.A.17

 13. 5.A.18

  00:21:44 - 00:22:05 - Aly van der Vegte - Poot
  00:22:06 - 00:22:10 - Henk Jan Meijer
  00:22:10 - 00:22:48 - Jolien Elshof - Rook
  00:22:48 - 00:22:50 - Henk Jan Meijer
  00:22:51 - 00:23:08 - Claudia van Bruggen
  00:23:08 - 00:23:43 - Henk Jan Meijer
 14. 5.B2

 15. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 16. 5.C.3

  00:24:53 - 00:24:54 - Henk Jan Meijer
  00:24:54 - 00:25:16 - Claudia van Bruggen
  00:25:17 - 00:25:29 - Henk Jan Meijer
  00:25:29 - 00:26:12 - Johran willegers
 17. 5.C.4

 18. 5.C.6

 19. 6
  A-onderwerpen
 20. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op dinsdag 7 april 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  In 2014 is de gemeente samen met de woningcorporaties gestart met plannen voor versnelde uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Dit is nodig om te voldoen aan de toenemende behoefte. Deze zogeheten versnellingsactie is ook opgenomen in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. In het coalitieakkoord is een inspanning opgenomen voor de toevoeging van 400 woningen. Verder is voor belangrijke stedelijke ontwikkelingsopgaven een Stadsontwikkelfonds ingesteld. Ten behoeve van de versnelling is de gemeente met deltaWonen een unieke samenwerking aangegaan. Samen is een lijst van 15 locaties opgesteld. Nagegaan is of deze locaties in aanmerking komen voor de realisatie van de gewenste extra sociale woningen. Het is gelukt om in een totaalpakket tot overeenstemming te komen over bijna al deze locaties. Voor de realisatie van circa 300 woningen wordt een overeenkomst gesloten met deltaWonen, namens de Zwolse corporaties. Als gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen uit het Stadsontwikkelfonds. Verder zal de gemeente een lagere opbrengstpotentie moeten accepteren van de locaties met gemeentelijk vastgoed, ter waarde van € 1,6 miljoen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patricia Gerrits (2088) PC.Gerrits@zwolle.nl

  00:26:22 - 00:26:28 - Henk Jan Meijer
  00:26:28 - 00:26:53 - Patty Wolthof
  00:26:55 - 00:26:58 - Henk Jan Meijer
  00:26:58 - 00:27:33 - Johannes de Vries
  00:27:34 - 00:27:36 - Henk Jan Meijer
  00:27:36 - 00:27:58 - Brammert Geerlink
  00:27:58 - 00:28:18 - Henk Jan Meijer
 21. 8

  Deze beslisnota is op dinsdag 7 april behandeld in de debatronde, de korte terugblik is bijgevoegd.
  Op 25 februari 2013 heeft de raad de horecavisie "Gastvrij en Vitaal 2012" vastgesteld. De visie is tot stand gekomen in coproductie met de horeca en andere partners in de stad. Op basis van de horecavisie wordt gestuurd op horecaconcentratiegebieden en maximering van het aantal vierkante meters. Er wordt ruimte geboden aan kwalitatief hoogwaardige en innovatieve concepten. Onder meer door de leegstand van panden, werkloosheid en landelijke trends is de horeca snel aan het veranderen. Zo zijn er veel aanvragen voor daghoreca. Om na te gaan of de visie in snel veranderende tijden nog voldoet is een evaluatie gehouden. Alle initiatieven van de afgelopen twee jaar zijn bezien om knelpunten in de visie naar boven te halen. Een van de knelpunten is dat voor daghoreca het quotum reed is overschreden. Daarnaast willen steeds meer andere sectoren horeca in de bedrijfsvoering opnemen. Verder zijn er in het concentratiegebied te weinig geschikte panden voor restaurants. Om hier op in te spelen wordt voorgesteld de visie te actualiseren. Op de korte termijn wordt naar meer vrijheid gezocht om de knelpunten op te lossen. Voor de lange termijn is meer onderzoek nodig naar nieuwe trends en toekomstige wensen van de consument. Dit onderzoek zal parallel lopen aan de aanpak van het totale binnenstadsbeleid.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems(2969) M.Willems@zwolle.nl

  00:28:11 - 00:28:18 - Henk Jan Meijer
  00:28:18 - 00:28:42 - Thom van Campen
  00:28:43 - 00:28:56 - Henk Jan Meijer
 22. 9

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 13 april 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  In het coalitieakkoord 2014-2018 is een agenda voor een “ondernemende stad” opgenomen. Onderdeel van deze agenda is de ambitie om de komende jaren een economisch sterke stad en regio te blijven. In de memo “Economie Zwolle in perspectief” wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en lopende ontwikkelingen op de diverse economische thema’s. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is naast monitoren, anticiperen en inspelen op kansrijke ontwikkelingen. De inbreng van budget van de gemeente is nodig om verder gestalte te geven aan de projectopgaven en de nieuwe kansen voor bredere regionale samenwerking op te pakken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de door het college vastgestelde memo “Economie Zwolle in Perspectief. Daarnaast de regionale clusters Health Innovation Park (HIP), Polymer Science Park (PSP) en Logistiek (ZKM) te continueren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl

  00:28:55 - 00:28:56 - Henk Jan Meijer
  00:28:56 - 00:29:12 - Hans Wijnen
  00:29:13 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
 23. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In december 2011 is ten aanzien van de ontwikkeling van het Noordereiland besloten om voor de toekomstige bodemsanering van de bovengrond €1,8 miljoen (prijspeil 1-1-2012) te reserveren binnen de reserve parkeren. Voor de aanpak van de bodemverontreiniging op voormalige gasfabriekterreinen is door het Rijk geld aan de provincies beschikbaar gesteld. De saneringsaanpak is verdeeld in 4 fases, deze fases zijn of worden ook financieel afgewikkeld.
  De resterende convenantgelden voor de sanering op het Noordereiland bij de provincie bedragen max €1,7 miljoen. Eind 2015 loopt de termijn af dat aanspraak kan worden gemaakt op de bijdrage van de provincie.
  In dit raadsvoorstel wordt gevraagd akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet om deze (deel)sanering uit te voeren met als dekking de bijdrage van de provincie en de post reserve parkeren.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ciska Waalewijn (4011) c.a.e.waalewijn@zwolle.nl

  00:29:33 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
 24. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Woningbouwvereniging SWZ heeft het voornemen om de strook waarop portiekflats stonden aan de Bachlaan tussen de Klooienberglaan, Beethovennlaan en de Porporastraat opnieuw in te richten. De strook zal een nieuwe invulling krijgen met een mix van appartementen en grondgebonden woningen. De bouw van grondgebonden woningen is in strijd met het geldende bestemmingsplan, hierdoor dient het bestemmingsplan te worden herzien. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota bestemmingsplan. Daarnaast het gewijzigd bestemmingsplan Holtenbroek Bachlaan en omgeving gewijzigd vast te stellen.
  Voor technische of feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Jasper ’t Hoen (2320) j.hoen@zwolle.nl

  00:29:34 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
 25. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 30 juni 2014 heeft de raad ingestemd met de verkoop van een deel van het gebouwencomplex aan de Diezerstraat 80, waarin de centrale bibliotheek is gevestigd, ten behoeve van de realisatie van een full concept ZARA – winkel. De vestiging van de ZARA (detailhandel) past niet binnen het geldende bestemmingsplan, en moet hierop worden aangepast. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota bestemmingsplan Binnenstad en omgeving, 3e partiële herziening Diezerstraat 80. Daarnaast het bestemmingsplan Binnenstad en omgeving, 3e partiële herziening Diezerstraat 80 gewijzigd vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl

  00:29:39 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
 26. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming A.
  Op 24 november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan Katwolderplein gewijzigd vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is een beroep ingesteld, gericht tegen de bij gewijzigde vaststelling opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor een grotere supermarkt. Omdat Multi bezig is met een supermarktketen, die toch niet aan de wijzigingsbevoegdheid kan voldoen en omdat het detailhandelsbeleid herzien wordt, waarbij met nadruk aandacht voor de supermarktstructuur, wordt het raadzaam geacht om het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen zonder de wijzigingsbevoegdheid. Verwacht wordt dat dan het beroep zal worden ingetrokken en de rest van het bestemmingsplan onherroepelijk zal worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl

  00:29:56 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
 27. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De commissie “Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (commissie Depla) heeft in 2014 verbetervoorstellen in kaart gebracht. Ten aanzien van overhead is het advies om een programma “overhead en kostentoerekening” ofwel bedrijfsvoering in te richten. In zo’n programma worden de indirecte kosten zichtbaar gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de inrichting van een programma bedrijfsvoering per 2017 verplicht worden gesteld. Een aantal gemeenten werkt nu al met een programma bedrijfsvoering. Zwolle wil daar bij de begroting 2016 ook toe overgaan. Het is transparant en maakt het makkelijker om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om een programma bedrijfsvoering in te richten. Daarnaast in te stemmen met een budgettair neutrale uitwerking hiervan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anouk van Luik (2285) a.van.luik@zwolle.nl

  00:30:03 - 00:30:05 - Henk Jan Meijer
  00:30:06 - 00:30:31 - Jolien Elshof - Rook
  00:30:32 - 00:30:33 - Henk Jan Meijer
  00:30:33 - 00:30:51 - Frank Futselaar
  00:30:52 - 00:31:05 - Henk Jan Meijer
 28. 14.A

  Per abuis is dit agendapunt niet op de agenda voor 11 mei geplaatst. Spoedige besluitvorming is gewenst i.v.m. de oprichting van het WijBedrijf Dieze. Daarom is de beslisnota alsnog toegevoegd aan de agenda.
  In 2011 is in het kader van het Investeren Met Gemeenten (IMG) door de provincie een subsidie verleend voor de verduurzaming van de wijk Dieze-Oost. Vanuit de provincie is €830.000,- IMG- subsidie beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van corporatiebezit. De raad heeft op 9 mei 2011 als cofinanciering voor deze subsidie €600.000,- vanuit gemeentelijke middelen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) beschikbaar gesteld.
  Het gehele project Duurzaam Dieze-Oost is opgestart vanuit de doelstelling bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Maar uitgangspunt is het een motor te laten zijn voor duurzame ontwikkeling van de wijk. Bewoners hebben zelf zeggenschap over wat er gebeurt, zij zijn de baas. Met de voorgestelde aanpak van een subsidie aan particulieren en het ondersteunen van het Coöperatief WijBedrijf als middel wordt een veel groter effect bereikt.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het op een aangepaste wijze inzetten van gereserveerde ISV middelen. Daarnaast in te stemmen met de bijgevoegde Subsidieregeling “duurzame ontwikkeling Dieze-Oost” ten behoeve van zonnepanelen voor particulieren in Dieze-Oost. De benodigde middelen te dekken uit de in 2013 beschikbaar gestelde ISV-middelen voor uitvoering van het projectinitiatief “Energie als motor voor burgerkracht”.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christian Voortman (4059) c.voortman@zwolle.nl

  00:31:02 - 00:31:05 - Henk Jan Meijer
  00:31:06 - 00:31:46 - Hans Wijnen
  00:31:47 - 00:32:02 - Henk Jan Meijer
 29. 15

  Moties

  Onderwerp
  1. Arbeidsmarktdiscriminatie (M15-2)
  2. Arbeidsdicriminatie (M15-2)
  Fundamentele rechten zonder voorwaarden "bed bad brood" voor iedereen (M15-3)
  Overgangsperiode huishoudelijke ondersteuning (M15-1)
  00:31:56 - 00:32:02 - Henk Jan Meijer
  00:32:03 - 00:32:50 - Sandra Drost
  00:32:50 - 00:32:53 - Henk Jan Meijer
  00:32:56 - 00:36:18 - Nelleke Vedelaar
  00:36:18 - 00:36:21 - Henk Jan Meijer
  00:36:22 - 00:37:09 - William Dogger
  00:37:10 - 00:37:12 - Henk Jan Meijer
  00:37:13 - 00:37:23 - Birgit Michies
  00:37:23 - 00:37:28 - Henk Jan Meijer
  00:37:28 - 00:37:42 - Wietse de Boer
  00:37:45 - 00:38:11 - Henk Jan Meijer
  00:38:11 - 00:39:03 - Bijan Moshaver
  00:39:04 - 00:39:07 - Henk Jan Meijer
  00:39:11 - 00:40:53 - Nelleke Vedelaar
  00:41:01 - 00:41:07 - Henk Jan Meijer
  00:41:09 - 00:41:50 - Johran willegers
  00:41:51 - 00:41:55 - Henk Jan Meijer
  00:41:56 - 00:42:21 - Henk Schippers
  00:42:22 - 00:43:09 - Henk Jan Meijer
  00:43:09 - 00:45:07 - Patrick Rijke
  00:45:08 - 00:45:11 - Henk Jan Meijer
  00:45:17 - 00:47:18 - Nelleke Vedelaar
  00:47:20 - 00:47:28 - Henk Jan Meijer
  00:47:28 - 00:49:11 - Aly van der Vegte - Poot
  00:49:11 - 00:49:13 - Henk Jan Meijer
  00:49:13 - 00:50:37 - Gerdien Rots
  00:50:40 - 00:50:44 - Henk Jan Meijer
  00:50:45 - 00:51:15 - Patty Wolthof
  00:51:16 - 00:51:17 - Henk Jan Meijer
  00:51:17 - 00:51:39 - William Dogger
  00:51:41 - 00:52:20 - Henk Jan Meijer
 30. 16

  00:52:02 - 00:52:20 - Henk Jan Meijer