Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 7 december 2015

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:02 - 00:00:08 - Henk Jan Meijer
  00:00:08 - 00:00:34 - Eefke Meijerink
  00:00:34 - 00:00:43 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:00:39 - 00:00:43 - Henk Jan Meijer
  00:00:43 - 00:01:13 - Claudia van Bruggen
  00:01:13 - 00:01:19 - Henk Jan Meijer
  00:02:23 - 00:03:29 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de financiële bijlage 1 van de beslisnota “Spoorverdubbeling Zwolle – Herfte; compensatie“.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:02:56 - 00:03:29 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:03:22 - 00:03:29 - Henk Jan Meijer
  00:03:30 - 00:04:43 - Sandra Drost
  00:04:43 - 00:04:48 - Henk Jan Meijer
  00:04:49 - 00:06:04 - Wietse de Boer
  00:06:04 - 00:06:06 - Henk Jan Meijer
  00:06:19 - 00:13:57 - Nelleke Vedelaar
  00:13:57 - 00:14:09 - Henk Jan Meijer
  00:14:10 - 00:14:41 - Aly van der Vegte - Poot
  00:14:41 - 00:14:42 - Henk Jan Meijer
  00:15:18 - 00:15:30 - Henk Jan Meijer
  00:15:31 - 00:16:16 - Oswald van Dam
  00:16:17 - 00:16:18 - Henk Jan Meijer
  00:16:24 - 00:16:49 - Filip van As
  00:16:49 - 00:17:02 - Henk Jan Meijer
  00:17:02 - 00:18:58 - Harold van Vilsteren
  00:18:58 - 00:19:01 - Henk Jan Meijer
  00:19:23 - 00:22:27 - René de Heer
  00:22:27 - 00:22:30 - Henk Jan Meijer
  00:22:30 - 00:22:56 - Harold van Vilsteren
  00:22:56 - 00:22:58 - Henk Jan Meijer
  00:23:03 - 00:24:12 - René de Heer
  00:24:12 - 00:24:19 - Henk Jan Meijer
  00:24:21 - 00:24:36 - Aly van der Vegte - Poot
  00:24:36 - 00:24:38 - Henk Jan Meijer
  00:24:41 - 00:24:48 - René de Heer
  00:24:48 - 00:24:50 - Henk Jan Meijer
  00:24:51 - 00:24:54 - Eefke Meijerink
  00:24:54 - 00:25:06 - Henk Jan Meijer
  00:25:07 - 00:26:12 - Thom van Campen
  00:26:12 - 00:29:08 - Henk Jan Meijer
  00:29:09 - 00:29:37 - Frank Futselaar
  00:29:37 - 00:30:10 - Henk Jan Meijer
  00:30:11 - 00:30:28 - Henk Jan Meijer
 5. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 6. 5.A.4

 7. 5.A.5

 8. 5.A.6

  00:30:30 - 00:30:50 - Remko Paus
  00:30:50 - 00:30:56 - Henk Jan Meijer
  00:30:57 - 00:31:16 - Henk Schippers
  00:31:16 - 00:31:20 - Henk Jan Meijer
  00:31:21 - 00:31:32 - Johannes de Vries
  00:31:32 - 00:31:34 - Henk Jan Meijer
  00:31:35 - 00:31:57 - Johran willegers
  00:31:57 - 00:31:59 - Henk Jan Meijer
  00:31:59 - 00:32:15 - Eefke Meijerink
  00:32:16 - 00:32:46 - Henk Jan Meijer
  00:32:47 - 00:33:39 - Wietse de Boer
  00:33:39 - 00:33:53 - Henk Jan Meijer
  00:33:53 - 00:34:47 - Gerdien Rots
  00:34:47 - 00:34:54 - Henk Jan Meijer
  00:34:55 - 00:35:54 - Aly van der Vegte - Poot
  00:35:54 - 00:36:24 - Henk Jan Meijer
 9. 5.A.7

 10. 5.B2
  Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
 11. 6
  A-onderwerpen
 12. 7

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Jaarlijks wordt de programmabegroting van de GGD IJsselland in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Na vaststelling van de programmabegroting doen zich altijd nog ontwikkelingen voor die vragen om een aanpassing van de programmabegroting.
  Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland wordt gemeenten de gelegenheid geboden om op- of aanmerkingen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken.
  De raad wordt voorgesteld het advies van het college over te nemen geen bezwaar te maken tegen de begrotingswijziging 2015/1 van de GGD IJsselland.
  Voor technische en feitelijke vragen: Yolanda Slagman- Duthler (2245) y.slagman-duthler@zwolle.nl

  00:36:07 - 00:36:24 - Henk Jan Meijer
 13. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit de Jeugdwet (o.a. preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen) binnen het daarvoor beschikbare budget.
  Het vaststellen van de subsidieverordening Jeugdhulp is noodzakelijk voor een wettelijke grondslag voor subsidiering van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de subsidieverordening Jeugdhulp regio IJsselland vast te stellen, waarmee deze per 1 januari 2016 in werking treedt.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) j.van.der.bij@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Verordeningen jeugdzorg tijdig naar gemeenteraad (M8-1)
  00:36:14 - 00:36:24 - Henk Jan Meijer
  00:36:24 - 00:37:35 - Sonja Paauw
  00:37:36 - 00:37:38 - Henk Jan Meijer
  00:37:51 - 00:38:29 - Ed Anker
  00:38:29 - 00:38:36 - Henk Jan Meijer
  00:38:36 - 00:38:50 - Job Looijenga
  00:38:50 - 00:39:10 - Henk Jan Meijer
 14. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis IJsselland operationeel en is er sprake van één organisatie voor alle vormen van huiselijk geweld. In vergelijking met het landelijke beeld ziet een en ander er in onze regio redelijk uit, en zijn zaken als de bereikbaarheid zeer goed geregeld. Een volgende stap in de ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland is de aanschaf en implementatie van de inmiddels beschikbaar gekomen registratieprogramma’s en aanvullende integrale deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers van Veilig Thuis IJsselland. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 69.000,-.
  In 2014 is het nieuwe verdeelmodel voor de rijksmiddelen Vrouwenopvang bekend gemaakt. Dit heeft een fors negatief financieel effect voor onze regio.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om €69.000,- beschikbaar te stellen voor ICT en deskundigheidsbevordering van Veilig Thuis IJsselland, en dit ten laste te brengen van het regionale budget huiselijk geweld 2015. Daarnaast de termijn voor beschikbaarheid van middelen om de effecten van het nieuwe verdeelmodel Vouwenopvang op te vangen ad € 254.000,- binnen de reserve NUTW, verlengen tot en met 2018.
  Voor technische en feitelijke vragen: Antje Profijt (2907) a.profijt@zwolle.nl

  00:39:08 - 00:39:10 - Henk Jan Meijer
  00:39:10 - 00:40:11 - Sonja Paauw
  00:40:11 - 00:40:45 - Henk Jan Meijer
 15. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer gewijzigd in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbesturen. In verband met deze wetswijzigingen en de huidige Zwolse onderwijspraktijk is het nodig de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 1997 op een aantal punten te herzien.
  De nieuwe verordening is actueel en aangepast aan de huidige praktijk.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle en de verordening materiele financiële gelijkstelling gemeente Zwolle 2016 vast te stellen. Daarnaast de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 1997 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe verordening.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Rave (2211) gw.rave@zwolle.nl of Theo Heegsma (2182) tj.heegsma@zwolle.nl

  00:40:26 - 00:40:45 - Henk Jan Meijer
 16. 11

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 23 november 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Met ingang van 1 januari 2015 is de Wmo 2015 van kracht. Op basis van deze wet heeft de gemeenteraad op 8 december 2014 de “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015” vastgesteld. Als gevolg van ervaringen uit de praktijk, signalen vanuit Sociale Wijkteams, vragen uit de raad, alsmede budgettaire kaders, zijn een aantal ontwikkelingen geconstateerd die vragen om bijstelling van het beleid en de daarmee samenhangende verordening. Het gaat dan om een opeenstapeling van ontwikkelingen die een ongewenst effect hebben op de hoogte van de eigen bijdrage die inwoners betalen. Daarnaast gaat het over de wijze waarop de Pgb tarieven worden berekend en de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties af te wijken van de regelgeving als de situatie daarom vraagt.
  De raad wordt voorgesteld de “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015” en het “Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015” aan te passen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  PGB-tarieven (M11-1)
  00:40:33 - 00:40:45 - Henk Jan Meijer
  00:40:46 - 00:42:33 - Patrick Rijke
  00:42:33 - 00:42:35 - Henk Jan Meijer
  00:44:41 - 00:45:22 - Nelleke Vedelaar
  00:45:22 - 00:45:28 - Henk Jan Meijer
  00:45:28 - 00:45:46 - Birgit Michies
  00:45:48 - 00:46:10 - Henk Jan Meijer
  00:46:11 - 00:46:27 - Henk Schippers
  00:46:28 - 00:46:29 - Henk Jan Meijer
  00:46:30 - 00:46:44 - Sandra Drost
  00:46:44 - 00:46:46 - Henk Jan Meijer
  00:46:46 - 00:47:15 - Birgit Michies
  00:47:16 - 00:47:17 - Henk Jan Meijer
  00:47:17 - 00:48:30 - Patrick Rijke
  00:48:30 - 00:48:32 - Henk Jan Meijer
  00:48:33 - 00:48:46 - Wietse de Boer
  00:48:46 - 00:48:49 - Henk Jan Meijer
  00:48:49 - 00:48:59 - William Dogger
  00:49:00 - 00:49:21 - Henk Jan Meijer
 17. 12

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 23 november 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  NS wil op station Zwolle OV-chipkaartpoortjes plaatsen. Aan de zuidkant staan in de nieuwe reizigerstunnel al poortjes, maar die zijn nog open. Zodra ze in 2016 dicht gaan kunnen voetgangers de poortjes alleen nog met een OV-chip kaart of een speciale pas passeren. Deze ‘beheerste toegang’ is volgens de NS noodzakelijk om het aantal zwartrijders te reduceren en de veiligheid te vergroten. Bovendien wordt de in- en uitcheck procedure makkelijker. Met de plaatsing van de OV-poortjes verandert wel het vrij toegankelijke karakter van de voetgangerstunnel. Het versterken van de verbinding tussen beide stadsdelen komt daarmee onder druk te staan. Ook is het risico dat Zwolle als minder gastvrij wordt ervaren. In 2014 is door de gemeente Zwolle bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangegeven bezwaren te hebben tegen de poortjes vanwege de functie van het station in Zwolle als interwijkverbinding. De staatssecretaris ziet de komst van de poortjes als een gegeven maar wil gezamenlijk op zoek naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. In dat proces zijn eerst de feiten en cijfers onderzocht en vervolgens is gewerkt aan maatwerkoplossingen. De raad is steeds op de hoogte gehouden van dit proces.
  In het nu voorliggende afsprakenkader zijn de afspraken over de maatwerkoplossingen vastgelegd. Er zijn onder meer afspraken gemaakt voor de publieksaantrekkende functies zoals het UWV, het stadskantoor en de parkeergarage Lübeckplein en over de werkwijze bij grootschalige evenementen. Door deze maatwerkoplossingen kan volgens het college aan de doelstelling van een ‘gastvrij Zwolle’ worden voldaan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de maatwerkafspraken zoals vastgelegd in het afsprakenkader OV-chipkaartpoortjes Zwolle.
  Voor technische en feitelijke vragen: Cees Dijkhuizen (4007) C.Dijkhuizen@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Ambities voor de Spoorzone (M12-1)
  00:49:11 - 00:49:21 - Henk Jan Meijer
  00:49:21 - 00:51:03 - Thom van Campen
  00:51:03 - 00:51:05 - Henk Jan Meijer
  00:52:15 - 00:52:33 - Ed Anker
  00:52:33 - 00:52:37 - Henk Jan Meijer
  00:52:37 - 00:54:08 - Jan Slijkhuis
  00:54:08 - 00:54:09 - Henk Jan Meijer
  00:54:10 - 00:55:07 - Gerdien Rots
  00:55:07 - 00:55:31 - Henk Jan Meijer
  00:55:32 - 00:55:40 - Frank Futselaar
  00:55:40 - 00:55:44 - Henk Jan Meijer
  00:55:45 - 00:55:58 - Jan Slijkhuis
  00:55:59 - 00:56:01 - Henk Jan Meijer
  00:56:01 - 00:56:32 - Martijn van der veen
  00:56:32 - 00:56:36 - Henk Jan Meijer
  00:56:39 - 00:57:18 - Mark Oldengarm
  00:57:18 - 00:57:39 - Henk Jan Meijer
 18. 13

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 13 november 2015 is de Tarievennota 2016 vastgesteld door de raad. De belastingverordeningen 2016 moeten daarna door de raad vastgesteld worden. In een aantal gevallen is alsnog van de Tarievennota 2016 afgeweken, omdat dit na de vaststelling pas bekend is geworden.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de belastingverordening 2016 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen ten opzicht van de Tarievennota 2016.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henk van Delden (2128) hm.van.delden@zwolle.nl

  00:57:31 - 00:57:39 - Henk Jan Meijer
  00:57:39 - 00:58:17 - Aly van der Vegte - Poot
  00:58:18 - 00:58:20 - Henk Jan Meijer
  00:58:20 - 00:58:38 - Frank Futselaar
  00:58:39 - 00:59:24 - Henk Jan Meijer
 19. 14

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 22 september 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Verbetering Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit heeft (financiële) gevolgen voor onder meer de milieutaken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat provincies en gemeenten verplicht worden zich aan te sluiten bij een Omgevingsdienst. De omzetting van een Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland naar een GR heeft ook financiële gevolgen. In het voorstel voor de besteding van het bedrag uit het gemeentefonds wordt hier al rekening mee gehouden.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwikkelingen die leiden tot de vorming van een Openbaar Lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast het aan het gemeentefonds toegevoegde bedrag, €270.000,- in te zetten voor de uitvoering van de extra gemeenschappelijke milieutaken en de omvorming van de RUD naar een GR, en in te stemmen met het toevoegen van het in 2015 niet gebruikte bedrag van €230.000 aan de algemene middelen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ronald van Dolen (4165) rgh.van.dolen@zwolle.nl

  00:58:49 - 00:59:24 - Henk Jan Meijer
 20. 15

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Als onderdeel van de aanpassing van de Kamperlijn hebben Provinciale Staten van Overijssel en de raad eind 2013 besloten tot het realiseren van een tunnel voor het autoverkeer, naast de bestaande fietstunnel Belvédèrelaan -Rozenpad. Op basis van het genomen besluit is het bestemmingsplan opgesteld om daarmee de realisatie van de verlenging van de Belvédèrelaan, met de tunnel voor autoverkeer (en langzaam verkeer) en aansluiting op de Hasselterweg, planologisch mogelijk te maken. In het plangebied is tevens de bestaande bouwmogelijkheid voor station Stadshagen opgenomen. Met de realisatie van het plan wordt de bereikbaarheid van de wijk Stadshagen verbeterd, wordt de voorstadhalte optimaal ontsloten en wordt de toekomstige buurt De Tippe in Stadshagen aangesloten op de rest van Stadshagen.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 12 zienswijzen naar voren gebracht.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan Stadshagen I. Daarnaast het bestemmingsplan Stadshagen I, Belvédèrelaan gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota.
  Voor technische en feitelijke vragen: Theo Wolters (2304) ta.wolters@zwolle.nl of Ellen Horsman-van Gelder (2430)

 21. 16

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het kader van het afgesloten convenant “bodem en ondergrond” heeft de gemeente Zwolle een aantal verplichte uitvoeringstaken op het gebied van bodem en ondergrond.
  Voor het uitvoeren van deze taken ontvangen we rijksgelden (de apparaatskosten bodem).
  Door het beschikbaar stellen van de uitkeringsgelden die de gemeente van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangt kunnen de (verplichte) taken op het gebied van bodem en ondergrond adequaat worden uitgevoerd.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om de toegekende rijksmiddelen voor de apparaatskosten bodem voor 2015-2020 aan te wenden voor de uitvoering van de afspraken die voortvloeien uit het convenant bodem en ondergrond.
  Voor technische en feitelijke vragen: Ab Brand (2312) awj.brand@zwolle.nl of Reinder Slager r.slager@zwolle.nl

  00:58:59 - 00:59:24 - Henk Jan Meijer
 22. 17

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 20 april 2015 heeft de raad gesproken over het onderwerp nachtwinkels, dit omdat er in de Zwolse Winkeltijdenverordening 2015 geen nachtwinkels mogelijk zijn. Uitkomst was dat een meerderheid van de raad mogelijkheden wil scheppen voor nachtwinkels. In de bijgevoegde verordening is artikel 9 “openstelling winkels op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur (nachtwinkels)” opgenomen.
  De raad wordt voorgesteld de verordening winkeltijden gemeente Zwolle, vastgesteld op 15 december 2014 in te trekken en tegelijkertijd de verordening winkeltijden gemeente Zwolle 2016 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) ral.van.oosterhout@zwolle.nl

  00:59:04 - 00:59:24 - Henk Jan Meijer
 23. 18

  Van de fractie van de SP is op 27 augustus 2015 het initiatiefvoorstel Gemeentelijke woningbouw ontvangen. Volgens de initiatiefnemer is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. De SP stelt voor dat de gemeente Zwolle in eigen beheer woningen bouwt, te beginnen met een pilot van circa 10 sociale huurwoningen. De opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden om gemeentelijke woningbouw als mogelijk beleidsmiddel verder te ontwikkelen. De kosten van de pilot kunnen, zo stelt de fractie voor, worden gedekt uit het stadsontwikkelfonds. De raad heeft op 12 oktober in een informatieronde gesproken over dit initiatiefvoorstel en op 23 november in de debatronde.
  Voor technische en feitelijke vragen: Brammert Geerling (06 47 61 89 44 ) B.j.geerling@gmail.com

  00:59:16 - 00:59:24 - Henk Jan Meijer
  00:59:25 - 01:00:06 - Michiel van Harten
  01:00:09 - 01:00:11 - Henk Jan Meijer
  01:00:13 - 01:00:33 - Gerrit van der Kooij
  01:00:35 - 01:00:40 - Henk Jan Meijer
  01:00:41 - 01:01:24 - Frankwin Mussche
  01:01:24 - 01:01:40 - Henk Jan Meijer
 24. 19

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 november 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  Om in Zwolle invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet is het gewenst meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering van Wezo NV. Vorig jaar heeft de raad het college gemandateerd om met de overige aandeelhoudende gemeenten te onderhandelen over de voorwaarden waaronder Zwolle 100% eigenaar van Wezo NV kan worden. Op 23 september 2015 hebben de vijf betrokken gemeenten een akkoord bereikt over de aandelenoverdracht. De aandelen van de gemeenten Zwartewaterland, Raalte, Hattem en Dalfsen worden voor een bedrag van in totaal € 610,-- overgenomen. Tegelijk met de overdracht van de aandelen, kopen de verkopende gemeenten de financiële risico’s van Wezo NV af met een bedrag van € 1.906.810,72. Voorgesteld wordt deze afkoopsom gedurende vijf jaar te reserveren voor financiële risico’s van Wezo NV.
  Door de overdracht van aandelen van het bedrijf Wezo NV kan ook de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WEZO worden ontbonden. Hoewel het over twee verschillende juridische entiteiten gaat is de aandelenoverdracht en de opheffing van de GR WEZO onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bestuur van GR WEZO heeft een liquidatieplan opgesteld. GR WEZO kent een positief liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo wordt te zijner tijd toegevoegd aan de reserve financiële risico’s Wezo NV. Samengevat wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de overname van de gemeentelijke aandelen in Wezo NV en in te stemmen met de definitieve opheffing van GR WEZO.
  Voor technische en feitelijke vragen: Fred Borchers ( 5127) f.borchers@zwolle.nl

  01:01:39 - 01:01:40 - Henk Jan Meijer
  01:01:41 - 01:02:11 - Michiel van Harten
  01:02:12 - 01:02:14 - Henk Jan Meijer
  01:02:14 - 01:02:28 - Eefke Meijerink
  01:02:29 - 01:02:38 - Bert Sluijer
  01:02:38 - 01:02:56 - Henk Jan Meijer
 25. 20

  Moties

  Onderwerp
  Social enterprises vanuit de Wezo (M20-2)
  Verzoek tot het organiseren van een raadplegend referendum op 6 april 2016 over de vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle
  01:02:49 - 01:02:56 - Henk Jan Meijer
  01:02:56 - 01:03:34 - Remko Paus
  01:03:35 - 01:03:36 - Henk Jan Meijer
  01:03:46 - 01:04:29 - Nelleke Vedelaar
  01:04:29 - 01:04:34 - Henk Jan Meijer
  01:04:35 - 01:05:08 - Sonja Paauw
  01:05:08 - 01:05:11 - Henk Jan Meijer
  01:05:11 - 01:05:34 - Sonja Paauw
  01:05:34 - 01:05:38 - Henk Jan Meijer
  01:05:38 - 01:05:55 - Remko Paus
  01:05:55 - 01:06:08 - Henk Jan Meijer
  01:06:08 - 01:06:47 - Johannes de Vries
  01:06:49 - 01:06:50 - Henk Jan Meijer
  01:06:56 - 01:07:16 - Nelleke Vedelaar
  01:07:18 - 01:07:21 - Henk Jan Meijer
  01:07:21 - 01:07:58 - Michiel van Harten
  01:07:59 - 01:08:01 - Henk Jan Meijer
  01:08:01 - 01:08:14 - Eefke Meijerink
  01:08:14 - 01:08:20 - Henk Jan Meijer
  01:08:20 - 01:08:27 - Eefke Meijerink
  01:08:27 - 01:08:28 - Henk Jan Meijer
  01:08:28 - 01:08:40 - Eefke Meijerink
  01:08:41 - 01:08:43 - Henk Jan Meijer
  01:08:44 - 01:09:22 - Johran willegers
  01:09:22 - 01:09:24 - Henk Jan Meijer
  01:09:24 - 01:09:31 - William Dogger
  01:09:31 - 01:09:32 - Henk Jan Meijer
  01:09:33 - 01:10:07 - Martijn van der veen
  01:10:07 - 01:10:10 - Henk Jan Meijer
  01:10:11 - 01:10:28 - Henk Schippers
  01:10:28 - 01:10:29 - Henk Jan Meijer
  01:10:29 - 01:10:55 - Bert Sluijer
  01:10:55 - 01:11:21 - Henk Jan Meijer
  01:11:22 - 01:12:57 - William Dogger
  01:12:57 - 01:13:07 - Henk Jan Meijer
  01:13:09 - 01:13:40 - Frank Futselaar
  01:13:40 - 01:13:42 - Frank Futselaar
  01:13:42 - 01:13:43 - Frank Futselaar
  01:13:45 - 01:14:35 - Aly van der Vegte - Poot
  01:14:35 - 01:14:37 - Henk Jan Meijer
  01:14:37 - 01:15:15 - Sonja Paauw
  01:15:15 - 01:15:16 - Henk Jan Meijer
  01:15:16 - 01:16:18 - Michiel van Harten
  01:16:18 - 01:16:19 - Henk Jan Meijer
  01:16:20 - 01:17:30 - Eefke Meijerink
  01:17:30 - 01:17:32 - Henk Jan Meijer
  01:17:32 - 01:18:17 - Gerdien Rots
  01:18:17 - 01:18:18 - Henk Jan Meijer
  01:18:20 - 01:18:36 - Orhan Cetin
  01:18:36 - 01:18:37 - Henk Jan Meijer
  01:18:38 - 01:19:07 - Judith Compagner
  01:19:08 - 01:20:00 - Henk Jan Meijer
  01:20:00 - 01:20:03 - Gerrit van der Kooij
  01:20:03 - 01:20:05 - Henk Jan Meijer
  01:20:05 - 01:20:07 - Job Looijenga
  01:20:07 - 01:20:09 - Henk Jan Meijer
  01:20:09 - 01:20:10 - Eefke Meijerink
  01:20:10 - 01:20:12 - Henk Jan Meijer
  01:20:12 - 01:20:13 - Birgit Michies
  01:20:13 - 01:20:16 - Henk Jan Meijer
  01:20:16 - 01:20:18 - Reinier Mulder
  01:20:18 - 01:20:19 - Henk Jan Meijer
  01:20:19 - 01:20:21 - Frankwin Mussche
  01:20:21 - 01:20:22 - Henk Jan Meijer
  01:20:22 - 01:20:25 - Mark Oldengarm
  01:20:25 - 01:20:26 - Henk Jan Meijer
  01:20:26 - 01:20:27 - Sonja Paauw
  01:20:27 - 01:20:30 - Henk Jan Meijer
  01:20:30 - 01:20:31 - Remko Paus
  01:20:31 - 01:20:33 - Henk Jan Meijer
  01:20:33 - 01:20:34 - Patrick Rijke
  01:20:34 - 01:20:36 - Henk Jan Meijer
  01:20:36 - 01:20:37 - Gerdien Rots
  01:20:37 - 01:20:39 - Henk Jan Meijer
  01:20:39 - 01:20:41 - Henk Schippers
  01:20:41 - 01:20:43 - Henk Jan Meijer
  01:20:43 - 01:20:45 -
  01:20:45 - 01:20:46 - Henk Jan Meijer
  01:20:46 - 01:20:47 - Bert Sluijer
  01:20:47 - 01:20:48 - Henk Jan Meijer
  01:20:48 - 01:20:50 - Martijn van der veen
  01:20:50 - 01:20:51 - Henk Jan Meijer
  01:20:51 - 01:20:53 - Aly van der Vegte - Poot
  01:20:53 - 01:20:54 - Henk Jan Meijer
  01:20:54 - 01:20:55 - Harold van Vilsteren
  01:20:55 - 01:20:57 - Henk Jan Meijer
  01:20:57 - 01:20:59 - Johannes de Vries
  01:20:59 - 01:21:01 - Henk Jan Meijer
  01:21:01 - 01:21:02 - Hans Wijnen
  01:21:02 - 01:21:04 - Henk Jan Meijer
  01:21:04 - 01:21:05 - Johran willegers
  01:21:05 - 01:21:07 - Henk Jan Meijer
  01:21:07 - 01:21:09 - Michiel van Willigen
  01:21:09 - 01:21:10 - Henk Jan Meijer
  01:21:10 - 01:21:12 - Cemal Yildirim
  01:21:12 - 01:21:13 - Henk Jan Meijer
  01:21:13 - 01:21:15 - Koen van Baal
  01:21:15 - 01:21:16 - Henk Jan Meijer
  01:21:16 - 01:21:18 - Youchef Ben Ali Ahlaq
  01:21:18 - 01:21:19 - Henk Jan Meijer
  01:21:19 - 01:21:20 - Wietse de Boer
  01:21:20 - 01:21:22 - Henk Jan Meijer
  01:21:22 - 01:21:24 - Jelte Bos
  01:21:24 - 01:21:25 - Henk Jan Meijer
  01:21:25 - 01:21:27 - Claudia van Bruggen
  01:21:27 - 01:21:29 - Henk Jan Meijer
  01:21:29 - 01:21:30 - Thom van Campen
  01:21:30 - 01:21:32 - Henk Jan Meijer
  01:21:32 - 01:21:34 - Orhan Cetin
  01:21:34 - 01:21:35 - Henk Jan Meijer
  01:21:35 - 01:21:36 - Judith Compagner
  01:21:36 - 01:21:37 - Henk Jan Meijer
  01:21:37 - 01:21:41 - Oswald van Dam
  01:21:41 - 01:21:42 - Henk Jan Meijer
  01:21:42 - 01:21:43 - William Dogger
  01:21:43 - 01:21:44 - Henk Jan Meijer
  01:21:44 - 01:21:46 - Sandra Drost
  01:21:46 - 01:21:48 - Henk Jan Meijer
  01:21:48 - 01:21:49 - Jolien Elshof - Rook
  01:21:49 - 01:21:50 - Henk Jan Meijer
  01:21:50 - 01:21:52 - Frank Futselaar
  01:21:52 - 01:21:54 - Henk Jan Meijer
  01:21:54 - 01:21:55 - Brammert Geerlink
  01:21:55 - 01:21:57 - Henk Jan Meijer
  01:21:57 - 01:21:59 - Michiel van Harten
  01:21:59 - 01:22:16 - Henk Jan Meijer
 26. 21

  01:22:10 - 01:22:16 - Henk Jan Meijer