Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 1 juni 2015

19:30 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:19 - 00:03:54 - Henk Jan Meijer
  00:03:55 - 00:04:26 - Aly van der Vegte - Poot
  00:04:26 - 00:04:32 - Henk Jan Meijer
  00:04:32 - 00:04:48 - William Dogger
  00:04:49 - 00:04:53 - Henk Jan Meijer
  00:04:53 - 00:05:04 - Frank Futselaar
 2. 2

  00:04:57 - 00:05:04 - Frank Futselaar
  00:05:05 - 00:05:12 - Henk Jan Meijer
  00:05:12 - 00:05:29 - Jan Slijkhuis
  00:05:29 - 00:06:11 - Henk Jan Meijer
  00:06:11 - 00:07:23 - Birgit Michies
 3. 3

  00:06:34 - 00:07:23 - Birgit Michies
 4. 4

  00:06:37 - 00:07:23 - Birgit Michies
  00:07:23 - 00:07:25 - Henk Jan Meijer
  00:08:08 - 00:11:35 - Nelleke Vedelaar
  00:11:35 - 00:11:37 - Henk Jan Meijer
  00:12:05 - 00:12:06 - Henk Jan Meijer
  00:12:06 - 00:12:09 - Birgit Michies
  00:12:09 - 00:12:11 - Henk Jan Meijer
  00:12:12 - 00:12:33 - Aly van der Vegte - Poot
  00:13:01 - 00:13:03 - Henk Jan Meijer
  00:13:04 - 00:13:20 - Sandra Drost
  00:13:26 - 00:13:37 - Nelleke Vedelaar
  00:13:37 - 00:13:54 - Sandra Drost
  00:13:54 - 00:13:56 - Nelleke Vedelaar
  00:13:56 - 00:13:57 - Henk Jan Meijer
  00:13:58 - 00:14:22 - William Dogger
  00:14:22 - 00:14:28 - Nelleke Vedelaar
  00:14:28 - 00:14:29 - Henk Jan Meijer
  00:14:57 - 00:14:58 - Henk Jan Meijer
  00:14:59 - 00:15:04 - Patrick Rijke
  00:15:04 - 00:15:43 - Nelleke Vedelaar
  00:15:43 - 00:15:44 - Henk Jan Meijer
  00:15:59 - 00:16:04 - Henk Jan Meijer
  00:16:04 - 00:16:18 - Patrick Rijke
  00:16:18 - 00:16:19 - Nelleke Vedelaar
  00:16:19 - 00:17:07 - Reinier Mulder
 5. 5

  00:16:43 - 00:17:07 - Reinier Mulder
  00:17:07 - 00:17:24 - Henk Jan Meijer
  00:17:26 - 00:17:44 - Henk Jan Meijer
  00:17:44 - 00:17:45 - Michiel van Harten
  00:17:45 - 00:18:06 - Michiel van Harten
 6. 5.A
  Informatienota's voor de raad / ter kennisname
 7. 5.A.1

 8. 5.A.2

 9. 5.A.5

 10. 6

  00:17:48 - 00:18:06 - Michiel van Harten
 11. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 11 mei 2015, de korte terugblik is bijgevoegd. In november vorig jaar heeft de raad ingestemd met het vervolgprogramma Beter Benutten en maatregelen in het kader van verkeersveiligheid . Het doel van het programma is verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad Zwolle en de regio. Het bestaat uit een mix van infrastructurele, verkeersmanagement- en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Voor de uitvoering vindt co-financiering plaats door onder meer de provincie Overijssel en het ministerie van I&M. Als maximale extra Zwolse bijdrage is in de begroting 2015 € 2,4 mln. in de reserve incidentele bestedingen opgenomen. In de afgelopen tijd zijn de plannen uitgewerkt en zijn de subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. Met de subsidie is het mogelijk enkele verkeersonveilige situaties aan te pakken Het gaat hierbij onder meer om aanpak van de fietsoversteek Belvedèrelaan en de blackspot Hanekamp.
  Bij de behandeling van Beter Benutten op 14 november 2014 heeft de raad twee moties aangenomen. Met de motie ‘Meten = Weten’ wordt het college opgedragen per maatregel duidelijke doelstellingen te formuleren en deze te monitoren en te evalueren. De motie ‘Inspanningsverplichting Beter Benutten’ vraagt om te onderzoeken of er in de regio reeds voorgenomen projecten zijn die passen in Beter Benutten 2.0 en die als cofinanciering zouden kunnen dienen. Beide moties zijn verwerkt in het koepeldocument maatregelenpakket Beter Benutten ZKN 2015-2017. De raad wordt voorgesteld het krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van het programma Beter Benutten en voor de maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Van de gereserveerde middelen in de reserve incidentele bestedingen (€ 2,4 mln.) valt 324.000 vrij.
  Voor technische en feitelijke vragen: Cees Dijkhuizen (4007) C.Dijkhuizen@zwolle.nl

  00:17:52 - 00:18:06 - Michiel van Harten
  00:18:07 - 00:18:22 - Henk Jan Meijer
  00:18:23 - 00:18:45 - Hans Wijnen
  00:18:47 - 00:19:13 - Henk Jan Meijer
 12. 8

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 11 mei 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  De locatie Lenderink aan Thorbeckegracht 82 is gekocht door een ontwikkelaar. Deze partij wil de locatie ontwikkelen tot een woonlocatie met appartementen en 4 eengezinswoningen. Voor het plan onder de naam ‘Hof van Thorbecke’ is door de ontwikkelaar een stedenbouwkundige toelichting geschreven. Het programma gaat uit van een appartementengebouw van 7 lagen (waaronder een laag voor parkeren en een laag met een penthouse), 4 grondgebonden woningen en 4 appartementen aan de Thorbeckegracht. De bouwvolumes liggen rond een hof. Het plan past wat ruimtelijke invulling en programma betreft goed op deze locatie. Het sluit aan op het stedenbouwkundig plan van het Kraanbolwerk. Het plan is echter in strijd met het huidige bestemmingsplan. Door het initiatief wordt een verouderde locatie omgevormd tot een woonlocatie en daarom wil het college meewerken aan een bestemmingsplanprocedure. Deze locatie vraagt om een hoge ruimtelijke kwaliteit. Er is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de gewenste massa en vorm, de verschijningsvorm en de opbouw van de gevels. Verder gaat het beeldkwaliteitplan in op de detaillering, kleur en materiaal. De ontwikkelaar heeft met verschillende belangenpartijen uit de stad gesproken en deze reageren over het algemeen positief op het voorgestelde bouwplan. De ontwikkelaar van het Kraanbolwerk staat echter kritisch ten opzichte van de ontwikkeling. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitplan. Deze plannen dienen als basis voor het, door de ontwikkelaar, op te stellen bestemmingsplan.
  Voor technische of feitelijke vragen: Ciska Waalewijn (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl

  00:18:47 - 00:19:13 - Henk Jan Meijer
  00:19:13 - 00:19:57 - Thom van Campen
 13. 9

  Deze beslisnota is van de agenda van de besluitvormingsronde van 13 april 2015 afgevoerd met het verzoek deze nota pas te behandelen nadat aanvullende informatie door het college is verstrekt. De informatienota met aanvullende informatie is bijgevoegd.
  Sinds de raad in 2011 heeft ingestemd met de invoering van Het Nieuwe Werken wordt er gewerkt aan het geschikt maken van het stadskantoor en het stadhuis voor invoeren van een flexibel kantoorconcept. Het stadhuis zal zoveel mogelijk worden benut voor eigen gebruik en de drie vrijkomende verdiepingen van het stadskantoor worden te huur aangeboden. De verbouwing van het stadskantoor nadert zijn voltooiing. Inmiddels heeft het GBLT als huurder de vijfde en zesde verdieping betrokken. Sociale zaken en Werkgelegenheid is verhuisd naar het stadskantoor, zodat de huur van De Lure per 1 juni 2015 kan worden beëindigd. Voor de herinrichting van het stadhuis is een programma van eisen opgesteld en een voorlopig ontwerp gemaakt. In het ontwerp komen bestaande karakteristieken en gewenste uitstraling tot uitdrukking. In de verbouwing van het stadhuis wordt een deel van het geplande onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Verder wordt de keuken aangepast. Het fractiehuis en de raadzaal zijn geen onderdeel van dit project. Naar verwachting wordt in september gestart met de verbouwing van het stadhuis. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de kosten geraamd. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de gemaakte keuzes voor het ruimtegebruik van het stadhuis en een krediet van totaal € 6.252.024,- beschikbaar te stellen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Johan Roeland (4164) J.Roeland@zwolle.nl

  00:19:29 - 00:19:57 - Thom van Campen
 14. 10

  Deze beslisnota is op verzoek van de fractie van D66 van de besluitvormingsronde afgevoerd en behandeld in een informatieronde op 18 mei 2015. De korte terugblik is bijgevoegd.
  De Zwolse Brede School biedt een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De in begin 2013 uitgevoerde monitor laat zien dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van samenwerking met partners, ouders en de wijk en de aansluiting tussen binnen en buitenschoolse activiteiten. Tevens is er geconstateerd dat de huidige (brede) scholen niet goed aansluiten bij ontwikkelingen als opgavengericht werken (in de wijk) en de sociale wijkteams. Kortom, het is tijd voor een doorontwikkeling.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten tot doorontwikkeling. Daarnaast de huidige subsidieregeling Stimulering Zwolse brede scholen in te trekken per 1 mei 2015 en een nieuwe subsidieregeling te ontwikkelen die past bij het nieuwe beleid.
  Voor technische en feitelijke vragen: Anjolien Lenderink (2186) a.lenderink@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Ontdubbeling in de doorontwikkeling brede scholen (M10-1)
  00:19:31 - 00:19:57 - Thom van Campen
  00:19:58 - 00:20:00 - Henk Jan Meijer
  00:20:10 - 00:20:15 - Henk Jan Meijer
  00:20:15 - 00:20:30 - Frank Futselaar
  00:20:31 - 00:20:32 - Henk Jan Meijer
  00:20:32 - 00:20:36 - Eefke Meijerink
  00:20:36 - 00:20:41 - Henk Jan Meijer
  00:20:41 - 00:20:49 - Jan Brink
  00:20:49 - 00:21:09 - Judith Compagner
  00:21:09 - 00:21:33 - Henk Jan Meijer
  00:21:34 - 00:22:05 - Johran willegers
 15. 11

  Deze beslisnota is behandeld in de informatieronde op 18 mei 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  De betaalbaarheid van de vaste lasten in algemene zin, en woonlasten in specifieke zijn in de afgelopen jaren een toenemend probleem geworden voor mensen met de laagste inkomens. Samen met de gemeente Kampen en de corporaties in de woningmarktregio Zwolle-Kampen is in het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de agenda voor betaalbaar wonen.
  De systematiek die wordt gehanteerd behoeft enige toelichting, daarom heeft de Agendacommissie besloten dit onderwerp te agenderen in de Informatieronde. Tevens is er dan ruimte om uitvoeriger in te gaan op de vragen die rondom dit thema leven.
  Het doel van de betaalbaarheidsagenda is om binnen de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de gemeenten en corporaties er aan bij te dragen dat de meest kwetsbare doelgroepen hun vaste lasten, reserveringen en huishoudelijke uitgaven kunnen blijven voldoen. Aan de hand van een aantal criteria wordt de betaalbaarheidsagenda uitgewerkt. Zo wordt er prioriteit gegeven aan oplossingen die snel in gang worden gezet, moeten het geen oplossingen zijn die het probleem doorschuiven naar andere doelgroepen die nu geen probleem hebben omdat hun inkomen net boven bijstandsniveau is, moeten oplossingen niet leiden tot eenzijdige wijken en is samenwerking en wederkerigheid met andere partijen van belang.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de agenda, het college opdracht te geven met de corporaties prestatieafspraken te maken en kennis te nemen van de voortgang van moties inzake betaalbaarheid wonen, zorg en welzijn en over inspraak huurders.
  Voor technische en feitelijke vragen: Berenda de paus (4064) B.de.Paus@zwolle.nl

  Moties

  Onderwerp
  Breed onderzoek woonlastenfonds (M11-1)
  00:21:51 - 00:22:05 - Johran willegers
  00:22:05 - 00:22:07 - Henk Jan Meijer
  00:22:49 - 00:22:54 - Nelleke Vedelaar
  00:22:55 - 00:22:58 - Henk Jan Meijer
  00:22:59 - 00:23:40 - Brammert Geerlink
  00:23:40 - 00:23:43 - Henk Jan Meijer
  00:23:43 - 00:23:48 - William Dogger
  00:23:49 - 00:24:08 - Henk Jan Meijer
  00:24:09 - 00:24:21 - Patty Wolthof
  00:24:22 - 00:24:39 - Henk Jan Meijer
  00:24:39 - 00:25:07 - Michiel van Harten
 16. 12

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Op 27 maart 2014 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 150.000 vastgesteld voor de planvorming in Voorsterpoort. De werkelijke uitgaven van 2014 bedroegen € 194.822,deze zijn verwerkt in de jaarrekening 2014. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat het onderhandelingsproces meer tijd vergt dan verwacht.
  Voor de verdere planontwikkeling is met name voor de ontwikkeling van de bestaande woonboulevard, een voorbereidingskrediet nodig om te komen tot een overeenkomst met de huidige eigenaar van de bestaande woonboulevard.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling Voorsterpoort van € 105.849,- en dit ten laste te brengen van de reserve Vastgoed.
  Voor technische en feitelijke vragen: Piet van de Kerkhof (2514) pj.van.de.kerkhof@zwolle.nl

  00:25:03 - 00:25:07 - Michiel van Harten
  00:25:09 - 00:25:27 - Henk Jan Meijer
  00:25:27 - 00:26:39 - Bijan Moshaver
 17. 13

  Moties

  Onderwerp
  Schaliegas (M13-1)
  00:25:53 - 00:26:39 - Bijan Moshaver
  00:26:39 - 00:26:41 - Henk Jan Meijer
  00:27:09 - 00:27:12 - Henk Jan Meijer
  00:27:12 - 00:27:19 - Sonja Paauw
  00:27:19 - 00:27:38 - Filip van As
  00:27:39 - 00:27:41 - Henk Jan Meijer
  00:27:43 - 00:28:21 - Martijn van der veen
  00:28:21 - 00:28:23 - Henk Jan Meijer
  00:28:24 - 00:28:47 - Michiel van Willigen
  00:28:47 - 00:28:48 - Henk Jan Meijer
  00:28:49 - 00:29:06 - Hans Wijnen
  00:29:06 - 00:29:08 - Henk Jan Meijer
  00:29:08 - 00:29:19 - Patty Wolthof
  00:29:19 - 00:29:20 - Henk Jan Meijer
  00:29:20 - 00:29:34 - Frank Futselaar
  00:29:34 - 00:29:36 - Frank Futselaar
  00:29:36 - 00:29:37 - Henk Jan Meijer
  00:29:38 - 00:29:49 - Orhan Cetin
  00:29:50 - 00:30:18 - Henk Jan Meijer
 18. 14
  Sluiting