Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein besluitvormend

maandag 14 december 2015

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Drs. H.J. Meijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:24 - Henk Jan Meijer
  00:00:51 - 00:06:46 - Besselink
  00:06:46 - 00:06:52 - Henk Jan Meijer
  00:06:57 - 00:06:58 - Brammert Geerlink
  00:06:59 - 00:07:44 - Brammert Geerlink
  00:07:47 - 00:08:31 - Besselink
  00:08:31 - 00:08:34 - Henk Jan Meijer
  00:08:34 - 00:08:39 - Johannes de Vries
  00:08:39 - 00:09:06 - Johannes de Vries
  00:09:09 - 00:10:09 - Besselink
  00:10:10 - 00:11:30 - Henk Jan Meijer
 2. 2

  00:11:11 - 00:11:30 - Henk Jan Meijer
 3. 3

  • Op basis van Artikel 10, lid 1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de financiële bijlage 1 en 2 van de beslisnota “Kamperlijn“.
  • De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
  00:10:59 - 00:11:30 - Henk Jan Meijer
 4. 4

  00:11:24 - 00:11:30 - Henk Jan Meijer
  00:11:31 - 00:14:01 - Birgit Michies
  00:14:01 - 00:14:03 - Henk Jan Meijer
  00:14:59 - 00:20:09 - Nelleke Vedelaar
  00:20:09 - 00:20:11 - Henk Jan Meijer
  00:20:11 - 00:20:29 - Birgit Michies
  00:20:53 - 00:21:06 - Nelleke Vedelaar
  00:21:06 - 00:21:13 - Henk Jan Meijer
  00:21:14 - 00:21:35 - Sandra Drost
  00:21:36 - 00:21:37 - Henk Jan Meijer
  00:21:43 - 00:22:12 - Nelleke Vedelaar
  00:22:12 - 00:22:25 - Henk Jan Meijer
  00:22:25 - 00:24:15 - Bert Sluijer
  00:24:15 - 00:24:17 - Henk Jan Meijer
  00:24:19 - 00:26:29 - Nelleke Vedelaar
  00:26:29 - 00:26:34 - Henk Jan Meijer
  00:26:35 - 00:26:47 - Johannes de Vries
  00:27:04 - 00:27:16 - Henk Jan Meijer
  00:27:16 - 00:30:02 - Brammert Geerlink
  00:30:02 - 00:30:04 - Henk Jan Meijer
  00:30:05 - 00:31:52 - Nelleke Vedelaar
  00:31:53 - 00:32:01 - Henk Jan Meijer
  00:32:01 - 00:34:00 - Gerdien Rots
  00:34:00 - 00:34:02 - Henk Jan Meijer
  00:34:23 - 00:37:59 - Jan Brink
  00:37:59 - 00:38:32 - Henk Jan Meijer
 5. 5

  00:38:10 - 00:38:32 - Henk Jan Meijer
 6. 5.B2

 7. 5.C
  Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
 8. 5.C.1

 9. 6

  00:38:18 - 00:38:32 - Henk Jan Meijer
 10. 7

  Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 30 november 2015, de korte terugblik is bijgevoegd.
  De kadernota detailhandel is ruim 3 jaar geleden door de raad vastgesteld. Door de snelle ontwikkelingen in de winkelsector is er aanleiding om de huidige kadernota tegen het licht te houden.
  Een belangrijke reden is dat het winkelbeleid ten aanzien van de supermarkten niet in alle gevallen strookt met de geldende bestemmingsplannen. Concreet voorbeeld is de nieuwe vestiging van een supermarkt op bedrijventerrein Voorst. Vanuit winkelbeleid was dit niet gewenst, maar het bestemmingplan stond het toe. Een andere reden voor herijking is het verzoek van de ontwikkelaar van het Katwolderplein om medewerking te verlenen aan het vestigen van een supermarkt die groter is dan toegestaan. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven onder de noemer versmarkt of foodmarkt. Het college heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven het supermarktbeleid onder de loep te nemen. Volgens het bureau voldoet het huidig afwegingskader, maar er worden twee wijzigingen geadviseerd. Ten eerste moet de vestiging van een supermarkt groter dan 3.000 m2 mogelijk zijn. Ten tweede is het bij een eventuele toevoeging van nieuwe supermarktmeters niet per definitie nodig dat er elders supermarktmeters worden ingeleverd. Het college stelt voor het advies over te nemen en te verwerken in een nieuw afwegingskader voor supermarktinitiatieven, waardoor duidelijkheid kan worden verschaft aan initiatiefnemers.
  Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl

  Amendementen

  Onderwerp
  Megasupermarkten (AM7-1)

  Moties

  Onderwerp
  Nadere uitwerking kaders Versmarkt (7-3)
  Zorgvuldige afweging supermarktinitiatieven (M7-2)
  00:38:20 - 00:38:32 - Henk Jan Meijer
  00:38:32 - 00:38:44 - Michiel van Harten
  00:38:44 - 00:38:45 - Henk Jan Meijer
  00:38:45 - 00:40:27 - Michiel van Harten
  00:40:28 - 00:40:43 - Henk Jan Meijer
  00:40:43 - 00:42:03 - Jan Slijkhuis
  00:42:05 - 00:42:12 - Henk Jan Meijer
  00:42:12 - 00:43:24 - Martijn van der veen
  00:43:25 - 00:43:28 - Henk Jan Meijer
  00:43:30 - 00:47:03 - René de Heer
  00:47:04 - 00:47:27 - Henk Jan Meijer
  00:47:27 - 00:47:37 - Martijn van der veen
  00:47:39 - 00:48:12 - Henk Jan Meijer
  00:48:13 - 00:48:31 - Cemal Yildirim
  00:48:31 - 00:48:32 - Henk Jan Meijer
  00:48:32 - 00:48:36 - Frank Futselaar
  00:48:38 - 00:49:25 - Henk Jan Meijer
 11. 8

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Er wordt gewerkt aan een geactualiseerd en gedigitaliseerd bestemmingsplan voor de wijk Westenholte. Het digitaliseren van het geldende bestemmingsplan blijkt zeer tijdsintensief. Hierdoor lukt het niet om voor de wijk Westenholte een actueel bestemmingsplan in het kader van de Wro gereed te hebben voor de vervaldatum van het geldende bestemmingsplan, 19 december 2015. Volgens de wet kan de raad voor die delen waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen. Voor Westenholte is dit een oplossing totdat een nieuw bestemmingsplan vigeert.
  De raad wordt voorgesteld de beheersverordening Westenholte vast te stellen. Daarnaast het college te verzoeken spoedig een actueel en toekomstbestendig bestemmingsplan voor de wijk Westenholte op te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (9321) j.koppert@zwolle.nl

  00:49:05 - 00:49:25 - Henk Jan Meijer
 12. 9

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  De woning Oude Wetering 106 is enkele jaren geleden gesloopt in verband met de bouw van een tunnel ten behoeve van de hoofdinfrastructuur Stadshagen. Deze woning maakt in het bestemmingsplan Stadshagen II onderdeel uit van de bestemming Woondoeleinden uit te werken. In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat het huisperceel Oude Wetering 106 moet worden ingepast, zodat het gebruik ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan kan worden voortgezet. Tot op heden heeft deze uitwerking nog niet plaats gevonden, waardoor het perceel Oude Wetering 106 nog niet definitief is bestemd tot Wonen. In verband met de huidige situatie op de woningmarkt laat de uitwerking van de bestemming op zich wachten. De definitieve bestemming van de woning Oude Wetering 106 staat los van de ontwikkeling van het woongebied, daarom kan zonder bezwaar een bestemmingsplan specifiek voor dit perceel in procedure worden gebracht.
  De raad wordt voorgesteld de verbeelding van het bestemmingsplan Stadshagen II, Oude Wetering 106 vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl

  00:49:06 - 00:49:25 - Henk Jan Meijer
 13. 10

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  Door de toetreding van Dalfsen en Bunschoten, waar de raad op 26 oktober 2015 mee heeft ingestemd, wordt de begroting van GBLT aangepast. Er is voor gekozen in de oorspronkelijke begroting 2016 van GBLT geen rekening te houden met de extra exploitatiekosten die voor Bunschoten en Dalfsen worden gemaakt. Door de toetreding wordt de bijdrage van de gemeente Zwolle iets lager.
  De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de aangepaste begroting 2016 van GBLT en geen zienswijze in te dienen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Mark Pierik (2163) m.pierik@zwolle.nl

  00:49:11 - 00:49:25 - Henk Jan Meijer
 14. 11

  Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
  In het kader van de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte, waarover binnenkort een tracé besluit wordt genomen, doet zich nu de gelegenheid voor 2,1 ha kwekerij grond aan te kopen. Deze grond is in de toekomst nodig voor de te realiseren watercompensatieopgave, die verband houdt met de spoorverdubbeling. Daarnaast is een klein deel van de grond bestemd voor de aanleg van een fietspad. De gronden worden aangekocht door het college en later doorverkocht aan Prorail. Aan- en verkoop van gronden is een bevoegdheid van het college, maar voor deze aankoop is een apart krediet nodig, hetgeen een raadsbesluit vereist. De raad wordt dus voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van 2,1 ha kwekerij grond in het kader van de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte. Voor de hoogte van het krediet wordt verwezen naar de vertrouwelijke bijlage. Door verkoop van de grond t.z.t. Wordt het grootste deel van het bedrag weer terugontvangen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Eric Jaspers (2604) of Rienko Baarslag (2706) RJDW.Baarslag@zwolle.nl

  00:49:20 - 00:49:25 - Henk Jan Meijer
  00:49:25 - 00:50:01 - Patrick Rijke
  00:50:01 - 00:50:04 - Henk Jan Meijer
  00:50:04 - 00:50:33 - Michiel van Willigen
  00:50:34 - 00:50:56 - Henk Jan Meijer
 15. 12

  00:50:43 - 00:50:56 - Henk Jan Meijer
 16. 13

  00:50:45 - 00:50:56 - Henk Jan Meijer