Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 24 januari 2022

19:30 - 21:10
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Dhr. J. Raap / Griffier: E. Bagerman
Toelichting

Inwoners of instellingen die de raad willen toespreken kunnen dit vanuit de TAK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 januari 10.00 uur. De publieke tribune is niet toegankelijk. De vergadering meekijken is digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  In maart 2021 is de raad geïnformeerd over de opdracht voor de evaluatie en de opdracht-scenario’s van Tiem. Tiem werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt voor de regio Zwolle en is een belangrijke schakel binnen het sociaal domein.
  Inmiddels is de evaluatie afgerond. Deze is overwegend positief, maar de rapportage bevat ook verschillende aanbevelingen. De rapportage is met een informatienota in november 2021 aangeboden aan de raad.
  Vier onderwerpen wil het college nader uitwerken voordat een nieuwe Uitvoeringsovereenkomst voor de periode vanaf 2022 wordt aangegaan: (1) het instrumentarium voor arbeidstoeleiding, (2) het financiële kader, (3) de inrichting van de brede participatieketen en de rol van Tiem hierbij en (4) de profilering en herkenbaarheid van Tiem in de Arbeidsmarktregio.
  Door het college is aangegeven dat in het voorjaar van 2022 een Uitvoeringsovereenkomst wordt voorgelegd, met de budgettaire gevolgen voor de begroting van de gemeente. De raad heeft besloten de informatienota te agenderen. De debatvragen luiden als volgt:
  • Wat is de (eerste) reactie van de raad op de evaluatie en geschetste scenario’s?
  • Welke (eventueel) extra onderzoeksvragen, wijzigingen, aanwijzingen, suggesties, voorstellen, extra of gemixte scenario’s, niet of juist wel gewenste (denk)richtingen wil de raad het college meegeven rondom de (financiële en praktische) invulling en uitwerking van de scenario’s en het toewerken naar de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst 2022-2026?
  Het debat moet aanzetten tot actieve betrokkenheid van de raad aan de voorzijde en tijdens het proces van uitwerking naar het toekomstscenario van Tiem. Dit om een voor inwoners, Tiem en Zwolle zo optimaal mogelijke nieuwe Uitvoeringsovereenkomst tot stand te laten komen voor de periode 2022-2026.
  Voor technische en feitelijke vragen: Trudy Busweiler, t.busweiler@zwolle.nl / 038 498 2801

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Uitwerking Tiem
 4. 3

  Zie agenda info-debat raadsplein digitaal voor het vervolg van de agenda. Daar staat het agendapunt 'Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022' geagendeerd.