Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 13 februari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. De volgende leden per 1 maart 2024 voor vier jaar te benoemen tot lid van de Adviescommissie Cultuur: W L, S W, S T en L L.
  2. Op grond van artikel 87 juncto artikel 88 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1. lid 2 sub e van de Wet open overheid, met een beroep op de eerbiediging van het belang van de persoonlijke levenssfeer van de te benoemen leden van de Adviescommissie Cultuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen bij deze beslisnota. Deze geheimhouding op te leggen voor onbepaalde tijd


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  In te stemmen met de indexering van de prijssegmenten woningbouw en inkomensgrenzen voor het jaar 2024.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college neemt kennis van:
  Het geactualiseerde participatieplan voor Nieuw Harculo en hierover een raadsbrief te versturen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Het Regioplan IZA IJssel Vecht vast te stellen;
  2. Het Regioplan samen met bijgevoegde raadsbrief te versturen aan de raad.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 De Zwolse plankostenscan vanaf heden als standaard, uniforme methode bij alle locatie- en gebiedsontwikkelingen te hanteren voor het privaatrechtelijk verhalen van de plankosten op de ontwikkelende partij(en).
  2 In te stemmen met de implementatienota behorende bij de Zwolse plankostenscan.
  3 Een voorstel voor verevening van de resultaten van de plankosten uit te werken en dit bij de jaarrekening 2024 mee te nemen.
  4 Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b (het economisch of financieel belang van de gemeente Zwolle) van de Woo geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 ‘De Zwolse Plankostenscan’. Deze geheimhouding voor onbepaalde tijd op te leggen.


  Gewijzigd akkoord