Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 12 maart 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Om kennis te nemen van de in deze beslisnota opgenomen uitkomsten van het onderzoek naar een alternatieve locatie voor het Fraterhuis in het Broerenkwartier.
  2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid geheimhouding (de economische en financiele belangen van de gemeente) op te leggen ten aanzien van deze beslisnota.
  3. Deze geheimhouding op te leggen totdat er een koopovereenkomst is ondertekend met de eigenaar van het Kruidvat/Xenos pand en totdat er een aannemingsovereenkomst is


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Ethische commissie.
  2. Kennis te nemen van het vertrek van een commissielid.
  3. De aanstelling van de vier commissieleden met 2 jaar te verlengen.
  4. De Raadsbrief vast te stellen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. in te stemmen met de ondertekening van de intentieovereenkomst levensloopaanpak.


  De burgemeester wordt voorgesteld om:
  2. wethouder Dorrit de Jong volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst levensloopaanpak


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  • De bepaling in de beleidsregel Leegstandwet dat de huurprijs van te slopen of renoveren woningen ten hoogste 45% mag zijn van de maximale huurprijs op grond van het woningwaarderingsstelsel, in te trekken vanaf de dag na bekendmaking.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit om:
  1. In te stemmen met de nieuwe tarieven van het Kleine Veer, zijnde 1,25 euro voor een volwassen passagier en 0,75 cent voor een kind (t/m 12 jaar) en daarnaast 0,50 euro voor een (bak)fiets.
  2. In te stemmen met een hogere storting in de onderhoudsreserve van de veerdienst ’t Kleine Veer van € 22.561,- per jaar.
  3. De raad middels bijgevoegde Raadsbrief te informeren over de nieuwe tarieven van het Kleine Veer.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  de eerste fase van participatie in de Aanvulling Omgevingsvisie 2040.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Een zienswijze in te dienen op het programmaplan IRM, waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de ruimtelijke consequenties voor zones langs rivieren/dijken in de IJsselVechtdelta en Zwolle, zoals opgenomen in het programmaplan (Bijlage 1; ruimtelijke consequenties op kaart “figuur 8”).


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 Het Uitvoeringsplan 2024 van het beleidsplan Diversiteit & Inclusie "Omarm het verschil" vast te stellen
  2 de gemeenteraad via de raadsbrief te informeren over het uitvoeringsplan, de stand van zaken omtrent motie M-36 Onderzoek Institutioneel Racisme, de wijze waarop uitvoering gegeven gaat worden aan 17-1 M GroenLinks - Geen prijskaart meer op zelfbeschikking, de rol van Vizier-Oost in de uitvoering van het uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan:
  - toezegging 846: ‘Gesprek Caribische gemeenschap ihkv uitvoeringsplan diversiteit en inclusie’
  - toezegging 847: ‘relatie arbeidsmarkt en inclusie in uitvoeringsplan’
  - toezegging 612: ‘nadere informatie eventuele mogelijkheden voorwaarden verbinden subsidieverlening anti-discriminatie’
  - M-29 GL – Charter Diversiteit
  - 13-3 M VVD HiddenDisabilitiesSunflower vriendelijke gemeente


  Gewijzigd akkoord

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met het verlengen van de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het Mercure Hotel tot 1 september 2024
  2. Bijgevoegde brief naar het COA te versturen
  3. De gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsbrief
  4. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1. lid 2 sub e Woo geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3 buurtinventarisatie  Het college heeft op 14 maart schriftelijk ingestemd met de beslisnota voor de raad

 10. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met de Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024 met als ingangsdatum 1 april 2024
  2. De beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015 in te trekken per 1 april 2024
  3. In te stemmen met de beantwoording advies participatieraad Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024
  4. In te stemmen met bijgevoegd voorstel voor de raad


  Gewijzigd akkoord