Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 23 januari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om
  1. Kennis te nemen van het besluit van het ministerie SZW omtrent de hoogte van de eindbeschikking van de ESF-regeling REACT-EU
  2. Akkoord te gaan met de administratieve afwikkeling van de subsidie conform de bestuurlijke afspraken in het regionale PHO Arbeidsmarktregio (d.d. jan 2022)
  3. Akkoord te gaan met het voorstel om de compensatie van de uitvoeringskosten voor de vier projectgemeenten (Zwolle, Kampen, Meppel en Steenwijkerland) eenmalig te verhogen van 10% naar 13,3% in verband met de extra werkzaamheden die zij gedurende het project hebben moeten verrichten
  4. Besluiten dit voornemen kenbaar te maken aan de bestuurders in de arbeidsmarktregio met het verzoek hiermee in te stemmen.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 In te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en woningcorporatie deltaWonen met betrekking tot de ontwikkeling van 58 flexwoningen aan de Dokter Eeftinck Schattenkerkweg te Zwolle, kadastraal perceel ZLE00-B-8022.
  2 In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving.
  3 Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b (economische of financiële belangen van andere publiekrechtelijke lichamen) van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen.
  4 De geheimhouding op te leggen tot onherroepelijkheid van de omgevingsvergunning.
  5 Mandaat te verlenen aan de ambtelijk opdrachtgever J. van der Zwan van de gemeente Zwolle tot het nemen van gunningsbesluiten respectievelijk het aangaan van overeenkomsten als 2/5 voorstel Datum 16 januari 2024 resultaat van de meervoudig onderhandse aanbesteding bouw- en woonrijp maken flexwoonlocatie Dokter Eeftinck Schattenkerkweg.


  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder G. Rots te machtigen om de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en deltaWonen te ondertekenen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. in te stemmen met de bijgevoegde brief waarin een verzoek tot herziening van eerdere besluitvorming inzake de weigering van een standplaatsvergunning wordt afgewezen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland voor te stellen om:
  1. Uitvoering te geven aan bijgaand voorstel om het Programma Opvang Vluchtelingen IJsselland per 1 januari over te dragen aan de gemeente Deventer
  2. Voor de uitvoering van het Programma in 2024 in te stemmen met bijgevoegde begroting (pagina 10 in bijgaand voorstel) en deze te financieren middels de Financiele regeling van het Rijk (nog in ontwikkeling)
  3. Eventueel door de gemeente Deventer niet te declareren kosten, conform verdeelsleutel (aantal inwoners), te dragen door de 11 gemeenten van IJsselland.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 De prestatieafspraken Zwolle 2024-2027 Samen bouwen aan een sterk Zwolle vast te stellen.
  2 De gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief over de prestatieafspraken te informeren.


  Gewijzigd akkoord

 6. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  De prestatieafspraken Wetland Wonen gemeente Zwolle 2024-2027 vast te stellen


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 In te stemmen met de startnotitie Singel van Zwolle
  2 Akkoord te gaan met de Raadsbrief


  Gewijzigd akkoord

 8. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met het indienen van een wijzigingsverzoek woningbouwimpuls voor het project Zwartewaterallee.
  2. In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bijlage 1) en het wijzigingsverzoek Woningbouwimpuls Zwartewaterallee (bijlage 2)


  Conform